Az Országos Könyvtári Kuratórium szerepéről

Kategória: 2001/10

Beszélgetés dr. Skaliczki Judittal, a NKÖM Könyvtári Osztály vezetőjével

Amint azt a 3K minden olvasója jól tudja (és talán, sőt bizonyosan nem csak a 3K hasábjairól, ahol is legutóbb februárban írtunk arról, hogy az Országos Könyvtári Kuratórium beszámolt 2000. évi munkájáról Rockenbauer Zoltánnak, a NKÖM miniszterének, valamint közöltünk egy igazán mélyreható beszélgetést a Kuratórium tevékenységéről a Kuratórium titkárával, dr. Redl Károllyal), az Országos Könyvtári Kuratórium 2000. június 14-én megalakult, tagjait a miniszter kinevezte, sőt az OKK lendületesen neki is látott a munkálkodásnak. Ezúttal dr. Skaliczki Juditot kérdeztük, természetesen nem a Kuratórium napi munkájáról, hanem azokról az elvekről, amelyek szellemében a Kuratórium felállt, amelyek szellemében munkáját végzi, és persze arról is, mik lennének most a “főcsapás” irányai.

– Kedves Judit! Mindenekelőtt talán azt kérdeznénk Tőled, mik az alapelvek? Mi a cél? Korunk egyik fő tendenciája – hogy filozofikusan fejezzük ki magunkat – nem a szubsztancialitás, hanem a funkcionalitás jegyében áll. Mik a Kuratórium ilyen értelemben vett funkciói? (tovább…)

Címkék:

Az Országos Könyvtári Kuratórium beszámolt 2000. évi munkájáról Rockenbauer Zoltánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének

Kategória: 2001/ 2

Rockenbauer Zoltán dolgozószobájában fogadta 2001. január 26-án az Országos Könyvtári Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) tisztségviselőit. A megbeszélésen jelen volt Skaliczki Judit, aki a minisztérium állandó megbízottjaként vesz részt a Kuratórium munkájában. A Kuratóriumot Bakonyi Péter elnök és Redl Károly titkár képviselte. A tisztségviselők rövid személyes bemutatkozása után került sor a korábban megküldött írásos beszámoló főbb megállapításainak ismertetésére és néhány szóbeli kiegészítés megtételére. Bakonyi Péter bevezetőjében elmondta, hogy a testület az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint három ülést tartott. Az első ülésen a Kuratórium értékelte a Könyvtári Intézet igazgatói helyére benyújtott pályázatokat és megválasztotta a testület tagjai sorából tisztségviselőit. A második ülésen az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tevékenységét és informatikai helyzetét ismertette Monok István főigazgató. Ezen az ülésen született döntés arról, hogy alakuljon egy független szakértőkből álló munkacsoport, amely elvégzi az OSZK informatikai rendszerének elemzését. Ugyancsak ezen az ülésen alkotta meg a Kuratórium saját ügyrendjét. A harmadik ülésen több téma tárgyalására került sor. A Könyvtári Intézet tevékenységét ismertette Dippold Péter igazgató. Az OSZK 2000. évi költségvetéséről és tevékenységéről Ambrus Zoltán, a Kuratórium tagja tartott vitaindító előadást. A testület korábbi döntésének megfelelően megalakított informatikai bizottság elnöke, Csaba László ismertette az OSZK informatikai helyzetéről kialakított főbb megállapításokat. A Kuratórium kérte a könyvtár főigazgatóját, hogy 2001 első negyedévében készüljön el a könyvtár stratégiai munkaterve, amely tartalmazza az informatikai stratégiájukat is. A munkaterv a kitűzött feladatok mellé rendelje hozzá a megvalósuláshoz szükséges forrásokat, illetve a költségvetési többletigényeket. Bakonyi Péter a beszámoló szóbeli összefoglalója után átnyújtotta Rockenbauer Zoltánnak “Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai helyzetképe” című dokumentumot.

(tovább…)

Címkék:

Az Országos Könyvtári Kuratórium tevékenységéről

Kategória: 2001/ 2

Beszélgetés dr. Redl Károllyal, az OKK titkárával

Amint a 3K olvasói jól tudják, tavaly június 14-én megalakult az Országos Könyvtári Kuratórium. A 165/1999. (XI. 19.) számú kormányrendelet hozta létre, tagjait-szakmai szervezetek konszenzusos jelölései alapján – a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere nevezte ki. Nos, a Kuratórium – bár eleddig ezt inkább csak szóbeli értesülések alapján tudhatjuk –nem henyélt. Szinte megalakulásának pillanatától munkához látott, és alig több mint fél év elteltével nem kevés eredményről számolhat be a Kuratórium titkára, dr. Redl Károly, akit persze a szakma régtől jól ismer, úgy is, mint az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatóját, úgy is, mint a Nemzeti Kulturális Alapprogram könyvtári kuratóriumának volt tagját, olvasóink pedig úgy is, mint a 3K t kitűnő tanulmányokkal, cikkekkel megtisztelő szerzőt.
Kedves Károly! Arra kérnélek, mindenekelőtt arról szólj, tulajdonképpen miért, milyen céllal, milyen meggondolások alapján jött létre a Kuratórium! A jogszabályt nyilván mindenki ismeri, Te azonban ennél többet is mondhatsz.
– Kedves Kornél! Szeretném mindenekelőtt megköszönni mindazoknak, akiknek szerepe volt abban, hogy a nevem felmerülhetett a Kuratórium lehetséges tagjai között. Nem tagadom, nagy megtiszteltetés és öröm számomra e rangos testület munkájában való részvétel. De térjünk vissza kérdésedre. Tekintettel arra, hogy a könyvtári szakirodalom még nem dolgozta fel a Kuratórium megalakulásának okait és körülményeit, a helyes választ akkor kapjuk meg, ha a Kuratórium létrehozásának kapcsán a jogalkotói szándékot vizsgáljuk. Olvasóink is tudják, hogy “könyvtári törvény” hívta életre az Országos Könyvtári Kuratóriumot. A Kuratórium jogállását, feladatait, működési rendjét pedig az általad idézett kormányrendelet határozta meg. A törvény két paragrafusa is tartalmaz idevágó rendelkezéseket. A 62. § szerint: “Az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet irányításában közreműködik az Országos Könyvtári Kuratórium”. A 100. § szerint: “Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza az Országos Könyvtári Kuratórium jogállását, összetételét, működését.” A törvény előbb idézett két paragrafusában megnyilvánuló jogalkotói szándékot kell értelmeznünk tehát. Az értelmezés során figyelemmel kell lennünk a törvényben meghatározott tartalmi és formai elemekre. A tartalmi elemek sorában vizsgálnunk kell a törvény létrehozásának célját, az OSZK és a Könyvtári Intézet feladatait, a könyvtárak finanszírozásának alapelveit és a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének feladat- és hatáskörét. Természetesen az idevágó jogszabályok részletes elemzése nem lehet egy ilyen beszélgetés feladata, de talán enélkül is elfogadható néhány főbb megállapítás. A tartalmi elemek szempontjából a könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges. Állami fenntartása stratégiai jelentőségű. Ez a kiemelt kultúrpolitikai cél csak magas szintű társadalmi kontroll mellett valósulhat meg. A létrehozott Kuratórium a könyvtári rendszer működését erőteljesen meghatározó két intézmény irányításában működik közre. Ennek a testületnek elsősorban e két intézmény törvényben meghatározott feladatainak megvalósulását kell vizsgálnia, ebből következik a testület rendkívül széles tevékenységi köre. A formai elemek szempontjából a törvény meghatározza azt is, hogy a jogforrási hierarchiában milyen szintű jogszabály rendelkezzen az Országos Könyvtári Kuratóriumról. A törvény kormányrendeletet ír elő. A kiemelt kultúrpolitikai cél megvalósítása tehát kiemelt jogi szabályozást kapott. Abban, hogy a kormány magához vonta az Országos Könyvtári Kuratórium jogállásának, összetételének és működési rendjének szabályozását, kifejeződik a megvalósítandó cél fontossága. Röviden összefoglalva: a Kuratórium célja magas szintű társadalmi kontroll biztosítása. A testület a könyvtárügyben stratégiai fontosságú két intézmény, az OSZK és a Könyvtári Intézet törvényben meghatározott feladatainak megvalósulását kíséri figyelemmel, és közreműködik az intézmények irányításában.

(tovább…)

Címkék:

Az Országos Könyvtári Kuratórium beszámolt 2001. évi munkájáról Rockenbauer Zoltánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének

Kategória: 2002/ 3

Rockenbauer Zoltán dolgozószobájában fogadta 2002. január 30-án az Országos Széchényi Könyvtár és az Országos Könyvtári Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) vezetőit. A megbeszélésen jelen volt Ferencz I. Szabolcs kabinetfőnök, Ecsedy István helyettes államtitkár, Skaliczki Judit osztályvezető. Az Országos Széchényi Könyvtárat Monok István főigazgató, a Kuratóriumot Redl Károly titkár képviselte. (tovább…)

Címkék:

Javaslatok a Könyvtári Intézet és az Országos Könyvtári Kuratórium tárgyában

Kategória: 1998/ 4

Az MKM Kulturális Örökség Főosztály Könyvtári Osztály vezetője a kővetkező levéllel fordult a szakmai szervezetek vezetőihez: (tovább…)

Címkék: ,

Beszámoló az Országos Könyvtári Kuratórium 2004–2006 között folytatott tevékenységéről

Kategória: 2007/ 2

Egy konzultatív testület munkájáról beszámolni, a teljesítményét megítélni, az elért eredményeit értékelni mindig bonyolult feladat. Hiszen azok a tanácsok, javaslatok, vitákban kiérlelt vélemények, amelyeket az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) megfogalmaz más döntést hozó személyek, testületek tevékenységén keresztül juthatnak kifejezésre. Az új ciklus felénél azonban indokolt megkísérelni, hogy képet adjunk a testület munkájáról.
Az OKK a 165/1999. (XI. 19.) számú kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 2004 végén újjáalakult. A jogszabály rendelkezéseit követő jelölési eljárás után Hiller István miniszter kinevezte az OKK tagjait. Bár a szaksajtó annak idején közzétette az OKK személyi összetételét, indokolt a teljesség kedvéért megismételni abban a formában, ahogy a miniszteri kinevezés szólt. Az elmúlt időszakban a kinevezett személyek feladatkörében bizonyos esetekben történt változás, de ez természetes folyamat néhány év távlatában. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék