A felsőoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztési stratégiája

Kategória: 2000/11

Beszélgetés dr. Téglási Ágnessel, az OM főtanácsosával

– Kedves Ágnes! A felsőoktatási intézmények könyvtárairól sok szó esik mostanában, Nem véletlenül. Igen jelentős könyvtárakról van szó, amelyeknek számos problémája közismert. De előtérbe kerültek a könyvtárak a felsőoktatási integráció pertraktálása következtében is. Úgy tudjuk, helyzetük, állapotuk. felmérésére – mert hisz igen sok bizonytalan adat volt forgalomban – idén igen nagy erőfeszítéseket tett az Oktatási Minisztérium. De mielőtt e felmérések eredményei felől érdeklődnék, hadd kérjem arra, hogy szóljon e könyvtárak minden bizonnyal sajátos jellegéről, helyzetéről. (tovább…)

Címkék:

A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt

Kategória: 1998/ 7

A külföldi folyóirat-rendelés helyzete
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen

Általános megállapítások

Egyes felmérések szerint a tudományos ismeretek minden 15–17 évben megkétszereződnek. Az észak-amerikai tudósok pl. 1965-ben még “csak” 217 000 cikket jelentettek meg, 1995-ben publikációik száma 660 000 fölé emelkedett. A folyóiratok száma tízévenként, átlagos előfizetési díjuk hatévenként megduplázódik. (tovább…)

Címkék: ,

Tisztázatlan feladatokkal, feltételek nélkül

Kategória: 1998/ 7

Az 1980-as évek végének társadalmi, gazdasági változásai, információs kihívásai jelentősen hatottak a magyar könyvtárügyre is. A könyvtári rendszer belső szerkezete átstrukturálódott, és a könyvtárak szakmai feladatai is jelentősen változtak. Az addig túlnyomórészt csak külföldi szakirodalomból megismert és ismert számítástechnikai eszközök – a szükségesnél lassúbb ütemben ugyan – de teret kezdtek hódítani a magyar könyvtári és dokumentációs intézményekben, így mind a könyvtárososok, mind pedig az olvasók “kóstolgatni” kezdték a számítógépek alkalmazásának hatásaként kialakult új munkamódszereket, keresési stratégiákat. (tovább…)

Címkék:

Egyetemi könyvtár és jövőképek

Kategória: 1998/ 7

Finn beszámoló: aggodalmak

T. Nurminen írása fontos tünetekre és tendenciákra irányítja az olvasó figyelmét. Kiemelek néhányat: (tovább…)

Címkék:

A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt

Kategória: 1998/ 6

A BME KTK funkciója és fejlesztésének súlypontjai

I. A BME Könyvtár és Tájékoztatási Központ (KTK) funkciója

Mint egyetemi könyvtárnak elsődleges és döntő feladata az oktatás/tanulás és kutatás könyvtári és információs támogatása, az egyetem polgárai (hallgatók, oktatók, kutatók) igényeinek színvonalas kiszolgálása. (tovább…)

Címkék: ,

Egy főiskolai könyvtár a harmadik évezred küszöbén

Kategória: 1998/ 6

Mottó: Hallod-e, te ólomkatona!
Minek mereszted a szemed olyanra,
aki ügyet se vet rád?

Tuulikki Nurminennek a finn egyetemi könyvtárak helyzetét elemző tanulmányát olvasva1 óhatatlanul késztetést érez a magyar felsőoktatást szolgáló könyvtáros arra, hogy napi munkája közben megállva, a saját könyvtárának belső helyzetét és a rendszerben elfoglalt helyét is átgondolja. Nos, már az első lépésnél is falba ütközik a szándéka, hiszen viszonyítási alapra lenne szüksége. Nyomban felmerül azonban az a kérdés, hogy ha valamennyi magyarországi könyvtár fejlődése feltételezhetően egy irányba, a jövő évezred felé halad, akkor mi a különbség az önkormányzati közművelődési, az iskolai, a közép- és felsőoktatási (ez utóbbiak körében az egyetemi és főiskolai) könyvtárak között? (tovább…)

Címkék:

A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt

Kategória: 1998/ 5

A 3K idei márciusi számában a fenti címmel adtuk közre a finn egyetemi könyvtárigazgató, Tuulikki Nurminen úrhölgy – szerintünk rendkívül tanulságos – cikkét. A szerkesztőség felkért néhány magyar egyetemi és főiskolai könyvtárigazgatót, ha netán lenne a finn cikkel kapcsolatban mondandójuk a címben megjelölt, persze tágan értelmezett témakörrel kapcsolatban, és természetesen a hazai helyzetre, illetve saját könyvtárukra vonatkoztatva, foglalják azt írásba, és bocsássák lapunk rendelkezésére. Igen nagy örömünkre szolgált, hogy sokan ragadtak tollat, ültek le írógépük, számítógépük elé, és alkották meg műveiket, amelyek közül nem egy bizony árnyékba borította a finn szerző művét. (tovább…)

Címkék: ,

Újabb “bizonyíték” a finn–magyar rokonság alátámasztására

Kategória: 1998/ 5

A finn egyetemi könyvtárak állománygyarapítási gondjairól olvasva szinte pontról pontra ráismertem saját problémáinkra. Némileg megnyugodva vettem tudomásul, hogy nemcsak nálunk hiányzik az összhang a könyvtártípus szolgáltatásaival szemben támasztott követelmények és azok finanszírozása között. Ez a helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, a hosszú folyamat ellentmondásai jelentkeztek nálunk is, a finn példákkal nagyjából egyidőben vagy néhány évvel később. (tovább…)

Címkék:

Közös gondok

Kategória: 1998/ 5

A finn szerző cikkét elolvasva nem vigasztal, hogy a finnországi egyetemi könyvtárak hasonló gondokkal küzdenek, mint a magyarok. S a gondok között ott is a legsúlyosabb: az állománygyarapítás csökkenése, a gyűjtemények szegényedése. A helyzet hasonlóságát, esetenként azonosságát a Veszprémi Egyetemi Könyvtár néhány adatával szeretném érzékeltetni.
(tovább…)

Címkék:

Gondolatok…*

Kategória: 1998/ 5

Elöljáróban le kell szögezni, hogy az elmúlt években döntően megváltozott a könyvtárak hagyományos funkciója. A dokumentumok gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása helyébe az információk szolgáltatása került előtérbe. (tovább…)

Címkék:

Alábbvaló nemzet vagyunk? A felsőoktatási szakirodalmi ellátásban bizonyosan!

Kategória: 1998/ 5

Északi testvéreink felsőoktatási könyvtárai bajban vannak, mert az utóbbi években országosan csökken az állománygyarapítási keret. Erről szól Tuulikki Nurminen cikke, amelyhez a Szerkesztőség szíves felkérésére lehetőséget kaptam hozzászólni. (tovább…)

Címkék:

Magyar egyetemi könyvtárak az információs társadalomban. Megváltozott szolgáltatások, átalakult gyűjtemények

Kategória: 1998/ 5

Változások a felsőoktatásban és a társadalmi környezetben

Felsőoktatási reform

Az utóbbi 10 évben a magyarországi felsőoktatásban lényeges változások történtek. A felsőoktatási törvény szellemében a különböző szakminisztériumoktól a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz kerültek a szakegyetemek, tehát az összes felsőoktatási intézmény egységes irányítású lett. Többek között azzal a céllal, hogy összehangolt intézményfejlesztési tervek készüljenek. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék