2014. 3. szám

Tartalom – 2014/3

Abstracts    257
TANULMÁNYOK

SKALICZKI Judit: A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és
a Könyvtári Minőségi Díj     263

RÁCZ Ágnes: A nemzeti könyvtári gyűjtés – állománygyarapítás problematikája
az Országos Széchényi Könyvtárban     272

KISS Eszter: Digitális gyarapítás az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában     285
HAJNAL WARD Judit – BEJARANO, William – DUDÁS Anikó:
Tudományos szelfi: szerzői profilok az interneten     290

HEGEDŰS Szabina: A kulturális tőke szerepe az olvasóvá nevelésben. Olvasásvizsgálat egy városi és egy falusi iskolában     e-305*

MŰHELY

VRAUKÓNÉ LUKÁCS Ilona: Ami egy konferenciáról kimaradt.  Kiegészítések az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciához     305
ASZTALOS-VARGA Csilla: Kiszakadva a családból –  a gyermekotthonban élő gyermekek traumáinak enyhítése biblioterápiával     308
KOVÁCS Zsuzsanna: Irodalomterápia a börtönben     312
JÁVORKA Brigitta – TÓTH Máté: Válaszút előtt. Felmérés öt országos könyvtári szakfolyóiratról    317

MÚLTUNKBÓL

POGÁNY György: A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama 1. rész (1955–1968)     331
FARKAS Judit Antónia: Könyvművészet és bibliofilia a két világháború közötti kiállításokon     345

PERSZONÁLIA

VAJDA Erik (1930–2014) (Berke Barnabásné)     356
FÜGEDI Péternétől (1928–2014) búcsúzunk (Nagy Anikó)     361

KITEKINTÉS

OHLY, Heinz-Peter: A tudásszervezés előtt álló kihívások és a könyvtártudomány (Ford.: Koltay Tibor)     365
GROMOVA, Olga: A tájékoztatástól a képzésig – szakfolyóiratokra épített továbbképzés. Egy oroszországi projekt története és tanulságai (Ford.: Hegyközi Ilona)     374
LEWIS, David W.: A polcoktól az internetig: a gyűjteményi munka átalakulása, átalakítása a felsőoktatási könyvtárakban (Töm.: Koltay Tibor)     381

KÖNYVSZEMLE

Egy sokoldalú könyv az e-könyves kultúráról
KEREKES Pál – KISZL Péter – TAKÁCS Dániel:

E-könyvészet: a digitális könyvkultúra alapvonásai (Bp. ELTE BTK, 2013.)
(Ism.: Koltay Tibor)     387

Stratégiák a láthatatlan web használatához és tanításához…
DEVINE, Jane:
Going beyond Google again. Strategies for using and teaching the invisible web. (London, Facet, 2014.)
(Ism.: Koltay Tibor)     391

Az információs viselkedés – evolúciós ösztön. (Megkésett könyvkritika)
SPINK, Amanda: Information behaviour. An evolutionary instinct (Springer, 2010.) (Information Science and Knowledge Management, Vol. 16.)
(Ism.: Z. Karvalics László)     e-393*

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK)     -e*

Rezümé – 2014/3

Tanulmányok

A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
SKALICZKI Judit

A 21. század könyvtárainak legfontosabb feladata, hogy a társadalom információs-kulturális ágazatának meghatározó részeként szolgálja a használókat, és működésével hozzájáruljon a társadalmi folyamatok, az emberi tevékenység fejlődéséhez és alakításához. Ezt a feladatot csak akkor teljesítheti, ha ismeri a társadalom, a könyvtárhasználók igényeit, és a megismert elvárásokat teljesíti. Ennek érdekében a könyvtárosoknak és a könyvtárvezetésnek alkalmazniuk kell a minőségmenedzsment szemléletét, módszereit és technikáját, melynek milyenségét önértékeléssel lehet mérni. Ezt alkalmazza többek között az EFQM (European Foundation for Quality Management) által kidolgozott modell (Common Assessment Framework, CAF) is, amely a 2010-ben Magyarországon kidolgozott Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszernek (KKÉK) is az alapja. Az EMMI 2013-ban olyan díjakat alapított, amelyek a KKÉK alapján a könyvtárak minőségi munkáját értékelik, melyeket (Minősített Könyvtár cím, Könyvtári Minőségi Díj) pályázat útján lehet elnyerni; jelenleg ezek a legmagasabb intézményi szakmai kitüntetések.
Tovább…

Abstracts – 3/2014

STUDIES

Awards for user-friendliness: the Certified Library title
and the Quality Prize for Libraries

SKALICZKI Judit

As a definitive part of the information society and the cultural sector in the 21st century, it is the most important task of libraries to serve users and to contribute to the development of social processes and human activities. This task can only be fulfilled if they are aware of the needs of society and of library users, and meet the relevant expectations. To this end, librarians and library managers have to apply the approach, methods and techniques of quality management, of which self-assessment is an integral part. In 2010, the Common Assessment Framework for Libraries (abbreviated in Hungarian as KKÉK) was developed in Hungary based on the Common Assessment Framework (CAF) model of the European Foundation for Quality Management. In 2013, the Ministry of Human Capacities founded two awards recognizing the quality work and user-friendliness of libraries, based on KKÉK. These awards (the Certified Library title and the Quality Prize for Libraries) are given upon submitting proposals, and are the two highest professional honours for libraries at the moment.
Tovább…

Jelenleg hazánkban a könyvtárak legmagasabb szakmai elismerése a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj.

A kitüntetéseket a kulturális területet irányító Emberi Erőforrás Minisztérium jogelődje alapította, és a miniszter adja át évente a Magyar Kultúra ünnepén. A jogszabályi meghatározás szerint: „[a miniszter] a könyvtárak és a könyvtári tevékenységet folytató szervezetek minősítési eljárása keretében a könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas színvonalú szolgálata érdekében Minősített könyvtár cím, a minősített könyvtárak részére Könyvtári Minőségi Díj adományozását vezeti be.1
Tovább…

Fórum az OSZK helyzetérôl és jövôjérôl

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai körében 2014 tavaszán megfogalmazódott egy olyan fórum, beszélgetéssorozat megszervezésének igénye, amely a nemzeti könyvtár helyzetével és jövőjével foglalkozik.

Az egyik szervező, Földesi Ferenc kézirattári osztályvezető így fogalmazta meg a beszélgetések tematikáját: „Hogy valamiképpen keretbe foglaljuk az elkövetkező egyes alkalmakat, a könyvtár mindnyájunk által ismert, de mindnyájunk által újragondolandó alapfeladatainak fonalán indulnánk el. Beszélgetni szándékozunk a gyűjtés problematikájáról, a megőrzés gondjairól, lehetőségeiről, a feltárás, feldolgozás követelményeiről, a szolgáltatás specifikumairól, a ház tudományos életének feladatköréről, és persze mindezekből leszűrve a következtetéseket, igyekeznünk kell megfogalmazni azokat az elvárásokat, amelyeket egy esetleges új könyvtárépülettel és -struktúrával kapcsolatban alapvetően fontosnak tartunk.”

Az első beszélgetésre május 12-én került sor, amelyen Káldos János mb. főigazgató tartott bevezető előadást, illetve fogalmazott meg izgalmas kérdéseket a nemzeti könyvtár jövőjéről, és ehhez sok munkatárs hozzátette a maga kérdését-felvetését.

A következő, május 26-án rendezett beszélgetés témája a gyűjtés problematikája volt, ugyancsak Földesi Ferenc megfogalmazásában: „A gyűjteményezés „filozófiája” és gyakorlata – Mit (nem) gyűjtünk? És miért (nem)? – Mit (ne) gyűjtsünk? És miért (ne)? – És mindezt hogyan (ne) tegyük?

A beszélgetésen Rácz Ágnes problémafelvető előadása és Kiss Eszter térképtári munkatárs kiegészítése hangzott el.

A következőkben közreadjuk Rácz Ágnes előadásának szerkesztett változatát, amelynek mottója akár az is lehetne (ha nem lenne elcsépelt, már-már közhelyszerű), hogy „tartozásaink Széchényi Ferencnek”, valamint Kiss Eszter kiegészítő észrevételeit a térképek gyarapításával kapcsolatos változásokról.

A gyűjtéssel kapcsolatos gondolataimat hat részben csoportosítottam: lényegében további kérdésfelvetések a Földesi Ferenc által a meghívóban megfogalmazottakhoz.
Tovább…

A Térképtár a digitális kultúra korában

Az elmúlt néhány évtized információtechnológiai változásai új lehetőségeket teremtettek, teljesen új szemléletet hoztak a világba: hatalmas adatmennyiségek kinyerése és gyors feldolgozása valósággá vált.
Tovább…

Tudományos szelfi: szerzôi profilok az interneten

Bevezetô[*]

Napjaink könyvtárosai élen járnak a technológiai újdonságok adoptálásában és bevezetésében. Elmúltak már azok az idők, amikor humorosan–lekezelően könyvtár-raktár (polcológia) szakként emlegették a végzettséget. A XXI. században a könyvtárosok könyvtár-informatika szakos diplomát szereznek, és a technológiai tudás csak növelte a szakma presztízsét.
Tovább…

A kulturális tôke szerepe az olvasóvá nevelésben

Olvasásvizsgálat egy városi és egy falusi iskolában

Bevezetés

Felmérésemben a szülők, az iskola és a könyvtár kultúraközvetítő szerepét vizsgáltam általános iskolai tanulók olvasáshoz fűződő viszonyában. Számtalan közhely hangzik el arról, hogy a fiatalok ma már nem olvasnak, vagy hogy kevesebbet olvasnak, mint évtizedekkel ezelőtt. Korábban az olvasás legnagyobb versenytársa a televíziózás volt, ma inkább a közösségi média. A probléma azonban nem ilyen egyszerű. Nem elég az olvasási szokásokat a szabadidős tevékenységekkel összefüggésben vizsgálni, ennél mélyebbre kell nyúlnunk, egészen a szülőkig, mert a könyvekkel, tudással való viszony elsődlegesen a szülői házban látott minták révén alakul ki.
Tovább…

Ami egy konferenciáról kimaradt…

Kiegészítések az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciához

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciát az NKA-tól 2013-ban elnyert támogatás segítségével 2014. május 16-án rendezte meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

A „Segített a könyv, a mese” című fórumra minden érintett nagy várakozással tekintett, hiszen ilyen nagyszabású szakmai találkozó nem volt még Magyarországon, mióta a biblioterápia fogalma, gyakorlata hazánkban elterjedtté vált.
Tovább…

„Ki emel, ki emel, ringat engemet?”

(Zelk Zoltán)

Gyermekek biblioterápiája

Az irodalmi mű tükröt tart az olvasó elé, mert bár nem róla szól a történet (a konfliktus színtere is kihelyeződik, eltávolodik tőle), de a képszerű leírások révén én-közelbe hozzák és megkönnyítik az azonosulást. A történet szembesíti a konfliktusokkal és egyúttal alternatívát, megoldási javaslatokat kínál. Például a segítő (szülő, nevelő, tanár) szeretne valamit elfogadtatni, megértetni a fiatallal, de ebben akadályt jelent a kamaszok tekintélyt elutasító hajlama. Ennek leképezésében segíthet egy erre alkalmas mű, amely hatásosan végzi el a közvetítést.
Tovább…

Irodalomterápia a börtönben

A börtönbüntetésről a társadalom nem-bűnöző tagjai nagyjából egyformán vélekednek: a törvényt megszegő embereknek rács mögött van a helyük. A puszta elszigetelés, kirekesztés azonban nem megoldás az eredeti problémára, vagyis attól, hogy egy időre bezárjuk, majd kiengedjük a bűnelkövetőket, nem biztosítottuk, hogy szabadulásuk után törvénytisztelő életmódot fognak folytatni. A börtönön belüli pedagógiai, rehabilitációs és terápiás programok célja az, hogy a bűnözők értékrendjének és személyiségének fejlesztésével ezt a hosszú távú célt valósítsák meg.
Tovább…

Válaszút elôtt. Felmérés öt országos könyvtári szakfolyóiratról

 

Bevezetés

A szakmai folyóiratok kiadása évtizedek óta folyamatos változások közepette zajlik. A paradigmaváltást a nyílt hozzáférés mozgalom keretében születő újabb és újabb kezdeményezések is jelzik1, 2. A hazai könyvtári szakfolyóiratokat is elérték azok a globális folyamatok, amelyek eredményeképpen a növekvő kiadási és terjesztési költségek mellett az előfizetők számának csökkenésével, az elektronikus változatra való növekvő igénnyel, illetve a pályázati úton megszerezhető, a lapok fenntarthatóságát már-már veszélyeztető, csökkenő forrásokkal kell szembesülni.
Tovább…

A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama

 

1. rész (1955–1968)

A Könyvtári Figyelő jeles fordulóhoz érkezett idén: a folyóirat megkezdte hatvanadik évfolyamát. Egy szaklap múltja, jelene és jövője elválaszthatatlan az adott diszciplínától, esetünkben a könyvtár- és információtudománytól. A szakfolyóirat tükre a tudományág mindenkori helyzetének, forrásbázisa a szakterület tudománytörténetének, ugyanakkor nem puszta lenyomata, passzív ábrázolója, hanem a szakma fejlődésének organizátora az új gondolatok, kutatási eredmények, módszerek bemutatásával, elterjesztésével, népszerűsítésével és azzal, hogy művelői számára kommunikációs fórumot teremt.
Tovább…

