Mi újság a hazai szabványosításban?

Az alábbi tömör összefoglaló valamennyi könyvtárosi, közgyűjteményi fórum (elektronikus és nyomtatásban megjelenő) részére készült azzal a céllal, hogy mindazokhoz a munkatársakhoz eljusson, akik dokumentumok formai, illetve tartalmi feldolgozásával foglalkoznak.  

A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság (rövid nevén: Szabványosítási Bizottság), valamint a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 508-as Könyvtár és információ Műszaki Bizottsága 2005. február 10-én tartott együttes ülésén beszámolt a 2004-ben végzett munkáról és előkészítette a 2005. évi szabványosítási/szabályzatalkotási tervét.

2004

A Könyvtári Intézet 2004-ben a következő ISO szabványok honosítását rendelte meg az MSZT-től:

  • MSZ ISO 15836 : 2004 Információ és dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete
  • MSZ ISO/TR 20983 : 2004 Információ és dokumentáció. Elektronikus könyvtári szolgáltatások teljesítménymutatói
  • MSZ ISO 15511 : 2004 Információ és dokumentáció. Könyvtárak és más hasonló szervezetek nemzetközi szabványos azonosítója (ISIL)

Mindhárom szabvány időben megjelent, beszerezhetők az MSZT-től (1091 Budapest, Üllői út 25.), illetve megrendelhetők faxon: (Fax: (36)-1-4566823) vagy elektronikus úton a következő webhelyen:

http://www.mszt.hu/szabvanyrendeles/rend_main.htm

2005

A Könyvtári Intézet honlapjának “Szabványok, szabályzatok, útmutatók” weboldalán

http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/index.html

2005. január 13-án frissítették a “Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke” tartalmát, valamint felkerült az “Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez” c. dokumentum és a “KSZ/4.1 HUNMARC. A Bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma” c. szabályzat pdf formátumban.

Rövidesen ugyanitt férhetnek hozzá a nyomtatott formában már elfogyott

  • KSZ/1 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok
  • KSZ/2 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok
  • c. szabályzatok pdf változatához.

Új szabályzat: KSZ/5

KSZ/5 Földrajzi nevek, mint adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai címen új szabályzat jelenik meg, amelynek tervezetként való előterjesztése már 2004-ben megtörtént, de a hosszadalmas szakbizottsági tárgyalásoknak köszönhetően a kézirat elfogadására csak ez év júniusában került sor. Hozzáférhető lesz a Könyvtári Intézet már említett webhelyén.
A Szabványosítási Bizottság eredeti szándéka szerint a KSZ/5 -öt az MSZ 3440 besorolási adatok szabványcsalád utolsó tagjának, az MSZ 3440/5- 79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek című korszerűsítéseként dolgozták volna ki. A tárgyalások során azonban világossá vált, hogy a szabályzat előírásai kizárólag a tárgyi besorolási adatként szereplő földrajzi nevekre vonatkozhatnak. Minden egyéb, az adatbázisrekordokban más funkciót betöltő földrajzi név adat (pl. megjelenés, gyártás, közzététel helye, bármely egyéb név – pl. testületi név – kiegészítő adata) formájára más szabályok vonatkoznak. Ezért volt zavaró a korábbi szabvány előírásaira való hivatkozás a többi besorolásiadat szabványban.

Az új szabályzat kidolgozásánál a bizottság már figyelembe vehette az IFLA útmutatóiban “Bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei” ( Functional Requirements of Bibliographic Records, FRBR ) és “Besorolási rekordok funkcionális követelményei és számozása” (Functional Requirements and Numbering of Authority Records, FRANAR) – leírt koncepcionális modelleket, valamint az IME ICC által megfogalmazott, ún. Frankfurti Alapelvek Tervezetet.1

A KSZ/5 kidolgozásában a könyvtári területen kívüli szakértők is részt vettek. Ezért került be a szabályzat preambulumába, hogy “A szabályzatok a kulturális örökségintézmények (közgyűjtemények, pl. könyvtárak, levéltárak, múzeumok, archívumok) állományfeltáró munkájának egységesítését segítik elő”. A “Bevezetés”-ben részletesebben kifejtve: “A bizottság a szakmai szabályzatok kidolgozása és a tervezetek megvitatása során minél szélesebb körű szakmai együttműködésre törekszik, ezért a munkában valamennyi kulturális örökségintézmény (közgyűjtemények, pl. könyvtárak, levéltárak, múzeumok, archívumok) szakértőinek részvételére számít. Annál is inkább, mert egyre sürgetőbb igényként jelentkezik mindezen intézmények adatbázisaihoz a közös felületen való hozzáférés.” A szabályzat az említett Frankfurti Alapelvek Tervezet 2.2 fejezetére is hivatkozik, miszerint: “A besorolási rekordoknak szabványos formában kell közölniük legalább a személyek, családok, testületek neveit és a tárgyszavakat. A művek tárgyául szolgáló entitás lehet: mű, kifejezési forma, megjelenési forma, példány, személy, család, testület, fogalom, objektum, esemény, hely.” A felsorolásban szereplő entitások közül a KSZ/5 szabályzat a helyek, aűazűvek tárgyául leírt földrajzi nevek formájára vonatkozó előírásokat tartalmazza. A további hozzáférési pontok (pl. személynevek, testületi nevek) megválasztására és formájára külön szabályzatok készülnek, amelyekben a földrajzi nevek feltüntetésére vonatkozó szabályok e szabályzat előírásaitól eltérőek lehetnek.”

Újdonságot jelent a szabályzat terminológiájában, hogy a korábbi “besorolási adat” kifejezést a “hozzáférési pont” váltotta fel, mivel az adatbázisok korában már nem időszerű a cédulakatalógusokban való elhelyezésről, azaz besorolásról beszélni. A nemzetközi szóhasználatban elterjedt “hozzáférési pont” kifejezés arra utal, hogy vannak olyan entitások, amelyek kereshetősége és megtalálása elengedhetetlen ahhoz, hogy az online katalógusok megfeleljenek a használók követelményeinek.

További tervek

A KSZ/5 mintájára szükség van valamennyi korábbi besorolásiadat szabvány szabályzatként való átdolgozására a Frankfurti Alapelvek Tervezetben megfogalmazottak szellemében, adatbázisok hozzáférési pontjaiként, valószínűleg a következő sorrendben: Személyek nevei, Testületek neve, Címek.

Sürgető feladat a HUNMARC. Besorolási rekordok szabályzat kidolgozása, valamint a korábbi terveinkben szereplő, de eddig főként idő hiányában be nem fejezett szabályzatok, a Bibliográfiai leírás. Régi könyvek és a Bibliográfiai leírás. Könyvek tárgyalása és közreadása .

Az MSZT-vel a Könyvtári Intézet szerződést kötött az ISO 2108 : 2005 Information and documentation. International Standard Book Number (ISBN) nemzetközi szabvány honosítására. Az MSZ ISO 2108 az év végére megjelenik, hogy a 13 jegyű ISBN 2007. évi bevezetése zökkenőmentes legyen.2

Berke Barnabásné
az MSZT 507 Könyvtár és információ Műszaki
Bizottság és a Könyvtári és Szakirodalmi
Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság elnöke

Jegyzetek

Részletesen lásd. BERKE Barnabásné: Párizstól Frankfurtig és tovább … : beszámoló az IME ICC tevékenységéről. In: Könyvtári Figyelő 14=50. évf. 2004. 3. sz. p. 581-596.
Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat részletesen lásd: “Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez”

http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/utmutato20050419.pdf;

BERKE Barnabásné: 32. Nemzetközi ISBN Tanácskozás. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 14.évf. 2005. 1.sz. p. 18-26.

Kategória: 2005. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!