2018. 1. szám

Tartalom – 2018/1

Rezümék - 2018/1

Abstracts      5

TANULMÁNYOK
RÁCZ Ágnes: Országos Könyvtári Platform.
A nemzeti könyvtár és a központi szolgáltatások informatikai  megújításának programja 
   9

RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán 4. rész: A százötven éves KSH Könyvtár szerepváltozásai      18

NAGY Andor: Az automatizált tartalomelemzés megvalósíthatósága     32

MŰHELY
TÓTH Máté: A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben.
Gyorsjelentés egy országos reprezentatív lakossági felmérés eredményeiről
    45

BOGNÁR Noémi Erika – HORVÁTH Adrienn – TÓTH Máté: Könyvtári digitalizálási helyzetkép     61

BÉNYEI Miklós: Lokalitás – többféle látószögből     74

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Javaslatok az elektronikus tanulási környezet kialakításához     83

KITEKINTÉS
RADÓ Rita: A Holland Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) és a digitalizálás       91

MÚLTUNKBÓL
KNAPP Éva: Egyedivé tett nyomtatványok – Nemecskay István könyvtárának újabb kötete     98

KÖNYVSZEMLE
Séta az Országgyűlési Könyvtárban
Az Országgyűlési Könyvtár
(Írta Villám Judit) [Budapest,
Országgyűlés Hiv.], cop. 2017. 76, [4] p. (Ism.: Murányi Lajos)       105

Tanulmánykötet  a könyvtári valóságról
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság.
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016. (Szerk. Kiszl Péter és
Boda Gáborné Köntös Nelli) [kiad, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet], Budapest, 2017. 312. p.
(Ism.: Bánkeszi Katalin)     108

Lexikon a nácizmus könyvtáros áldozatairól
Hohoff Ulrich: Wissenschaftliche Bibliothekare als Opfer der NS-Diktatur.

Ein Personallexikon. Wiesbaden, Harrassowitz, 2017. 415 p. (Ism.: Sonnevend Péter)     113

Szita Ferenc (1932–2018)

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      117

Könyvtár- és tájékoztatásügy      120

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     131

Munkafolyamatok és szolgáltatások      138

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      144

Vezetés, irányítás      146

Felhasználók és használat      152

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      158

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      162

Kapcsolódó területek     165

Rezümék – 2018/1

Tanulmányok
Országos Könyvtári Platform
A nemzeti könyvtár és a központi szolgáltatások informatikai megújításának programja
RÁCZ Ágnes

Egy 2016-os kormányhatározat közel tíz milliárdos költségvetési támogatást biztosított az OSZK informatikai fejlesztéséhez. A támogatás nagy része a nemzeti könyvtár partnerintézménye, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség kezelésében van, melyet hardver-, szoftver- és szolgáltatásvásárlásra fordítanak. Az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) több elemből épül fel: infrastruktúra-fejlesztés, a könyvtárszakmai rendszer megvalósítása, nagy kapacitású digitalizáló műhely kialakítása, kiemelt tartalomfejlesztés, továbbá szervezet- és szolgáltatásfejlesztés. Az Országos Könyvtári Platform (OKP) az OKR projekt központi eleme, a könyvtári munkafolyamatokat támogató informatikai rendszer, amely nemzeti könyvtári funkciói mellett országos hálózatként is tud működni, lehetővé téve az országos szolgáltatások, központi adatbázisok működését is. (Ld. http://www.oszk.hu/okr-projekt.) Az írás összefoglalja az OKP-vel szemben elvárt alapvető követelményeket, bemutatja az OKP moduljait, az OKP-t mint egy sok könyvtárat kiszolgálni tudó és az együttműködést segítő rendszert, valamint a projekttől remélt eredményeket, az OSZK integrált rendszerének, a központi katalógusoknak (MOKKA, MKDNY, NPA) és az MNB teljes rendszerének megújítását.
Tovább…

Abstracts – 1/2018

STUDIES
National Library Platform: renewal of central services and information technology infrastructure in the Hungarian National Library
RÁCZ Ágnes

A government decree in 2016 granted funds (cca. 10 billion HUF) from the state budget for the Hungarian National Library’s IT development. Most of this support is intended for the purchase of hardware, software, and services, and is managed in partnership with the Governmental Information Technology Development Agency. The project is called National Library System (OKR); it consists of several components: infrastructure development, implementation of the library system, creation of a high-capacity digitizing workshop, content development, as well as development of the organization and its services. The National Library Platform (OKP) – as core of the OKR project – is a computerised system supporting library workflows in the national library. In addition, it enables services for the entire library system, and, among others, it operates central databases. The paper summarizes the basic requirements against OKP, presents its modules, and shows how OKP is going to serve a co-operative of Hungarian libraries. It summarizes the expected project results, i.e., renewal in three fundamental areas: the integrated system of the Hungarian National Library, the shared catalogues, and the system of the Hungarian National Bibliography).

Keywords: State support, Development plan, Central services, National library, National library system
Tovább…

Országos Könyvtári Platform

A nemzeti könyvtár és a központi szolgáltatások informatikai megújításának programja

2017. október–november folyamán e cikk szerzője több bemutató előadást tartott az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztésének középpontjában álló, új könyvtár-automatizálási rendszerrel kapcsolatos elképzelésekről:

  • 2017. október 4-én az ELTE Könyvtára által rendezett „Paradigmaváltás a könyvtárügyben?” c. szakmai rendezvényen,
  • 2017. október 19-én a tudományos és szakkönyvtárak, valamint az egyetemi könyvtárak képviselőivel tartott „beszélgetésen”,
  • 2017. november 6-án az OSZK munkatársai számára szervezett beszámoló értekezleten,
  • 2017. november 14-én a megyei hatókörű városi könyvtárak számára tartott szakmai napon.

A bemutatókon elhangzottak egybeszerkesztésével keletkezett ez az írás, pontosabban az ELTE-rendezvényen tartott előadás szövegét1 egészíti ki néhány, a többi bemutatón elhangzott gondolat. Címét az október 4-i előadástól kölcsönöztem. (R. A.)
Tovább…

Szakkönyvtár a holnap határán

4. rész: A százötven éves KSH Könyvtár szerepváltozásai*

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár másfél évszázados története során sokféle szerepet betöltött a magyar könyvtárügyben. Fennállásának első három évtizedében a nagyközönség elől elzárt hivatali könyvtár volt, 1897-től azonban már nyilvános és országos feladatkörű intézményként, 1929-től negyed századon át pedig a nemzet második könyvtáraként működött. 1955-től körülbelül harminc évig a klasszikus kutatókönyvtár arcát mutatta, miközben a hazai könyvtárgépesítésben is úttörő szerepet játszott.
Tovább…

1. Bevezetés

1.1. Előzmények

2014-ben végeztem el azt a kutatást, amely jelen tanulmányom előzményének is tekinthető. Több webes hírportál rendszeres olvasójaként megfigyeltem, hogy a legtöbb cikkben felfedezhetők olyan egyedi jellemzők, amelyekből kiindulva akkor is azonosíthatók a szerzők, ha névtelenül publikálnak. Ilyen egyedi jellemző lehet például egy tipikus helyesírási hiba, sajátos mondatszerkesztés, fogalmazási stílus stb.
Tovább…

Gyorsjelentés egy országos reprezentatív lakossági felmérés eredményeiről

Bevezetés

A könyvtáros szakma egy régi adósságát törlesztette a Fővárosi Szabó Ervin  Könyvtár, amikor EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében „Az én könyvtáram” című kiemelt projektben lehetőséget teremtett két országos, reprezentatív olvasási és könyvtárhasználati felmérésre a 3–18 és a 18 éven felüli hazai lakosság körében.
Tovább…

Könyvtári digitalizálási helyzetkép

A cikk az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya megbízásából 2017 őszén  készült  „Könyvtári digitalizálási helyzetkép” című tanulmány cikkesített változata.

Bevezetés

A hazai kulturális örökség szektor előtt álló egyik legnagyobb kihívás az analóg formában lévő dokumentumok digitalizálása, a digitálisan születettek hosszú távú megőrzésének biztosítása és ezen tartalmak szolgáltatása. Mindez az elkövetkező évtizedek könyvtári, múzeumi és levéltári fejlesztéseit is nagyban meghatározza.
Tovább…

Lokalitás – többféle látószögből

Az alábbi írás az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XIX. Országos Konferenciáján, Jászberényében, 2017. július 26-án elhangzott bevezető előadás szerkesztett, jegyzetekkel kiegészített változata.

Nemrég jelent meg A szülőföld varázsa címmel egy válogatás*, amely a szülőföldről és a szülőhelyről, valamint a hozzájuk kapcsolódó fogalmakról szóló idézeteket tartalmaz. A kiadó, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének vezetése arra biztatott, hogy a füzetben olvasható szövegeket újra- vagy tovább gondolva, főként azokból kiindulva hangosan elmélkedjem a lokalitás néhány fontos vagy fontosnak vélt, elsősorban a könyvtári munkát érintő kérdéséről.
Tovább…

E-learning és a könyvtárak

Javaslatok az elektronikus tanulási környezet kialakításához

Az e-learning fogalma és az elektronikus tananya­gokról alkotott elképzelések folyamatosan átértékelődnek. A technológiai lehetőségek változnak, és a tananyagok elkészítéséhez is bővült az elérhető eszköztár. Az elmúlt években a nyílt forráskódú távoktatási keretrendszerek szolgáltatásai jelentősen korszerűsödtek, és alkalmazkodtak a terjedő mobil technológiához.
Tovább…

Bevezetés

A Holland Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) közepes méretűnek számít a világ nemzeti könyvtárai között. A könyvtár 1982-ben költözött Hágába az Állami Levéltár mellé. Később ugyanitt kapott helyet a Holland Irodalmi Múzeum és Dokumentációs Központ, az IFLA2 és a FID3 központja több más kulturális intézménnyel együtt (LIBER,4 UDC Consortium5).
Tovább…

Nemecskay István (1792–1884) nagyszombati (ma Trnava, Slovensko) prépost neve mindenekelőtt a szlovák nyelvet irodalmi nyelvvé emelni kívánó, „kiművelő” törekvése révén ismert.1 Kevesen tudják, hogy életműve három (magyar, német, szlovák) nyelven jelent meg. Egyházi- és magánhasználatra latinul írt, bécsi pappá szentelését (1816) követően eleinte német káplán volt Sárváron,2 később Gerencsér (ma Hrnčiarovce nad Parnou, Slovensko) plébánosa lett, majd 1844-től kanonokként, később prépostkanonokként tevékenykedett Nagyszombatban, ahol sírja a kálvária melletti temetőben található.
Tovább…

Séta az Országgyűlési Könyvtárban

Az Országgyűlési Könyvtár / [írta Villám Judit]. – [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.],cop. 2017. – 76, [4] p. : ill, részben színes ; 19 cm. – (Országházi séták) ISBN 978-615-5674-09-9 fűzött

Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság szakmai programja keretében készült, gazdagon illusztrált, kisalakú kötet jelent meg, Az Országgyűlési Könyvtár. Az Országházi séták sorozat korábbi darabjaihoz (Országházi kalauz, Az Országház építéstörténete, Az Országház falfestményei) hasonlóan ez a kötet is az olvasók széles köréhez, illetve az Országház látogatóihoz szól, és olyan kiadvány, mely főként a könyvtár szépségeit mutatja be.
Tovább…

Tanulmánykötet a könyvtári valóságról

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság : könyvtár-és információtudományi tanulmányok 2016 / szerk.Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli.– [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet :Budapest, 2017. – 312 p.
ISBN 978-963-284-842-6
(Elektronikus formában a https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/34590 címen is elérhető.)