Magyarországon a 19–20. század fordulóján került előtérbe a könyvek művészi kiállításának fontossága. A művészi szempontok és a legújabb grafikai irányzatok ismerete egyre hangsúlyosabb szerephez jutott a könyvnyomtatásban, ami abban is megnyilvánult, hogy a nyomdászok mellett művészek is kezdtek részt venni a könyvek tervezésében, díszítésében.
Tovább…

Vajda Erik (1930–2014)

Vajda Erik 2014. május 14-én, életének 84. évében hagyta itt földi világunkat.
Halálának másnapján érkezett a felkérés a Könyvtári Figyelő szerkesztőségétől, hogy vállaljam Erik méltatását a lap hasábjain, mivel köztudott volt szakmai együttműködésünk és barátságunk a magánéletben is. Azonnal igent mondtam, mert akkor még nem számoltam a feladat nehézségével, és csak a saját gondolataimmal voltam elfoglalva, azzal, hogy mennyire tiszteltem, hogy milyen sokat tanultam tőle, mennyi mindent köszönhettem neki, és mert úgy gondoltam, ismerem szakmai működését.
Tovább…

Fügedi Péternétôl (1928–2014) búcsúzunk

 

 

 

 

2010 tavaszán egy délutáni teázgatás közben Fügedi Péternével, Jolival arról beszélgettünk, milyen nagyszerű, hogy Pécs lett Európa kulturális fővárosa. Élmény volt hallgatni, ahogy csillogó szemmel beszélt, nemcsak a régi időkről és az ottani rokonságról, régi barátokról, a régi otthonról, hanem naprakészen minden változásról, újdonságról, minden korszerűsítésről, városszépítésről, amivel ez a megtisztelő cím járt. Készült, hogy rövidesen meglátogatja szülővárosát, személyesen is látni akarta mindazt, amiről újságokból, rádióadásokból és más hírforrásokból értesült (sikerült megvalósítania a tervét!). Némi nosztalgiával említette, hogy ott telt gyermek- és ifjúkora, ott járt iskolába. (A katolikus leánygimnáziumban kapott érettségi bizonyítványa Szendrői Jolán Mária névre volt kiállítva.)
Tovább…

Heinz-Peter OHLY*

Az ISKO (International Society for Knowledge Organization) 12. konferenciáján elhangzott előadás (Ohly, H. P.: Mission, Programs, and Challenges of Knowledge Organization. In: Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the Twelfth International ISKO Conference, 6–9 August 2012, Mysore, India. A. Neelameghan and K.S. Raghavan (Eds.). Würzburg: Ergon Verlag, 2012, pp.15–23.) aktualizált változatát Koltay Tibor fordította.

Mi a tudásszervezés?

Ingetraut Dahlberg meghatározása szerint a tudásszervezés1 annak a tudománya, hogy tudásegységeket (fogalmakat) strukturáljunk, és inherens tudáselemeik (jellemzőik) alapján szisztematikusan rendszerezzük őket, továbbá az így rendszerezett fogalmakat és fogalmi osztályokat alkalmazzuk a különböző tudnivaló (érdemleges) jelöltek (objektumok és/vagy szubjektumok) leírására.2
Tovább…

Egy oroszországi projekt története és tanulságai

GROMOVA, Olga: Ot informacii – k sisteme obrazovaniâ. Povyšenie kvalifikacii na baze professional’nyh žurnalov: istoriâ i vyvody odnogo proekta című – lapunk számára készült – írását Hegyközi Ilona fordította.

 

Olga GROMOVA


 A Pervoje Szentjabrja nevű kiadó (a továbbiakban az orosz név rövidítésével: PSz) egyedi jelenség Oroszország pedagógiai palettáján. Története 1992-ben kezdődött, amikor Szimon Szolovejcsik, ismert író, újságíró és pedagógus elhatározta, hogy folyóiratot alapít a pedagógusok számára, mégpedig olyat, amely kiváltja az állami Ucsitelszkaja Gazetát (ez volt gyakorlatilag az egyetlen, tanároknak szóló központi pedagógiai kiadvány).
Tovább…

David W. LEWIS

LEWIS, David W.: From stacks to the web: The transformation of academic library collecting (College & Research Libraries, vol. 74. 2013. no. 2. 159–177.) című írását Koltay Tibor tömörítette[*]

