Erdélyi iskolai könyvtárosok a változások éveiben

Kategória: 2018/ 1

Az első nagy fordulat az erdélyi magyar iskolai könyvtárosok életében az 1989-es rendszerváltás volt. Magyarországról tonnaszámra érkeztek könyvek, folyóiratok atlaszok stb. Az ajándékcsomagban lévő dokumentumok semmilyen szempontból nem lettek szelektálva. Az öröm mégis nagy volt, hiszen könyvtárépítés céljából igen jól jöttek az adományok. Sajnos, ezt követően sem került sor a könyvtáros általi megrostálásra. Így olyan példányok is kerültek be a könyvtárba, amelyeket az olvasók sohasem vettek ki. Ahol ésszerűen jártak el, ott bizony a mai napig is többnyire használható dokumentumok vannak. (tovább…)

Címkék: ,

Inkább megérteni, mint ítélkezni – iskolai élő könyvtár Komlón

Kategória: 2017/ 2

2016. december 7-én iskolánk, a komlói Nagy László Gimnázium és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Könyvtár Tanszékének közös szervezésében valósult meg egy közel 5 órás érzékenyítő program, Élő Könyvtár címmel. A rendezvény keretében diákjaink olyan társadalmi csoportok, kultúrák képviselőivel folytathattak személyes hangvételű, kiscsoportos beszélgetéseket, akik felé gyakorta előítéletekkel fordulunk, sztereotípiákban, sok téves információval tűzdelve gondolkodunk róluk.  Írásunkban a program pozitív tapasztalatairól, az olvasóként részt vevő diákok élményeiről számolunk be. (tovább…)

Címkék: ,

Egyházi, iskolai kiskönyvtárak régi/muzeális gyűjteményeinek állományvédelme

Kategória: 2017/ 1

A 25 éves Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány 2016. szeptember 30-án jubileumi emlékülést és szakmai konferenciát rendezett Kunszentmiklóson, az Öreggimnázium gyülekezeti termében. A konferencián részt vett és felszólalt Hoppál Péter, az EMMI államtitkára.

A jubileumi emlékülést az alapítvány elnöke, Baski Imre nyitotta meg, majd Pintér Gyula lelkész-elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután Balogh Mihály, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott főigazgatója, a kuratórium titkára, a konferencia szellemi atyja, rendezője és levezető elnöke ismertette az alapítvány történetét, és bemutatta az ünnepre megjelent könyvtár- és alapítványtörténeti kötetet. Baráth Julianna, az alapítvány társelnöke e könyvvel és jubileumi emléklappal köszönte meg az alapítók, kurátorok, segítők munkáját. (tovább…)

Címkék: , ,

Valahányszor meghallom…

Kategória: 2016/10

Valahányszor meghallom, vagy leírva látom a fogalmakat: tudós tanár, tudós könyvtáros, mindig egykori középiskolai osztályfőnököm és magyartanárom jut eszembe, aki nem mellesleg a gimnázium könyvtárosaként is tevékenykedett. Szó nincs róla, hogy ő maga bármilyen módon is ambicionálta volna e titulusok bármelyikét, csakhogy már eleve, életkoránál fogva is egy korábbi, úgy nevezném, lateiner, deákos műveltségű tanárgenerációhoz tartozott, amely társadalmi réteg nimbuszát és respektusát az idők során felhalmozódott közösségi tapasztalat teremtette meg. Szokták mondani, született tanár (és könyvtáros) volt, csillapíthatatlan hivatástudattal. (tovább…)

Címkék: ,

Tanórán kívüli iskolai könyvtári jó gyakorlatok

Kategória: 2015/12

Szolnoki könyvtárostanárok a vándorgyűlés
KTE szekciójában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlését Szolnokon rendezte meg 2015. július 16-án és 17-én. A több mint 700 könyvtáros részvételével megtartott konferencia keretében a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) két programot is szervezett. Az első napon a 2011-es pécsi vándorgyűlésesen megkezdett „hagyományt” folytattuk, amely szerint a résztvevők számára iskolai könyvtárak látogatását is lehetővé tesszük. Szolnokon a helyi kollégáknak köszönhetően a program Könyvtár-pedagógiai sétá fejlődött, ennek keretében a harmincfős érdeklődő csoport a megyei könyvtár gyermekrészlegét és három iskolai könyvtárat látogathatott meg, és még egy kis városnézés részese is lehetett. (tovább…)

