2006. 4. szám

Abstracts

Experts or computers? Trends in the changes of library using habits

NAGY Attila

Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 16 (52) 2006. no. 4.

The study follows up on the preliminary report published in the Könyvtári Figyelo (Libraries, computers, reading. A quick report on the results of a survey conducted by the National Széchényi Library and TÁRKI Social Research Centre, 2006. no. 1.). In 2005 the Social Research Centre initiated a national questionnaire survey in co-operation with the Reading Research Department of the National Széchényi Library’s Library Institute. The sample consisted of 3674 persons. While the report has drawn attention to general trends, this study digs deeper, and describes the trends in the changes of readers’ attitudes to library use.
Changes have occurred – as compared with the data gathered in 1964, 1985 and 2000 – not only in the habits of library use, but in those of acquiring books as well. On the whole, the number of adults reading one book per year has decreased to 40 per cent, and the number of adults lending books from the library has sunk to its third in the last forty years. Nowadays for most people the sources of acquiring books are the family library and bookstores. The proportion of books received as a gift is substantial. As regards gender and age, women and young adults take a leading position.
The author examined the alterations of library use from the point of age, qualification, place of living, as well as from the point of the frequency of library visits, and the scope of using different library services. In 1985 44 per cent of adults were library patrons, by today this number has decreased to 12 per cent. The frequency of library visits, too, shows a decreasing trend. The biggest user group is that of young adult learners aged 18 to 29.
While the proportion of computer and Internet users has increased, 80 per cent of non-readers are not using computers either. The majority of regular readers are using both computers and the Internet. The growth of cultural advantages and disadvantages does not promote equal chances, rather it leads to a further social divide.

Relationship between using libraries, computers and the Internet
Tovább…

Szakemberek helyett gépek?

(Változási tendenciák a könyvtárhasználati szokásokban)

1. A könyvbeszerzés forrásai

Amint arra már előző írásunkban (Nagy – Péterfi 2006) ugyancsak kifejezetten törekedtünk, most sem egyszerűen egy „pillanatfelvétel részleteit nagyítjuk majd ki”, de sokkal inkább az egyébként is tapasztalt társadalmi átalakulások sorával párhuzamosan, főként a változási tendenciák irányára, erejére összpontosítjuk majd figyelmünket. A könyvtárba lépés előtt vessünk egy hosszabb pillantást a könyvbeszerzési szokásokra!
Tovább…

1. Bevezetés

Jelen tanulmányban a számítógép- és az inter-nethasználat könyvtári vonatkozásait térképezzük fel. Kutatásunk során lehetőségünk nyílt arra, hogy a szorosan vett könyvtári kérdéseket az új technológiai eszközökre vonatkozó kérdésekkel vessük össze, mivel kérdéseink egy úgy nevezett omnibusz1 kérdőívben jelentek meg.
Tovább…

Elődeink üzenik …

Bevezetés

A hálózatok és a digitális technológia elért már egy bizonyos érettséget, ami lehetővé teszi digitális könyvtárak létrehozását. Mindez a képzés számára lehetőségeket és problémákat is magával hoz.1
Ahogy arra a könyvtárosképzés jövőjét illetően Pálvölgyi Mihály 2000-ben rámutatott, egyrészt folyik a könyvtártudomány, az információtudomány, a kommunikációs technológiák, az informatika és az oktatástechnológia konvergenciája; másrészt a könyvtárosok munkája, pályaprofilja átalakul a funkciójukban, szervezetükben és technikájukban modernizálódó különböző típusú könyvtárak igényei szerint2. Ezekre a lehetőségekre és problémákra egyaránt fel kell készülnie a könyvtárosoknak és a könyvtárosképzésnek. Többek között úgy, hogy a képzés foglalkozik a digitális könyvtárak problémakörével.
Tovább…

Néhány éve teljessé vált a Könyvtárosok kézikönyve című öt kötetes – minden ízében modern felfogású – sorozat, melyet az Osiris Kiadóval együttműködve Horváth Tibor és Papp István szerkesztett.
Az 1999-ben napvilágot látott első kötet előszavában a szerkesztők a közvetlen elődre hivatkoznak: „Negyven éve lassan, hogy napvilágot látott Sallai István és Sebestyén Géza A könyvtáros kézikönyve című szintézise. Könyvtárosnemzedékek nőttek fel rajta, s nemzedéknyi idő telt el megjelenése óta.” 1 Itt nyilván a nagyobb, a bővített kiadásra utalnak.
Tovább…

„ A barbár lélek hatalmat lát a betűben […] előnyt, propagandát,
 fegyvert, egyszóval hatalmat.[…]A Könyvben is az erőt tiszteli, a
hatalmat, a harc fegyverét, a propaganda eszközét, és nem célját.”
Babits Mihály1

A könyvtári zártság gyakorlata a negyvenes évek második feléből

Az emberi kultúra története során számos alkalommal megtörtént, hogy a hatalom birtokosai ellenőrzésük alá kívánták vonni az információ terjedését, valamint saját céljaik érdekében korlátozni akarták az ismeretekhez való szabad hozzáférést.
Tovább…

Merre tovább, katalógus?

A nemzetközi szakmai közéletet ma is borzolja az a cikksorozat, amely a könyvtári katalógusok jövőbeli szerepéről szól. Bár a felvetések a jelenlegi stádiumban inkább elméleti jellegűek – mint általában a jövővel foglalkozó diskurzusok –, de néhány, a jelenben is megfogható elemük alapján mindenképpen figyelmet érdemelnek.
Tovább…

Authority control in organizing and
accessing information: definition and international experience / guest editors Arlene G. Taylor, Barbara B. Tillett with the assistance of  Mauro Guerrini, Murtha Baca = Cataloging & Classification  Quarterly.
Part 1, Vol. 38 no. 3–4 (2004).  Part 2, vol.
39 no. 1–2  (2004). – 619 p.
alapján az összeállítást készítette
Dudás Anikó

A bibliográfusok és katalogizálók évszázados gyakorlata során kialakult rendezési és rendszerezési technika – a „péczeszóval”, vezérszavakkal, rendszavakkal, a „prominens szerzők” megkülönböztetésével, (egységesített) címfejjel, (egységesített) besorolási adatokkal, (kitüntetett) hozzáférési pontokkal és a hozzájuk kapcsolt utalórendszerrel – korunkban, az eszeveszett fejlődésnek indult infokommunikációs technológiák bűvkörében, új dimenziókat nyer.
Tovább…

Az internetre tekinthetünk úgy is, mint egy nagy könyvtárra. Ezen a hálózaton azonban az olvasóterem világméreteket ölt és minden rákapcsolódott személy nemcsak használhatja az itt őrzött dokumentumokat, hanem maga is elhelyezheti saját szellemi termékeit, ezáltal alkotó szervezője lehet ennek a gigantikus szellemi állománynak. De ugyanúgy, mint egy könyvtárban, segítség és szakértelem nélkül itt is nehéz megtalálni a vágyott információt.
Tovább…

SHENTON, Andrew K.: Publishing research in LIS journals címu cikkét
(Education for Information. 23. vol. 2005. 3. no. 141-163.p.)
Koltay Tibor tömörítette

Miért publikáljunk?

A publikálásra többféle okból érezhetünk késztetést. A szaksajtó cikkeit olvasva sokan érezhetik úgy, hogy hasonló cikkeket maguk is meg tudnának írni. Mások szeretnék a nevüket nyomtatásban látni, hírnévre, ismeretségre szert tenni. Van, aki szakmai fejlődését, előrehaladását tartja szem előtt, vagy jobb állás reményében publikál. A magasabb oktatói vagy kutatói posztok betöltéséhez fel kell tudni mutatni publikációs tevékenységet, ahogy a doktoranduszok számára is előírhatnak publikálási kötelezettséget.
Tovább…

Bevezető

A középkori kéziratos források vizsgálata rengeteg tanulsággal bír mind a nyelv-, illetve irodalomtörténet, mind a filológiát, a paleográfiát segédtudományként alkalmazó történettudomány számára. A különböző kódexek, tekercsek a nyelvállapotok rögzítésén túl a szövegverziók összevetésének lehetőségével is szolgálnak, valamint – tanulmányozásuk révén – hozzájárulnak a történeti kutatások számára egyedülálló fontosságú forrásértelmezés adekvátabbá válásához. A súlyos, tudományos konzekvenciák levonásán túl az egyes kéziratok közelebbi vizsgálata olyan nem kevésbé súlyos, de az egyszeri érdeklődő figyelmét is magára irányító következtetésekhez is elvezethet, mint amilyenek a másoló jellemére vagy az általa beszélt nyelvjárásra vonatkozó megállapítások. A középkori szláv kéziratok általában egyházi, vallási témájú műveket (legendákat, szertartásszövegeket stb.) tartalmaznak. Az ezek feltárása, megőrzése érdekében kifejtett erőfeszítések a közös, európai kulturális örökség megóvásának és megismerhetővé-tételének magasztos célját is szolgálják.
Tovább…

Maros megye 1944-ig – könyvekben

FÜLÖP Mária – FERENCZ Klára
Bibliografia locală retrospektivă a
judeţului Mureş =
Maros megye retrospektív
helyismereti könyvészete :
autori, apariţii editorale, referinţe
locale, cărti editate până
în anul 1944 : szerzők,
kiadványok, helyi vonatkozások,
1944-ig megjelent könyvek /
Fülöp Mária, Ferencz Klára ; (ed.
Biblioteca Judeţeană Mureş). –
Târgu Mureş, 2005. – (Bibliografii
Mureşene ; 7.)
1. köt. – 604 p.
2. köt. Indexuri = Mutatók. – 607–
862. p.
ISBN 973-0-04177-6
Tovább…

Könyvtárügy a pannon térségben

Könyvtárügy a pannon térségben : Fejezetek Pallósiné Toldi Márta kutatásaiból / [közread. a] Könyvtári Intézet. – Budapest : Könyvtári Intézet, 2005. – 162 p. ; 21 cm – (EuroTéka ; ISSN 1787-0283) ISBN 963 201 620 3


Tovább…

Címkék