A hónap bejegyzései: október 1993

Bevezető

Elmondhatják-e magukról a demokratikus társadalmak állampolgárai, hogy jól informáltak? E társadalmakra egyfelől jellemző, hogy információk tömegét zúdítják az emberekre a tömegkommunkációs eszközökön, újságokon, könyveken, prospektusokon keresztül, még az országutakon is reklámoktáblákról, fényújságokról árad az információ. Másfelől a túl sok információ … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.1. A közhasznú információ megjelenése, fogalma

A közhasznú vagy közérdekű tájékoztatás a 20. század második felének találmánya. Gyökerei a 2. világháború idejére nyúlnak vissza: Nagy-Britanniában a háború alatt szerveztek olyan polgári tanácsadó irodákat, amelyek a háborúval összefüggő problémák megoldásában segítettek (pl. a biztonsági szabályok ismertetése, az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.2. Közigazgatási (kormányzati, önkormányzati, jogi) információk

A közigazgatási információk kezeléséről és terjesztéséről szóló jelentős számú külföldi publikáció a bizonyítéka annak, hogy e kérdés napjainkban mekkora hangsúlyt kapott. A kormányzati információk közvetítésében külföldön nagy mértékben építenek a közkönyvtárakra. A magyar gyakorlat ebben a kérdésben még nem tart … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.3. Információk a fogyasztóknak

Ebben a fejezetben az információk azon köréről szólunk, amelyek valamilyen módon kapcsolatosak a fogyasztással. Legalapvetőbbek ezek közül a vásárlóknak szóló tudnivalók: a címtáraktól (üzletek, piacok, iparosok, stb. címeivel) és a ki-mit-gyárt típusú információkon át a fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolatos tudnivalókig. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.4. Egészségügyi információk

Köztudott, hogy sok ember, különböző okok miatt nem szívesen jár orvoshoz, inkább maga kezeli betegségeit. Szerencsére egyre többen vannak olyanok is, akik felismerik a betegségmegelőzés fontosságát. Fokozódik tehát az igény az egészséges életmóddal, a betegségek kezelésével és általában az egészségüggyel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.5. Környezetvédelmi információk

 ”… a környezet nem más, mint az a hely, ahol mindannyian élünk és a fejlődés nem más, mint valamennyiünk törekvése sorsunk javítására lakóhelyünkön belül. A kettő elválaszthatatlan egymástól.” Gro Harlem Brundtland, Norvégia miniszterelnöke. A fentiek tükrében aligha szorul magyarázatra, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.6. Vállalkozásokat segítő információk

 A vállalkozásokat segítő (röviden üzleti vagy business) információk kezelésének kérdései, az üzleti információkat szolgáltató központok könyvtárakban vagy könyvtáraktól függetlenül történő létrehozása, olyan kérdések, amelyekről a közeljövőben várhatón sokat fogunk hallani.

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.7. Mezőgazdasági információk

A vidéken élő emberek mindennapi gondjai elsősorban a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatosak. Nekik a vállalkozói formát elsősorban a mezőgazdaság jelenti. Ezért gondoljuk úgy, hogy hasonlóan az üzleti információkhoz, a mezőgazdasági információk közvetítését is ezeken a helyeken a közkönyvtáraknak kell felvállalniuk. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.8. A gyermekeknek és az ifjúságnak szóló információk

A gondosan megalapozott döntésekhez szükséges információ iránti igényt minél előbb, lehetőleg még fiatal korban kell mindenkiben felkelteni ahhoz, hogy később felnőttként is természetes magatartásforma legyen. Önmagában ez a tény is elegendő lehetne ahhoz, hogy az ifjúságot, mint potenciális információhasználó csoportot … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.9. Oktatási, továbbképzési információk

A közkönyvtárak a művelődés hagyományos színterei. Ebből adódik, hogy a tanulással, a képzési intézményekkel kapcsolatos faktografikus információk gyűjtése és szolgáltatása sem lehet idegen tőlük. Sok könyvtár maga is helyet ad továbbképzéseknek és kiemelten gyűjti az önképzést szolgáló oktatási anyagokat.

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.10. Turisztikai információk

Ha az állampolgárokat hozzászoktatják, hogy bármilyen kérdéssel fordulhatnak a könyvtárhoz, teljesen természetes lesz számukra, hogy szabadidős programjaikhoz is először a könyvtárhoz forduljanak valamilyen jó tippért. Akkor is a könyvtárba vezet majd első útja mindenkinek, ha nem tudja pontosan egy rendezvény … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

1.11. A szociálisan hátrányos helyzetűek információellátása

Szociálisan hátrányos helyzetűnek tartjuk általában a testi fogyatékosokat (mozgás-, hallás- és látás sérülteket), a munkanélkülieket, időseket, betegeket, színes bőrűeket, a szociálisan lecsúszottakat, a kisebbségi sorban élőket, a menekülteket, a szabadságvesztésüket töltőket és az analfabétákat. A hátrányos helyzetű, izolált térségekben élők … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

2.1. A szóba jöhető intézmények áttekintése

A tájékoztató munka hagyományos könyvtári feladat. Természetesen ez nem korlátozódik csupán a bibliográfiai tételekre, hanem a referensz művekből, kézikönyvekből és más forrásokból konkrét tényekre irányuló kérdésekre is választ ad a könyvtáros. A tényekre irányuló faktografikus tájékoztatásnak két nagy területe a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

