1994. 3. szám

Abstracts

Professional policy to be followed in case of being nominated to director general of the National Széchényi Library

POPRÁDY Géza

Géza Poprády was appointed director general of the national (Library in May 1994. The article is the programme of the new director general representing technocratic managerial views. Tasks are categorized as professional and organizational ones, technical issues and short, medium and long term objectives. So far as acquisition is concerned, he would- solve the problems of the legal deposit service by new legal regulations including the reduction of the number of copies, tax reduction, and sanctioning. With regard to the occurrence of new media (such as electronic journals, etc.) he finds the renewal of acquisition necessary for the National Széchényi Library. The coordination of acquisition would be the task of an acquisition council. The protection of the collection of the National Széchényi Library is important, and has to be carried out without limiting the provision for users. He intends to reduce problems by reproduction, the modernization of air conditioning in the stacks, and by designing new underground stores. Minor rationalizations are also planned with respect to the Hungarian National Bibliography and the bibliographic control of Hungarica materials. From among central services, the issues related to the union catalogue of books and to interlibrary tending are émphasized. The present union catalogue of books in card form will be turned into a database available on-line. Interlending would be enhanced by the computerized registration of queries, and by utilizing e-mail and telefax. In the field of computerization the installation of the acquisition and lending modules, and the involvement of special collections are the major tasks. The professional support to the cultural administration would be provided by the Centre for Library Science and Methodology after minor reorganization. He finds only some small changes necessary on the organizational level. (pp. 351-358)
Tovább…

Juhász Gyula történész professzor 1993-ban bekövetkezett halálával megüresedett az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói széke. A posztra kiírt pályázatra két könyvtáros szakember, Horváth Tibor, a Pedagógiai Könyvtár főigazgatója, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke és Poprády Géza megbízott OSZK főigazgató mellett, Taxner-Tóth Ernő, a tárca mb. helyettes államtitkára nyújtotta be a pályázatát. Április 23-án kaptuk a hírt, hogy a szakértőkből álló bizottság ajánlása alapján Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter Poprády Gézát nevezte ki 1994. május elsejétől a nemzeti könyvtár főigazgatójává. Az alábbiakban Poprády Géza szakmai elképzeléseit ismerhetik meg az olvasók.
Tovább…

Megkezdte munkáját a Periodika Kör

A könyvtári állomány legérzékenyebb része a folyóiratállomány, tágabb értelemben az időszaki kiadványok csoportja. A használók amúgy is megkülönböztetett figyelmet fordítanak a könyvtárak folyóiratszolgáltatásaira, mert ezek a dokumentumok hordozzák a legfrissebb információkat. Ugyanakkor a folyóiratok kezelésének, feldolgozásának sajátosságai, a beszerzésükkel kapcsolatos bizonytalanságok, az egyre keményebb áremelkedések a könyvtári szakemberektől is fokozottabb odafigyelést igényelnek.
Tovább…

Elhangzott a Periodika Kör “Az időszaki kiadványok aktuális kérdései” c. rendezvényén 1994. április 26-án


Rövid történeti visszatekintés

A magyar sajtó első korszakának első nemzeti bibliográfiai szintű feltárása id. Szinnyei József nevéhez fűződik, aki a Vasárnapi újság 1862. évi számaiban adta közre a 18 . században megjelent hírlapok bibliográfiáját, a 19. századi sajtóbibliográfiát pedig ugyanitt, az 1863-1866. évi számokban jelentette meg. Ezt a retrospektív feltárást követte az első kurrens nemzeti bibliográfiának tekinthető évenkénti összeállítása, mely 1867-től 1894-ig a Vasárnapi újság, majd 1895től 1910-ig a Magyar könyvszemle hasábjain jelent meg.
Tovább…

A hazánkban megjelent integrált könyvtári rendszerek prospektusait kézbevéve meg kell állapítanom, hogy azok tartalmi leírásai kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Ha letakarjuk a termék nevét a szövegben, szinte ugyanazokat a “bűvszavakat” fedezhetjük fel valamennyiben, talán csak az ismertetők stílusában van különbség. Valóban ennyire hasonlítanak egymásra ezek a termékek? Milyen szempontok alapján dönthet az érdeklődő?
A tévedések elkerülése érdekében írásomban a funkciók rövid, általános jellegű bemutatása mellett, ezért megpróbálom kiemelni az Oracle Libraries sajátosságait, ötletes megoldásait és az alkalmazott eszközöket.
Tovább…

Az OTKA támogatásával készülő Könyv, olvasás, kulturális identitás c. kutatás részét képezi a könyvpiac változásait nyomon követő tanulmány. Az 1994. május 11-15. között Prágában a Nemzetközi Könyvvásár alkalmával, a Nemzetközi Bibliológiai Társaság kutatóinak konferenciáján elhangzott előadás változata.

Kelet- és Közép-Európában gyors változások zajlottak le az elmúlt években gazdasági, társadalmi és politikai síkon. A hatvanas-hetvenes években a konvergencia elméletek előrevetítették, hogy Kelet piaci elemekkel gazdagodik, a nyugati kapitalizmus pedig már át is vett a termelési és elosztási folyamatokba beavatkozó államtól bizonyos jellegzetességeket. A két különböző típusú gazdasági-politikai rendszer egymáshoz idomulása azonban egészen másként alakult, mint azt a konvergencia elméletek jósolták. A keleti tömb rendszerei nem tudták a működésükkel ellentétes piaci elvet elegendő, s ugyanakkor ártalmatlan mértékben magukba építeni, ezért bekövetkezett a “földcsuszamlás”.
Tovább…

Közigazgatási könyvtár az egri Megyeházán

Előzmények

A jogi információszolgáltatás megoldása sok fejtörést okozott a Heves Megyei Tanácsnak és a Megyei Könyvtárnak egyaránt. A megoldást egy, a Megyei Könyvtár szakrészlegeként működő, de helyileg a Megyei Tanács épületében felállított közigazgatási szakrészleg (szakkönyvtár) megszervezése jelentette. A szervezést megkönnyítette, hogy a két érdekelt intézmény, a Megyeháza és a Megyei Könyvtár is ugyanannak az útnak az egymással szemben lévő oldalán található. A közigazgatási szakkönyvtár létesítéséről még 1973 decemberében készült egy megyei tanácsi javaslat, melyben az szerepelt, hogy “a költségek ésszerű – a célt leginkább szolgáló módon történő – felhasználását a szakirodalommal való ellátás terén úgy látjuk biztosítottnak, ha azt megfelelő szakértelemmel szervezett rendben végeztetjük… Ezért javasoljuk a Megyei Tanácson belül működő Közigazgatási szakkönyvtár létesítését”.
Tovább…

A kezdetek

A szakkönyvtár létrehozásának ötlete valamikor 1983-ban fogalmazódott meg a Veszprém megyei tanács vezetőiben. Az ötlet megvalósulását három körülmény is támogatta. Az egyik, hogy a tanács épületének átalakítása során megüresedett a portás lakása, így adódott egy olyan helyiség, amely alkalmasnak bizonyult egy könyvtárszoba kialakítására. A másik tényező a hivatal könyvvásárlásainak bizonyos fokú centralizálása volt, míg a harmadik pedig – és ez egyáltalán nem elhanyagolható – az akkori megyei tanácselnök, Gyuricza László könyv- és könyvtárszeretete. Az elképzelést a konkrét megvalósítás követte, amint ez már lenni szokott: lépésről-lépésre.
Tovább…

Magyar könyvek és könyvtárosok Romániában

1989 végének, 1990 elejének csodálatos hetei után türelemmel vártak valami jobbra a magyar könyvtárosok, biztosak lévén abban, hogy a könyvtárosok még a feltámadáskor sem az elsők között szólíttatnak. De sor végén is lehet boldognak lenni, ha létezni és dolgozni hagyják az embert. Történt is sok minden, ami biztató irányba mozdította a könyvtárügyet, hisz oly mélyponton állt az minden vonatkozásban, hogy már a tiltások ellobbanása is nagyszerű esemény volt.
Tovább…

Lapunk tavalyi utolsó számában olvashatták Skaliczki Judit összeállítását néhány európai ország könyvtári törvénykezési gyakorlatáról. Most a francia könyvtárak számára készült, nem jogszabályi érvényű ajánlásokat ismerhetik meg. A Charte des bibliotheques (Ed. Conseil Supérieur des Bibliotheques. 1992. 14 p.) c. kiadványt Kovács Emőke és Fogarassy Miklós fordította.

A francia Könyvtárak Legfelső Tanácsa 1991. február 14-i ülésén határozta el, hogy kidolgozza a könyvtárak kartáját. Hármas igényt kívánt ezzel kielégíteni: a) megerősíteni a könyvtárak demokratikus működési elveit; b) a kulturális örökséghez tartozó és annak hasznosítása érdekében megteendő szükséges intézkedésekre ösztönözni; c) a könyvtárügyben az állam és a különböző fenntartó szervek közötti felelősségmegosztást javasolni. Ezek a pontok valójában rendelkezési és törvényhozási szabályozások tárgyát kell hogy képezzék. A francia könyvtáraknak – ellentétben a levéltárakkal és a műemléküggyel – nincs megfelelő könyvtári törvénye.
Tovább…

Az információ mérése

A szerző Measurement of ínformation c. előadása a COLIS (Conceptíons of Library and Information Science) konferencián hangzott el 1991-ben Tamperében. A tömörítést Fülöp Géza készítette.

Bevezetés

A cikk az információmértékek problematikáját tárgyalja a fogalom következő meghatározása alapján: az információ az adatoknak (azaz rögzített szimbólumoknak) az a tulajdonsága, amely feldolgozásuk hatását reprezentálja (és méri).
Tárgyalja az információ fogalmának és más releváns fogalmaknak a köznapi használatát, méréselméletének történelmi fejlődését, s a még megoldatlan elméleti problémákat. Az információ meghatározásában az adatok feldolgozása központi helyet foglal el. A cikk a feldolgozás négy szintjét veszi figyelembe: 1. adatátvitel; 2. adatszelektálás; 3. adatstrukturálás; 4. adatredukció. Minden szinthez meghatároz egy mértéket, amely magában foglalja a megelőző szint mértékét, hozzáadva azokat a változókat, amelyek az adott szintet jellemzik.
Tovább…

Michael Gorman: The treason of the learned. The real agenda of those who would destroy líbraries and books. c. (Library Journal, 1994. Febr. 15.) tanulmányát Novák István fordította.

 

A könyvtárak, különösen az egyetemi könyvtárak még soha nem voltak olyan mértékű támadásnak kitéve, mint napjainkban. Az egyetemi könyvtárak ellenségei három csoportba sorolhatók. A bürokraták igen keveset, vagy semmit sem tudnak a művelődés és a könyvtárak fontosságáról. Csak azt tudják, hogy ezek a dolgok nagyon sok pénzbe kerülnek, s mindez megtakarítható lenne, ha a könyvtárak eltűnnének a technológia sűrű ködfellegében.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)