2001. 1. szám

Abstracts

The thesaurus of the National Széchényi Library and the KÖZTAURUSZ

UNGVÁRY Rudolf

The idea of a comprehensive thesaurus occurred already in the 1980s. It came into being at the end of 2000 thanks to the coincidence of several factors: during the past decades more than fifty thesauri have been constructed in Hungary, and some of these are available electronically as well. A user-friendly programme for the construction of thesauri is also available, and some public libraries have helped in the organisation of the gathered word-stock. The study offers a detailed description of the history of the construction, the structure of the thesaurus, and examples illustrate the export of the HUNMARC data exchange format that can be performed by means of the thesaurus management system. The thesaurus is used by several public libraries, the National Széchényi Library, and other institutions will also be able to utilise it to greater or smaller extent.
Tovább…

Inhaltsangaben

Der Thesaurus der ungarischen Nationalbibliothek und der Gemeinthesaurus “KÖZTAURUSZ”

UNGVÁRY Rudolf

Der Gedanke eines allgeimenen Thesaurus wurde schon in den achtziger Jahren aufgeworfen. Seine Fertigstellung Ende 2000 ist dem Zusammentreffen mehrerer Umstände zu verdanken: in den vergangenen Jahrzehnten wurden in Ungarn mehr als 50 Thesauri ertellt und ein Teil von ihnen befindet sich auf Magneträgern; ein benutzerfreundliches Programsystem für die Redaktionsarbeit stand zur Verfügung; einige öffentliche Bibliotheken lieferten bei der Strukturierung des lexikalischen Bestandes und Adaption der Benutzerhandbücher Hilfe. Eingehend werden die Phasen der Aufbauarbeit, die Struktur des Thesaurus erörtert; durch Beispiele wird der durch das Thesaurusredigiersystem erstellte Export in HUNMARC-Austauschformat illustriert. Der Thesaurus wird in mehreren öffentlichen Bibliotheken und in der Nationalbibliothek verwendet; es ist zu erwarten, dass er auch bei anderen Institutionen in kleinerem oder grösserem Mass nutzbar gemacht werden kann.


Tovább…

Rezümé

Az OSZK tezaurusza és a KÖZTAURUSZ

UNGVÁRY Rudolf

Az átfogó tezaurusz gondolata már a nyolcvanas években felvetődött. Elkészülte 2000 végén több körülmény egybeesésének köszönhető: az elmúlt évtizedekben több mint ötven magyarországi tezaurusz készült már el és ezek egy része gépi adathordozón is hozzáférhető; rendelkezésre áll egy felhasználóbarát tezaurusz-szerkesztő program; néhány közművelődési könyvtár segítséget nyújtott az összegyűjtött klinikai állomány szerkesztésében. A tanulmány részletesen ismerteti a kialakítás történetének szakaszait, a tezaurusz szerkezetét és példával illusztrálja a tezaurusz kezelőrendszerével megvalósítható HUNMARC adatcsere-formátum exportját. A tezauruszt több közművelődési könyvtárban és az Országos Széchényi Könyvtárban használják, várhatóan más intézményekben is kisebb vagy nagyobb mértékben hasznosítható lesz.
Tovább…

2. A tezaurusz leírása
2.1 Általános kérdések
2.1.1 Rendeltetés és kezelés

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak tezaurusza (az OSZK-tezaurusz és a KÖZTAURUSZ) jelenleg megegyeznek egymással. Az OSZK-tezaurusz használatát a Nemzeti Könyvtárban tervezik, a KÖZTAURUSZ-t 1999 vége óta három közművelődési könyvtárban használják, és 2001-ben várhatóan további közművelődési könyvtárak is csatlakoznak a használói körhöz. A két tezauruszt a továbbiakban min t Tezaurusz említjük.
Tovább…

Irodalom

1.
DOMOKOS Miklósné: Általános tárgyszójegyzék a német és az osztrák könyvtárakban. In: Könyvtári Figyelő 2. (38.) évf. 1992 . 3. sz. pp. 453-459.

2.
HORVÁTH Tibor: Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól. In: Könyvtári Figyelő 2. (38.) évf. 1992 . 4. sz. pp 610-617.

Tovább…

A referálás integrált modellje

A referálás jóval ambiciózusabb tevékenység, mint az indexelés és a tartalmi feltárás más műfajai, mivel nemcsak dokumentumok elemzését kell elvégezni, hanem szöveget (referátumot) is létre kell hozni.1 Ennek megfelelően modellezése különösen fontos.

A Könyvtári Figyelő  olvasóinak 1999-ben bemutattam a referálás néhány kognitív modelljét. A modellek kapcsán elsősorban a kognitív tudománynak a referálás vizsgálatában játszott szerepével és a referálás szabályokon alapuló megközelítésével foglalkoztam. Írásomban kitértem arra is, hogy miért érdemes a hálózatok korában is foglalkoznunk a referálás kérdéseivel.2 A korábban leírtakat szeretném most kiegészíteni, mindenekelőtt a referálás egy új, saját modelljével, amely megítélésem szerint hozzájárulhat a referálás jobb megismeréséhez.
Tovább…

 Elhangzott az MKE  Elektronikus Könyvtár Szekciójának az OSZK-ban 2001. március 1-jén tartott rendezvényén, melynek központi témája a szövegdigitalizálás volt.   

Ha már előadásom címéül szegény Kosztolányi versciklusának címét torzítottam el, még egy Csokonai parafrázist is megengedek magamnak: „Az is bolond, aki elektronikus könyvtárossá lesz manapság”. Annyira kiszámíthatatlan ugyanis a számítógépes dokumentumok jövője, a sokféle szabvány, kvázi szabvány és házi szabvány vetélkedése, hogy lehetetlen okos döntést hozni annak, aki digitális könyvek archiválásával és szolgáltatásával akar foglalkozni. Forrong az egész terület, az elektronikus publikálás egyre nagyobb üzlet és sok új játékost vonz, akik gyakran még azt a néhány játékszabályt is felrúgják, ami nagy nehezen kialakult. A HTML például az elmúlt években teljesen összekuszálódott (vagy ahogy egy amerikai cikk szerzője találóan fogalmazott: „balkanizálódott”), a kiutat ígérő XML lassan terjed, viszont havonta jelennek meg új, semmivel sem kompatibilis e-book formátumok, miközben a konzervatívabb folyóirat-és könyvkiadók legszívesebben a nyomtatotthoz leginkább hasonló PDF-ben publikálnak, ám ugyanakkor szinte mindenki a Word-öt veszi elő, ha szöveget akar írni számítógépen.
Tovább…

Képek digitalizálási lehetőségei a könyvtárakban

Egy konferencia tanulságai

 Képek digitalizálása az ezredfordulón címmel a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Elektronikus Könyvtári Szekciója 2000. november 2-án konferenciát szervezett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában. Az elhangzottak összefoglalására vállalkozott az alábbi összeállítás. 

Felmerülhet a kérdés, miért van szükség képek digitalizálására a könyvtárakban, hiszen a legtöbb képi információt hordozó dokumentum közvetlenül is hozzáférhet ő a könyvtárakban.

Számos könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak olyan adathordozók, amelyek képek formájában közölnek ismereteket (gondoljunk a plakátokat, a térképeket, kortörténeti jelentőségű  fényképeket tartalmazó értékes gyűjteményekre). A digitalizálás egyik útja lehet a dokumentumok állagmegőrzésének és szélesebb olvasói réteghez való eljuttatásának.

A konferencián a digitalizálás könyvtári alkalmazásáról, hasznáról és a digitális technológia gyakorlati problémáiról hallhattunk érdekes előadásokat.
Tovább…

Társadalmi hátrányban lévő olvasók könyvtári ellátása*

 „A szeretet energiaforrás, amelyből az élet táplálkozik, hogy szebb legyen”
(Thornton Wilder)

Napjainkban a korszerű könyvtár funkciói között növekvő súllyal tartjuk számon a – társadalmi változások eredményeként a lakosság egyre nagyobb arányaiban megjelenő – hátrányos helyzetű olvasók támogatását.

A gyökeresen átalakult társadalmi – gazdasági – szociális helyzet következményeként a társadalmi hátrányoknak új formái jelentek meg: munkanélküliség, hajléktalanság, szegénység, deviancia. A társadalmi hátrányban lévők valamennyi csoportja megjelenik a könyvtárakban. Valamennyien a társadalmi kötelékek fellazulásának vesztesei, akik anyagi források hiánya miatt kiszolgáltatott, függő helyzetbe kerültek. Igényeikre nem mindig lehet a hagyományos szolgáltatásokkal válaszolni.
Tovább…

Szemle

 A tanulmány a Vilniusban 2000. október 5-6-án rendezett Library as information gateway to the new millennium és a Tallinnban 2000. október 12-13-án rendezett National bibliography in changing environment c. konferenciákon tartott előadások alapján íródott.
A fordítást Murányi Péter készítette.  

Bevezetés

Abban az időben, amikor az egész világon két ellentétes tendencia figyelhető meg, nevezetesen a gazdaság globalizációja és a nemzetek vágya kultúrájuk és identitásuk megőrzésére, az olyan fogalmak, mint az integráció, együttműködés, szabványosítás, harmonizáció egyre időszerűbbé válnak. A könyvtárak, különösen a nemzeti könyvtárak képesek arra, hogy információikat a leghozzáférhetőbben és a legérthetőbb módon kínálják fel, s lehetővé tegyék a mások által szolgáltatott információkhoz való hozzáférést is. A tudás és az információ rendszerezése elektronikus környezetben szabványosított információfeldolgozást és -szolgáltatást kíván meg a könyvtáraktól. Pontos bibliográfiai és metaadatok szükségesek a nemzeti virtuális bibliográfia kialakításához és hozzáférhetővé tételéhez. A nemzeti bibliográfia teremti meg a nemzeti dokumentumszolgáltató rendszer alapjait is. Lettországban a  „Lettország Nemzeti Könyvtára” törvénynek megfelelően a Nemzeti Könyvtár felelős a nemzeti bibliográfia fejlesztéséért, ő a nemzeti bibliográfiai erőforrások előállítója.
Tovább…

peterm@kit2.bdtf

Bevezetés

Először a Lett Orvosi Akadémia Könyvtárában tartottam kezemben egy kötetet a kurrens lett nemzeti bibliográfiából, a Latvijas Preses Hronika-ból. Belelapozva úgy éreztem, hogy érdemes lenne alaposabban is megismerkedni vele. Szerencsére sikerült megszervezni, hogy ellátogassak a Lett Nemzeti Könyvtár keretében működő Bibliográfiai Intézetbe (jelenleg a nemzeti könyvtár hét különböző helyszínen, régi épületekben működik, de impozáns terveik vannak egy új nemzeti könyvtár építésére), s ott találkoztam Anita Goldbergával, az intézet vezetőjével, a nemzeti könyvtár egyik igazgatóhelyettesével, s amellett, hogy kaptam tőle két kötetet nemzeti bibliográfiájukból (2000. 9., 2000. 10.), alkalom nyílt egy kis beszélgetésre, valamint arra, hogy belepillantást nyerjek abba is, hogyan készül nemzeti bibliográfiai adatbázisuk. További információkat már itthonról kértem tőle, ennek kapcsán kaptam meg azokat az előadásokat, amelyeknek a szövege az előbbiekben olvasható. Eredetileg csak a kurrens nemzeti bibliográfia készítésével kapcsolatban érdeklődtem nála, de ahogy megismertem a retrospektív feldolgozásra vonatkozó elképzeléseiket, rájöttem, hogy azok is éppen olyan érdekesek lehetnek a magyar olvasók számára.
Tovább…

Tudósítás az ALA téli konferenciájáról1 1. rész

Az amerikai könyvtárosok szerint az Amerikai Könyvtári Egyesület (ALA) téli konferenciáját 2001-ben nem véletlenül tartották éppen a fővárosban. Az időben ezzel csaknem egybeeső „elnöki beiktatási nap”, január 20-a új lehetőségek megnyílását jelentheti – gondolták a könyvtárosok. Hogy várakozásuk mennyire válik valóra, ma még természetesen, nem lehet tudni. Mindenesetre a konferencia résztvevői nem hagyták figyelmen kívül azt a tényt, hogy elnökük, az USA 43. elnöke, George W. Bush felesége hajdan könyvtáros volt Texasban. Azt remélik, hogy a konferencia eseményeinek híre a konferenciateremből eljut a Fehér Házig, ahol majd érzékeny fülekre talál.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)