Tartalom

Kategória: 2015/ 7-8

Könyvtárpolitika
Fehér M. István: Valóság és virtualitás: a virtuális könyvtár valósága
Balogh András: Könyvtár, információs fenomén, virtuális valóság (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/ 7-8

„Ma úgy tűnik – fentebb erről is szó esett –, hogy a digitális könyvtárak számára továbbra is – még mindig – a fizikai könyv (materiális-érzéki kinézete) szolgál mintaképül, hogy ’önértelmezésüket tekintve könyvek digitális kiadásai az esetek többségében a nyomtatott könyvek lehetőleg hű másolatai, vagy reprodukciói kívánnak lenni.’ Eljöhet azonban az idő – előállhatnak olyan körülmények –, amikor ez az önértelmezés megváltozik, s a materiális könyv nem lesz immár másolandó mintakép.” (Fehér M. István) (tovább…)

Valóság és virtualitás: a virtuális könyvtár valósága1

Kategória: 2015/ 7-8

A szerkesztőség baráti s egyúttal megtisztelő felkérésének, – hogy a könyvtárfogalom és az annak alapját képező filozófia megújításáról és ezen belül a hermeneutikai könyvtárfoga­lom eszméjéről folyó diskurzushoz fogalmazzak meg néhány vázlatos gondolatot – öröm­mel teszek eleget. Mint hosszú évtizedek óta könyv- és könyvtárhasználó olvasónak, kutató­nak, alkalmat jelent ez arra, hogy e téren szerzett némely tapasztalatomat végig­gon­dol­jam, rendszerezzem és az iránta érdeklődőkkel megosszam. Mindezt téve pedig a hermeneutikai nyitottság nevében: nem azért, hogy nézeteket felülről oktrojáljak, vagy véglegesnek vélt igazságokat hirdessek, hanem a dialógus kezdeményezése s a benne való részvétel, a gondolatok cseréje, az eszmecsere kedvéért. Remélve, hogy – a „több szem többet lát” alapon – sikerül új szempontokra, megközelítésekre felhívnom a figyelmet és ezzel kiszélesíteni a diskurzus horizontját. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtár, információs fenomén, virtuális valóság

Kategória: 2015/ 7-8

A hermeneutikai fenomenológia egzisztenciális alapkérdései posztmodern könyvtártudományi olvasatban

„Minden pontatlan. Semmi sem ’úgy’ történik. Az életünk pontatlan leírás. Újra és újra írni.
(Újjá és újjá írni.)” (Kertész Imre: A végső kocsma)

(Utó)tézisek, (ön)reflexiók, (re)interpretációk egy hermeneutikai könyvtárfogalom dekonstrukciójához

Mit jelent a dekonstrukció könyvtári, könyvtár- és tájékoztatástudományi aspektusból? Hogyan, milyen módszerekkel „támogatja” a fenomenológia és a hermeneutika a történeti könyvtárfogalom dekonstruálását? Milyen elméleti és gyakorlati perspektívát és realitást jelent a virtuális valóság egészére átvitt, annak megfeleltetett könyvtári jelentés, egzisztencia? Ezek egy posztmodern fenomenológiai-hermeneutika könyvtártudományi alapkérdései. (tovább…)

Címkék: ,

Interjú „Az év fiatal könyvtárosá”-val és „Az év fiatal könyvtárosa” pályázat Kovács Máté Alapítvány különdíjasával

Kategória: 2015/ 7-8

2015 nyarán Szolnok városa adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlésének, ahol ismét kitüntettek egy ifjú kollégát „Az év fiatal könyvtárosa” díjjal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség – kuratóriumi döntés alapján – Börzsönyi Nórát, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársát részesítette ebben az elismerésben. (tovább…)

Címkék: , ,

Dézsi Lajos bibliográfusi működése*

Kategória: 2015/ 7-8

A bibliográfiakészítés egyik, már-már közhelynek számító megállapítása, hogy valóban jó színvonalú, a tudományos kutatás igényeit is kielégíteni képes könyvészetet csak az adott diszciplínát alaposan ismerő szakember készíthet. Elég, ha az állítás bizonyításaként a történeti bibliográfiából Kosáry Domokos, a néprajziból Sándor István nevét említjük. Közéjük méltán sorolható Dézsi Lajos személye is, aki mint a régi magyar irodalom tudós kutatója, professzora szűkebb szakterületén a maga korában elismert bibliográfus is volt, és bár ezen a területen főművének szánt könyvészete, Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára átdolgozott, új kiadása torzóban maradt, könyvészeti munkássága töredékessége ellenére is méltán tarthat igényt az utókor figyelmére. (tovább…)

Címkék: ,

A csíki gimnázium hajdani könyvtárosai*

Kategória: 2015/ 7-8

Gimnáziumunk tanárai – amióta létezik az iskola – komoly könyvtárosi munkát is végeztek. Tevékenységükkel segítették egymás és a diákság munkáját, de nemegyszer kiszolgálták a város és a környék polgárait is. A könyvtárosság – a hajdani értesítők szerint – igen komoly feladatnak számított, ezért olyan tanárokra bízták, akik meg tudtak birkózni ezzel a munkával. Rövid történeti bevezető után időrendrendben – ugyancsak a régi gimnáziumi értesítők alapján – röviden bemutatom a gimnázium könyvtáros tanárait és összefoglalom életpályájukat. Sajnos, a dokumentáció hiányossága miatt el-elmaradoznak a kiemelt személyekre vonatkozó fontos adatok. Azonban így is megbízható összképet kaphatunk a tárgyalt időszakról. (tovább…)

Címkék: , ,

Neque currentis1

Kategória: 2015/ 7-8

XOXO2 New Yorkból

Minden év november első vasárnapján New Yorkra figyel a világ, ahol az öt városrész egyetlen gigantikus futópályává válik közel ötvenezer maratoni futó számára. 2014-ben a technika segítségével az interneten keresztül számos könyvtáros kollégám, barátom és rokonom követte minden egyes lépésemet szerte a világon, amíg négy és fél órán át eljutottam a Staten Island-i startvonaltól a Central Parkba. Ahogy utólag kiderült, ők jobban izgultak, mint én. Nekik küldöm ezt az írást.

Hogyan kerül a csizma az asztalra? Akarom mondani, a futócipő a könyvtárba? (tovább…)

Címkék:

Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán

Kategória: 2015/ 7-8

(2.) HISZEK AZ EMBERBEN

Második osztályos lehettem, amikor Móra Ferenc (1879-1934) elbeszélés-kötetét olvastam. Hiába töröm a fejem, nem jut eszembe, miért választottam éppen ezt a könyvet. Lehet, hogy testvérbátyám, aki a falunk népkönyvtárosa volt, ajánlotta. Ám visszagondolva az akkori időkre, valószínűbbnek látszik, hogy az új tanító nénink hívta fel rá a figyelmem. 1950 őszén (már jócskán az új tanév megkezdése után) ugyanis a faluba helyeztek egy középkorú tanítónőt, akiről mihamar mindenki megtudta, hogy előzőleg apáca volt. (tovább…)

Címkék:

Címkék