2014. 4. szám

Abstracts      397

TANULMÁNYOK

TÓTH Máté: A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében      401
AMBERG Eszter: Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban      418
VARGA Tímea: A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei. (1. rész.) A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás      426

MŰHELY

NAGY Gyula: Hírlapok digitalizálása és szolgáltatása a világban és Magyarországon. A Délmagyarország című napilap digitalizálása és szolgáltatása      439
BÉRES Judit – SÓRON Ildikó – TEGZES Tünde – ZSIDAI Borbála: Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája      459
EGY TÉMA – KÉT VÉLEMÉNY
FODOR János: E-olvasás a tagadás tükrében. Egy bölcsészkari vita tanulságai      481
NÉMETH Márton: E-könyvekről sokszemközt Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja      486

MÚLTUNKBÓL

POGÁNY György: A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama 2. rész (1969–2014)      493
HAY Diana: Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége      514

KITEKINTÉS

HEGYKÖZI Ilona: Hol tart ma a webarchiválás? Szakirodalmi áttekintés      527

KÖNYVSZEMLE

A nemzeti szocializmus és a fasizmus könyvtárügyéről: újabb elemzések
BABENDREIER, Jürgen: Nationalsozialismus und bibliothe­karische Erinnerungskultur (Wiesbaden, Harrassowitz, 2013.) ; Das deutsche und italienische Bibliothekswesen im Nazionalsozialismus und Faschismus. Versuch einer vegleichenden Bilanz. Hrsg. Klaus Kempf und Sven Kuttner (Wiesbaden, Harrassowitz, 2013.) (Ism.: Sonnevend Péter)     535
Az információtudomány kézikönyve
STOCK, Wolfgang G. – STOCK, Mechtild: Handbook of information science. Berlin, de Gruyter Saur, 2013. (Ism.: Dudás Anikó)    539
(Legyen) Az olvasás mindenkié!
Kié az olvasás? : tanulmányok az olvasóvá nevelésről.
Szerk. Gombos Péter. Budapest : M. Olvasástárs., 2014.
(Ism.: Pogányné Rózsa Gabriella)      543

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK) -e*

Tanulmányok

A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében
TÓTH Máté

2014 tavaszán zárult az Európai Bizottság által finanszírozott ENUMERATE projekt, mely azért jött létre, hogy megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási és digitális megőrzési tevékenységéről. A projekt három éve alatt két kvantitatív és egy kvalitatív felmérés készült a kulturális örökség digitalizálásáért felelős európai közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok, galériák, filmintézetek, irattárak, műemlékvédelmi hivatalok) körében.

A kvantitatív felmérésre a projekt elején és a záró évében került sor. Az eredmények azt mutatták, hogy az intézmények döntő többségében, 83%-ában folynak digitalizálási munkák; digitalizálnak valamennyi nemzeti könyvtárban, a felsőoktatási könyvtárak 81%-ában és a közkönyvtárak 75%-ában. Lemaradás a digitalizált dokumentumok mennyiségében mutatkozott. A kulturális örökség, illetve annak dokumentumtípusok szerinti digitalizálásában a filmintézetek, múzeumok és levéltárak állnak a legjobban, legkevésbé pedig a könyvtárak. Digitalizálási stratégiával az intézményeknek mindössze 34%-a rendelkezik.

A tematikus vizsgálat három részkérdés (költségek, hozzáférés, gyűjteményméret) áttekintésére irányult. A digitalizálásra fordított összegek létszámra vetítve a könyvtárak és levéltárak estében a legalacsonyabbak.

