Digitális Archívum a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában*

“Európa kulturális és tudományos öröksége egyedi és jelentékeny közkincset képvisel. Forrásait feltétlenül digitalizálni kell annak érdekében, hogy
a polgárok jobban hozzájuk férhessenek, és hogy Európa közös kulturális örökségét (mind a múltbelit, mind a jövőbenit) meg lehessen őrizni.” ( Lundi Alapelvek )

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára mint a legjelentősebb közgazdasági gyűjtemény őrzője, már a kezdetektől fontos célkitűzésének tekintette, hogy állományát a korszerű információs technológia eszközeivel szolgáltassa a szakma iránt érdeklődő olvasóknak, kutatóknak. A gyűjteményben megtalálhatók a nemzeti szakmai örökséghez tartozó muzeális dokumentumok és a legfrissebb hazai és külföldi – hagyományos és elektronikus hordozón meglévő – szakirodalom, amelyek a könyvtár korszerű szolgáltatásainak alapját képezik.

Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a közgazdaságtan korai elméleti és gyakorlati szerzőinek művei iránt. Az oktatási folyamatban kötelező irodalomként is megjelent a közgazgdaságtan máig legrangosabb magyar nyelvű időszaki kiadványának – Közgazdasági Szemle és elődei – néhány cikke. A Nemzetgazdasági Szemle címen 1877-ben indult folyóiratot, amely a magyar tudományos örökség fontos részét képezi, 1. évfolyamától őrzi könyvtárunk. Mivel az eredeti dokumentumok tömeges használata nem lehetséges, ezért a könyvtár digitalizálási programjában meghatározó jelentőségű e művek elektronikus hordozón való rendelkezésre bocsátása.

Könyvtárunkban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett, 2001-ben indult “Olvasás Éve” pályázaton elnyert támogatással kezdődtek meg a digitalizálási munkálatok. Az első két évben 7 kötet szkennelése készült el, egy saját fejlesztésű szoftver segítségével, képi formátumban. A pályázatban vállaltakon felül, önálló adatbázisként is – Digitális Archívum címmel – megjelenítettük honlapunkon a digitalizált köteteket. ( 1. kép )

1. kép
A Digitális Archívum nyitólapja

 

2003-ban szintén a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatán belül indult el az egyetem szakfolyóiratának, az AULA-nak a digitalizálása. Jelenleg a folyóirat 1992-1995-ig megjelent cikkei tanulmányozhatók teljes szöveggel a Digitális Archívumban.

2003-ban az Informatikai és Hírközlési Minisztérium “24. óra – Kulturális kincseink digitalizálása” című pályázaton nyert összegből folytathattuk a Nemzetgazdasági Szemle és további 13 muzeális értékű könyv digitalizálását. A pályázati kiírásnak megfelelően ezek a művek már képi és szöveges formátumban is elkészültek. Kivételt képeznek azok a könyvek, melyek betűtípusaik vagy nyelvezetük miatt nem alkalmasak szöveges feldolgozásra.

A négy pályázati periódus során összesen 110 000 oldal szkennelésére került sor. Ez 668 folyóiratcikk és 13 könyv teljes szövegű gyarapodását jelenti könyvtárunk adatbázisában.

Pályázaton kívül, saját erőforrásaink átcsoportosításával szintén 2003-tól építjük az időleges megőrzésű állományból feltárt, vagy könyvtárunk állományában nem szereplő, más forrásból kölcsönkapott oktatói publikációk digitális adatbázisát.

Jelenleg honlapunkon két menüpont alatt szolgáltatjuk a digitalizált műveket.
(http://www.lib.uni-corvinus.hu/elektronikus.html)

A Digitális Archívumban helyeztük el a képi fájlokat is (JPG, TIFF). (2. kép)

2. kép
Képi fájl a Digitális Archívumban

A folyóiratokat három szintre tagoltuk: kötet, füzet, cikk. A szintek között az átjárhatóság biztosítva van. A könyvek önálló menüben szerepelnek, jelenleg csak képi formátumban szolgáltatjuk.

A Digitális Archívum II menüpont alatt a folyóiratok szöveges formátumait találja az olvasó folyóirat, év, füzet, cikk szerinti bontásban. (3. kép)

3. kép
Szövegfájl a Digitális Archívumban

A digitalizálásba bevont műveket a könyvtár elektronikus katalógusában is feldolgoztuk. Napjaink gyakorlatának megfelelően szabványos bibliográfiai leírások készültek a kötetekről, tárgyszavakkal ellátva. A folyóirat főcímek alatt – a könyvtárunkban működő OLIB integrált könyvtári szoftver elvárásainak megfelelően – létre hoztuk a kötet, füzet rekordokat is. Az OPAC keresőfelületén visszakereshetők szerző, tárgyszó és cím szerint. A cikk bibliográfiai leírásánál, csatolt objektumként egy kattintással elérhető a dokumentum teljes szövege. (4. kép) A jelentős tudományos értéket képviselő szakfolyóiratok és könyvek nyilvános elektronikus szolgáltatása nagymértékben megkönnyíti az egyetemi oktatók, kutatók és a társadalomtudományi képzésben részt vevő egyetemi hallgatók számára az eredeti források tanulmányozását. Szolgáltatásunk az információs társadalom követelményeihez igazodó módon térbeli és időbeli korlátoktól függetlenül vehető igénybe.

A könyvtár honlapjának frissítéséhez kapcsolódva már munkálkodunk az archívumok egységesítésén, korszerűsítésén.

Terveink között szerepel további állományrészek feldolgozása könyvtárunk digitalizálási stratégiájában megfogalmazottak szerint:

•  az egyetemen keletkezett tanulmányok, disszertációk és egyéb tudományos dokumentumok feldolgozása és azok teljes szövegű hozzáférésének biztosítása;

•  a hazai társadalomtudományi, közgazdaság- és gazdálkodástudományi szakirodalmi örökség megőrzése és rendelkezésre bocsátása.

Folytatni kívánjuk a már megkezdett egyetemi szakfolyóiratok teljes állományának feldolgozását.

A digitalizált oktatói publikációkból épülő adatbázis szolgáltatásának beindítását (az egyetemi belső hálózaton) ugyancsak a közeli jövő feladatai között tartjuk számon.

4. kép
Csatolt fájl a Digitális Archívumban

A digitalizált művek listája

A Digitális Archívum olyan fontos és a jövőben fejleszteni kívánt része állományunknak, amely a könyvtár hosszú távú szolgáltatási stratégiájába illeszkedően nagy mértékben megnöveli az információhoz való hozzájutás lehetőségét egyaránt szolgálva az oktatás, kutatás és az egész életen át tartó tanulás céljait.

Honlapunkon a http://www.lib.uni-corvinus.hu/ címen tájékozódhatnak szolgáltatásainkról.

Látogassanak el hozzánk!

* Elhangzott az MKE Bibliográfiai Szekció 2005. október 19-i rendezvényén a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában

Kategória: 2005. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!