Címkék: ,

A csíki gimnázium hajdani könyvtárosai*

Kategória: 2015/ 7-8

Gimnáziumunk tanárai – amióta létezik az iskola – komoly könyvtárosi munkát is végeztek. Tevékenységükkel segítették egymás és a diákság munkáját, de nemegyszer kiszolgálták a város és a környék polgárait is. A könyvtárosság – a hajdani értesítők szerint – igen komoly feladatnak számított, ezért olyan tanárokra bízták, akik meg tudtak birkózni ezzel a munkával. Rövid történeti bevezető után időrendrendben – ugyancsak a régi gimnáziumi értesítők alapján – röviden bemutatom a gimnázium könyvtáros tanárait és összefoglalom életpályájukat. Sajnos, a dokumentáció hiányossága miatt el-elmaradoznak a kiemelt személyekre vonatkozó fontos adatok. Azonban így is megbízható összképet kaphatunk a tárgyalt időszakról. (tovább…)

Címkék: , ,

Az iskola nem sziget!

Kategória: 2014/11-12

Első közelítésre recenziót, ajánlást, könyvismertetést és kritikát vesz kézbe az olvasó. Hatások és különbségek (Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján.) Végre! – lélegeztem fel magam is a karcsú kötet megpillantásakor. Hiszen az iskolákkal kapcsolatban állók pontosan tudják, hogy a PISA 2000 eredményeinek megjelenését követően az akkori magyar kormány rendkívül gyorsan reagált többnyire az OECD-átlagokat alulról közelítő hazai eredmények korrekciója érdekében. (Szövegértési feladatok az érettségin, évente ismétlődő kompetenciamérés a 6., 8. és 10. osztályokban, mégpedig nem a szociológiai mintavételes eljárással, hanem a teljes populáción.) Fontos döntés volt! (tovább…)

Címkék:

Veszélyeztetett magyar könyvek, avagy a nyugati magyar diaszpórában élők hagyatékainak (lehetséges) sorsáról

Kategória: 2013/10

A nyugati diaszpórákban és a Kárpát-medencében élő magyarokat összekötő kapocs, a magyar nyelv és az azt hordozó könyvek sorsának rendezése kiemelt nemzetpolitikai feladat. Ugyanakkor ami az egyik helyen már teher, a másik helyen még komoly hiány, illetve – mint látni fogjuk – lehetőség. (tovább…)

Címkék: , ,

“A könyvtár az iskola szíve”

Kategória: 2012/10

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 2010-ben kezdődött az a két évig tartó projektidőszak, amely 2012 februárjában a kutatás eredményeit összefoglaló konferenciával zárult le. A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért címet viselő projekt a közoktatási intézmények és a könyvtárak együttműködését támogatta. A programban megfogalmazott célnak megfelelően a kutatók összegyűjtötték az iskolai könyvtárak oktatási tevékenységének megújítása érdekében a hazai és nemzetközi gyakorlatokat, és mintegy harminc új oktatási programot is kidolgoztak a nem formális oktatásban való alkalmazásra. (tovább…)

Címkék:

Hej, iskolai könyvtárak!

Kategória: 1998/12

Iskoláink könyvtárai mind a közoktatásnak, mind a könyvtárügynek mostoha gyermekei. De szakadatlan vitát gerjesztenek, mert róluk gondolkodva ezernyi a kérdések száma. (tovább…)

Címkék:

“Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel”

Kategória: 1998/10

Beszélgetés Balogh Mihállyal az OPKM új főigazgatójával

– A mi szakmánkban ritkák az aiszkhüloszian, learian tragikus hangú írások a Te Törvényen kívül? című remek traktusod mégis valami ilyen volt (3K 1998. február). Az nem egyszerűen egy leköszönő elnök búcsúbeszéde volt, hanem sokkal több és egészen más is. Mint könyvtárostanár, mint iskolai könyvtáros mondottál ott búcsút. Most egészen új pozícióban állsz előttünk, a könyvtárosok világa előtt. Illetve talán nem is annyira más ez a világ. Első kérdésünk éppen erre vonatkozna: mi a közös a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke, a legendás gimnáziumi könyvtárostanár és az OPKM főigazgatója személyében? (tovább…)

Címkék: ,

Törvényen kívül?

