2019. 4. szám

Tartalom – 2019/4

Rezümék

Abstracts     521

TANULMÁNYOK
SÜTHEŐ Péter: Digitális tartalmak azonosítása, hitelesítése, hiteles tartalomszolgáltatás       527
CSÍK Tibor: A neveléstudomány és oktatásügy magyar szakirodalmi adatbázisa       545

MŰHELY
BÉNYEI Miklós: 1964: A helyismereti szolgálat jogi megerősítése       558
FODOR János: Útra kelt helyek – a könyvtár mint állomás. Helyismereti gyűjtemények a mobilitás és élménymegosztás tükrében       565
KÉGLI Ferenc: Kertész Gyula (1935–2002), a helyismereti bibliográfus       574
NAGY Attila:
A közös történetek ereje. „A népmese napja” 2005–2019       577

MÚLTUNKBÓL
KÖVÉCS Ildikó: Egy tanfolyam emlékei – egyházi könyv-tárosok továbbképző tanfolyama 1973-ban       583
KNAPP Éva: Újabb ismeretlen XVIII. századi magyarországi nyomtatványok       595

NEKROLÓG
Péter László (1926–2019) emlékezete (Gyuris György)        602

Komáromi Sándor (1939–2019) (Dörgő Tibor)        608

Lakatos András (1943–2019)      609

KITEKINTÉS
STOICESCU, Alina:
Áttekintés a dán könyvtárosok adattudományt érintő kompetenciáiról és gyakorlati tevékenységeiről (Töm.: Németh Márton)       611

KÖNYVSZEMLE
Színes körkép egy összetett könyvtári területről. Szakkönyvtár a holnap határán.
Rózsa Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán. Budapest, KSH Kvt., 2018. 236 p. (Ism.: Németh Márton)       616

Csulyak István (1575–1645) kiadása
Reusner, Nicolaus: Icones sive Imagines viuae [...].
Szerk.: Dienes Dénes, Oláh Róbert. Sárospatak, Hernád K., ; Debrecen, TTRE Nagykönyvtára, 2018. [1249], [1] p.
Kísérő tanulmányok Miskolci Csulyak István peregrinációs albumához. 2018, 63 p. (Ism.: Bánfi Szilvia)         619

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány        623
Könyvtár- és tájékoztatásügy       627
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       636
Munkafolyamatok és szolgáltatások       642
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek        652
Vezetés, irányítás        655
Felhasználók és használat         660
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        664
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       668
Kapcsolódó területek       673

Tanulmányok

Digitális tartalmak azonosítása, hitelesítése, hiteles tartalomszolgáltatás
SÜTHEŐ Péter

A digitális dokumentumok szolgáltatása számos kihívást és lehetőséget nyújt a könyvtárak számára. Az egyik, hogy a digitális dokumentumok sok tekintetben más szolgáltatási modellt igényelnek, mint a nyomtatottak, új értelmet nyernek olyan fogalmak, mint pl. dokumentumpéldány. Ezzel összefüggésben megváltozik a könyvtárak mint szolgáltatók felelőssége is: nemcsak őrzői, hitelesnek tekintett forrásai is az információknak. Jelen tanulmány a szolgáltatások referenciamodelljein keresztül bemutatja a példányosítás új fogalmát a digitális térben, vizsgálja az így keletkezett példányok azonosításával szemben támasztott igényeket és megoldásokat, valamint bemutat egy fejlesztést, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár OKR projektje során valósítottak meg. A bemutatásra kerülő Loca Credibilia rendszer magyar szakemberek szabadalmaztatott eljárásán alapul.
Tovább…

STUDIES
Identification, authentication and authentic provision of digital content
SÜTHEŐ Péter

The provision of digital documents brings many challenges as well as opportunities for libraries. Among the challenges is the service model required by digital documents, which, in many respects, is different from  the model required by physical documents. Some concepts, such as a „copy of a document” are also redefined. In this context, the responsibilities of libraries as service providers are also changing: they are not only custodians of information, but are considered credible information sources. This study introduces a new concept of instantiation in digital space through reference models of services; examines the needs and solutions for the authentication of newly created instances, and also presents a solution that has been developed for the National Széchényi Library within its OKR project. The presented Loca Credibilia system is based on a patented procedure developed by Hungarian professionals.

Keywords: Digital library; Bibliographic description; Union catalogue; National library; Semantic web; FRBR; LRM
Tovább…

Loca Credibilia – az internet hiteleshelye

A Loca Credibilia elnevezés a magyar történelem ismerőinek a közjegyzőség középkori előképét jelenti. Hogy kerül egy XIII. századi intézmény neve egy internetes szolgáltatásra? A XI–XII. században, az írásbeliség elterjedése előtt egy-egy vitás ügy – például birtokper – esetén elkerülhetetlen volt, hogy a tanúságtevőket minden esetben személyesen is meghallgassák és e meghallgatások eredményeként szülessen ítélet. Az információ (tanúság) hitelessége tehát azon múlt, hogy annak a forrása (tanúságtevő) a vizsgálat időpontjában az adott helyen mit állított. Az egyszer hitelesnek elfogadott információ újra felhasználására, más időpontban hitelesnek történő elismerésére nem volt mód, mindig új tanúságtételre volt szükség. Az információ hitelességének attribútumai: a forrás, a tartalom és a közzététel időpontja térben és időben elválaszthatatlanok voltak az ellenőrzés helyétől és idejétől. Először az írásbeliség elterjedésével született meg az az intézmény, amelyik alkalmas volt arra, hogy az egyszer hitelesnek tartott tanúságtételt és annak idejét rögzítse, és pecsétjével igazolja, azaz lehetővé tette, hogy az ellenőrzés helyén és idejében ne kelljen megjelennie a tanúságtevőnek, helyette egy pecsétes írás igazolja, hogy a múltban tett tanúságát hitelesnek lehet elfogadni. Az ezt tartalmazó irathoz hozzárendeltek egy „adatot”, a hiteleshely pecsétjét, ami a hitelességet igazolta. A XXI. századi hiteleshely is hasonlóan működik: hozzárendel a digitális dokumentumokhoz egy „pecsétet”, amely arra hivatott, hogy jelezze, a dokumentum hiteles.
Tovább…

1989-ben, harminc évvel ezelőtt hivatalosan is megkezdte működését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) számítógépes adatbázisa. Az adatbázis a tervek szerint az Országos Pedagógiai Információs Rendszer (OPIR) központi szurrogátumtára lett volna, ezért kezdetben nem is volt saját neve. Elkülönítendő a könyvtár számítógépes katalógusától, csak később kapta a Pedagógiai Adatbázis (PAD) nevet. A PAD tartalmazza a kurrens, nemzeti szakbibliográfia anyagát, tehát a teljesség igényével veszi számba és írja le azokat a magyar és idegen nyelvű könyveket, könyvfejezeteket és folyóiratcikkeket, melyek a magyar neveléstudomány és oktatásügy szakirodalmát alkotják. Ezen túlmenően részét képezi a válogatott, külföldi pedagógiai szakirodalom bibliográfiai, illetve referáló feldolgozása, s a könyvtár pedagógiai tematikájú, bibliográfiai és dokumentációs tevékenységének valamennyi produktuma. Az adatbázis 2007-től citációs résszel bővült, amely kereshetővé tette, hogy mely szerzőkre hivatkoztak a magyar szakirodalmat alkotó közlemények.
Tovább…

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének „A közösségi emlékezet
terei” című Országos Konferenciáján (Szeged, 2019. augusztus 1.) elhangzott
előadás jegyzetekkel kiegészített változata.

