Évfordulók – tanulmányok

Kategória: 2014/ 7

A kötet alcíme szinte mindent elárul, így némileg szokatlan, de praktikus, hogy két évforduló megünneplését jelöli. Az egyik ünnepelt a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete, a másik Sipos Anna Magdolna intézetigazgató. Az ő munkásságának rövid méltatása a kötet előszavában és Agárdi Péter (az intézet előző igazgatója) által jegyzett utószóban jelenik meg.A kötet első fejezetébe, amely A könyvtártudomány helyzete, paradigmái címet viseli, Sipos Anna Magdolna maga is írt. Dolgozata Együttműködés – Könyvtári rendszer címmel jól illusztrálja, hogy a kötet nemcsak a nemzetközi kitekintést szolgálja, hanem szerkesztői, Varga Katalin és Mészárosné Szentirányi Zita szándéka szerint tankönyvkényt, segédanyagként is felhasználható. Tanulmányának “tankönyv-értékére” világosan utal egyik alcíme: A könyvtárak együttműködésétől a könyvtári rendszerig. Többek között azt kell megállapítania, hogy a rendszerszemlélet meghonosítása érdekében tett lépések ellenére, a magyar könyvtári hálózat még mindig inkább csupán a különböző területeken meglévő együttműködés szintjén áll.
Ugyanebben a fejezetben Csík Tibor írása az információtudomány jelenét megalapozó múlttal foglalkozik, elsősorban és a teljességre törekvés igénye nélkül világítva rá arra, hogy Horváth Tibor kiket és milyen eszméket, gondolatokat tekintett meghatározónak az információtudomány területén. Az alapozó jelleg ott van Varga Katalin Új paradigma a könyvtárakban – az információs műveltség elnevezésű írásában is. (Ő egyébként több dolgozattal is szerepel a kötetben.) Ebben az írásában kiemeli, hogy a könyvtári feladatok körében újra hangsúlyt kell kapnia annak, ami mindig is alapvető volt, ez pedig a gyűjtemények folyamatos építése, fenntartása és szolgáltatása a felhasználók információs igényei szerint. Az információs műveltség alapja ugyanis, hogy meglegyenek a gyűjtemények, ahol kereshetjük az információt, és rendelkezésre álljanak az ehhez szükséges és a célnak megfelelő eszközök. Ez szinte rímel arra, hogy Sipos Anna Magdolna már említett írásában a magyar könyvtári közéletből éppen a könyvtári rendszer gyűjteményi korpuszának tartalmi és szervezési kérdéseiről szóló diskurzust hiányolja.
A tanszék többi oktatója, Béres Judit, Egervári Dóra és Tóth Máté is értékes dolgozatokkal járultak hozzá a kötet sikeréhez a biblioterápia, a web 2.0 és a katalogizálás összefüggései, valamint a multikulturális környezetben végzett közkönyvtári munka témáiban.
A kötet fontos és szimpatikus vonása, hogy nemcsak az oktatók, hanem a szak hallgatói is szerepelnek benne, néhányan több írás szerzőjeként (társszerzőjeként) is.
Többnyire övék a főszerep a második és a harmadik fejezetben, amelyek hallgatói szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok, a kurzusokra készült dolgozatok szerkesztett változataiban a nemzetközi kitekintést állítják a figyelem középpontjába. Találunk itt írást Dánia, az Egyesült Államok, Hollandia, Horvátország, Írország, Norvégia, Olaszország és Új-Zéland könyvtárügyéről. A témaválasztás nem véletlen, hiszen Sipos Anna Magdolna volt az Összehasonlító könyvtárügy kurzus ihletője. Ne felejtsük el, hogy a kötet címe is utal erre!
A harmadik fejezet – az említett nemzetközi jelleg mellett – kevésbé átfogó témákra koncentrál. Említsünk meg tehát kulcsszavakat: Norvég tudományindex, digitális képtárak, nemzeti internet archívumok Közép-Európában, e-könyvek az Amerikai Egyesült Államokban. Tegyünk melléjük címeket: Az 1956-os magyar forradalom megjelenése nemzetközi adatbázisokban és európai forrásokban; Könyvtári integráció Eszéken és Pécsett. Hallgatói dolgozatot egyébként az első fejezetben is találunk. Ez Fekete Rita munkája a közkönyvtárak szolgáltatásainak a public library és a népkönyvtári modell jellemzői alapján történő összehasonlításáról.

Összegző értékelésként mondjuk ki, hogy nem létezik olyan tanulmánygyűjtemény, amelynek minden írása érdekes és aktuális lenne. Olyan viszont van, amelyet szívesen látnánk mindenki számára hozzáférhető, elektronikus formában. Az Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy ilyen.

[Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy. Tanulmánykötet a PTE FEEK 10 éves Könyvtár- és Információtudományi Intézete oktatóinak és hallgatóinak munkáiból. Dr. Sipos Anna Magdolna 60. születésnapja tiszteletére. Szerk. Varga Katalin, Mészárosné Szentiványi Zita. Pécs, PTE FEEK, 2014. 366 p.]

Címkék