Igényes tartalmat közvetítő konferenciakötetet tartok a kezemben, amely megjelenésében eltér a hasonló kiadványok többségétől: az előadásokat és tanulmányokat magában foglaló kiadvány mutatós kemény borítóval jelent meg, és ez „könyvesebb” megjelenést nyújt, mint a gyakoribb puhakötésű kötetek.
Tovább…

Lexikon a nácizmus könyvtáros áldozatairól

HOHOFF, Ulrich: Wissenschaftliche Bibliothekare als Opfer der NS-Diktatur. Ein Personallexikon. Wiesbaden : Harrassowitz, 2017. – 415 S. – 24 cm (Beiträge zur Buch- und Bibliothekswesen ; 62.)
ISBN 978-3-447-10842-3

A német könyvtáros kutatók fontos témája a nemzeti szocialista múlttal való szembenézés. Alig múlik el év, hogy érdemi kötet ne látna napvilágot. (Magunk is ismertettünk párat közülük.*) A műfaj is változatos: monografikus feldolgozás, tanulmánykötet, konferencia-kiadvány, adattár váltja egymást.
Tovább…


 

 

 

Gyászol Somogy megye könyvtáros közössége. Életének 86. évében, 2018. március 3-án elhunyt Szita Ferenc, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója.

Könyvtárosi pályafutását 1955-ben a Megyei Könyvtárban kezdte, miután az Idegen Nyelvek Főiskolájáról – somogyi származásúként – a kaposvári könyvtárba kérte magát. Nyugdíjba vonulásáig egy munkahelyen szolgálta Somogy megye könyvtárügyét. Pályája kezdetén négy éven át járta a somogyi falvakat a községi könyvtárak patrónusaként. Lelkes szervezője és vezetője volt a falusi könyvtárosok képzésére szervezett bentlakásos tanfolyamoknak, amelyek során sok könyvtárossal alakított ki és ápolt kollegiális, baráti kapcsolatot. Annak a könyvtáros generációnak volt a tagja, amely a sokat emlegetett „hőskorszakban” létrehozta a mai modern könyvtárhálózatot. 1959 és 1975 között igazgatóhelyettesként továbbra is a vidék könyvtárügyével foglalkozott. Megszervezte a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Somogy Megyei Szervezetét, később az országos elnökség tagja is lett. 1976-tól 1992-ig igazgatóként országosan is elismert szereplője lett a hazai könyvtárügynek. Szakdolgozatát „Falusi könyvtárak elhelyezése és berendezése” címmel írta. Kiváló rajztehetségét nemcsak a könyvtári kiadványok illusztrátoraként kamatoztatta, hanem könyvtári bútorok tervezése és kivitelezése területén is. Munkássága során százötven somogyi kiskönyvtár bútorzatát tervezte, a Megyei Tanács finanszírozásában pedig, kiviteleztette. Íróasztalán született a csurgói gimnázium műemlékkönyvtárának berendezése, Balatonlelle, Berzence, Buzsák, Csokonyavisonta, Karád, Kéthely, Kuntelep, Somogyvár, Öreglak, Tab könyvtárai bútorainak terve.

Társadalmi szerepet is vállalt. A Hazafias Népfront Somogy Megyei Bizottságának elnökségi tagja, Kéthely és Somogyszentpál küldötteként a Somogy Megyei Tanács tagja volt. A Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaságban szintén munkálkodott. Egy ideig szerkesztette a Somogy c. irodalmi és művészeti folyóiratot, a könyvtár kiadásában pedig több tucat kiadványt.

Számos szakmai cikkét bibliográfia őrzi. Szakmai munkásságát a könyvtártörténeti értékű „Emlékezés és vallomás a somogyi könyvtárhálózat kiépítéséről és fejlődéséről 1949–1992” című vaskos kötetben összegezte. Legfontosabb kitüntetései: Kiváló Népművelő, Tegyünk Többet Somogyért, Szabó Ervin-emlékérem, Munka Érdemrend Arany Fokozat, Somogy megye Közművelődési díja, Művelődés Szolgálatért díj.

Halálával egy hivatástudattal végzett, tartalmas könyvtáros életút zárult. Munkásságának és személyiségének emléke tovább él az utódok emlékezetében.

Varga Róbert

nyugalmazott könyvtárigazgató

 Katalist, 2018. március 7.

2018_1_Referatumok

Címkék