2.2. Külföldi helyzetkép

2.21. Ausztrália Ausztráliában néhány szervezetnek elsődleges feladata a közérdekű információk kezelése pl. az állampolgári tanácsadó irodáknak, a helyi és regionális információs központoknak, és bizonyos speciális csoportoknak is (például nőkkel, fiatalokkal, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek), akik információs pontokat állítanak fel. Mások … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

2.3. Magyarországi helyzetkép

2.31. A “közhasznú” Budapesten – egy könyvtáros használóként szerzett tapasztalatai. Szubjektív helyzetkép Mai rohanó világunkban nagyon lényeges, hogy az állampolgárok a számukra fontos tudnivalókhoz, a “közhasznú információkhoz” minél egyszerűbben és gyorsabban hozzájussanak. Milyen információra van szükségünk? Ezek sokrétűsége megdöbbentő: mindenki … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

3.1. Miért jó, ha a könyvtárak szolgáltatják a közhasznú információkat?

A 60-as évek óta egyre inkább az információhoz való hozzáférés dönti el, hogy az egyén élni tud-e jogaival vagy sem, és ezáltal dől el az is, hogy milyen lesz életének minősége. A szükséges információk csak részben szerepelnek a könyvekben, nagy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

3.2. Mi a jövő útja?

W.D. Penniman, a washingtoni Council on Library Resources (CLR – Könyvtári Források Tanácsa) elnökének megszívlelendő szavainál kifejezőbben aligha lehetne a könyvtárak jövőjét megfogalmazni. A könyvtárak jövőjét tekintve Penniman optimista, bár figyelmeztető jeleket is lát azok információszolgáltató szerepét illetően. A könyvtáraknak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

3.3. Külföldi helyzetkép

3.31. Brazília Latin-Amerikában és a Karibi országokban is léteznek a tudományt és a felsőoktatást kiszolgáló információs hálózatok, de a kiskeresetű és hátrányos szociális helyzetű emberek információellátása bizony még nem megoldott. Ennek egyik legfőbb oka, hogy ezek az emberek maguk sem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

3.4. Magyarországi helyzetkép

3.41. Közhasznú tájékoztatás a magyarországi könyvtárakban Ebben a fejezetben vázlatos képet adunk a közhasznú tájékoztatási szolgáltatások fejlődésének útjáról a magyar könyvtárakban – a pontos krónikaírás, illetve minden egyes könyvtár tevékenységének bemutatása nélkül, csak a legfontosabb tendenciákat és a fejlődés jelentősebb … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

4.1. Irányelvek egy közhasznú információs központ kialakításához

A polgári tájékoztatásban – mint az eddigiekből is kitűnik – a könyvtárak és az egyéb intézmények, szervezetek országonként és szakterületenként más-más feladat teljesítésével vesznek részt. Ezért rendkívül nehéz, szinte lehetetlen egy információs központ létesítéséhez olyan pontos, minden részletre kiterjedő útmutatást … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

4.2. A személyzet felkészítése a feladatra

Hatékony közhasznú információs szolgálat működtetéséhez nemcsak a már említett (többnyire tárgyi) feltételek szükségesek, legalább ilyen fontos az emberi tényező, azaz a megfelelő személyzet. Olyan munkatársakra van szükség, akik könnyen tudnak kapcsolatokat kialakítania különböző korú, nemű, kulturális hátterű használókkal. Alapos ismeretekkel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

4.3. A nyilvános információs központok hatékonysági jellemzői: egy felmérés tapasztalatai

A szolgáltatás leggondosabb megtervezése ellenére sok közhasznú információs központ kénytelen rövidebb-hosszabb működés után beszüntetni szolgáltatásait. Ez a tény külön indokolja a hatékonyság kérdésének rendszeres vizsgálatát. Különösen érvényes ez a térítésmentesen szolgáltató információs központokra, hiszen a tájékoztatási vállalkozások esetében a használók … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

4.4. Az információ értéke

Az egyes kereskedelmi információs központok bemutatásakor már szóltunk azok árpolitikájáról. Egyiket sem tudjuk azonban mint követendő modellt ideállítani. Már csak azért sem, mert kiadványunkkal elsősorban az ingyen szolgáltató információs központok felállítását szeretnénk szorgalmazni és nem azt sugallni, hogy az állampolgárokat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

5. A közhasznú információ közvetítő eszközei

5.2. Elektronikus eszközök 5.21. Milyen legyen a közhasznú információs adatbázis? Arra, hogy milyennek is kell lennie a jó közhasznú adatbázisnak, Jennifer Walton kísérelt meg választ adni. Egy hatékony közhasznú adatbázisnak szerinte minden helyi információt tartalmaznia kell annak érdekében, hogy a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

Zárszó helyett

A szakirodalmi szemléből kikerekedő kép, mondjuk ki őszintén, meglehetősen eklektikus lett. Mentségül azt hozhatjuk fel, hogy a téma is eléggé eklektikus és amorf. Sok mindenről szót ejthettünk volna még, amit a helyszűke megakadályozott, de hogy ne maradjanak témák, területek teljesen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!

Bibliográfia – 1993/Különszám

 Bibliográfiánkban azokat az olvasnivalókat gyűjtöttük össze – a szakirodalmi szemle fejezeteit követve -, amelyek kiegészítő olvasmányként szolgálhatnak a témával mélyebben foglalkozni kívánók számára. Ahol szükséges volt, rövid annotációt adtunk, máshol csak címfordítást. A fejezeteken belül betűrendes elrendezésben szerepelnek a tételek. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!