IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Iroda

Az IFLA Office for International Lending tájékoztatóját Kürti Lászlóné fordította.

Az IFlA Könyvtárközi Kölcsönzési Irodájának célja, hogy támogassa és fejlessze a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést. E cél érdekében hármas tevékenységet fejt ki: gyakorlati támogatást nyújt mindazoknak, akik aktívan részt vesznek a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben, közérdekű információt gyűjt össze és bocsát közre azok számára, akik a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben érdekeltek, fontos kutatásokat végez és támogat. A gyakorlati támogatásnak része a szabványos nemzetközi kérőlap, az útmutató a nemzetközi központokhoz, valamint a különböző útmutatók a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzéshez. Az információgyűjtés a könyvtári irodalom széles skálájának áttekintésévei, valamint statisztikák rendszeres gyűjtésével történik, és az eredményeket folyóiratcikkek formájában adja közre. Az iroda az IFLA-n belül különleges helyet foglal el, az IFLA számára juttatott támogatás részeként a British Library finanszírozza.

Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési/fotomásolat kérőlap

A Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Iroda által tervezett szabványos IFLA nemzetközi kérőlap alapvető elem a hatékony nemzetközi könyvtárkőzi kölcsönzés eléréséhez. 1975 óta használják mind szélesebb körben. A kérőlap francia változata a Bibliotheque Nationale-nál kapható.

Útmutató a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés és másolatszolgáltatás központjaihoz (Guide to centres of international lending and copying)

Ez az útmutató nélkülözhetetlen segédeszköz azok számára, akik a gyakorlatban intézik a könyvtárközi kölcsönzést. Rövid összefoglalást ad minden ország könyvtárközi kölcsönzési rendszeréről, ismerteti a központok teljes postacímét, részletesen leírja intézkedési módjaikat, a kölcsönzési korlátozásokat, az elfogadott kérőla-pok típusait, a díjszabásokat, a fizetési módokat, a kölcsönzési határidőket és a határidőhosszabbítás intézését. Az útmutató 4. kiadása 1990-ben jelent meg, a különböző országokat betűrendben tárgyalja, megrendelhető a British Library Publications Sales Unit-nál, ára GBP 18,00.

A világ nemzeti könyvtárai: címjegyzék (National libraries of the world: an address list)

Megrendelhető díjmentesen az Irodánál.

Nemzetkőzi könyvtárkőzi kölcsönzés: alapelvek és végrehajtási irányelvek (1978/1987-es átdolgozás) (International lending: Principles and guidelines for procedure 1978 /Revised 1987

Az alapelvek és végrehajtási irányelvek a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés intézésének alapvető szabályait tartalmazzák. Ajánlatos, hogy a lehető legtöbb ország használja a gyakorlatban, ezért széles körben terjesztjük. Az angol szöveg (az irodában kapható) megjelent Ausztrália, Kanada, Dánia, India, az Antillák, Hollandia, Norvégia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok folyóirataiban, fordításai pedig a következő országokban: Belgium, Brazília, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Szovjetunió. Az alapelvek és a végrehajtási irányelvek angol, francia, spanyol és arab nyelven kaphatók.

Országos könyvtárközi kölcsönzési jogszabályminta

Az IFLA/UNESCO 1982 UAP Kongresszus (A Kiadványok Egyetemes Hozzáférhetősége) ajánIásainak eredményeképpen az Iroda kidolgozta az Országos könyvtárközi kölcsönzés jogszabálymintáját (Model national interlibrary lending code), amely az Interlending and Document Supply című folyóirat 1984-es, 12. kötetében, az 1. számban, a 15-17. oldalon jelent meg. A jogszabálymintát olyan országok számára szánták segédeszközül, amelyeknek nincs országos jogszabálya. A kiadvány az irodában kapható.

Statisztika

Az Iroda rendszeresen gyűjti a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó statisztikákat a lehető legtöbb országból. Ennek segítségével válik lehetővé, hogy megállapítsa a tendenciákat, és megtervezze a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés jövőjét.
Az Iroda összeállította az egységesített formátumú kérdőívet a nemzetközi kölcsönzési statisztika gyűjtéséhez.

Egyéb kiadványok

Az információgyűjtés a könyvtári irodalom rendszeres áttekintésével folyik. Évente kétszer készül szemle az Interlending and Document Supply “Articles” nevű rovatában, valamint bővebb irodalomjegyzék a folyóiratnak ugyanezen számaiban Bibliography of Interlending and document supply (A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás bibliográfiája) címen. Ezek a cikkek felölelik az országos és nemzetközi szinten megjelent irodalmat, mivel az utóbbi szorosan összefügg az előbbivel. Az Iroda szerkeszti a folyóirat “Vegyes” rovatát is.
A bibliográfia megjelent a Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás kumulatív bibliográfiájaként (Cumulative bibliography of Interlending and document supply) is 1989-ben, ára GBP 19,00.
1987-ben az Iroda az UNESCO-val közösen megjelentette a Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés és másolatszolgáltatás kézikönyvének mintáját (Model handbook for Interlending and copying). Ez a kiadvány ismerteti a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés folyamatának minden egyes lépését, és megtárgyalja a felmerülő kérdéseket és problémákat. Angol nyelvű változata GBP 5,- áron megvásárolható az Irodánál. Francia, spanyol és arab változata az UNESCO-nál kapható:
Az Iroda volt a társszervezője az első Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Konferenciának 1988-ban, a Konferencia aktáit (Proceedings) 1989-ben jelentette meg. A kiadvány a British Library-nál kapható, ára GBP 22,00. A 2., 1990-ben, Londonban tartott konferencia aktái 1991-ben jelentek meg, GBP 30,00 áron.
A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentum szolgáltatás Európában (Interlending and document supply in Europe) című jelentés egy nagyszabású vizsgálat eredménye. Adatokat tartalmaz a könyvtárközi kölcsönzés minden aspektusára vonatkozóan, beleértve a teljes forgalmat, az irányítást, a díjazási előírásokat, a munkaköri szinteket, a kért anyagok típusalt, a korlátozásokat, a közvetítési módokat, a kért dokumentumok nyelvét. Ez a jelentés UNESCO PGI/90/WS-13 számon jelent meg.
Egy UNESCO megállapodás eredményeképpen született meg a Modulok a könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszo/gáltatás oktatásához (Training modules for interlibrary lending and document supply) című munka. Könyv-tárosképző oktatási intézményekhez és könyvtáros egyesületekhez küldött kérdőívek alapján megvizsgálták a meglévő könyvtárközi kölcsönzési oktatási anyagokat. Az így létrejött elemzés, amely az UNESCO-nál kapható, útmutatóként használható arra nézve, milyen készségeket kell kialakítani az oktatás segítségével.

Kutatási és egyéb tevékenység

Folytatódik a voucher rendszerrel kapcsolatos munka, melynek célja a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés díjazásával kapcsolatos gondok enyhítése. A jelentés Írása UNESCO megállapodásként folyik. Az Iroda a szépirodalom könyvtárközi kölcsönzésére vonatkozó világméretű felméréssel is foglalkozik. Az eredmény publikálására 1992-ben kerül sor.
Jelenleg eszmecsere folyik több, a vakok számára létesített könyvtárral arról, hogy milyen segítséget lehetne nyújtani a könyvtárközi kölcsönzés adatgyűjtésével a vakok számára.
A nyugat-európai szakgyűjtemények cím-Jegyzéke {Directory of special collections in Western Europe) előkészületben van, a Bowker-Saurnál fog megjelenni.
Vizsgáljuk a telefax használatát a könyvtárközi kölcsönzésben.
1993 tavaszán Budapesten nagyszabású nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési konferencia lesz, amely a kölcsönzés és a dokumentumszolgáltatás minden aspektusával foglalkozik. Az Iroda jelentés szerepet szándékozik játszani ennek megtervezésében és lebonyolltásában.

A bejegyzés kategóriája: 1992. 3. szám
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!