A felsőoktatási könyvtáraknak meg kell változtatniuk gyűjteményi munkájukat. A változások mélyrehatóak lesznek, és a könyvtári szolgáltatás szinte minden területét érinteni fogják. Ez megköveteli, hogy újragondoljuk a költségvetéseket, és megváltoztassuk a felsőoktatási könyvtárak között régóta fennálló együttműködési kapcsolatokat. Arra is szükség van, hogy megvizsgáljuk a felsőoktatási könyvtári munka alapvető gyakorlatát és értékeit. Mihelyt megértjük, mit kell tennünk, mindezt el kell magyaráznunk az oktatóknak, akik közül sokan el fognak szörnyedni és fel lesznek háborodva. Fel kell világosítanunk a vezetőket is, akik közül sokan csak az üzenetnek azt a részét fogják meghallani, amelyik költségvetési csökkentésekről szól.
Tovább…

Egy sokoldalú könyv az e-könyves kultúráról

KEREKES Pál
E-könyvészet : a digitális  könyvkultúra alapvonásai / Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel ; [a bevezetést írta Dombi Gábor] ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete]. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2013. – 310 p. : ill. ; 24 cm ISBN 978-963-284-378-0

 

 

 

 

 

 

Nem véletlen, hogy e könyv bemutatóján Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó vezetője tréfásan felvetette, hogy mi lenne, és főként mekkora terjedelmű mű született volna, ha nem a digitális könyvkultúra alapvonásairól szólna. A könyv (röviden E-könyvészet) ugyanis több mint 300 oldalas terjedelme folytán is „sokoldalú”. Természetesen nem csak a terjedelemről van szó. Ha valaki az első oldalakat nézi, egy újságcikkbe olvashat bele, ha pedig fellapozza az irodalomjegyzéket, joggal gondolhatja, hogy egy tudományos monográfiát tart a kezében. Valójában mindkettő igaz, sőt gyakorlati tanácsokat adó könyvnek is nevezhetnénk, ha volna ilyen kategória.
Tovább…

DEVINE, JaneGoing beyond Google again : strategies for using and teaching the invisible web / Jane Devine and Francine Egger-Sider. –London : Facet, 2014. – XII, 180 p. : ill. ; 23 cm ISBN 978-1-85604-838-5

 

 

 

A könyv alcíme magyarra fordítva sok mindent megmagyaráz, amit talán kevésbe értenénk a kissé titokzatos főcím alapján: Stratégiák a láthatatlan web használatához és tanításához. A címben szereplő again (megint) szócska pedig arra utal, hogy a szerzők már 2009-ben írtak ilyen címmel könyvet a témáról, mindenekelőtt abból a meggyőződésükből fakadóan, hogy a mély, avagy láthatatlan web oktatása a 21. század könyvtárosképzésének elengedhetetlen része. Az új kiadás már azt a kérdést is megpróbálja megválaszolni, hogy kell-e még a láthatatlan webbel foglakozni. A könyv az ezzel kapcsolatos online felmérés adatait is tartalmazza. A szerzők szerint, aki információsan művelt, az a láthatatlan weben is eligazodik, ami annak ellenére igaz, hogy információs környezetünk rengeteget változott. Az eligazodásra egyaránt szüksége van a diáknak, a tanárnak, az információs szakembernek vagy az „utca emberének”.
Tovább…

SPINK, Amanda: Information be­haviour : an evolutionary instinct / Amanda Spink. – Dordrecht : Springer, 2010.  (Information Science and Knowledge Management, Vol. 16) XXII, 1-85.o.ISBN – 9783642114977 3642114 960

 

 

 

 

Már késő. Azok a könyvtárak, szakintézmények és kutatóhelyek, akik a Donald O. Case-féle, immár harmadik kiadásban megjelent monstruózus kézikönyv (Case, 2012) után a sokat ígérő cím birtokában valamilyen pályázati forrásból megrendelték Amanda Spink karcsú könyvecskéjét, hogy többet tudjanak meg az információs viselkedés eredetéről, soha nem fogják tudni érték-aránytalanságra hivatkozva visszakövetelni a közel húszezer forintos árat. Ez a könyv ugyanis egyetlen fillért sem ér. Botrány, hogy megjelenhetett. Érthetetlen, hogy egy rangos tudományos kiadó hogyan adhatta ehhez a nevét. Felháborító, hogy eközben a kiadványról kizárólag ódákat zengő méltatások jelennek meg (Pijpers, 2010, Smith, 2011), korszakosnak nevezve egy zavaros, végiggondolatlan, minden eredetiséget nélkülöző, nehézkes, és rövidsége ellenére is merev gallérral túlbonyolított, mindent kétszer összefoglaló, a tartalom hiányát állandó előre-hátra hivatkozásokkal pótló, élvezhetetlen munkát.


Tovább…

külföldi14_3

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)