Noha nem kedvelem a közhelyeket, ezúttal mégis egy közhelynek1 tűnő megállapítással kezdem az előadásomat. Tűnő – mondom, mert mindannyian tudjuk, tapasztaljuk, és mindannyian természetesnek, igaznak tartjuk, hogy a sűrű, munkás hétköznapok közepette az ünnep mindig felemelő, melengető érzés, másként szólva: örömforrás. Örömmel tölthet el bennünket a mostani ünnepi megemlékezés is, jóleső érzéssel idézhetjük fel negyedszázad emlékeit, szervezetünk eredményes működésének tényeit, konferenciáink maradandó pillanatait, egyáltalán a hazai helyismereti tevékenység érzékelhető fejlődésének csaknem töretlen folyamatát. Számomra külön öröm és megtiszteltetés, hogy a szervezet elnökasszonya és vezetősége felkért, e szolgáltatási ág múltjáról vagy annak valamelyik szakaszáról, mozzanatáról tartsak egy rövid előadást. Miután a témaválasztásban szabad kezet kaptam, először arra gondoltam, hogy megismétlem a székesfehérvári konferenciánkon 2000-ben elhangzott referátumomat a magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos történetéről.2 Aztán rádöbbentem, hogy ez egyfelől etikailag is kifogásolható megoldás lenne, másfelől a szöveg háromszor is megjelent nyomtatásban,3 tehát könnyen hozzáférhető, és egyébként is: a több mint egy órányi előadás szétfeszítené a mai nap időkereteit. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy a rendelkezésemre álló, megszabott időben egyetlen, engem régóta foglalkoztató és feltehetően másokat is érdeklő kérdésre koncentrálok. A kérdés összetett: hogyan, miért és miért éppen akkor született meg az a kormányzati intézkedés, a művelődésügyi miniszternek az az utasítása, amely évtizedeken át meghatározta és bizonyos elemeiben mindmáig befolyásolja közkönyvtáraink helyismereti munkáját.
Tovább…

Útra kelt helyek – a könyvtár mint állomás

Helyismereti gyűjtemények a mobilitás és élménymegosztás tükrében

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének „A közösségi emlékezet terei”
című Országos Konferenciáján (Szeged, 2019. augusztus 1.) elhangzott előadás
szerkesztett változata.

A helytörténeti gyűjtemények különleges helyzetbe kerültek a közösségi média korában. A tudományos hitel és a populáris téma népszerű megosztási alapanyaggá tette a vizuálisan is vonzó régi képeket, közös múltat felidéző híreket, amelyek idősíkokat, történeteket sűrítenek egyetlen kimerevített pillanatba, s megosztott tartalomként – tematikus csoportokban vagy csatornákon – gyakran tudományos kontextus nélkül is „megállnak saját lábukon”, sikert aratnak akár hozzáadott többlet-információk, narráció hiányában is.
Tovább…

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének „A közösségi emlékezet terei” című
Országos Konferenciáján (Szeged, 2019. augusztus 1.) elhangzott előadás szerkesztett változata.
Az előadás Prezi-linkje: https://prezi.com/2mtfqmslfqbh/dr-kertesz-gyula/
A Power Point változat: https://www.slideshare.net/csmke/hksz-25

25 évvel ezelőtt Vácott, 1994. július 27‒29-én tartották meg a helytörténész könyvtárosok első országos tanácskozását. A konferencia első estéjén alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete keretén belül a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete.

A 61 alapító tag között ott találjuk Kertész Gyulát is, aki A kurrens helyismereti repertorizálás helyzete és perspektívái címmel tartott előadást. A konferenciakötetben is közzétett tanulmány a főváros és 19 megye kurrens helyismereti-helytörténeti bibliográfiáinak, adatbázisainak feltérképezését, táblázatba foglalását, főbb ismérveiknek indexelését, rövid értelmezését, értékelését tartalmazza.
Tovább…

A közös történetek ereje

„A népmese napja” 2005–2019     

„Nemzetek pusztulását soha nem fizikai sorvadás,
hanem kulturális, kollektív felejtés idézi elő.”
Jan Assmann

