2006. 1. szám

Abstracts

Where to find the book reviews?

MURÁNYI Péter

Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 16. (52.) 2006. no. 1. pp. 9-30.

The article investigates the Hungarian information sources where book reviews of the past few years can be found. The availability of book review records related to literary works was examined on the basis of book reviews published in a newspaper (Népszabadság) and in a weekly periodical (Élet és Irodalom). The results were then compared with the data of a survey conducted in 2002 by Géza Vasy that examined the number of critiques and reviews published in 12 literary magazines. In the case studies of the pre0sent article, the author searched for reviews of three non-fiction works and two recently published novels, using every possible searching tools and information sources. The results show that an average library user would need to undertake very time-consuming research work in order to find the reviews of a book with a relative completeness. Two international examples of efficient book review searching are presented: the Book Review Index (BRI) and the B ook Review Digest Plus (BRD+), databases in which the author did searches for reviews of books by Hungarian writers. As a conclusion, the author proposes the idea of a Hungarian catalogue of book reviews, either set up as an independent database, or as part of an already existing database.
Tovább…

A címben a recenziók helyett szerepelhetne “könyvkritikák”, vagy “könyvismertetések” is. Alcímként is sok lehetőség jöhetett volna számításba, köztük “Dúsuló konklúziók”, “Valóságkeresés”, “Az újraalapozás igénye”, “Mi veszett el?”, hogy ezek a lehetőségek honnan származnak, valamivel később derül majd ki az írásomból.
Tovább…

Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat

GYORSJELENTÉS A TÁRKI ÉS AZ OSZK 2005-ÖS VIZSGÁLATÁRÓL

A 2005. évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy 1992 óta folyó longitudinális vizsgálatsorozat része, melynek célja a magyar társadalom strukturális változásainak évenkénti nyomon követése. A kutatás állandó témakörei a következők:

a) A háztartások és egyének helyzetének, jövedelemstruktúrájának, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek évenkénti alakulásának elemzése.
b) A foglalkozásszerkezeti változások követése.
c) A jövedelmekkel, a jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos lakossági, vélemények, attitűdök vizsgálata.
Tovább…

Gyakorisági szótárak

MAGYARORSZÁGI HELYZETKÉP

A gyakorisági szótárak szerepe a tartalmi feltárásban

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a tartalmi feltárás automatizálása. Egyik legaktuálisabb felhasználási területe az információkereső rendszerek hatékonyságának növelése, továbbá az internetes keresőoldalak keresőmotorjának fejlesztése. Véleményem szerint azonban nem csak az interneten megjelent információk áttekintése jelent gondot, mert a kutató-, oktató akkor is nehéz helyzetben van, ha a saját tudományterületén a nyomtatásban megjelent publikációkat szeretné figyelemmel kísérni.
Tovább…

Törvényről törvényre

A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY JOGI SZABÁLYOZÁSA A MONARCHIA IDEJÉN

Előzmények

A Könyvtári Figyelő hasábjain hasonló címmel már korábban megjelent tanulmányok folytatására vállalkozik az írás. A megjelenés sorrendjében az első, de kronológiailag a harmadik rész 1945-től az 1997. évi, többek között a nyilvános könyvtári ellátásról szóló törvény létrejöttének körülményeit mutatta be, és szakmai szempontból értékelte a könyvtárügy legmagasabb szintű normatív dokumentumait1.
Tovább…

Rendhagyó emlékezés következik most Horváth Magdáról, olyan, amelynek minden sorát Magda írta egy szerkesztői felkérésre még 1988-ban.
Tovább…

I. KÖNYVTÁROSI ETIKA

A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik.

II. ALAPÉRTÉKEK

A könyvtáros elkötelezett az emberijogok, a demokrácia, ajogállamiság, az esélyegyenlőség, a szellemi szabadság és az információ szabadsága mellett.

III. KÖNYVTÁROSI HIVATÁS

A könyvtárosi hivatás a könyvtárostól a használók iránti tiszteletet és odaadást, valamint állandóan fejlődő szakismereteket és készségeket kíván meg. A könyvtáros szakmai döntéseit autonóm módon, személyében feddhetetlenül, személyes anyagi vagy egyéb jogosulatlan előnyét vagy hasznát kizárva hozza meg.

IV. A GYUJTEMÉNY GONDOZÁSA

A könyvtáros felelősséggel tartozik az emberiség, a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek, a helyi közösségek kulturális örökségének megőrzéséért. Gyűjteményépítő munkáját a használók igényeire és az emberiség értékeire alapozza, de a közvélekedéssel és saját nézeteivel ellentétes műveket is beszerez. Elítéli a cenzúrát, s maga nem cenzúráz. Feltáró munkájával a könyvtár teljes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi.

V. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK SZOLGÁLATA

A könyvtáros és a használó viszonya az egyenrangú partnerségen és a kölcsönös bizalmon nyugszik. A könyvtáros megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez. A használók személyes adatait bizalmasan kezeli. A használóknak joguk van az adott feltételek között a lehető legjobb könyvtári ellátáshoz és az egyenlő elbánáshoz, a könyvtáros ezzel összhangban törekszik az esélyek kiegyenlítésére.

VI. AZ INFORMÁCIÓ KÖZVETÍTÉSE

A könyvtáros tőle telhetően mindent megtesz azért, hogy a használó szabadon és korlátozás nélkül hozzáférhessen az információkhoz. Segítséget nyújt az információs források és eszközök használatához. Legjobb tudása szerint hiteles, megbízható, teljes, megfelelő, személyre szabott információt nyújt.

VII. KÖNYVTÁROSI SZAKMAI KÖZÖSSÉG

A könyvtáros őrzi és növeli a könyvtárosi szakma tekintélyét, részt vesz a szakmai közéletben és együttműködésben. Készségesen osztja meg tudását és tapasztalatát.

VIII. A KÖNYVTÁR MINT MUNKAHELY

A könyvtáros elkötelezett könyvtára iránt, és tiszteletben tartja fenntartójának céljait és érdekeit. Beosztottként és vezetőként a legjobb tudása szerint járul hozzá a könyvtár feladatainak teljesítéséhez és a munkahelyi közösség erősödéséhez.

IX. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

A könyvtáros elfogultságtól és előítéletektől mentes kapcsolatban áll a társadalom tagjaival, csoportjaival, szervezeteivel. Tisztelettel és együttműködésre készen fordul más szakmák és tagjaik felé. Védelmezi a szellemi tulajdonhoz való jogot és a szellemi alkotásokhoz való hozzáférés jogát.

X. AZ ETIKAI KÓDEX ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az etikai kódexben foglalt követelmények a könyvtárosok tevékeny közreműködésével valósulnak meg. Ezt a folyamatot a kódex kibocsátói egy etikai bizottság felállításával segítik elő.

A magyar könyvtárosság etikai kódexét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége és az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége 2006. január 17-én bocsátotta ki:

         Bakos Klára elnök s.k                              dr. Fodor Péter elnök s.k.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete               Informatikai és Könyvtári Szövetség

Az etikai kódexet aláírja, a benne rögzített értékeket és követelményeket magáénak vallja, szellemében tevékenykedik és érvényesítéséért síkra száll:

           Virágos Márta elnök s.k.                                Bondor Erika elnök s.k.
Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma              Könyvtáros Tanárok Egyesülete

Vadné Kokovay Zsuzsa elnök s.k.                            Ásványi Ilona elnök s.k.
Főiskolai Könyvtárak Kollégiuma                       Egyházi Könyvtárak Kollégiuma

    Dr. Vasas Lívia elnök s.k.                                   Horváth Ádám elnök s.k.

Magyar Orvosi Könyvtárosok Szövetsége                 MOKKA egyesület


“Gormangate”, vagy a bloggerek bosszúja?

Mottó: “…Hát az úgy kezdődött, hogy a Józsi visszaütött!”

A tömörítést Mohor Jenő készítette a Library Journal következő cikkei alapján: GORMAN, Michael: Revenge of the Blog People! In: Library Journal, 2005. febr. 15. p. 44. ; ALBABESE, Andrew: Is this “Gormangate”? ALA Prsident-Elect Draws Fire. In: Library Journal, 2005. ápr. 1. p. 18–19.; Feedback. In: Library Journal, 2005. ápr. 1. p. 12., FIALKOFF, Francine: The Power of Blogs. In: Library Journal, 2005. ápr. 1. p 8.
Tovább…

KULTURÁLIS VISZONYOK ÉS KÖNYVTÁRI SZEREPOSZTÁS
2. rész: 1945-19901

NIESSEN, James P.
niessen@rci.rutgers.edu

Ez a tanulmány az Országos Széchényi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár (ELTE) és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára német könyvgyarapítását vizsgálja a német-magyar kulturális kapcsolatok és a könyvtárközi együttműködés egyik aspektusaként.
Tovább…

Digitalizálás DjVu-val magyarul

Bevezetés

A könyvtári állomány fejlesztése és megőrzése időigényes és jelentős anyagi forrásokat emészt fel. A konzerválás célja minden esetben az eredeti anyag szellemi tartalmának megtartása ugyanazon vagy más formában. A konzerválás módjának megválasztását a legtöbb esetben az anyagi források, eszköz-és személyi feltételek határozzák meg. A digitalizálás mint konzerválási módszer egyre könnyebben megvalósítható és elérhető. A DjVu költségkímélő és felhasználóbarát alkalmazás, amely kisebb  könyvtárak számára is elérhető. 
Tovább…

 Susie Andretta könyve az információs kultúráról, vagy – ahogy az angol information literacy kifejezésnek az eredetihez jobban ragaszkodó fordításaként gyakran nevezzük – az információs írástudásról szól. (A következőkben e két kifejezést legtöbbször egymással egyenértékűként fogjuk használni.) Elöljáróban szögezzük le, hogy a téma idehaza viszonylag kevés figyelmet kapott1, így fogalomrendszere számos újdonságot tartalmaz. Azt is látni fogjuk persze, hogy sokszor már meglevő fogalmak újraértelmezéseivel van dolgunk.
Tovább…

Olvasáskultúra és identitás

  GEREBEN Ferenc Olvasáskultúra és identitás : a Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata / Gereben Ferenc. – Budapest : Lucidus Kiadó, 2005. – 215 p. – (Kisebbségkutatás könyvek; ISSN 1566 3144) ISBN 963 9466 27 5 
Tovább…

Tanulmányok az olvasásról

  KAMARÁS István Olvasásügy / Kamarás István. – Iskolakultúra : Pécs, 2005. – 180 p. (Iskolakultúra-könyvek ; 25. ; ISSN 1586-202X) ISBN 963 217 789 4

Mottó: Az értelmezés mindig önmagunk megértése is.
(H. G. Gadamer)
Tovább…

GRIEBEL, Rolf Etatbedarf universitärer Bibliothekssysteme : ein Modell zur der Literatur-und Informationsversorgung an den Universitäten / Rolf Griebel. – Franfurt am Main : V. Klostermann, 2002. – 190 p. – (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie ; Sonderheft ; 83.) ISBN 3-465-03227-6
Tovább…

Címkék