2003. 2. szám

Abstracts

Lectures for the sake of the national bibliography of articles

NAGY Anikó

The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians held a professional meeting on 15 April 2003 on the national bibliography of articles. This problem has become urgent because the bibliographic processing of current periodicals was stopped on 1 January 2003 at the National Széchényi Library (NSZL). This means that the 2003 issues of journals and newspapers belonging under the scope of the Hungarian National Bibliography, Bibliography of Periodical Articles were not processed. The causes of this situation, and the possible solutions were dealt with by Barnabásne Berke, Péter Sonnevend, Magda Wolf, Ágnes Rácz and Péter Murányi.

Tovább…

Rezümé

Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósításáért

Nagy Anikó

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003 április 15-én szakmai napot tartott a nemzeti cikkrepertóriumról. A téma megvitatása azért vált szükségessé, mert az Országos Széchényi Könyvtárban a kurrens periodikumok repertorizálása 2003. január 1-jétől szünetel. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Repertóriuma gyűjtőkörébe tartozó folyóiratok, hírlapok 2003. évi számairól már nem készült feldolgozás. A kialakult helyzet okairól, a megoldás lehetőségeiről Berke Barnabásné, Sonnevend Péter, Wolf Magda, Rácz Ágnes és Murányi Péter mondta el véleményét.
Tovább…

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-i szakmai rendezvényének második felében1 vitasorozatot indított a könyvtáros/bibliográfus társadalom előtt álló országos feladatról: a nemzeti cikkrepertórium kérdéséről. A téma előtérbe helyezését sürgette az a tény, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban a kurrens periodikumok repertorizálása 2003. január 1-jétől szünetel. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma gyűjtőkörébe tartozó folyóiratok, hírlapok 2003. évi számaiban megjelenő cikkekről, tanulmányokról jelenleg nem tudunk számot adni. Az OSZK – szándéka szerint – továbbra is teljesíteni akarja azt az immár 57 éve felvállalt feladatát, miszerint nemzeti könyvtárként vezetői, irányítói funkcióval kell részt vennie a kurrens szakirodalmi információszolgáltatásban.
Tovább…

A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei

 

 

 

 

 

Úgy gondolom, Önök elé kell tárnom azokat az előzményeket, amelyek ahhoz a döntéshez vezettek, amelyről Monok István főigazgató úr nevében tájékoztató levelet írtam a Katalist-re. Az MNB kiadványokat érintő kérdések között többek között szerepelt, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma c. kiadványunk megjelentetése a 2002-es tárgyévvel lezárul. Természetesen többen érdeklődtek afelől, hogy a kiadvány megjelentetése zárul-e le 2002-vel, vagy az adatbázis építése is. Én még mindig hiszek abban, hogy csak a kiadványé, de feltehetően a repertórium építése a jelenlegi módon és a jelenlegi szervezeti keretekben nem folytatódhat, meg kell újulnia, meg kell teremtenie újjászületésének feltételeit, igazolnia kell változó körülmények közötti fennmaradásának hasznosságát és fontosságát.
Tovább…

A repertórium kérdései: múlt, jelen és jövő időben

  „Nekünk most nem szabad vesztenünk semmit, nehogy lassanként a viszonyok egyesülve saját hebehurgyaságunkkal kirántsák alólunk végképp a gyékényt”

(Esterházy Péter: Termelési regény 63.)

Ki beszél?

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-i szakmai rendezvényén napirendre tűzte a nemzeti cikkrepertórium kérdését. Négyen kaptunk előadásra szóló felkérést Nagy Anikótól, a szekció elnökétől: ketten a nemzeti könyvtárnak az ügyben közvetlen felelőseként – Wolf Magda osztályvezető és Berke Barnabásné főosztályvezető –, valamint Murányi Péter főiskolai docens (Szombathely), aki az utóbbi években meghatározó jelentőségű elemzéseket készített a témában,1 végül jómagam. Felkért hozzászólóként szerepelt a programban Vajda Erik – maradandó értékű dolgozata széles körben ismert2 – és Bényei Miklós, a kurrens nemzeti bibliográfia témájának kiváló értője.3 Remélem, mindnyájan közlik a szakmai nyilvánossággal gondolataikat.
Tovább…

 „A nemzeti könyvtár, mint könyvtörténeti és könyvtártudományi tudományos műhely, feladatának tudja az e tudományterületekre vonatkozó magyar szakirodalmi adatbázis megteremtését.” (Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási gyakorlata és tervei. 3.4. pont.)

Előszó

A vita és a szakma együttgondolkodása most a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról folyik. E cikk szerzője annyiban érzi illetékesnek magát e nagy horderejű témában, hogy munkahelye, a Könyvtári Intézet könyvtártudományi szakkönyvtára a könyvtárosok szakirodalmi információellátásáért felelősséget vállalva már évtizedek óta készíti az országos dokumentum- és információellátás szempontjából szűk, de saját szakmai tájékozottságunk szempontjából remélhetőleg fontos szakterület szakirodalmi tájékoztatási eszközeit. Ezeket az eszközöket szeretnénk új alapra helyezni mind a tartalmukat tekintve, mind a technikai-technológiai megvalósításukat illetően. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár ezzel tud és akar hozzájárulni az együttműködő partnerek munkájaként létrejövendő nemzeti cikkrepertóriumhoz.
Tovább…

Holmi filozófia, pszichológia, etika, művészet, zene

2003. április 15-én került sor az Országos Széchényi Könyvtárban a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról szóló tanácskozásra. A tervek szerint a Könyvtári Figyelőben jelennek meg az akkori előadások. A három közül kettő azonban már napvilágot látott. Az egyik Berke Barnabásné előadása a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros májusi számában (ez valóban az előadás anyaga volt, s tudomásom szerint változatlan formában lesz olvasható a Könyvtári Figyelőben is), az enyém pedig a Könyvtári Levelező/lap májusi számában.*  Feltételezem, hogy a Könyvtári Levelező/lap és a Könyvtári Figyelő olvasótábora között jelentős az átfedés (s ez nem olyan átfedés, mint amit a feltárásban jogosan kifogásolunk), aki akarta, már ott elolvashatta az írást, ha mégsem jutott hozzá, most felhívom rá a figyelmet, mire ez az írás megjelenik, már elektronikus formában is elérhető lesz, így jobbnak tartottam, hogyha az ott érintett kérdések közül néhányat kiragadok, s azokat próbálom itt részletesebben kifejteni.
Tovább…

Kistelepülések könyvtári ellátása Vas megyében

  Elhangzott „A stratégiától a megvalósításig – szeminárium a könyvtárak stratégiai fejlesztéséről” című brit-magyar konferencián (2003. április 1-2.)az OSZK-ban. A szemináriumon elhangzott további előadásokból e szám Kitekintés rovatában adunk ízelítőt. (A szerk.)

Napjainkban Vas megye alig több mint 260 ezer lakosa a nyugati határszél változatos domborzati viszonyokon – Alpokalja, Rába-medence, Vasi-dombság – települt falvaiban és döntően kisvárosaiban éli életét. A gazdag földrajzi táj az itt élő nemzetiségeknek is (németek, szlovének, horvátok) köszönhetően sokszínű épített környezetet ölel körül, melynek elrendeződése a jól ismert megnevezéssel, az „aprófalvas” jelzővel illethető.

A mai megyéről és elődjéről, Vas vármegyéről, köznapi tudásunkban néhány jellegzetesség bizonyosan felbukkan: a római birodalom, a főurak, a nyugati határszél és Trianon, a „határsáv”, majd a multinacionális cégek, forráshiányos önkormányzatok és a magas GDP.
Tovább…

A British Council, az NKÖM és a Könyvtári Intézet rendezésében 2003. április 1–2-án került sor a 2. brit-magyar könyvtári konferenciára és konzultációra az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia vezető témái a regionális koordináció és együttműködés; a könyvtárak és a tanulás; nemzetközi kapcsolatok és európai kezdeményezések voltak. A konferencián négy angol szakember (Chris Batt, Adie Scott, Rosalie Byrne és David Dawson) tartott előadást, a hazai könyvtárosokat az ODR könyvtárak vezető munkatársai képviselték. Magyar részről Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, Skaliczki Judit, Ramháb Mária, Pálvölgyi Mihály, Zselinszky Lászlóné, Mader Béla, Biczak Péter, Dippold Péter, Pallósiné Toldi Márta tartottak előadást.

(A konferenciáról rövid ismertetést társlapunkban, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros júniusi számában olvashattak.) Jelen összeállításunkban David Dawson, Henrietta Hopkins (személyesen nem vett részt a szemináriumon, de elküldte az előadását), valamint Pallósiné Toldi Márta és Dippold Péter előadásait közöljük. (A szerk.)

Közös tartalomkészítés – a digitalizálási programok nemzetközi vonatkozásai

  A szerző Creating content together – an international perspective on digitisation programmes c. tanulmánya eredetileg a Third International Yearbook of Library and Information Managers számára készült írás szerkesztett és teljes egészében átdolgozott változata. A fordítást Murányi Lajos készítette.

Jelenleg számos olyan kezdeményezésről van tudomásunk, amelyek azon munkálkodnak, hogy a digitális tartalom-előállítási programok lebonyolításában szerzett tapasztalatok közkinccsé váljanak. A digitális tartalom-előállítás még nagyon új terület, sok részkérdésben nincsenek még tapasztalatok, értékelésük is várat még magára. A témáról igen sok a feltevés, de kevés a bizonyíték. Hasonló esetekben tapasztalatcserével és a már bevált megoldások alkalmazásával temérdek emberi és anyagi erőforrás takarítható meg, hiszen ezekből amúgy is kevés van. 2000-től kezdve a közös fejlesztések ösztönzésére több kezdeményezés is született Európa-szerte, és ezeknek még nagyobb lesz a súlya, ha új államok csatlakoznak majd az Európai Közösséghez.
Tovább…

Nemzetközi tevékenységek: a 2002–2006 közötti időszak stratégiai terve

  A szerző „International policy adviser, Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries” c. összefoglalását Murányi Lajos fordította. Az előadás 2003. január 29-én a Resource szervezésében a British Library-ben rendezett Globális perspektívák (Global Perspectives) konferencián hangzott el.

1. Bevezetés

A Resource, a múzeumok, levéltárak és könyvtárak tanácsa azért szervezte ezt a konferenciát, hogy elmondhassuk, mit tartalmaz nemzetközi stratégiánk, a Nemzetközi tevékenység: a 2002-2006 közötti időszak stratégiai terve. Ezt a munkát Önökkel, egyesült királyságbeli kollégáinkkal együtt akarjuk elvégezni, akik tudják, mit jelent nemzetközi szinten dolgozni. Nagyon fontos, hogy együtt vigyük véghez ennek megvalósítását, ezért fel szeretném vázolni legfontosabb pontjait, szólnék arról a szerepről, amely a Resource-ra és magára a szakterületre vár, törekvéseinkről, együttműködő partnereinkről, stratégiai céljainkról és azokról a speciális programokról, amelyek meghatározzák majd tevékenységünk irányát, és amelyek szakterületünk számára konkrét eredményeket ígérnek.

Tovább…

Annak bizonyítására, hogy a könyvtáraknak milyen fontos szerepet tulajdonítanak az Európai Unióban, elegendő talán az a tény, hogy a Közösség az 1990-es évek elejétől folyamatosan támogatja a könyvtári információ- és kommunikációtechnológiai fejlesztéseket. A harmadik keretprogramban (közkeletű rövidítéssel FP3), amely 1990-ben kezdődött, a könyvtárak a hét fejlesztési terület egyikét alkották. A következő periódusban, amely az 1994–1998 közötti időszakban zajlott, a könyvtárak szintén önálló programok keretében pályázhattak: ekkor 13 programra írtak ki felhívást.1 A támogatás az ötödik keretprogramban (FP5) is tovább folytatódott az 1998–2002 közötti periódusban.
Tovább…

Egy kis ország egyedülálló vállalkozása:a horvátországi tudományos publikáció 1997-2001 között

  Stojanovski, Jadranka: Znanstvena publicistika Hrvatske od 1997-2001 – uloga knjižnice.
In: Edupoint. 2 évf. 4. szám (2002. márc. 21.) http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/index.html  c. alatt elérhető tanulmányát Dudás Anikó tömörítette.

A szerző, Jadranka Stojanovski a zágrábi Ruđer Bošković kutatóintézet könyvtárának vezetője. Jelentős részt vállalt a horvát tudományos hálózati információs rendszer kialakításában. Az 1997-ben induló CROSBI (Croatian Scientific Bibliography, http://bib.irb.hr/index.html?lang=EN )  projektben a tudományos publikációk adatbázisának felállítását indítványozta digitális technológiákkal és webalkalmazások segítségével. Az adatbázis elsődleges célja, hogy az államilag finanszírozott kutatások nyomán keletkezett publikációkat számba vegye, biztosítsa a hozzáférést és a naprakész adatszolgáltatást. A műszaki, orvos-, társadalom- és bölcsészettudományok ágazatait felölelő információs rendszer mára nyolcvan felsőoktatási és tudományos kutatókönyvtár közös hálózati munkáját jelenti. A CROSBI első négy éves tapasztalatát összefoglaló cikk az ASIST (American Society for Information Science & Technology) 2001-ben kiírt pályázatán harmadik díjat nyert.

Tovább…

Tíz év bibliográfia: egy vajdasági szak(irodalmi)bibliográfia tanulságai

A tudományos kutatás rendkívüli tempóban fejlődött az elmúlt időszakban, írja Vajda Ferenc a Magyar Tudományban1, majd hozzáteszi, a tudományos kutatás témakörére vonatkozó információmennyiség az utóbbi tizenkét év alatt megduplázódott. Hogyan lehet tájékozódni az egyre gyorsabban és egyre nagyobb mennyiségben áramló információk özönében? A bibliográfia nem mai találmány, de vajon szükség van-e rá a teljes szövegű adatbázisok és az internet világában? Amíg nem olvasható (hallható és nézhető) minden dokumentum digitális adathordozón, elektronikus formában is, amíg túl sok a „szemét”, a fölösleges, haszontalan információ a világhálón, addig szükség van a segédeszközökre. Különösen igaz ez azokban a társadalmakban, régiókban, amelyekben még mindig a nyomtatott dokumentumé a vezető szerep, amelyekben még éppen csak elkezdődött vagy folyamatban van a számítógép „beilleszkedése” és a világhálóra való rákapcsolódás.
Tovább…

A magyar könyvkiadás helyzete Szlovéniában

Egy kis földrajz, egy kis történelem

Dolgozatomban a szlovéniai magyar könyvkiadás alakulását szeretném felvázolni, miközben szűkebb pátriámhoz, a Muravidékhez kapcsolódó kiadástörténetről is szólok, példákkal illusztrálva a szlovéniai magyar irodalom, a szlovéniai magyar kisebbség és a könyvkiadás sokrétegű és sokszínű kapcsolatát. Előtte azonban szükségesnek tartom, hogy egy kis történelmi, földrajzi jellemzést adjak e térségről.

A szlovéniai magyarok a délvidéki magyarok legkisebb csoportját alkotják. Szlovénia 1991 óta önálló állam. A 2 milliós Szlovén Köztársaság lakosságának kb. 0,5%-a magyar. A szlovéniai magyar lakosság az ország északkeleti részében él, egy kb. 50 km hosszú és 3–15 km széles sávban, a szlovén-magyar határ mentén, Hodostól Pincéig. Az itt élő magyarokat „muravidéki magyarság” néven ismerik. A muravidéki magyarságnak további két csoportja van: az egyik a „lendvavidéki”, a másik az „őrségi” magyar tömb. A Lendva vidéki magyarok alatt a Dobronaktól Pincéig található falvak magyar lakosait értjük Lendva (egykor Alsólendva) központtal. Az őrségi települések az első világháború előtt Vas vármegyéhez tartoztak.
Tovább…

Szabó József

Tallián Emil, a világutazó vadász/ Szabó József. – Újvidék : Családi Kör, 2002. – 329 p. ; ill.- 24 cm
ISBN

A 2002-ben, a Vajdaságban megjelent könyvek közül a legszebb kiadású könyvnek Szabó József Tallián Emilról szóló könyve bizonyult. A kötet, amely a szabadkai Grafoprodukt nyomdában készült, elnyerte a Magyar Művelődési Szövetség díját.

Tallián Emil főszolgabíró kalandos élete akkor került az érdeklődés homlokterébe, amikor 2001-ben Törökkanizsán megrendezték a Tallián Emil-emlékkiállítást, ahol a látogató megismerhette a világutazó vadász trófeáit, 700 eredeti fényképet és az Útinaplóját (1906).

A 2002-es évet akár Tallián Emil évnek is nevezhetjük, mert a Vajdaságban két eseménnyel is megemlékeztek róla: Előbb a törökkanizsai parkban fölavatták és felszentelték Tallián Emil Sava Halugin szobrász által felújított szobrát. (A szobrot a szintén bánáti születésű Szentgyörgyi István készítette el 1914-ben.). A másik megemlékezést Szabó József helytörténeti kutató Tallián életét bemutató szép, átfogó, könyvének megjelenése jelentette.
Tovább…

KAMARÁS István Olvasó a határon : az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata / Kamarás István. – Bp. : Pont Kiadó ; Savaria Univ. Press , 2002. 259, [2] p. – (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei,
ISSN 1589-0538 ; 2.)
ISBN 963-9312 584

Abból az időből, mikor Kamarás István még a Könyvtártudományi és Módszertani Központ Olvasáskutatási osztályának munkatársa, majd vezetője volt, egy legenda kering. Eszerint, mikor kutatásaiban az összegzés, az írás stádiumához érkezett, szobájából már kora reggeltől csak az írógép szűnni nem akaró kopogását lehetett kihallani. Ha valaki bement hozzá, a szó közepén abbahagyta a gépelést, majd a vendég távoztakor ugyanott folytatta, ahol abbahagyta. Minden zökkenő nélkül írta tovább a mondatot, tért vissza a gondolathoz, írta meg egy szuszra tanulmányait, könyveit, abban a témában, mely akkor éppen nem hagyta nyugodni.
Tovább…

  Nem szokás szerkesztői előszót írni a Könyvismertetések rovat elé, hogy most mégis megtesszük, annak két oka van: az egyik az, hogy a bemutatásra szánt könyvet csak nemrégiben sikerült beszereznünk, dacára annak, hogy impresszuma szerint már hat éve megjelent (olvasóink pedig bizonyára tudják, hogy ebben a rovatban elsősorban a frissen megjelent munkákra szoktuk felhívni a figyelmet). Utalnunk kell még lapunk 1999. 4. számára, amelyben a nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokkal foglalkozó 1998-as koppenhágai nemzetközi konferencia előadásaiból közöltünk fordításokat. Az ott olvasható írásokból témánkhoz legszorosabban Robert Smith: Terjesztés és csere c. tanulmánya kapcsolódik, melyben többek között a Brit Nemzeti Bibliográfia fejlesztésével foglalkozó konzultációsorozatról is szót ejtett.
E könyvismertetés közlésének másik oka pedig az, hogy szerkesztőségünk sokszor hangoztatott álláspontját kívánjuk valóra váltani azzal, hogy lehetőséget adunk a közelmúltban diplomázott könyvtárosoknak a publikálásra.
A következő ismertetést frissen végzett kollégánk készítette, s tervezzük, hogy a következő számokban is folyamatosan teret adunk majd az „újoncok” tanáraik által javasolt munkái bemutatásának. (A szerk.)


The Future of the National Bibliography : Proceedings of a Seminar held in June 1997/ ed. by Cynthia McKinley, Peter Robinson. – Boston ; The British Library, 1997. 92. p. (NBS Occasional Publications,
ISSN 0968 7696 ; 3.)
ISBN 0 7123 10762
A bemutatásra váró vékony kötet a Brit Nemzeti Bibliográfia (BNB) helyzetéről és várható fejlesztéséről tartott konferencia anyagát tartalmazza, amelyet 1997. június 10-11. között Londonban tartottak a British Library szervezésében. Az összeállítás első, hosszabb terjedelmű részében a konferencián elhangzott hét előadást olvashatjuk, a második felében pedig az egyes témák konzultálására összeállt vitacsoportok beszámolóit.

Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)