1998. 3-4. szám

Inhaltsgaben

Lelhverkehr In der Region Nord-Transdanubilen
PALLÓSI-TOLDI Márta


Die Studie fasst die Ergebnisse einer Untersuchung über die inhaltlichen, organisatorischen und administrativen Eigentümlichkeiten des Leihverkehrs und Dokumentlieferung auf Grund eines 15 Bibliotheken der Region enthaltenden Musters zusammen.
In den uritersuchten Bibliotheken wird diese Dienstleistung in beiden Richtungen in Anspruch genommen. Die Zahl der Bestellungen betrachtet führt die UB Veszprém die Rangliste, ihr folgen die Komitatsund Hochschulbibliotheken. Als Lieferbibliothek erhielt die Berzsenyi-Komitatsbibliothek (Szombathely) die meisten (2600) Bestellungen.
Das Interesse für dieses Service ging nach der Einführung der Gebühren der Fernleihe nicht in der Masse nach, wie es die Bibliothekaren erwarteten. Der Prozentsatz der Erfüllung liegt bei 80-90 %: es ist auch mehr als erwartet. In den öffentlichen Bibliotheken werden neben den ungarischsprachigen Bücher die Literatur Sozial- und Geisteswissenschaften In hohem Masse gefragt. In den Universitäts- und HochschulbibIiotheken, bzw. in den Fachbibliotheken wird die ausländische Fachliteratur gesucht; vor allem die Zeltschriftenartikel. Die bibliographischen Daten zur gewünschten Literatur sind leicht über die OPACs zu gewinnen; es ist entscheidend, ob die Fernleihe kostenlos oder billig ist. Die persönlichen Kontakte machen die Prozedur erfolgreicher. Dle grösseren Bibliotheken erleiden eine grössere Überlastung. Der Ablauf der Dienstleistung Ist wegen der niedrigen Exemplarenzahlen und wegen der “Stau” der Bestellungen sehr langsam; die Bücher werden durchschnittlich in 4 bis 5 Wochen oder (aus dem Ausland) in 3 bis 6 Monaten geliefert. Die Kommunikation über Fax oder E-Mail beschleunigt den Arbeitsprozess. 60-80% der In die Stadtbibliotheken eintreffenden Bestellungen kann aus den Komitatsbibliotheken geliefert werden.
Die Untersuchung testete auch die Lesermeinungen; der typische Benutzer, der um Fernleihe bát; ist männlich, ein Vierziger mit Lehrerstatus und mit guten Kenntnissen im Bereich Bibliothek. Als Hauptmotive für Fernleihe wurden die Teilnahme an einem Forschungsprojekt, das Studium und praktische Probleme in der Arbeit erwähnt: Die Mehrheit der Literatur zum Studium wird von den Komitatsbibliotheken geliefert. Trotz der langen Zeitspanne und den Gebühren findet 82% der Befragten die Dienstleistung als funktionsfähig. Es ist anzunehmen, dass 32% der potentiellen Nutzer wegen der Gebühren verloren geht.
Die Mehrheit der Befragten hält die Postgebühren und die Kosten der Kopien für noch annehmbar, es gab einige aber, die meinten, dass diese Dienstleistungen gegen Mitgliedsbeitrag kostenlos in Anspruch genommen werden könnten.


Tovább…

Abstracts

Interlibrary tending in the Northern Transdanubian repion
PALLÓSINÉ TOLDI Márta


The study summarises the results of a sample survey, Involving 15 libraries, of the composition, organisation and administration of document delivery within and among libraries of the Northern Transdanubian region.
Interlibrary lending is a regular service both as senders and as borrowers In the libraries surveyed. So far as the number of requests is concerned, the Veszprém university library is the first, then come county and college libraries. It Is the Szombathely county library that fulfils the most requests (2600).
The demand for this service has not decreased after the introduction of fees so much as librarians had expected. The rate of fulfilled requests is 80-90%, which is also better than anticipated. In public libraries Interlending of Hungarian books, as well as social science and humahity Gooks is high. There is higher demand for foreign technical Iiterature; mainly for journal articles, In academic Institutions and spécial libraries: OPACs offer good possibilities for locating the items; and selection among sources depends on where the services are cheaper or free. Personal relations enhance the transaction. There is a heavy load on larger collections. Due to piling up of requests and the low number of copies the service can be Very slow (a mean of 4-5 weeks, in,the case of lending the originals it may be as long as 3-6 months). Sending requests by fax or e-mail may speed up the transaction. 60-80% of the requests of town libraries are satisfied by county libraries.
User satisfaction was also Included in the survey. The typical user of interlending Is a male lecturer in his forties with university training and a high level of library skills. There were three basic motivations mentloned in connection with interlending: participation in research projeicts, further training, and daily tasks in the workplace: The majority of interlending for study. purposes are asked for from county libraries. In spite of long waiting periods and fees, 82% of the users considered the service operational. 36% of users is likely to be lost due to the fees. The majority of those asked found covering copying and postal costs reasonable, however, there were some who thought these should be included in the registration fee.


Tovább…

Könyvtárközi kölcsönzés az észak-dunántúli régióban

  

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázati támogatásával mintavétellel vizsgálatot végeztünk az észak-dunántúli régió egyes könyvtáraiban a könyvtárak közötti dokumentum-szolgáltatás tartalmi és ügyintézési, szervezeti jellemzőinek regisztrálása céljából. A 15 könyvtárra kiterjedő adatgyűjtés megítélésünk szerint átfogó képet ad a könyvtárközi kölcsönzés helyzetéről, a szolgáltatás, a könyvtárak és az igénybe vevők viszonyrendszeréről.
A vizsgálatot több kutatási módszert kombinálva végeztük el: összehasonlító statisztikai elemzést készítettünk, a tevékenységért felelős munkatársakkal és vezetőkkel interjúkat vettünk fel, felkért kollégák előre összeállított szempontok szerint önelemzéseket készítettek különböző típusú könyvtárakban (n: 5), ugyanezen helyeken munkafényképezést végeztünk, továbbá olvasókkal kérdőíveket töltettünk ki (n: 203).1
A tájékozódás igénye, olvasók és könyvtárosok véleményének megismerése nem kis mértékben azért fogalmazódott meg bennem, mert az utóbbi években sokkhatásként éltük meg a könyvtárak közötti együttműködés alfájaként “ingyenesnek” ismert szolgáltatás gyors ütemű és egyre szélesebb körben térítéskötelessé válásának tényét. Magánbeszélgetésekben, tanácskozásokon és publikációkban visszatérő téma lett a “mit mennyiért” és a “szabad-e egyáltalán” kérdése. Nem volt kivételnek tekinthető a szolgáltatás elsorvadásától való félelem sem.2
Az alábbiakban részletes adatok közlése nélkül szeretnék beszámolni azokról a tényekről és tendenciákról, amelyeket a kutatás igazolt.


Tovább…

Hagyományos kiadványok átültetése a Webre: Hungarika-WWW

 

Előzmények
1997 nyarának végén az Országos Széchényi Könyvtár Hungarika Dokumentációs Osztályának munkatársai megkerestek minket (SOFTING Kft.), hogy segítségükre tudnánk-e lenni a Hungarika-WWW, azaz egy olyan új Web-szolgáltatás létrehozásában, amely a hungarika-anyagokat (vagyis magyar vagy nem magyar nyelvű, magyar vonatkozású könyvtári dokumentumokat, valamint magyar szerzők munkáit) őrző külföldi könyvtárakról ad tájékoztatást. A hungarika-gyűjteményekről bőséges információ állt rendelkezésre, hiszen a Hungarika Dokumentációs Osztály munkatársai elkötelezett munkával évtizedek óta szisztematikusan gyűjtötték, rendezték az adatokat. Kutatómunkájuk eredményét a nyolcvanas évek végétől megjelenő “Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke” című sorozatban tették közzé. A sorozat egyes kötetei egy-egy ország hungarika-anyagot gyűjtő könyvtárait ismertetik. A kiadványok szerkesztése, ahogy az adatok tárolása is, eddig manuálisan történt. A Weben való megjelenés lehetősége egy UNESCO/IFLA projektnek köszönhető: a Hungarika Dokumentációs Osztály megbízást és szerény összegű támogatást kapott a világhálózaton hozzáférhető, egy adott kultúra patriotika-kutatását segítő címtár modelljének elkészítéséhez.

 

 

Követelmények, megoldási lehetőségek

Közhelyszámba megy, de változatlanul érvényes, hogy egy gépesítési feladat megoldását mindig a követelmények elemzésével és rangsorolásával, a körülmények és a lehetőségek mérlegelésével kell kezdeni, és a megoldást is csak ezek szemszögéből szabad értékelni. A Hungarika-WWW tervezésekor megfontolásaink az alábbiak voltak:

  • A rendszert úgy kell elkészíteni, hogy az a patriotika-gyűjtésre vonatkozó tájékoztatásnak a világhálón bárki számára hozzáférhető prototípusa lehessen. Ebből következően a funkcionalitás és a felhasználói felület teljes mértékű és míves kidolgozást, színvonalas dokumentálást kíván.
  • A Web-hozzáférést nem egy működő számítógépes rendszerhez illesztve, annak új szolgáltatásaként kell megvalósítani, hanem egy manuális rendszerre építve, az elsődleges adatbevitellel járó problémákat, feladatokat is megoldva.
  • A kidolgozáshoz rövid idő és szűkös erőforrás áll rendelkezésre.

    Tovább…

(*A tanulmány Balázs János: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. (Könyvtári Figyelő, 1.(37.) 1991. 2.sz. pp. 191-205.) c. dolgozatát folytatja.)
 
 

Bevezetés
A felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény1, valamint a Kormány 47/1994.(IV. 1.)2 és 14/1997.(I.30.)3 rendelete megváltoztatta a magyarországi doktori képzés rendszerét. Az új rendszer követelményeinek megfelelő, a Magyar Akkreditációs Bizottság által elfogadott hároméves könyvtártudományi doktori program 1998. szeptemberében indul4. A korábbi rendszer szerint készített könyvtártudományi doktori disszertációk megvédésének utolsó határideje 1996. december vége volt5, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az 1996-os év végével lezárult egy korszak tudományterületünk disszertációinak történetében.
1991-ben Balázs János felmérést készített a könyvtártudomány területén 1958 és 1990 között megvédett disszertációk körében. Ennek eredményeit a Könyvtári Figyelő hasábjain publikálta6: a szerző a disszertációk többszempontú, táblázatba rendezett és szövegesen elemzett bemutatása mellett tanulmánya bevezetésében kitért a magyarországi egyetemi szintű könyvtárosképzés történetének bemutatására és a doktori disszertáció-készítés és -beadás követelmény-rendszerének és feltételeinek ismertetésére is7.
Jelen tanulmány célja az 1991 és a korszakzáró 1996-os év között eltelt időszak könyvtártudományi doktori disszertációinak elemző bemutatása8, hiszen e komoly szellemi értéket képviselő anyagról csak akkor kaphatunk átfogó képet, ha a Balázs János által felmért időszak mellé csatlakozik az utolsó hat év anyaga is. Ahol erre lehetőség nyílik, a felmérés második része igazodik a korábbi tanulmány vizsgálati szempontjaihoz, sőt: az újonnan készült táblázatok is csak úgy értelmezhetők, ha jelzésre kerülnek bennük az 1958 és 1990 közti időszak végeredményei is.


Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)