Kategória: 1998/ 2

Iskolai könyvtári esélyek az ezredfordulón

Az MKE könyvtárostanárok szervezete egy éve határozta el, hogy önálló egyesüléssé alakul, de az MKE-nek társult egyesülete marad. A tagok 1997 márciusában az új alapszabály elfogadásával hozták meg döntésüket. A fővárosi bíróság módosításokat írt elő az alapszabályban. Ezek meg is történtek az egyesület december 9-ei közgyűlésén, amely egyben tisztújító összejövetel is volt. A korábbi elnök, Balogh Mihály lemondott tisztéről, s az új elnökségben már nem kívánt szerepet vállalni Lukács Zsuzsa sem. Elnökké a korábbi titkárt, Kalmárné Morcsányi Rozáliát választották meg a tagok, alelnökök lettek Dán Krisztina és Homor Tivadar, és elnökségi taggá választották a korábbi vezetésből dr. Ambrus Andrásnét és dr. Celler Zsuzsát. Ambrusné a sajtó és a belső kapcsolatok, Celler Zsuzsa a nemzetközi kapcsolatok felelőse lett. Két könyvtárostanár, a székesfehérvári Varga Zsuzsa és a fővárosi Szakmári Klára kerültek új tagként az elnökségbe. Előbbi a titkári, utóbbi a gazdasági teendőket látja majd el. Az ellenőrző bizottság új elnökéül Lukács Zsuzsát választotta meg a tagság. (tovább…)

Címkék:

A múló idő sodrában avagy rekviem a határon túli iskolai könyvtárakért

Kategória: 1997/ 2

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára (más nevén Dokumentációs Könyvtár), az egykori helybeli református kollégium, a római katolikus főgimnázium valamivel teljesebb, az állami főreáliskola és az állami kő- és agyagipari szakiskola szétkallódott töredékes iskolai könyvtárainak őrzője napjainkban. Ma már ezek a könyvtárak természetes testüktől, az őket létrehozó tanügyi intézményektől leszakadva élik további önálló életüket dacolva az idővel.

(tovább…)

Címkék: ,

Könyvtári órák művészet- és biblioterápiás módszerekkel

Kategória: 2012/ 8

Ha visszaemlékezünk gyerekkorunk könyvtári világára, kicsit más képet látunk, mint amilyet a XXI. század diákjai élnek meg nap mint nap. Legtöbben, még az olvasni szeretők is csak villámlátogatást tettünk, gyorsan kiválasztottuk a keresett könyvet, majd a kölcsönzés procedúráján átesve, kimenekültünk a roskadásig telezsúfolt, levegőtlen, gyakran gyéren megvilágított helyiségből, ahol a könyvtáros néni sem erőltette a maradásunkat. Aztán vagy az új könyvtáros személyisége, vagy a könyvtár áthelyezése egy tágasabb, barátságosabb térbe, vagy az igényeinkhez igazított szolgáltatás szépen lassan vagy éppen villámcsapásként bevonzott minket a könyvtárba, és ami a legfontosabb, ott is tartott, sokunkat egy egész életre.
Nekem a könyvtár, az olvasás és írás iránti nagy szerelmet gimnáziumi könyvtárosunk hozta meg. Kamaszként őt egy különleges tanárnak láttam, aki az átlagnál sokkal műveltebb, olvasottabb, érdeklődőbb. Mindig kedvesen fogadott mindenkit, néhány jó szava és ami még ennél is fontosabb, néhány kérdése is volt mindenkihez. Így aztán hamar megismert minket, pontosan tudta, kinek milyen olvasmányt ajánljon, kit hívjon meg a szavaló- vagy a színjátszó körébe. Engem nem zaklatott ilyesmivel, tudta, én csendes típus vagyok, mindenem az olvasás, és szeretek írni, csak úgy magamnak. Ezért aztán formálgatott, alakított a könyvek által, hagyta, éljem át az olvasottakat, és amit megélek, megérzek, azt írjam meg. Sosem akart beleolvasni, csak figyelte, hogyan válok magabiztos, céltudatos felnőtté. (tovább…)

Címkék: ,

A szociális hálózat és a könyvtári rendszerek

Kategória: 2012/ 7

A szociális hálózat fogalma

A szociális hálózat az angol social networking szóösszetétel fordítása, de használják még a közösségi hálózat kifejezést is. Már az internet indulásakor látszott, hogy az új médium alkalmazásai (a World Wide Web, vagyis a világméretű hálózat, az e-mail, majd a blog, a wiki, közösségi oldalak) arra szolgálnak, hogy kifejtsük véleményünket, hírt adjunk magunkról, egyszóval kommunikáljunk egymással.1 (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék