1999. 1. szam

Abstracts

Ten years of the Hungarian press after the political change
NAGY Anikó

The publication of periodicals is regulated by an act of 1986 which declares that the foundation of a new Hungarian periodical must be reported to the press administration of the Cultural Ministry, and legal deposit copies must be submitted of the publication. According to the order 60/1988 llll.27.) the number of legal deposit copies is six, of which two belong to the national library and serves national bibliographic control.
In the press changes altering ownership and administrative control took place between 1990 and 1994. The author made her analysis on the bases of National Széchényi Library Bibliography of Periodicals and the Hungarian Periodical Database for the period 1988-1997.
Between 1987-1997 over 3500 periodicals appeared annually, with considerable decrease only after 1994. Since the most recent periodicals were started in 1991, this year served as the basis of the analysis of title alterations. Titles are changed if the content of the periodical, the publisher or the editor changes, or if the change of the geographical name leads to title alteration. The survey of the content and typology of the Hungarian press was based on data from 1987, 1992, 1997. In 1987 there were 48 political periodicals, all issued by the Hungarian Socialist Party. In 1992 political parties had started periodicals of their own, thus their number increased to 175, then it was reduced to 71 by 1997. The number of periodicals published by county authorities and economic societies also increased. So did the number of advertising papers and periodicals issued by churches. More and more publication are available on CD ROM or Internet (altogether 150 Hungarian papers). The national bibliography does not include publications available on the net only, however, those having ISSN are registered in the ISSN database.
Tovább…

Inhaltsangaben

Zehn Jahre der ungarischen Presse nach der Wende
Anikó Nagy

Die Herausgabe der Tageszeitungen wird von einem Gesetz aus 1986 reguliert, das aussagt: die Gründung elner neuen inländischen Zeitung soli der Presseverwaltung des Kultusministeriums gemeldet werden, und aus den erschienenen Nummern müssen Pflichtexemplare eingeliefert werden. Aufgrund der Verordnung 60/1998. (27. März) sollen sechs Exemplare eingeliefert werden, aus denen zwei der Nationalbibliothek zukommen. In der Presse spielte sich jene Wendung ab, infolge deren sich die Eigentümer- und Leitungsverhältnisse veränderten. Die Analyse des Artikels basiert auf der Ungarischen Periodika-Datenbank – Bibliographie der Periodischen Veröffentüchungen und bezieht sich auf das Jahrzehnt 1988-1997.
Zwischen 1987 und 1997 erschienen mehr als 3500 Titel jährlich, ein grösserer Rückgang der Titelzahl spielte sich erst nach 1994 ab. Da die meisten Neugründungen fielen auf 1991, diente dieses Jahr als Grundlage zur Analyse der Titeländerungen. (Man spricht über eine Titeländerung, wenn sich der Inhalt, der Verleger oder Herausgeber ändert, bzw. wenn sich die geographische Benennung des Zeitungstitels verändert.) Die inhaltliche und typologische Untersuchung der ungarischen Presse wurde aufgrund der Jahren 1987, 1992 und 1997 angefertigt. 1987 erschienen 48 politische Tageszeitungen, die alle der USAP (MSZMP) gehörten; 1992 gründeten alle die Parteien ihre eigenen Zeitungen, so stieg ihre Anzahl auf 175, die bis 1997 auf 71 sank. Es wuchs die Zahl der Zeitungen von Komitats- und Wirtschaftsvereinen an. Kontinuierlich wuchs die Zahl der Werbungs- und Reklamzeitungen, sowohl der Zeitungen der Kirchen an. Immer mehrere Veröffentlichungen erschienen in CD-ROM-Format oder im Internet (150 ungarischsprachige Zeitungen). Die Nationalbibliographie erfasst die elektronischen Netzpublikationen nicht, aber die ISSN-Datenbank der Nationalbibliothek registriert ihre ISSN-Nummer.
Tovább…

Rezümé

A magyar sajtó tíz éve a rendszerváltozás után
Nagy Anikó

A magyarországi lapkiadást egy 1986-ban kiadott törvény szabályozza, mely kimondja, hogy új belföldi időszaki lap alapítását be kell jelenteni a kulturális tárca sajtóigazgatásának, a megjelent sajtótermékekből kötelespéldányt kell szolgáltatni. A 60/1998. (IIL27.) rendelet alapján 6 kötelespéldányt kell beszolgáltatni, melyből 2 példány a nemzeti könyvtár gyűjteményét és a nemzeti bibliográfiai feltárást szolgálja.
A sajtóban 1990 és 94 között ment végbe az a fordulat, amelynek következtében megváltoztak a tulajdonosi és irányítási viszonyok. A cikk elemzése az OSZK Időszaki Kiadványok Bibliográfiája — Magyar Periodika Adatbázis alapján készült, az 1988 és 1997 közötti évekre.
1987–1997 között évenként 3500-nál több kiadvány jelent meg, a nagyobb arányú csökkenés 1994 után következett be. Mivel a legtöbb új kiadvány 1991-ben jelent meg, a címváltozásokhoz kapcsolódó elemzésekhez ez az év szolgált támpontul. Címváltozás történik, ha a lap tartalma megváltozik, ha kiadóváltás, vagy közreadó változás történik, ill. ha a földrajzi elnevezés módosulása jár címváltozással. A magyar sajtó tartalmi, tipológiai szempontú vizsgálata az 1987–es, 1992-es és 1997-es év alapján készült. 1987-ben 48 politikai lap jelent meg, s mindegyik az MSZP kiadványa volt, 1992-ben a pártok saját lapokat indítottak, így számuk 175-ra nőtt, 1997-re 71-re csökkent. Nőtt a megyei közéleti, valamint a gazdasági egyesületek által kiadott lapok száma. Folyamatosan nőtt a hirdetési és reklámújságok száma, hasonlóan az egyházi lapoké is. Egyre több kiadvány jelent meg CD-ROM-on vagy az Interneten (150 magyar nyelvű lap). A nemzeti bibliográfia nem dolgozza fel a csak hálózaton elérhető kiadványokat, viszont az ISSN-nel rendelkezőket nyilvántartja az ISSN adatbázis.
Tovább…

A magyar sajtó tíz éve a rendszerváltozás után

A sajtóról hivatalosan

A magyarországi lapkiadást (időszaki kiadványok megjelentetését) – más országok gyakorlatához hasonlóan – a múlt század közepétől kezdve törvény szabályozza. Többszöri módosítással, kiegészítéssel máig is érvényben van az “1986. évi törvény a sajtóról”1. Folyamatosan követték e törvényt a végrehajtására vonatkozó rendeletek. A jelenlegi gyakorlat az, hogy belföldi időszaki lap alapítását be kell jelenteni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Lapnyilvántartásához, ahol határozatot állítanak ki az induló sajtótermék megjelentetésére vonatkozóan. A tárcaszintű nyilvántartásba vételért 10.000,- Ft-ot kell fizetni minden újonnan induló, illetve megváltozott címmel megjelenő időszaki kiadvány esetében. A nyilvántartásban szerepelnie kell az induló időszaki lap címének, tárgykörének, valamint az alapító, a szerkesztőség vezetője és a kiadó adatainak.
Tovább…


Magyar könyvtermelés Romániában : (1919-1940) / összeáll. Monoki István. 1. Könyvek és egyéb nyomtatványok. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület ; Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, [1998]. – [1-6.], V., 7-561. p.

 

 

 

Magyar könyvtermelés a román uralom alatt : (1919-1940) / összeáll. Monoki István. 2. Hírlapok és folyóiratok. – Bp. : Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára, 1941. – X, 264 p.
Címlapváltozat: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt : 1919-1940. – (Magyarország időszaki sajtójának könyvészete ; 7.)

 


Tovább…

Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas / hrsg. von Gerhard Seewann und Péter Dippold. – München : Oldenbourg 1997. (Südosteuropa-Bibliographie : Ergänzungsband ; 3) Preis: DM 290.-
Bd 1. XC, 638 S.
Bd. 2. XLVII, 639-1450 S. Kartenbeilage: Nationalitätenkarte Ostmittel- und Südosteuropa 1989-1992.  

1998 tavaszán jelent meg a bibliográfiai kézikönyv, amely több, mint ötéves közös munka végére tett pontot. A kötet szerkesztői Gerhard Seewann, a müncheni Südost-Institut könyvtárának és Dippold Péter, a budapesti Közép-Európa Intézet könyvtárának a vezetője. A bibliográfia előmunkálatai hosszabb múltra tekintenek vissza: korábban mindkét fél rendelkezett önálló adatgyűjtéssel; a németek már 1987-ben megkezdték a délkelet-európai kisebbségek bibliográfiai adatainak összegyűjtését, míg magyar részről az akkori Magyarságkutató Intézet szervezeti keretei között szintén kiterjedt munkálatok folytak a határon túli magyarságra vonatkozóan. A magyarországi nemzetiségek szakirodalmának összeállítását az Állami Gorkij Könyvtár munkatársai kezdték meg. Ezek az adatgyűjtések tehát párhuzamosan folytak a nyolcvanas évek derekától.
Tovább…

A tanulmány két felmérés eredményét és a szerző által levont következtetéseket közli. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Matematikai Intézetében a Könyvtártudományi és Komputergrafikai Tanszék által szervezett, az Országos Széchényi Könyvtár-Könyvtártudományi és Módszertani Központ által támogatott öt féléves informatikus-könyvtáros levelező továbbképzésből már több évfolyam került ki.
A jelen felmérés az 1997 januárjában végzett (főiskolai könyvtáros diplomával már korábban rendelkező) hallgatók véleményét kérdezte két alkalommal. Első ízben a képzés közben (1995. március), két elvégzett szemesztert követően, majd a diploma átvétele után egy-másfél évvel (1998. április). Az első felmérés célja az volt, hogy a képzésért felelős személyeknek, pl. a tanszékvezetőnek, rektornak átadott felmérési eredmények még a hallgatók ottléte alatt segítsenek a képzés alakításában. Gyakorlati haszna ennek az volt, hogy az internet – ha nem is “rendes” tantárgyként, de speciálkollégium keretében választható lett.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)