A projekt az összehasonlítható statisztikai adatok mellett egyéb eredményeket is hozott: megindult az intézmények közötti párbeszéd, a kialakított kutatásmódszertan alapján lehetővé vált nemzetközi összehasonlító elemzések kidolgozása és megvalósulhat az azonos terminológia használata.
Tovább…

STUDIES

Digitization of cultural heritage in the European Union –
results of the ENUMERATE project

TÓTH Máté

The ENUMERATE project was completed in spring 2014. Funded by the European Commission, ENUMERATE aimed to collect reliable and comparable statistical data on the digitization and digital preservation activities in European countries. During the three years of the project two quantitative and a qualitative survey were conducted among European public collections in charge of the digitization of their cultural heritage (such as libraries, archives, museums, galleries, film institutions, archives, and conservation agencies of historic monuments).
The quantitative survey took place at the beginning and in the closing year of the project. Findings show that a vast majority of institutions, 83%, is engaged in digitization activities: all national libraries, 81% of academic libraries, and 75% of public libraries. In terms of the amount of digitized documents, however, a large backlog was discovered. Film institutes, museums, and archives were found the most advanced in digitizing cultural heritage and its documents by type, while libraries are lagging behind. Only 34% of the institutions have a digitization strategy.
The current study focuses on three issues (costs, access, and collection size). The amounts spent on digitization are the lowest in libraries and archives, in proportion to the number of employees.
The project has yielded other results in addition to comparable statistical data: a dialogue has started between these institutions. The joint research methodology will allow the elaboration of international comparative analyses and the use of a unified terminology.
Tovább…

Bevezetés
2014 márciusában zárult le az Európai Bizottság által finanszírozott három éven át tartó ENUMERATE projekt, amely azzal a céllal indult, hogy megbízható statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási és digitális megőrzési tevékenységeiről, valamint a kulturális örökség online elérhetővé tételéről.
Tovább…

2013 októberében módosult1 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.). A módosítások többségének az volt a célja, hogy az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU (2012. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban Irányelv) átültesse a hazai szabályozásba. E módosítások 2014. október 29-étől hatályosak.
Jelen írás elsősorban az árva művek felhasználásának általános szabályaira és az ún. kedvezményezett intézmények2 részére biztosított új szabad felhasználási eset bemutatására fókuszál. A téma iránt mélyebben érdeklődőknek szíves figyelmébe ajánlom Grad-Gyenge Anikó3, Legeza Dénes4 és Mezei Péter5 tanulmányait.
Tovább…

A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás

Bevezetô
Jogi információn legáltalánosabb értelemben a jogalkotási, jogalkalmazási és jogkövetési tevékenységhez tartozó anyagokra, azaz (a) a jogszabályokra, (b) a jogszabályok megalkotására, (c) a társadalmi gyakorlatban való érvényre juttatására, azaz a joggyakorlatra, valamint (d) az elméleti, tudományos és gyakorlati célú jogirodalmi eredményekre, közleményekre vonatkozó adatot, tartalmi ismeretet értjük.1 A jogi információszolgáltatásnak, illetve a jogi szaktájékoztatásnak ennek megfelelően három nagyobb területét különböztetjük meg: (1) a tételes jogszabályanyagra, (2) jogalkalmazási gyakorlatra (bírósági határozatok) és (3) az elméletre, a jogi szakirodalomra vonatkozó információszolgáltatást. A dolgozat célja a jogi szaktájékoztatás hazai információs forrásainak és eszközeinek bemutatása a fenti három szakterület köré csoportosítva.*
Tovább…

A Délmagyarország címû napilap digitalizálása és szolgáltatása

Bevezetô

Két évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg Könyvtárában nagy fába vágtuk a fejszénket: elkezdtük az 1910-ben alapított Délmagyarország című napilap digitalizálását.1 A vállalkozásról több országos szakmai rendezvényen beszámoltunk2,3 már, és itt az ideje, hogy írásban is összefoglaljuk a lap digitalizálásával kapcsolatos legfontosabb eredményeket, tanulságokat és buktatókat.*
Tovább…

Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája

 

 

 

 

A háttér

Tanulmányunk három középiskola típus (szakiskola, szakközépiskola és gimnázium) hátrányos helyzetű tanulóinak tartott biblioterápiás foglalkozásaink tapasztalatait foglalja össze. Konkrét példákon keresztül mutatjuk be a középiskolásokkal végzett biblioterápiás munka kereteit, módszereit és sajátos kihívásait, az általános személyiségfejlesztést elősegítő olvasmányok kiválasztását, valamint a ráhangolódást segítő, önismeretet fejlesztő játékok, feladatok néhány lehetőségét.
Tovább…

E-olvasásról a tagadás tükrében

A következő két írás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete szervezésében 2014. október 15-én, az Országos Könyvtári Napok Okoskönyvtár tematikus nap keretében az e-könyvekről és az e-olvasásról tartott kerekasztal-beszélgetésen elhangzottakat foglalja össze. Fodor János a vita résztvevőjeként a megfogalmazható tanulságokra koncentrál, Németh Márton pedig a beszélgetés nézőjeként, hallgatójaként az elhangzott véleményeket ismerteti és kommentálja.

 

 

 

 

 

Egy bölcsészkari vita tanulságai

Tartalmas beszélgetéshez, de vitához sem árt a közös nézetek nyugtázása. Az alapértékek egyöntetű elfogadása ugyanakkor unalmassá is tehet egy beszélgetést, redundánssá az ugyanazt cifrázó megszólalások sorát. Valljuk be: várhatunk-e könyves, könyvtáros körökben radikálisan ellentétes nézeteket egy e-olvasással foglalkozó rendezvényen? Aligha.
Tovább…

E-könyvekről sokszemközt

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napján 2014. október 15-én szép számú nézőközönség tette tiszteletét a kari tanácsteremben. A délelőtt a szakmai kérdések megvitatásáé, a délután a kiadókkal való konzultációké, s az elektronikus könyvek világának felfedezéséé volt a különféle, kipróbálható e-könyv olvasók és táblagépek révén. Egy szerencsés nyertes a játékos feladatok megoldása után még egy e-könyv olvasó eszközzel is gazdagodott szponzori felajánlás révén.
Tovább…

A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama

2. rész (1969–2014)*

A Könyvtári Figyelő harmadik korszaka:
a szakmai innováció kiteljesítője
(1969–1990)

1969-ben kezdődött a harmadik korszak, a folyóirat hosszú történetének minden jel szerint legjelentősebb korszaka. 1968-tól a hazai gazdasági életben reformok kezdődtek „új gazdasági mechanizmus” néven. A gazdasági reformokat ugyan nem követték a politikai intézményrendszerben hasonló intézkedések, a szellemi életben azonban kétségtelen pezsgés kezdődött. A könyvtár- és információügy is megkísérelte a területen várhatóan bekövetkező változásokat számba venni, még 1967-ben a Figyelő is a kérdésnek szentelte a 3. szám több írását.
Tovább…

Bevezetés
Tanulmányomat elsősorban az Akadémiai Levéltárban található, eddig publikálatlan dokumentumok alapján készítettem. Természetesen felhasználtam néhány más, már eddig megjelent publikációt is, amely segített az akkori események megértésében, külön köszönetet szeretnék mondani ezért az Alapítvány elnökének, Tóth Gyulának, aki felhívta a figyelmemet ezekre az anyagokra, cikkekre.
Tovább…

Hol tart ma a webarchiválás?

Szakirodalmi áttekintés

Az utóbbi bő másfél évtizedben sok ország nemzeti könyvtárában vált a digitális kultúra megőrzése, a hálózati források archiválása a rendszeres feladatok egyikévé. Olyan webarchívumok jöttek létre – kísérleti jelleggel vagy állandósuló szolgáltatásként –, amelyek az internetes források kiválasztásával, gyűjtésével és megőrzésével foglalkoznak saját országuk webterét tekintve, esetenként a kötelespéldány-szolgáltatással is szoros összefüggésben. A webarchiválás – mint látni fogjuk – az egyes országokban mind volumenében, mind módszereiben igen sokféleképpen zajlik.
Tovább…

Das deutsche und italienische Bibliothekswesen im Nationalsozialismus
und Faschismus : Versuch einer vegleichenden Bilanz / hrsg. von Klaus Kempf und Sven Kuttner.– Wiesbaden : Harrassowitz V., 2013. – 246 S. (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. B. 57.)
ISBN 978-3-447-06951-5
ISSN 0408-8107

 A következőkben a Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen sorozat két újabb tanulmánykötetének ismertetése következik, néhány szerény – a továbbgondolás reményével írott – megjegyzés kíséretében. A téma – diktatúra és könyvtárügy – mellett a kiadó is összeköti az ismertetésre kiválasztott köteteket.1 A Harrassowitz Kiadó korábban sokat tett már a kérdés feldolgozása érdekében. Itt csupán a két kötetben megjelent Bibliotheken während des Nationalsozialismus. (Hrsg. von P. Vodosek, M. Komorowski. T. 1-2. 1989.) tanulmánykötetre szeretnénk utalni.


Tovább…

Az információtudomány kézikönyve

STOCK,
Wolfgang G. – STOCK, Mechtild
Handbook of information science / Wolfgang G. Stock,
Mechtild Stock ; transl. by Paul Becker. – Berlin ; Boston : de Gruyter Saur, 2013. – IX, 901 p. – (Reference)
ISBN 978-3-11-023499-2

Az eredetileg német nyelven írt, angolra fordított vaskos kézikönyv áttekinti az információtudomány főbb területeinek ismereteit, a kutatásokban és alkalmazásokban máig elért eredményeit. A szerzők teljes életműve ehhez az ágazathoz kötődik: Wolfgang G. Stock a Heinrich Heine Egyetem (Düsseldorf) Információtudomány és Nyelvtechnológia programjának tanszékvezető professzora, Mechtild Stock pedig a dokumentáció különböző ágazataiban (főként az indexelésben) szerzett tapasztalatokat, további kutatási területe az információs szolgáltatások, a tudásszervező rendszerek (tezaurusz) és az információ-hermeneutika.


Tovább…

(Legyen) Az olvasás mindenkié!

Kié az olvasás? : tanulmányok az olvasóvá nevelésről / [szerk. Gombos Péter] ; [kiad. Magyar Olvasástársaság ...]. ‒ Budapest : M. Olvasástárs., 2014. – 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8797-7

 

Az olvasással kapcsolatos szakirodalom egyidős a könyvtárakkal, még akkor is, ha a könyvtártudomány látókörébe csak a modern időkben került bele igazán e téma. Az összegyűjtött írásos emlékek mindig is megőrzésre és kisebb-nagyobb kör használatára, olvasásra rendeltettek. Mindazonáltal Tóth Gyula frappáns terminológiájával élve az írásbeliség és „olvasásbeliség” közel sem mindig voltak egymástól elválaszthatatlanul összetartozó fogalmak; nem minden írott forrás címzettje volt az ember, sokszor inkább az istenek számára készültek a textusok, de az írni és az olvasni tudás sem mindenkor volt egyazon személy sajátja. (Ahogyan sajnálatosan ma sem mondhatjuk azt, hogy mindenki, aki a betűvetést megtanulta, valóban író és/vagy olvasó ember lenne.) A történelem során a vonatkozó publikációk foglalkoztak – a teljesség igénye nélkül – az olvasás céljával, lelket nemesítő, nevelő hatásával, azzal, hogy ki és mit olvasson, illetve milyen tartalmak befogadásától tartózkodjék, valamint néha azzal, hogy (a túl sok) olvasás veszélyes. Az ifjúsági irodalmat tulajdonképpen a felvilágosodás teremtette meg, és tette az olvasást a felnövekvő generáció nevelésének egyre hangsúlyosabb részévé.
Tovább…

külföldi144_jav-1

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (22) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (4) (10) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (32) (1) (9) (1) (28) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (13) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (2) (2) (4) (1) (1) (1) (55) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (7) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (8) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (16) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (6) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (35) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (2) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (5) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (38) (1) (60) (2) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (34) (1) (2) (2) (1) (7) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (19) (11) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (35) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (16) (1) (1) (67) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (7) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (7) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (15) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (7) (2) (1) (1) (2) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (24) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (7) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (15) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (23) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (3) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (37) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)