15. alkalommal szerveztek országos konferenciát a népmesék jelentőségéről 2019. szeptember 20–21-én Százhalombattán a Hamvas Béla Városi Könyvtárban Kovács Marianna igazgató asszony és munkatársai meghívása, fáradhatatlan szervező munkája eredményeként, Benedek Elek születésének 160., halálának 90. évfordulója közeli napokban a Magyar Olvasástársaság állhatatos, elkötelezett támogatásával. Majd még hetekig – főként a szeptember 28–30. közötti napokban – országszerte könyvtárak, iskolák százaiban, továbbá a nyomtatott és az elektronikus médiában kerültek a figyelem, a szervezett események középpontjába a népmesék, hogy sokadik felidézésükkel újra átélhessük az általuk keltett torokszorító, majd felszabadító, örömteli boldog pillanatokat, az emberi együttélést szabályozó erkölcsi törvényeket, a rejtetten ható szimbólumokat, a bennük felhalmozott hatalmas tudástár éppen minket megérintő elemeit. Bátran mondjuk ki, írjuk le, hogy a rendszeresen mesehallgató, a belső képekkel saját aktuális meséjüket megalkotó gyerekekből nagyobb valószínűséggel lesznek rendszeresen, örömmel olvasó, differenciáltan érző, gondolkodó, beszélő, viselkedő felnőttek.
Tovább…

A Gál Ferenc Főiskola Könyvtára egy korábbi könyvtárosa, dr. Lotz Antal halálának 20. évfordulóján figyeltem fel életrajzát fellapozva az adatra, hogy Lotz Atya, Tóni bácsi 1973-ban egyházi könyvtáros tanfolyamot végzett. Ezután kezdtem el utánajárni, felkutatni, hogy mi minden tudható meg erről a továbbképzésről. A fellelt eredményeket ez a tanulmány foglalja össze.*

A tanfolyam befejezése után az OSZK Híradó 1973. évi 11–12. számában Pintér Márta, a tanfolyam felelőse számol be a kurzus eredményeiről. A szerző tömören, mégis minden fontos részletre kitérve mutatja be beszámolójában a képzést. Ennek adatait és a fellelt levéltári forrásokat használva összegezzük az információkat.
Tovább…

Ismeretlen nagyszombati és pozsonyi nyomtatványok a 17–18. századból címen 2017-ben1 dolgoztam át három, korábban a Magyar Könyvszemlében megjelent közleményt. A változatos tartalmú, jobbára XVIII. századi munkák eltérő kiadványtípusokhoz tartoznak. Túlnyomó többségük olyan kisnyomtatvány, melyek fennmaradását minden valószínűség szerint egykorú használatuk segítette elő: kis formátumú, néhány levélből álló kiadványként nehézség nélkül könyvbe helyezhetők voltak. Később a jelenleg már ismeretlen őrzőkönyvekből kiemelhették őket, elsősorban valószínűleg a gyűjteményüket folyamatosan gyarapítani vágyó magángyűjtők.
Tovább…

Dr. Komáromi Sándor, az Országos Idegennyelvű Könyvtár nyugalmazott munkatársa 2019.
augusztus 31-én elhunyt. Munkatársa, dr. Dörgő Tibor sorait idézzük:
„Fájó szívvel búcsúzunk régi kollégánktól, Dr. Komáromi Sándortól, aki az Országos
Idegennyelvű Könyvtárban közel 34 éven át (1970–2004) dolgozott. Osztályvezetőként hosszú
ideig a vállain hordozta a gyűjteményfejlesztés irányítását.
Nagy szakértelemmel foglalkozott a bibliográfiai területtel is, az időszaki kiadványok részdokumentumait
feltáró nemzetiségi és műfordítási adatbázisunkkal. Érdeklődése elsősorban
a német nyelvű irodalom felé fordult: tanulmányokat írt és fordított. Hatalmas bibliográfiai
munkája a háromkötetes Német nyelvű irodalom befogadása Magyarországon 1945–1980.
Két korszakot is (1848–1918 éveket és a XX. század utolsó harmadát) ő írt meg A fejezetek a
magyarországi német irodalom történetéből című alapvető jelentőségű kötetben. Nyugdíjba
vonulása után is publikált, recenziói jelentek meg a Kisebbségkutatásban. Kevesen tudták,
hogy művészi színvonalon zongorázott, zeneértő ember volt, ezért is írt tanulmányt Franz
Schubert és Robert Schumann Heine-dalairól az OIK 2006-os évkönyvébe. (Munkásságának
most csak egy részét említhettem.) Komáromi Sándor halk szavú, tudománynak élő ember
volt, sokunknak hiányozni fog.”
(Forrás: Katalist, 2019. október 1. Zupán Veronika, OIK híre)

Péter László (1926–2019) emlékezete

Péter László professzor emeritus 2019. július 28-án elhunyt. A könyvtáros, bibliográfus, muzeológus, irodalomtörténész, nyelvész, művelődéstörténész Jánoshalmán, 1926. január 21-én született, de családjával hamarosan már a Szeged melletti Szőregre költöztek.
Tovább…

Életének 76. évében elhunyt Lakatos András (1943–2019), az OSZK egykori munkatársa.
Tovább…

Alina Stoicescu: An overview of data science practices and
competencies of Danish Librarian c. írását Német Márton tömörítésében
közöljük.

Bevezetés

A dinamikus gyorsasággal növekvő tudás forgatagában a könyvtárosok maradtak azon kevés társadalmi szereplők egyike, akik megbízható információforrásokat kínálnak felhasználóik számára. Mégis felmerül egy egyre erősebb társadalmi vélemény, hogy az internet idejétmúlttá teszi a könyvtárakat (Galluzzi, 2013). Nem csoda, hogy az utóbbi évtizedekben a könyvtárosoknak újjá kell formálniuk magukat és munkaköreiket, hogy információtudományi szakemberekké válhassanak. Az adatok kezelésében jártas könyvtárosok hatékonyabban tudják a kutatókat támogatni a kutatásaikhoz szükséges adatforrások kezelésében, s hasznos összefüggéseket tárhatnak fel részükre a könyvtári adatforrásokból is.
Tovább…

Színes körkép egy összetett könyvtári területről

RÓZSA Dávid
Szakkönyvtár a holnap határán /
Rózsa Dávid ; [közread. a] KSH
Könyvtár. – Budapest : KSH Kvt.,
2018. – 236 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-235-533-7

 

Rózsa Dávid munkája szükséges és hiánypótló munka a – sajnos eléggé szűkös – hazai könyvtáros szakkönyvkínálatban. A szerző annak a nem könnyű kihívásnak kívánt megfelelni, hogy egységes körképet nyújtson a magyarországi szakkönyvtárak világáról.
Tovább…

Icones sive Imagines viuae

Reusner, Nicolaus (1545–1602)
Icones sive Imagines viuae, literis Cl. Virorum,
Italiae, Graeciae, Germaniae, Galliae, Angliae,
Vngariae / Ex Typis Valdkirchianis in lucem
productae, cum elogiis variis per Nicolavm
Revsnervm. Icones aliqvot clarorvm virorvm
Germaniae, Angliae, Galliae, Vngariae / cum
elogiis et parentalibvs factis Theodoro Zvingero.
Icones sive imagines virorvm literis illvstrivm,
qvorvm fide et doctrina religionis et bonarvm
literarum studia, nostrâ patrumque memoriâ, in
Germaniâ praesertim, in integrum sunt restituta,
Additis eorvndem elogiis diversorum auctorum / ex
secunda recognitione
Nicolai Revsneri IC., cvrante Bernhardo Iobino ; [mindhárom mű hasonmását
szerk. Dienes Dénes és Oláh Róbert, kiad. a TTRE Nagykönyvtára] .- Hasonmás kiad. .- Sárospatak :
Hernád Kiadó ; Debrecen : TTRE Nagykönyvtára, 2018 .- [1249], [1] p. : ill., részben színes ; 19 cm
+ 1 füz. (63 p.) mell. .- A tanulmánykötet címleírása:
Kísérő tanulmányok Miskolci Csulyak István peregrinációs albumához. Sárospatak-Debrecen,
Hernád Kiadó-TTRE Nagykönyvtára, 2018. 63 p.
ISBN 978-615-5787-07-2
Tovább…

Referátumok

2019_4_Referatumok

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (16) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)