Útmutató a szerzőknek

Útmutató a Könyvtári Figyelő szerzői és közreműködői számára

A Könyvtári Figyelő az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult, negyedéves megjelenésű, országos hatókörű, lektorált, tudományos szakfolyóirata. A szerkesztőség a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével, gyakorlatával és történetével foglalkozó, valamint a külföldi szakmai trendeket, innovációkat, jó gyakorlatokat bemutató tanulmányokat várja.

 • Kéziratok leadása: e-mailben, szövegfájlként csatolva várjuk az írásokat a saghi.ilona@oszk.hu, illetve a referátumokat a szabo.piroska@oszk.hu címre.
 • Műfajok, terjedelem: Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortávolság használatát kérjük; Egy A/4 oldal terjedelme: szóközökkel együtt kb. 2800–3000 n; az illusztrációk, jegyzetek is beszámítandók. Önálló tanulmányok:  20–23 A/4-es oldal; szemletanulmányok: 10–20 A/4-es oldal; tömörítések, fordítások: 5–15 A/4-es oldal; recenziók: 3–6 A/4-es oldal; referátumok: 1–2 A/4-es oldal. A megadott terjedelemtől a szerkesztőséggel egyeztetve el lehet térni. A rövidítések feloldását az első előfordulásnál, az évszázadokat római számmal kérjük megadni.
 • Absztrakt, névjegy: a tanulmányokhoz és a Kitekintés rovat írásaihoz 10–15 mondatos tartalmi összefoglalást kérünk mellékelni magyar, és lehetőleg angol nyelven is. Kérjük továbbá, szíveskedjék megadni a szerzők listájának közléséhez szükséges alábbi adatokat: Név (munkahely, beosztás, település).
 • Illusztrációk (ábrák, képek, táblázatok): kizárólag jogtiszta illusztrációkat közlünk, azonban a szerkesztőség nem tud jogtisztázást vállalni; az illusztrációk a szerző által létrehozott mű szerves részét képezik (ld. Felhasználási szerződés). Kérjük,  győződjön meg arról, hogy az Ön által a szövegbe illesztett illusztrációk (fotók, internetről, más kiadványokból származó képek, ábrák stb.) felhasználása a mindenkor hatályos szerzői jogi szabályozás figyelembevételével történik (engedélyezett). Az illusztrációkat külön fájlban szíveskedjék megküldeni, egyértelműen azonosíthatóan rendszerezve. A szövegben  számozással jelölje a helyüket, illusztráció-típusonként (pl. fotó/kép; ábra; táblázat; grafikon) újrakezdve a számozást. Az illusztrációk mindegyikéhez kérünk képaláírást, amennyiben releváns, készítőjének megnevezését, illetve az illusztráció forrásának feltüntetését. A nyomtatott változatban csak fekete-fehér illusztrációkat tudunk közölni, ezért a színes ábrák, táblázatok, grafikonok készítésénél, kérjük, legyen erre tekintettel.  A megjelenítendő illusztráció megfelelő minőségének biztosítása érdekében a diagramok alapját képező forrásfájlt (pl. Excel) is szíveskedjék megküldeni.
 • Irodalomjegyzék, hivatkozások, jegyzetek: kérjük, a jegyzeteket, hivatkozásokat végjegyzetek formájában készítse el, az alábbiak szerint:

I. Jegyzetek és irodalmi hivatkozások (folyamatos sorszámozással kérjük felsorolni).

II. Felhasznált irodalom (az itt közölt források nem szerepelnek az előző felsorolásban, csak az elolvasott, ám nem idézett műveket tartalmazza, szerző szerinti ABC-rendben).

A hivatkozások az MSZ ISO 690: 2018 Információ és dokumentáció. Irányelvek az információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és idézéseihez c. szabvány alapján készülnek. A részletes hivatkozási szabályzatot szerzőinknek megküldjük, illetve itt olvasható, és innen letölthető PDF-formátumban.

Néhány jellegzetes példa:

Egyszerzős, egykötetes, nyomtatott könyv

NAGY Attila. Háttal a jövőnek?: Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. Budapest:  OSZK, Gondolat, 2003. 217 p. ISBN 963-200-472-8

Időszaki kiadványban megjelent tanulmány, közlemény (folyóiratcikk)

DIPPOLD Péter. Kötelespéldány-szolgáltatás és nemzeti bibliográfia: nemzetközi kitekintés. == Könyvtári Figyelő, Ú.f. 15. = 51. (2005) 1., p. 63-74. ISSN 0023-3773

Weboldalról elérhető (letölthető) dokumentum

Riding the waves or caught in the tide? [elektronikus dok.]: Navigating the evolving information enviroment: Insights from the IFLA trend report. The Hague: IFLA Headquarters, [2013.] Hozzáférhető: http://trends.ifla.org/insights-document [Megtekintve: 2020.05.18]

 • Lektorálás, szerkesztés: a kéziratot az adott témában kompetens szakértő (szerkesztőbizottsági tag, illetve külső szakértő) lektorálja. A szerkesztőség stilárisan és  nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat. A tipográfiát a szerkesztőség alakítja ki. A tartalmat érintő változtatást a szerzővel egyeztetjük, a betördelt cikket számára korrektúrára megküldjük.
 • Felhasználási szerződés: a szerzőkkel a mindenkor hatályos szerzői jogi szabályozással összhangban felhasználási szerződést kötünk, amelynek mintáját a felkérő levéllel egyidejűleg megküldjük. Amennyiben a lapban közölt írások egy másik folyóiratban is megjelennek, kérjük, hivatkozzanak a Könyvtári Figyelőben történt első közlésre. A Tanulmányok, Kitekintés és Könyvszemle rovatok szerzőit egy tiszteletpéldány illeti meg.
2021-től ÉRVÉNYES-Hivatkozási-szabályok-v5-20210405

 

HIVATKOZÁSI SZABÁLYOK A KÖNYVTÁRI FIGYELŐ SZERZŐI SZÁMÁRA

A szabályzatot készítette: Rácz Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár

ny. gyűjteményszervezési igazgatója

2020.06.21.

ÁLTALÁNOS ELVEK

A hivatkozások az MSZ ISO 690: 2018 Információ és dokumentáció. Irányelvek az információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és idézéseihez c. szabvány alapján készülnek.

 • A jegyzeteket, hivatkozásokat végjegyzetek formájában készítse el, az alábbiak szerint:

I. Jegyzetek és irodalmi hivatkozások (folyamatos sorszámozással kérjük felsorolni).

II. Felhasznált irodalom (az itt közölt források nem szerepelnek az előző felsorolásban, csak az elolvasott, ám nem idézett műveket tartalmazza, szerző szerinti ABC-rendben).

* – A szerkesztőségi megjegyzések számára fenntartva.

 • A „tól-ig” jelzése esetén (oldalszám, évszámok, kötetjelzések) nagykötőjelet kell használni a hivatkozásokban is, kivéve ISBN, ISSN számok közötti kötőjelek.
 • Ugyanott: Uo.:
 • Ugyanő: Uő:
  • mindkét esetben csak a megelőző információra mutat.
  • Folyóiratcímekben minden lényeges elemet nagy kezdőbetűvel kell írni: Könyvtári Figyelő, Képzés és Gyakorlat, Könyv és Nevelés stb. – akkor is, ha kicsi kezdőbetűk szerepelnek a szövegben, v. nem azonosítható!

A HIVATKOZÁS ÁLTALÁNOS SÉMÁJA – AZ ELEMEK SORRENDJE ÉS KÖZPONTOZÁSA

ALKOTÓ(K) NEVE. Cím: Alcím1. [adathordozó]2. Másodlagos alkotók3. Kiadás. Az eredeti  kiadásétól eltérő alkotó4. Megjelenés helye: Kiadó, dátum5. Számozás és/vagy oldalszám6. (Sorozatcím, sorozati szám.) Szabványos azonosító7. Hozzáférési, elérhetőségi vagy lelőhely-információk8. További általános információk. Az idézés dátuma9

1. Csak akkor kell közölni, ha lényeges információt közöl az információforrás tartalmáról.

2. Főként az elektronikus dokumentumok esetében közlendő, [online], [lemez], ill. [elektronikus dok.] változatban. (Szükség esetén ld. a szabvány 7. és 15.2.2 szakaszát.)

3. Felvehető adat, de nem kötelező.

4. A hivatkozás első elemeként az eredeti kiadás alkotóját kell közölni, ha a forrás tartalmazza. Itt csak az adott kiadásra vonatkozó szerzőség adat írható le.

5. Általában elég az évszám, de pl. online információforrások, televíziós adások esetén szükséges lehet a pontos dátum. A pontos dátum formátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN. A dátum hiányát a [s.a.] kifejezéssel jelöljük.

6. Időszaki kiadványnál: évfolyam-év-szám a következő formában: pl. 30. (2012) 4., utána az oldalszám: p. 71–72. Az időszaki kiadvány új folyama esetén, ha a lap a régi évfolyamszámozását is folytatja, mindkettőt le kell írni: pl. Ú.f. 6. = 42. (1996) 4., p. 585–596.

7. Az ISBN, ISSN, ISMN, illetve a DOI kötelező, ha szerepel a hivatkozott forráson. – Ha a szabványos azonosító (ISBN/ISSN) az utolsó adat a hivatkozásban, nem kell utána pontot tenni.

8. A hozzáférési, elérési információ (URL) megadása kötelező online forrásoknál, a lelőhely-információ pedig elsősorban kéziratok és levéltári anyagok esetén. Az adatot bevezető kifejezés: „Hozzáférhető:” ill. „Gyűjteményi lelőhelye:”

9. Elektronikus dokumentumok esetén kötelező a Könyvtári Figyelő szerzője általi utolsó megtekintés vagy letöltés idejének megadása [Megtekintve: dátum] formában.

Az alkotók kiválasztása a következő sorrendben (a szabvány alapján csak a Könyvtári Figyelőben előfordulható alkotói kategóriákat említve, szükség esetén ld. a szabványt):

a)     szerző, zeneszerző, szövegíró, térképészeti ügynökség, térképész, másoló, a szoftver rendszertervezője, művész, fényképész, műszaki rajzoló, grafikai szerkesztő;

b)     karmester, zenei, dráma stb. előadó, filmrendező;

c)     összeállító, szerkesztő, korrektor/lektor;

d)     fordító, metsző, más alkotók munkáinak fényképésze;

e)     kiadó, online információszolgáltató, produkciós vállalat;

f)      forgalmazó, online host.

„Központozás és tipográfia:

Hivatkozási listában végig a központozás és a tipográfia egységes rendszerét kell használni. A hivatkozás minden elemét egyértelműen el kell különíteni a rá következő elemektől központozással vagy a tipográfia megváltoztatásával.

Megjegyzés: A következetesség fontosságának hangsúlyozása érdekében e nemzetközi szabvány példáiban a központozás egységes sémáját használjuk. A séma kizárólag szemléltetésül szolgál és nem része az ajánlásoknak.”

A fenti idézetből következik:

Mivel a nemzetközi szabványban használt példák stílus és központozás szempontjából nem előíró jellegűek, a központozási jelek használatában több helyen eltérünk a szabvány példáitól.

A tördeléshez a szabványból:

„Ha a lelőhely-információt a sor végén meg kell szakítani, akkor a megszakítást egy törtjel vagy dupla törtjel után, de más írásjelek előtt kell megtenni.”

A részdokumentumok adatai és forrásdokumentum adatai között kettőzött egyenlőségjelet használunk, amely előtt és után szóköz van (az egyenlőségjelek között nincs szóköz).

Csak elektronikus formában hozzáférhető (born digital) forrás esetén a dokumentum címe, illetve részdokumentum esetén a forrásdokumentum címe után szögletes zárójelben leírandó az adathordozó általános típusa: [elektronikus dok.], [online] vagy [lemez], ill. az információhordozó speciális típusa: pl. [online adatbázis], [digitális kép], [audiofájl] [videófájl].

A digitalizált dokumentumok esetében a bibliográfiai adatok a nyomtatott eredetire is utalhatnak, ezért az adathordozó megnevezése elhagyható, a hozzáférhetőség adata utal az elektronikus formára.

Ha a hivatkozott forrás több helyen is elérhető elektronikus formában, megadható mind, egymástól elkülönítve: Hozzáférhető: URL1. További hozzáférés letölthető pdf-ben: URL2. További hozzáférés dedikált hálózaton: URL3

Hivatkozást megadni csak az URL közlésével nem elég!

Tipográfiai megjegyzés:

Célszerű az URL-eket aláhúzás nélkül, a szöveggel azonos színnel jelölni, mert kerülendő az erős kiemelés.

SÉMÁK – PÉLDÁKKAL

KÖNYV

Egyszerzős, egykötetes, nyomtatott könyv

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. oldalszám. (Sorozat) ISBN. Hozzáférhető: URL* [Megtekintés dátuma]

* Digitalizált forrás esetén

Példák:

SKALICZKI Judit. A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig. Budapest, Könyvtári Intézet, 2011. 159 p. (Továbbképzés felsőfokon). ISBN 978-963-201-638-2. A részletes könyvtárpolitikai ismertetés tartalmazza a 2000–2005 közötti korszak eseményeit is. Hozzáférhető pdf-ben is: https://mek.oszk.hu/10900/10913/. [Megtekintve: 2020. 05. 12.]

AUSTIN, Derek. PRECIS: A manual of concept analysis and subject indexing. 2. ed. London: Council of the British National Bibliography, 1984.

NAGY Attila. Háttal a jövőnek?: Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. Budapest: OSZK, Gondolat, 2003. 217 p. ISBN 963-200-472-8

Többszerzős könyv

Az MSZ ISO 690 példáiban a szerzői nevek közé vesszőt tesz, de ez zavart okoz az idegen neveknél, ahol szokás szerint a névelemek sorrendcseréjét is vessző jelzi. Lehetőség lenne a névelemek eredeti sorrendjének megőrzésére is, de ez idegen a Könyvtári Figyelő hagyományaitól.

A neveket elválasztó vessző és a harmadik név előtti „és” helyett nagykötőjelet teszünk a nevek közé.

Háromnál több szerző esetén az első nevét közöljük, a többit elhagyhatjuk. Az adatelhagyást az [et al.], intézmények esetén az [etc.] kifejezéssel jelöljük.

(A szabvány az et al. kifejezést vessző után közli, de a vessző megtévesztő a külföldi nevek esetén, ezért a könyvtári gyakorlatban szokásos módon, szögletes zárójelben közöljük.)

VEZETÉKNÉV Keresztnév – VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. oldalszám. (Sorozat) ISBN. Hozzáférhető: URL [Megtekintve: dátum]

Példák:

BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta – DÖMSÖDY Andrea. Dokumentumismeret. Budapest: Könyvtári Intézet, 2001. 31 p. (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei). ISBN 963-201-335-2

NAGY Attila – Péterfi Rita, szerk. A feladatra készülni kell: A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. Budapest: OSZK, Gondolat, 2004. 244 p. (Nemzeti téka). ISBN 963 200 486 8

Könyv elsődleges szerző nélkül

Főcím: Alcím. Szerzőségi adat. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. oldalszám. (Sorozat). ISBN

Példák:

Könyvtárak minőségi működésének értékelési rendszere. Budapest: Könyvtári Intézet, 2019. 102, [14] p. ISBN 978-963-201-647-4

A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2010. Budapest: Pallas 70 Okt. Kft., NovoSchool, 2010. 282 p. Lezárva: 2010. márc. 30. ISBN 978-963-87656-6-6

Romák a történelemtanításban: Történelemtanárok 17. Országos Konferenciája: 2007. október 13–14. Budapest: Történelemtanárok Egylete, 2008. 55 p. ISBN 978-963-06-4716-8

Gyönki mozaikok. [Gyönk]: [Gyönki Baráti Kör Egyes.], 2008. 84 p. (Átélt történelem).
ISBN 978-963-06-4599-7

Könyv másodlagos szerzőségi adattal

VEZETÉKNÉV Keresztnév, szerzőségi funkció. Főcím: Alcím. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. oldalszám. ISBN. Hozzáférhető: URL [Megtekintve: dátum]

példák:

ARATÓ Ferenc, szerk. Tizenegy nyelvű pedagógiai szótár: Magyar, orosz, német, angol, francia, bolgár, cseh, szlovák, lengyel, román, szerb-horvát. I–VI. kötet. Budapest: OPKM, 1982–1985.

EMMER Gáborné, szerk. Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. Budapest: Könyvtárostanárok Egyesülete, Flaccus, 2004. 306 p. ISBN 963-9412-25-2

KISS Gábor, főszerk. Nagy magyar tájszótár: 55000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata. A szerkesztésben közrem. Jákfalvi Anikó és Mandl Orsolya. Budapest: Tinta Kvk., 2019. 1001 p. (A magyar nyelv kézikönyvei, 30.). ISBN 978-963-409-191-2

 

Zalai mustra: Történeti épület felújítások és kutatások Zala megyében. [... a fotókat kész. Lengl Zoltán]. Zalaegerszeg: Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, 2014. 47 p.

Könyv, sorozat tagja

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. oldalszám. (Sorozat) ISBN

Példák:

LIS Euroguide: Kompetenciák, tulajdonságok, minősítési szintek. Ford. BALOGH Anna és HEDVIG Olga. Budapest: Könyvtári Intézet, 2007. 133 p. (EuroTéka). ISBN 978-963-201-627-6

BÜKY László. Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 2019. 211 p. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 48.). ISBN 978-615-5597-11-4

Többkötetes könyv egésze

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. Kötetjelzés, kötetcím. Kötetjelzés, kötetcím. Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. (Sorozat) ISBN

Példák:

FITZ József: Magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvke­reskedelem története. 1., A mohácsi vész előtt. 2., A reformáció korában. Budapest: Akadémiai K., 1959–1967.

MALONYAY Dezső. A magyar nép művészete. 1–5. köt. Budapest: Franklin, 1907–1922.

Többkötetes könyv egy kötete

Minden kötet azonos szerzővel

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. Kötetjelzés, kötetcím. Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. Oldalszám. (Sorozat) ISBN

Példa:

MALONYAY Dezső. A magyar nép művészete. 1. köt. A kalotaszegi magyar nép művészete. Hasonmás kiad. Garfield, N. J.: Szatmári, 1976. 286 p., 58 t.

kötetenként eltérő szerzők esetén

Főcím: Alcím. Kiadás. Kötetjelzés, kötetcím. A kötet szerzőségi adata. A megjelenés helye: Kiadó, a kötet megj. éve. Oldalszám (Sorozat) ISBN

Példa:

A gazdasági optimalizálás módszerei: Operációkutatás közgazdászoknak. Utánny. 2. [köt.], Lineáris optimalizálás. [szerzők] CSERNYÁK László, JÁNOSA András. Budapest: Nemz. Tankvk., 2012, cop. 2004. 227 p. ISBN 978-963-19-5430-2

Nyomtatott könyv, amely digitálisan is elérhető

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. Oldalszám. (Sorozat) ISBN. A digitális verzió hozzáférhetősége

Példák:

KISZL Péter – CSÍK Tibor, szerk. Valóságos könyvtár, könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018. Budapest: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2018. 383 p. ISBN 978-963-489-017-1. Hozzáférhető pdf-ben is: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/40281 [Megtekintve: 2020.05.18]

nyomdai pdf vagy digitalizált (azonos ISBN-nel)

SZŰTS Zoltán. Online: az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei. Budapest: Wolters Kluwer, 2018. 478, [9] p. ISBN 978-963-295-778-4

*

SZŰTS Zoltán. Online [elektronikus dok.]: az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2018. ISBN 978-963-295-779-1. Hozzáférhető az OSZK Digitális Könyvtárában: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156404
[Megtekintve: 2020.05.21]

nyomtatott és elektronikus kiadás, eltérő ISBN-nel, dedikált hálózaton

BARÁTNÉ HAJDU Ágnes – BÉRES Judit, szerk. A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban. Budapest : FSZEK, 2019. 305 p. (Módszertani kötetek, 1.) ISBN 978-963-581-446-6 kötött

*

BARÁTNÉ HAJDU Ágnes – BÉRES Judit, szerk. A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban [elektronikus dok.] Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2019. 305 p. (Módszertani kötetek, 1.) ISBN 978-963-581-450-3. Hozzáférhető a MEK-ben: https://mek.oszk.hu/20600/20663/20663.pdf [Megtekintve: 2020.05.18.]

nyomtatott és elektronikus kiadás, eltérő ISBN-nel, nyilvános online hozzáféréssel

Online kiadvány (elektronikus könyv interneten)

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. [online] Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. (Sorozat) ISBN. Hozzáférhetőség

Példa:

KÁNTÁS Balázs (szerk.). Viták a „másik” államhatalomról: Válogatás a fegyveres titkos társaságok ügyében elhangzott parlamenti felszólalásokból, 1923–1924 [online]. Budapest: Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020. Hozzáférhető: http://mek.oszk.hu/20600/20673/20673.pdf [Megtekintve: 2020.05.21]

Elektronikus könyv – több internetes helyen

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. [online] Kiadás. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. (Sorozat) ISBN. Hozzáférhetőség, További hozzáférés

Példa:

KÓMÁR Éva – BÁNKI Zsolt, szerk. Fehér könyv [online]: Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez. Budapest: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019. 258 p. Hozzáférhető:

http://www.oszk.hu/sites/default/files/Feher_Konyv.pdf. További hozzáférés: https://mandadb.hu/dokumentum/1096777/feher_konyv.pdf . További hozzáférés: http://mnl.gov.hu/sites/default/files/feher_konyv_0.pdf

Konferenciakötet

Ha a konferenciakötetnek van azonosítható „alkotója” (szerkesztő), akkor a hivatkozás első eleme az alkotó neve, egyéb esetben a konferencia címe.

Példák:

FODOR Péter – KORMOS Sándor, összeáll. és szerk. Országos közművelődési tanácskozás, 1984. Budapest: Múzsák, 1985. 244 p. ISBN 963-564-141-9

LADA László, szerk. A túlsó part messze van: Tudományos konferencia a funkcionális analfabétizmusról : Illyefalva, 1996. november 18–22. Békéscsaba : Békés Megye Képviselőtestülete Pedadógiai Intézete, [1997]. 160 p.

IV. Debreceni Könyvszemle [lemez]: 2007. december 6-8. Debrecen : Debreceni Nyelviskola, [2007]. 1 CD-ROM. Az I–III. könyvszemle anyagával

Networkshop 2016 [lemez]: [Debrecen], 2016. március 29–április 1. [Budapest] : NIIFI, [2016]. 1 CD-R. ISBN 978-963-88335-6-3

Tanulmánykötet

Példa:

DEÁK Eszter – DEDE Franciska, szerk. OSZK 215: Tanulmányok egy évforduló tiszteletére.  Budapest: Bibl. Nationalis Hungariae, Gondolat, 2018. 271 p. (Bibliotheca scientiae & artis, 11.) A Budapesten, 2017. nov. 23–24-én rendezett tudományos ülésszak szerkesztett előadásai. ISBN 978-963-200-689-5

Könyvrészlet, fejezet

könyvrészlet, könyvben megjelent tanulmány esetén az oldalszám elé kitesszük a p. rövidítést.

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. == SZERZŐSÉGI adat*. A forrásdokumentum címe. Kötetjelzés, kötetcím. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. oldalszám (Sorozat) ISBN.

*ha a kötetnek nem elsődleges szerzőségi adata (szerzője) van, hanem másodlagos adata (szerkesztő, összeállító), a másodlagos adatot nem kötelező megadni

Példa:

MARTON János. Bibliometria. == HORVÁTH Tibor – PAPP Ist­ván, szerk. Könyvtárosok kézi­könyve. 1. köt. Alapvetés. [Új kiad.] Budapest: Osiris, 2003. p. 83–147. (Osiris kézikönyvek). ISBN 963-389-408-5

vagy

MARTON János. Bibliometria. == Könyvtárosok kézi­könyve. 1. köt. Alapvetés. [Új kiad.] Budapest: Osiris, 2003. p. 83–147. (Osiris kézikönyvek). ISBN 963-389-408-5

Tanulmánykötetben, konferenciaanyagban megjelent tanulmány

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. == A forrásdokumentum címe. A megjelenés helye: Kiadó, megj. éve. oldalszám (Sorozat) ISBN.

Példák:

DANKU György. Gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteménye a számok tükrében: Gyűjteményrekonstrukció és eredményei. == OSZK 215. Budapest: Bibl. Nationalis Hungariae, Gondolat, 2018. p. 78–106. ISBN 978-963-200-689-5

BODÓ Sándor. Pulszky Ferenc, a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője. == A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet. Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. p. 47–55. ISBN 978-615-00-2257-4

WINKLER Bea. A mesterséges intelligencia és a könyvtárosok. == Valóságos könyvtár, könyvtári valóság [elektronikus dok.]. Budapest: ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2018. p.. 295-301. ISBN 978-963-489-017-1. Hozzáférhető: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/40281

IDŐSZAKI KIADVÁNY

Időszaki kiadvány egésze

Főcím: Alcím. A megjelenés helye: Kiadó. Számozás*. ISSN.

*Az első és utolsó szám keltezése

Példa:

Tudományos és műszaki tájékoztatás. [Budapest]: OMKDK. 1963-2016. ISSN 0041-3917.

Digitalizált változata hozzáférhető: http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/archive

*
Tudományos és műszaki tájékoztatás [online]: Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat. [Budapest]: BME OMIKK. 64. (2017) 1– . ISSN 1586-2984. Hozzáférhető: http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/index [Megtekintve: 2020.05.18.]

Időszaki kiadvány egy részegysége (teljes szám)

Főcím: Alcím. A megjelenés helye: Kiadó. Számozás*. ISSN.

* a hivatkozott szám adata: évf.  (év) szám.

Példa:

Tudományos és műszaki tájékoztatás [online]: Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat. [Budapest]: BME OMIKK, 66. (2019) 12. ISSN 1586-2984. Hozzáférhető:

http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/view/808 [Megtekintve: 2020.05.18.]

Sorozat egésze

Főcím: Alcím. A megjelenés helye: Kiadó. Számozás*. ISSN.

* számozatlan sorozat esetén a megjelenés éve(i), számozott sorozatnál: sorozati szám(év)

számozatlan sorozat

Továbbképzés felsőfokon. Budapest : Könyvtári Intézet, 2002–2011. ISSN 1589-1682

számozott (még befejezetlen) sorozat

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai. Budapest: Tarsoly, 1(2001)–  . ISSN 1587-5202

Elektronikus időszaki kiadvány

Főcím [online]: Alcím. A megjelenés helye: Kiadó. Számozás. ISSN. Hozzáférhetőség. További elérés

Példa:

Digitális Bölcsészet = Digital Humanities [online]. Szeged: Bakonyi Géza Alapítvány ; Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke, 1. (2018)– . ISSN 2630-9696

Hozzáférhető: DOI 10.31400/dh-hun [Megtekintve: 2020.05.21]. Letölthető az ELTE EDIT repozitóriumból http://hdl.handle.net/10831/43522. és az EPA-ból is: https://epa.oszk.hu/03400/03490

Időszaki kiadványban megjelent tanulmány, közlemény (folyóiratcikk)

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. Egyéb szerzőségi adat. == Forrásdok. címe, évf. (év) szám., oldalszám. ISSN

Példák:

RÓZSAFALVI Zsuzsanna. Jókai Mór kéziratos hagyatéka == Irodalmi magazin, 7. (2019) 1., p. 52–57. ISSN 2063-8019

DIPPOLD Péter. Kötelespéldány-szolgáltatás és nemzeti bibliográfia: nemzetközi kitekintés. == Könyvtári Figyelő, Ú.f. 15. = 51. (2005) 1., p. 63–74. ISSN 0023-3773

BARTŮŇKOVA, Eva [et al.]. Újra együtt a Visegrádi Országok könyvtárosai. == Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 19. (2010) 12., p. 39–49. ISSN  1216-6804

BENOS, D. J. [et al.]. The ups and downs of peer review. == Advances in Physiology Education, 31. (2007) 2., p. 145–152.

Cikk digitalizált folyóiratban

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. == Forrásdok. címe, évf. (év) szám., oldalszám. ISSN. Hozzáférhető: URL [megtekintés dátuma]

A szabályos hivatkozás az lenne, ha utalnánk a digitalizálás tényére azzal, ha a „Hozzáférhető” kifejezés helyett a „Digitális másolata hozzáférhető” kifejezést használnák. De ezt a tényt nem mindig lesz könnyű megállapítani, ezért az egyszerűség kedvéért maradhatunk a „Hozzáférhető” kifejezésnél.

Példa:

GYENGE Anikó: Alkotmányossági kérdések a szerzői jogban. = Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. 108. (2003) 5. Hozzáférhető: https://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200310/01-gyenge.html [Megtekintve: 2020.05.19.

Cikk online folyóiratban

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. == Forrásdok. címe [online], évf. (év) szám., oldalszám. ISSN. Hozzáférhető: URL [megtekintés dátuma]

A hozzáférhetőség bevezető szövege lehet:

Hozzáférhető

Elérhető/hozzáférhető még VAGY Elérhető/hozzáférhető pdf-ben

Példák:

KIRÁLY Péter – BÜCHLER, Marco. A teljesség minőségjelzőként való mérése az Europeanában. == Digitális bölcsészet [online], 2 (2019), p. 57–76. ISSN 2630-9696. Hozzáférhető: http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/388/326 [Megtekintve: 2020.05.18]

SZILASSI Andrea. Megújult a megyei ellátás honlapja == KEMLIB [online], 9. (2019) 1/3., p. 31–32. ISSN 2062-5782. Hozzáférhető: http://epa.oszk.hu/02700/02762/00071/pdf/ [Megtekintve: 2020.05.18]

DANI Erzsébet. A tudománymetria mítoszainak ellentmondásai. == Tudományos és Műszaki Tájékoztatás [online], 66. (2019) 10., p. 578–586. ISSN 1586-2984. Hozzáférhető:

http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12395/14109 [Megtekintve: 2020.05.18]. Elérhető még: https://epa.oszk.hu/03000/03071/00133/pdf/EPA03071_tmt2019_10_578-586.pdf

NAGY Gyula – MOLNÁR Gyöngyvér. A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében == Magyar pedagógia, 118. (2018) 3., p. 203–235. ISBN 0025-0260. Hozzáférhető: DOI: 10.17670/MPed.2018.3.203. Elérhető még: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nagy_MPed20183.pdf [Megtekintve: 2020.05.18]

ASHTON, Kevin. That ‘Internet of Things’ Thing: In the real world things matter more than ideas == RFID Journal [online], (2009, Jun 22) Hozzáférhető: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 [Utolsó elérés: 2020. március 18.]

SCHÖPFEL, Joachim. Smart libraries == Infrastructures [online], 3. (2018) 43., p. 1–11. EISSN 2412-3811. Hozzáférhető: https://doi.org/10.3390/infrastructures3040043 [Megtekintve: 2020.05.18]

Cikk hibrid folyóiratban (nyomtatott és elektronikus verzió eltérő tartalommal)

Példák:

KOLTAY Tibor. Új könyvtári feladatok az adatintenzív kutatás korában. == Könyvtári Figyelő, Ú.f. 29. = 65. (2019) 2., p. 211–217. ISSN 0023-3773. További hozzáférés weblapról:

http://ki2.oszk.hu/kf/2019/08/uj-konyvtari-feladatok-az-adatintenziv-kutatas-koraban/ [Megtekintve: 2020.05.18]. Elérhető még:

https://epa.oszk.hu/00100/00143/00356/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2019_02_211-217.pdf [Megtekintve: 2020.05.18]

megjelent a nyomtatott lapban, hozzáférhető a KF honlapján és a EPA-ban.

CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó. Az Európai Unió információs és kommunikációs politikája, az információs társadalom kialakulása, ennek hatása a magyarországi információs társadalom fejlődésére == Könyvtári Figyelő [online], Ú.f. 29. = 65. (2019) 2. Hozzáférhető: http://ki2.oszk.hu/kf/2019/08/az-europai-unio-informacios-es-kommunikacios-politikaja-az-informacios-tarsadalom-kialakulasa-es-hatasa-a-magyarorszagi-informacios-tarsadalom-fejlodesere/. Elérhető még pdf-ben is: https://epa.oszk.hu/00100/00143/00356/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2019_02_233-249.pdf

nem jelent meg a nyomtatott lapban, csak a KF honlapján és a EPA-ban hozzáférhető

Adatbázisban elérhető folyóiratcikk

BREEDING, Marshall. A Global Crisis May Reshape Library Services = Computers in Libraries [online adatbázis] 40. (2020) 3. p. 9–11. ISSN 1041-7915‎ Előfizetéssel hozzáférhető: ProQuest Library & Information Science Collection: https://search.proquest.com/docview/2410493363?accountid=27464 [Megtekintve: 2020.07.21.]

Többrészes cikk egy része

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. A rész sorszáma, címe == Forrásdok. címe [online], évf. (év) szám., oldalszám. ISSN. Hozzáférhető: URL [megtekintés dátuma]

Példa:

KISZL Péter – MÁTYÁS Melinda. Digitális bölcsészet a könyvtár- és információtudományban. 3. rész, Latin nyelvű szövegkorpuszokat tartalmazó és epigráfiai adatbázisok Európában. == Tudományos és Műszaki Tájékoztatás [online], 66. (2019) 1., p. 1–17. ISSN 1586-2984. Hozzáférhető: http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/10216/11761 [Megtekintve: 2020.05.18]

Többrészes cikk egésze

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. A rész sorszáma, címe. == Forrásdok. címe [online], évf. (év) szám., oldalszám. ISSN. Hozzáférhető: URL; A  rész sorszáma, címe. == Forrásdok. címe [online], évf. (év) szám., oldalszám. ISSN. Hozzáférhető: URL      [megtekintés dátuma]

Példa:

TÓSZEGI Zsuzsanna. Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR. 1. rész, Alapfogalmak, alapelvek. == Könyvtári Figyelő [online], Ú.f. 29. = 65. (2019) 1., p. 9–35. ISSN 1586-5193. Hozzáférhető: http://ki2.oszk.hu/kf/2019/04/az-europai-unio-altalanos-adatvedelmi-rendelete-a-gdpr/; 2. rész, A könyvtárak adatkezelői szerepköre. ==  Könyvtári Figyelő [online], Ú.f. 29. = 65. (2019) 2., p.195–210. ISSN 1586-5193. Hozzáférhető: http://ki2.oszk.hu/kf/2019/08/az-europai-unio-altalanos-adatvedelmi-rendelete-a-gdpr-2/ [Megtekintve: 2020.05.01]

Újságcikk – riport

Alkotóként a riportalanyt kell leírni, a riporter másodlagos szerzőségi adat.

Példa:

TÜSKE László. Nemzetünk könyvtára, a művelődés motorja. [Riporter] VITÉZ Anita. == Magyar Hírlap [online], (2019) márc. 23., p. 4. Hozzáférhető: https://www.magyarhirlap.hu/belfold/Nemzetunk_konyvtara_a_muvelodes_motorja

WEBES FORRÁSOK

A webhely elnevezése [online]. A létrehozó/tulajdonos/üzemeltető székhelye: neve, a létrehozás és/vagy copyrigth éve(i)*. Hozzáférhetőség. Megtekintés ideje

*Közölhető a teljes dátum is.

Teljes webhely (weboldal)

Példák:

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapja [online]. Budapest: MKE, cop. 2004–2020. Hozzáférhető: https://mke.info.hu/ [Megtekintve: 2020.05.18]

Cambridge dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, cop. 2020. Hozzáférhető: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ [Megtekintve: 2020.05.01.]

Weboldal részlete, aloldala

Példák:

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) == Magyar Képesítési Keretrendszer [online]. Oktatási Hivatal, [2016.] Hozzáférhető: https://www.magyarkepesites.hu/ kepesitesi_keretrendszerek/ekkr [Megtekintve: 2020. 03.31.]

A Könyvtári Intézet honlapja. Minőségmenedzsment aloldal [online]. Budapest: Könyvtári Intézet, cop. 2018. Hozzáférhető: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/minosegmenedzsment [Megtekintve: 2020.05.19]

Weboldalon elhelyezett hír, közlemény, cikk

A webhely készítésének vagy a copyright éve helyett a közlemény feltöltésének idejét adjuk meg, lehetőleg teljes dátummal.

Példák:

Együttműködési megállapodás a Könyvtár- és Információtudományi Intézettel [online] == Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja. Hírek aloldal. Feltöltve: 2016.06.02. Hozzáférhető: http://www.oszk.hu/hirek/szakmai-egyuttmukodesi-megallapodas [Megtekintve: 2020.05.09.]

Online videokonferencia keretében került megrendezésre a Minőség és innováció című szakmai nap [elektronikus dok.] == A Könyvtári Intézet honlapja. A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály aloldala. Feltöltve: 2020.03.19. Hozzáférhető: https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/online-videokonferencia-kereteben-kerult-megrendezesre [Megtekintve: 2020. 05.01.]

Weboldalról elérhető (letölthető) dokumentum

Példa:

Riding the waves or caught in the tide? [elektronikus dok.]: Navigating the evolving information enviroment: Insights from the IFLA trend report. The Hague: IFLA Headquarters, [2013.] Hozzáférhető: http://trends.ifla.org/insights-document [Megtekintve: 2020.05.18]

Önálló doménnel rendelkező blog

Példa:

OSZK [blog]. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2010. nov. 30–. Hozzáférhető: https://nemzetikonyvtar.blog.hu/ [Megtekintve: 2020.05.18.]

Nagyobb webhely keretében működő (nem önálló doménnel rendelkező) blog

Példa:

Veszíts el egy könyvet! [blog]. == A Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza honlapja. Orosháza: Justh Zsigmond Városi Könyvtár, [s.a.] Hozzáférhető: https://www.justhvk.hu/blog/?p=521 [Megtekintve: [Megtekintve: 2020.05.20.]

Blogbejegyzés

Példa:

DEÁK Nóra. A magyar szellemi örökség értékeinek megőrzése a diaszpórában a Mikes Kelemen Program keretében [blogbejegyzés] == OSZK blog, 2018. szeptember 13. Hozzáférhető: https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2018/09/13/a_magyar_szellemi_orokseg_ertekeinek_megorzese_a_diaszporaban_a_mikes_kelemen_program_kereteben#more14234537 [Megtekintve: 2020.05.19]

Online enciklopédia

Példák:

Medical encyclopedia [online]. Atlanta (Georgia): A.D.A.M. Inc., cop. 1997–2020. Hozzáférhető: https://medlineplus.gov/encyclopedia.html [Megtekintve: 2020.05.19]

Wikipédia : a szabad enciklopédia [online]. St. Petersburg [Florida]: Wikimedia Foundation, 2001–. Hozzáférhető: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap [Megtekintve: 2020.05.19]

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001–. Hozzáférhető: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page [Megtekintve: 2020.05.19]

Online enciklopédia szócikke

Példák:

Dry hair == Medical encyclopedia [online]. Atlanta (Georgia): A.D.A.M. Inc., cop. 1997–2020. Hozzáférhető: https://medlineplus.gov/ency/article/003245.htm[Megtekintve: 2020.05.19]

Internetprotokoll == Wikipédia : a szabad enciklopédia [online]. St. Petersburg [Florida]: Wikimedia Foundation, 2001– . A lap utolsó módosítása: 2020.02.16. Hozzáférhető: https://hu.wikipedia.org/wiki/Internetprotokoll [Megtekintve: 2020.05.19]

Elektronikus levelezőlista

A lista főcíme [információhordozó]: egyéb címe. Megjelenés helye: A lista üzemeltetője, a lista létrehozásának éve. Megjegyzések. Hozzáférhetőség [a megtekintés dátuma]

Példa:

KATALIST [levelezőlista]. Konyvtartudomány es informatika [online]. Budapest: NIIF, [1991]–.  Hozzáférhető: https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist [Megtekintve: 2020.05.19]

Közlemény elektronikus levelezőlistán

Szerző. A levél tárgya == A lista főcíme: egyéb címe [információhordozó], a levél dátuma. Hozzáférhetőség [a megtekintés dátuma]

Példa:

HORVÁTH Ádám. OSZK a szemantikus vilaghalon == KATALIST [levelezőlista], 2010. június 16. Hozzáférhető: https://listserv.niif.hu/pipermail/katalist/2010-June/021082.html [Megtekintve: 2020.05.19]

Facebook csoport

példák:

IFLA New Professionals Special Interest Group [nyilvános Facebook csoport]. [The Hague]: ILFA, 2004–. Hozzáférhető: http://www.facebook.com/npsig?ref=ts [Megtekintve? 2020.05.21]

Könyvtárosok Dolgozószobája [nyilvános Facebook csoport]. Budapest : KI Könyvtártudományi Szakkönyvtár, 2015.03.19–.  Hozzáférhető: https://www.facebook.com/groups/638792582893875/ [Megtekintve: 2020.05.21]

Hírlevél

példa:

Readers return: what you had to say [elektronikus dok.] == Life of the Library [A British Library hírlevele] 2020. 08. 11. Hozzáférhető: csak feliratkozással

DISSZERTÁCIÓ, SZAKDOLGOZAT

Erre nincs példa az MSZ ISO 690-ben, de ezt és az MSZ 3424/6-83 Bibliográfiai leírás. Disszertációk és szakdolgozatok c. szabványt figyelembe véve, a következőt javaslom:

VEZETÉKNÉV Keresztnév. Főcím: Alcím. A dolgozat típusának megnevezése; A képzőintézmény neve. A készítés helye, a benyújtás/védés éve. oldalszám. Link [megtekintés dátuma]

Példák:

VIDRA SZABÓ Ferenc. Minőségmenedzsment a hazai könyvtárakban. Záródolgozat; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2002. 35 p.

HORVÁTH Tibor: „Egy törzsnek az ága…”: Ismeretszervezés és szintaxis. Kandidátusi értekezés; Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1987. IV, 164 p.

HUBAY Miklós. A BIBFRAME és a könyvtári feldolgozás új keretei [elektronikus dok.]. MA/MSc szakdolgozat; Eszterházy Kár­oly Egyetem, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Humáninformatika Tanszék. Eger, 2016.  Hozzáférhető csak regisztrált felhasználóknak: http://szakdolgozat.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/3396

SZABVÁNY

Példák:

MSZ ISO 11620:2019 Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók. [Budapest]: MSZT, 2019. 98 p. Az MSZ ISO 11620 szabvány angol nyelvű változatának 2019. április 1-jén meghirdetett magyar nyelvű változata

MSZ ISO 2709 Információ és dokumentáció. Információs csereformátum. [Budapest]: Magyar Szabványügyi Testület, 2018. 1,11 p.

JOGSZABÁLYOK

A jogszabályok esetében különösen fontos, hogy pontosan hivatkozzunk a forrásra és a megtekintés idejére.

Hiteles forrásnak a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu), illetve a Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) és az Oktatási és Kulturális Közlöny

(http://okk.kozlonyok.hu/) tekinthető.

Régebben kiadott jogszabályok esetében a Nemzeti Jogszabálytárban ellenőrizni kell, hogy hatályosak-e vagy sem. A tárban a jogszabálynak a lekérdezés napján hatályos szövegét lehet keresni, illetve 5 évre visszamenőleg lehet igényelni a hatályban volt korábbi változatokat. Újabb szolgáltatásuk, hogy 1989. okt. 23-ig visszamenően kereshető valamennyi kihirdetett jogszabály kihirdetett szövege (a Magyar Közlönyben közölt szöveg).

A Magyar Közlöny elektronikus tárában 1998-ig visszamenően a jogszabályok eredeti közlönyállapotukban, azaz a kihirdetésükkor hatályos szöveggel szerepelnek, a későbbi módosítások csak a módosító jogszabályok közlönyállapotában kereshetők vissza.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny csak regisztráció után használható teljes körűen.

A Wolters Kluwer Hungary Kft. által szolgáltatott Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (https://net.jogtar.hu) csak az adott napon hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza, az adott napon hatályos szöveggel. A módosított rendelkezések esetében felugró ablakban látható a módosító jogszabály száma, ill. a módosítás hatályba lépésének ideje.

A könyvtári gyakorlatban az önállóan (könyvként) kiadott jogszabályok esetében a bibliográfiai tétel első eleme a kibocsátó ország, ill. szervezet neve. De: az alkotmány és a törvény (törvényerejű rendelet, törvénykódex) esetében az első besorolási adat a törvény főcíme. Egyéb jogszabályok esetében a főtétel besorolási adata a kibocsátó szerv neve, ha szerepelt a bibliográfiai leírásban, ha nem szerepelt, akkor a jogszabály címe.

Tekintve, hogy általában a kibocsátó szerv neve, ha rövidítve is, de szerepel a jogszabály címében, a bibliográfiai hivatkozásban a jogszabályok címe legyen a hivatkozás első eleme.

Csak akkor vegyük fel a kibocsátó szerv nevét a leírás elejére, ha a jogszabály címadataiban nem, de egyéb helyen szerepel a forrásban.

Külföldi jogszabályok esetében a cím előtt az ország megnevezése szerepeljen.

Nyomtatott forrásban megjelent jogszabályokat a könyvrészletekre, ill. folyóiratcikkekre vonatkozó szabályok szerint idézünk:

A jogszabály címe == A forrásfok. címe, számozási adata, oldalszám. ISBN/ISSN

Példa:

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. == Magyar Közlöny, (1997) 112., p. 8369-8393. ISSN 0076-2407

Elektronikus adattárban megjelent jogszabály

A jogszabály címe == a forrás megnevezése [elektronikus dok.]. Hozzáférhető: … [Megtekintve: …]

Példák:

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről == Hatályos jogszabályok gyűjteménye [online] Budapest: Wolters Kluwer.  Hozzáférhető:  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV [Megtekintve: 2020.05.20.]

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről == Nemzeti Jogszabálytár [online] Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. Hozzáférhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.376702 [Megtekintve: 2020.05.20.]

159/2019. (VII. 1.) Korm. rendelet a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról == Nemzeti Jogszabálytár [online] Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. Hozzáférhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215467.377720 [Megtekintve: 2020. 05. 01.]

Külföldi jogszabály esetén a hivatkozás első eleme a jogszabályt kibocsátó ország neve:

Csehszlovákia. Zákon č. 172 ze dne 14. května 1990 o vysokých školách. In Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. 1990, částka 30, s. 682–691. Hozzáférhető még: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/sb030-90.pdf>. ISSN 1210-0005.

VIDEÓ

Példa:

II. Erzsébet királynő az OSZK-ban [YouTube videó]. Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2013.05.04. 3:11 perc. Hozzáférhető: https://www.youtube.com/watch?v=jKbq4XzbIec [Megtekintve: 2020.05.22.]

SZOFTVER

OJS [számítógépes szoftver] Open Journal Systems: az MTA Könyvtár és Információs Központ platformja [Budapest]: MTA KIK, 2012–. Hozzáférhető: https://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/ojs-ocs [Megtekintve: 2020.05.19.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!