A könyvtáros sárkányfog vetemény

Kategória: 2016/11

A 3K lapjain éppen nem ritkaságszámba menőek a kiváló esszék, szakcikknek álcázott remek írásművek. Ezek elseje közül való Pintér Lászlónak a múlt számban megjelent figyelemreméltó munkája. Művét lehetetlen egyszer elolvasni; az első után azonnal követi, követnie kell a másodiknak. Több okból is. (tovább…)

Címkék: ,

„Országok rongya! könyvtár a neved”

Kategória: 2016/10

„Tata, fej lőttem tavaly óta!”
(Idézet olaszországi kisunokámtól.)

Prológ
1
Nem akartam én már könyvtárral foglalkozni, dehogy! Azzal az „közösségi térrel”, virtuális könyvtárral, információtárral pedig, amivé a könyvtár lett, s ami elől szinte örömmel menekültem a nyugdíjba, végképpen nincsen kedvem foglalkozni. Élem éveim még hátralévő sorát (talán csak egy elemből áll már ez a sor?), a könyvtár csak addig érdekel, amíg kölcsönzök. Örülök, hogy gyerekeim, unokáim élete jól alakul, gondozom kertünket, javítgatom házunk hibáit, és főként erőmtől telően dolgozok Csorba Győző hagyatékának minél alaposabb feltárásán, emlékének őrzésén. (tovább…)

Címkék: , ,

Az Európai Unió Bírósága előtt a könyvtárügy jövője?[1]

Kategória: 2016/ 9

Jelen pillanatban két olyan ügy is van a luxembourgi székhelyű
Európai Unió Bírósága (EUB) előtt, amelynek kimenetele jelentősen
befolyásolhatja az európai könyvtárügy jövőjét.

A C-174/15. sz. ügy

A hollandiai nyilvános könyvtárakat tömörítő szövetség (Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB) keresetet nyújtott be a nyilvános haszonkölcsönzés után járó jogdíjak felosztásáért felelős szervezet, a Stichting Leenrecht ellen. A cél végső soron annak kiderítése volt, hogy a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról szóló (2006/115/EK) irányelv mennyiben vonatkoztatható az e-könyvek kölcsönzésére. (tovább…)

Címkék: , ,

Hegypályán

Kategória: 2015/10

Bevezető egy meredek összeállítás elé

Budai „hegypályának” nevezték egykoron a mai Országos Széchényi Könyvtárnak is otthont adó Budavári Palota megközelítésének egyik eszközét, a budavári siklót. A turisták által kedvelt hegyi vasút 1987 óta az UNESCO Világörökségének listáján is szerepel, mint a Duna-parti látkép egyik meghatározó eleme. A 95 méter hosszúságú út, a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél lévő alsó és a budavári palota felső állomás közötti utazás mindössze néhány percig tart, ám nem olcsó szórakozás. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtár, tudomány, könyvtártudomány

Kategória: 2015/10

Példakép a XXI. században? Role model? Ez legalább annyira szánalmasan hangzik, mint amikor megpróbáljuk magyarra fordítani a szakmánkban manapság divatos frázisokat; például best practices „legjobb gyakorlatok”, mission statement „küldetésnyilatkozat”, knowledge transfer „tudásátadás”. Az olyanokról nem is beszélve, mint a strategic plan, ami engem speciel az ötéves tervre emlékeztet, vagy a national pride „nemzeti büszkeség”, amelyek esetleges használata politikai és egyéb töltettel is rendelkezik. (tovább…)

Címkék: ,

Valóság és virtualitás: a virtuális könyvtár valósága1

Kategória: 2015/ 7-8

A szerkesztőség baráti s egyúttal megtisztelő felkérésének, – hogy a könyvtárfogalom és az annak alapját képező filozófia megújításáról és ezen belül a hermeneutikai könyvtárfoga­lom eszméjéről folyó diskurzushoz fogalmazzak meg néhány vázlatos gondolatot – öröm­mel teszek eleget. Mint hosszú évtizedek óta könyv- és könyvtárhasználó olvasónak, kutató­nak, alkalmat jelent ez arra, hogy e téren szerzett némely tapasztalatomat végig­gon­dol­jam, rendszerezzem és az iránta érdeklődőkkel megosszam. Mindezt téve pedig a hermeneutikai nyitottság nevében: nem azért, hogy nézeteket felülről oktrojáljak, vagy véglegesnek vélt igazságokat hirdessek, hanem a dialógus kezdeményezése s a benne való részvétel, a gondolatok cseréje, az eszmecsere kedvéért. Remélve, hogy – a „több szem többet lát” alapon – sikerül új szempontokra, megközelítésekre felhívnom a figyelmet és ezzel kiszélesíteni a diskurzus horizontját. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtár, információs fenomén, virtuális valóság

Kategória: 2015/ 7-8

A hermeneutikai fenomenológia egzisztenciális alapkérdései posztmodern könyvtártudományi olvasatban

„Minden pontatlan. Semmi sem ’úgy’ történik. Az életünk pontatlan leírás. Újra és újra írni.
(Újjá és újjá írni.)” (Kertész Imre: A végső kocsma)

(Utó)tézisek, (ön)reflexiók, (re)interpretációk egy hermeneutikai könyvtárfogalom dekonstrukciójához

Mit jelent a dekonstrukció könyvtári, könyvtár- és tájékoztatástudományi aspektusból? Hogyan, milyen módszerekkel „támogatja” a fenomenológia és a hermeneutika a történeti könyvtárfogalom dekonstruálását? Milyen elméleti és gyakorlati perspektívát és realitást jelent a virtuális valóság egészére átvitt, annak megfeleltetett könyvtári jelentés, egzisztencia? Ezek egy posztmodern fenomenológiai-hermeneutika könyvtártudományi alapkérdései. (tovább…)

Címkék: ,

Az MKE 46. vándorgyűlésének megnyitóbeszéde*

Kategória: 2014/ 8

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Rektor Úr, Polgármester Úr, Igazgató Asszony
és Kedves Kollégák!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. vándorgyűlésének nyitó rendezvényén. (tovább…)

Címkék: ,

Évfordulók – tanulmányok

Kategória: 2014/ 7

A kötet alcíme szinte mindent elárul, így némileg szokatlan, de praktikus, hogy két évforduló megünneplését jelöli. Az egyik ünnepelt a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete, a másik Sipos Anna Magdolna intézetigazgató. Az ő munkásságának rövid méltatása a kötet előszavában és Agárdi Péter (az intézet előző igazgatója) által jegyzett utószóban jelenik meg. (tovább…)

Címkék: ,

Modern és posztmodern “könyvtár-filozófiák”

Kategória: 2014/ 3

Könyvtár-fenomenológiai, de(kon)strukciós kísérlet
két (anti)tézisben*

“Nincsenek tények, csak interpretációk.”
(Nietzsche)

Bevezetés

Modern és posztmodern (a könyvtárügyben): “ideális”, még ha egy kicsit divatosnak, oktrojáltnak és elvontnak tűnő dichotómiájú, mégis explicit kiinduló- és viszonyítási pontként definiálható kerete lehet előadásomnak, a könyvtárak társadalmi-technológiai fejlődésének következtében megváltozott ontológiai státusáról, állapotáról, jelentéséről szóló diskurzusnak. (tovább…)

Címkék:

Megjegyzések Balogh András cikkéhez

Kategória: 2014/ 3

Az elmúlt néhány évben a 3K olvasói számos alkalommal találkozhattak Balogh András cikkeivel a lap hasábjain. Ezek az írások a legkülönbözőbb könyvtári témákat elméleti szinten taglalták, a pályázatok lehetőségeiről és módjairól, a könyvtári mindennapok problémáiról, az átfogó könyvtárügyi aporiákról, a könyvtári modellek sajátosságairól stb. szóltak. (tovább…)

Címkék:

A könyvtár változásainak négy trendje*

Kategória: 2013/ 9

2011-ben a texasi Saint Edward’s Egyetem** megkezdte a könyvtára felújítását, és 2013 augusztusában fejeződtek be a munkálatok, ekkor indulhatott újra a könyvtár működése. Az elmúlt egy évben a könyvtár kiköltözött az épületéből, ez lehetőséget adott arra, hogy több újítást is kipróbáljunk. Az átmeneti időben a nyomtatott gyűjtemény raktárba került, így nem lehetett hozzáférni. A könyvtárosok pedig egy irodaépületbe kerültek, ahol egy folyosóból kialakított 15 irodaszobában kaptak elhelyezést, onnét látták el a szolgáltatásokat – referensz-ügyelet, közkönyvtári kölcsönzés, oktatás stb. A változások, amelyeket ez az átmeneti állapot követelt, könynyebbnek bizonyultak, mint vártuk, ugyanakkor tanulságai is bőven voltak. Úgy látom, mintha az elmúlt évben a jövőnkbe pillantottunk volna, és a sok változás közül négy trendet figyelhettünk meg. Ebben a cikkben ezeket fogom felvázolni. (tovább…)

Címkék:

Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről

Kategória: 2013/ 9

A közelmúltban több figyelemreméltó írás jelent meg a könyv, valamint az írás-olvasás jövőjével kapcsolatban. Ezek között vannak olyanok is, amelyek a “jövő múltját” vizsgálják. Közös vonása ezeknek a műveknek, hogy többnyire újságcikkek és blogbejegyzések, amelyek persze az igényesebbek közül kerülnek ki. Van köztük egy nagy port felvert, a hálózaton olvasható könyv is.
A könyv halálával kapcsolatban keringő jóslatok kapcsán nem szabad megfeledkeznünk arról, sokszor megtapasztaltuk már: az új médiumok inkább kiegészítik, mintsem szükségtelenné tennék a meglévőket. Közismert, hogy a kézírás a nyomtatás elterjedésével sem halt el. A rádió megtalálta szerepét a televízió mellett, a telefon és az e-mail egymás mellett él, némileg eltérő funkcióban.1 Leah Price idéz egy ide kívánkozó példát. 1927-ben egy könyvtáros megfigyelése szerint “a könyvek pesszimista védelmezői szembeállítják a mozivászon henye és passzív szemlélését, vagy a rádióhallgatást az olvasás aktív folyamatával, ezen kívül a könyv halálát jósolják”. (tovább…)

Címkék: ,

Trendek, jelenségek – pillanatkép és analízis kettőssége

Kategória: 2013/ 9

A szakirodalmi könyvkiadás ingadozó és esetleges piacára egy tudatos, az útkeresés izgalmas folyamatát is tükröző, a tehetséggondozás fontosságát érzékeltető és sikerének jegyeit magán hordozó kötet született az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatóinak tollából, Kiszl Péter irányításával és szerkesztésében.
A nappalis és levelezős informatikus könyvtáros MA-szakos hallgatók, az egyik könyvtári menedzsment kurzusukhoz kapcsolódóan készítették a kötetben megjelent tizenöt tanulmányt. Ahogy azt a szerkesztői előszóban olvashatjuk, a kötet célja, hogy “pillanatképet fessen: hogyan látják a hallgatók a mai könyvtárosság problémáit.”. Itt kell kiemelnünk az oktató-szerkesztő szerepét és felelősségét, hogy olyan témákat adjon hallgatóinak, amelyek újszerűek, alkalmasak az érdeklődés felkeltésére, az értelmes önálló kutatómunka végzésére, majd az együttes gondolkodásra, közös munkára, sőt egy esetleges általánosításra és adaptálásra is. A szemináriumi bemutatók alapján kiválasztott előadások és szerzőik hosszú, fáradságos, de a tudományos kutatást örömét is megízlelő utat tettek meg, amikorra a személyes találkozások és megbeszélések során a tudományos munka elvárásainak megfelelő dolgozatokat sikerült megalkotniuk. (tovább…)

Címkék:

Országos Könyvtári Konferencia

Kategória: 2013/ 2

“Könyvtárak a társadalom megújulásáért.
Fejlesztés, fenntarthatóság, esély”
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
(2012. november 22-23.)

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK

Az Országos Könyvtári Konferenciát két szakmai szervezet,
az MKE és az IKSZ rendezte,
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az OSZK közreműködésével.

A téziseket és az ajánlásokat a rendezők által felkért tézisszerkesztő bizottság (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtár mint információs rendszer

Kategória: 2013/ 2

Írásomban megkísérlem feltárni a könyvtárnak mint rendszernek az információval kapcsolatos szerepét, viszonyait. A vizsgálat határozottan a könyvtár és az információ egymáshoz való viszonyára irányul, ilyenformán elsősorban információelméleti szempontból közelítem meg a témát, mintsem kultúr- vagy könyvtártörténeti aspektusból. Ennek ellenére remélem, a könyvtári szakma részére is érdekes megállapításokat tehettek.
Kezdetként határozzuk meg a rendszer, az információ, valamint az információs rendszer fogalmát.
- Rendszer: olyan, egymással összefüggésben és kapcsolatban lévő elemek összetett struktúrája, amelynek konkrét célja(i) van(nak), és amelyben az egyes elemek állapotváltozása kihat a többi elem állapotára. (tovább…)

Címkék: ,

Halott könyvtár: a szövegekben elbeszélt, porosodó történelmi (fél)múlt könyvtári reprezentációi

Kategória: 2012/ 5

Az OSA kiállításáról egy könyvtáros (“rövidlátó”) szemüvegén keresztül

Véletlenül tévedtem a “Halott könyvtár” Arany János utcai, Goldberger Leó által épített, az Óbudai Textilgyárat kiszolgáló épületeként működött, ma az OSA (Open Society Archivum) használatában álló épületben kiállított állománya felé, mivel ügyintéző utam a környékre rendelt. Ügyem viszonylag korai végeztével maradt még annyi időm, hogy megmerüljek a “Halott könyvtár kriptájában”, így stílszerűen feketében, olvasói minőségemben szállok szembe a “halállal” a Metropol napilap riportját illusztráló fotón1, ahol olvasásba merülök. Ha már fotóm megosztatott a széles nyilvánossággal, akkor ennek folyományaként a 3K hasábjain közzéteszem erősödő, már-már antagonisztikussá fejlődött ambivalenciájú gondolataimat, vagy – stílszerűen fogalmazva – nekrológomat a “Halott (lelkű) könyvtárról”. (tovább…)

Címkék: ,

Időkapszula, vagy szolgáltató üzem – A könyvtárak ereje és gyengeségei

Kategória: 2009/ 6

A könyvtárak társadalmi szerepének változását a mai Európában két alapvető tényező határozza meg. Az egyik az, hogy a kulturális örökség jelentős részének megőrzésével és rendelkezésre bocsájtásával történő potenciális hagyományátadás mellett, az információs technológia egyre bővülő lehetőségeinek kihasználásával információs központokká válnak. Ebben a szerepkörben a kutatást, az oktatást és nevelést és nem mellékesen a tudományos és köznapi ismeretek elterjesztését szolgálják. Anyagukat, amennyiben sikerül megőrizni, tekinthetjük időkapszulának is, olyannak, amelyet évezredek múltán csodálkozva nyitnak fel azok, akik majd akkor élnek, vagy éppen érkeznek erre a bolygóra. A másik alapvető tényező az európai dimenzió kiszolgálása, vagyis az a szerep, amelyet a könyvtárak az európai öntudat kialakításában játszanak.
Írásom elején ez utóbbi, részben kulturális politikai szempontról beszélnék. Európa semmi olyat nem tud termelni a jövőben, amit másutt a világon ne tudnának. Csak az európai országok kulturális öröksége, az erre épülő oktatás és teremteni tudás adhat szerepet a jövőben az itt élő embereknek, teheti őket versenyképessé a munkaerőpiacon. Más nem. A második világháborút követően az éppen aktuális katonai, hadiipari szempontok – az acélipar ezért volt akkor elsődleges kérdés – vetették fel egy európai közösség kialakításának szükségességét. Ezt követően – és sajnos, napjainkban is – egyoldalúan a pénzügypolitika alakítja ezt a szövetkezést. Meggyőződésem, hogy az európai politikának egyszer szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy kulturális politikáját elrontotta akkor, amikor a tagállamok magánügyévé nyilvánította (vagyis az Erópai Unió politikai szintjén degradálta), és azzal, hogy nem stratégiai elemként kezeli. (tovább…)

Címkék:

Címkék