Javaslatok a Könyvtári Intézet és az Országos Könyvtári Kuratórium tárgyában

Kategória: 1998/ 4

Az MKM Kulturális Örökség Főosztály Könyvtári Osztály vezetője a kővetkező levéllel fordult a szakmai szervezetek vezetőihez:

A múlt év végén az Országgyűlés számunkra örvendetesen elfogadta a nyilvános könyvtári ellátásról is szóló 1997. évi CXL törvényt, és hozzákezdtünk a követő jogszabályok előkészítéséhez is.

Egyik fontos és sürgő feladatunk a Könyvtári Intézetről szóló jogszabály előkészítése, egyben az Intézet munkájának új alapokon történő megszervezése. Ugyancsak hasznos lenne minél előbb fölállítani az 1997. évi CXL. Törvény 62. §-ában szabályozott Országos Könyvtári Kuratóriumot, amely közreműködik az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet irányításában. Elképzelésünk szerint ez a Kuratórium a két intézmény irányításában úgy venne részt, hogy képviselné a könyvtári rendszer egészét és az illetékes felügyeleti szerveket.

Mint ahogy a törvény előkészítése során is bebizonyosodott, a minisztérium és a szakmai szervezetek együttműködése gyümölcsöző, így most is számítok tevékeny közreműködésükre.

1. Kérem véleményét, javaslatait arról, hogy a tagok milyen szolgáltatásokat, milyen tevékenységek ellátását várják el a könyvtári rendszer szakmai intézetétől.

2. Kérem javaslatait az Országos Könyvtári Kuratórium összetételére és működésére vonatkozóan.

Üdvözlettel és köszönettel

Dr. Skaliczki Judit osztályvezető

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének
javaslata*

Az elnökség megtárgyalta – a tárgyban kapott felkérés alapján – a Könyvtári Intézet szervezeti helyével, jogállásával és ezzel kapcsolatos elvi, finanszírozási kérdéseivel kapcsolatos, valamint az Országos Könyvtári Kuratórium feladataival és összetételével kapcsolatos kérdéseket. Javaslataink az alábbiak:

Könyvtári Intézet

A Könyvtári Intézet (továbbiakban KI) az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) szervezetében (ill. ahhoz szervezetileg kapcsolódva), az OSZK épületében, de irányítása és finanszírozása tekintetében – az alábbiak értelmében – önállóan működjön. E megoldás semmiképpen sem veszélyeztetné az intézet jogszabályban megfogalmazott feladatainak végrehajtását, és ugyanakkor gazdasági, adminisztratív és szakmai tekintetben egyaránt számottevő előnyökkel járna. A minden tekintetben önálló intézetet szakmailag gyengébbnek, költségek és teljesítmény tekintetében kevésbé hatékonynak és – lásd a napokban kapott németországi információkat – jövőjét illetően bizonytalanabbnak tartanánk.

A KI saját költségvetése szerint gazdálkodjon, amelyet illetően az OSZK-nak ne legyen rendelkezési joga, de finanszírozási kötelezettsége sem. A KI helyiségeinek és az épület erre jutó részének fenntartási költségeit, a biztonsági szolgálat költségeit és más hasonló, az épület egészével kapcsolatos költségek fedezetét az OSZK költségvetésében kell – maradéktalanul – biztosítani. Hasonlóképpen az OSZK költségvetésében kell biztosítani a fedezetet (bár ennek – nézetünk szerint kedvezőtlenebb – alternatívája lehet az intézet vonatkozó saját kapacitásának kiépítése és finanszírozása) a KI – elkülönített – munkaügyeinek, pénzügyeinek és számvitelének intézésére szolgáló személyi és technikai kapacitásra. A KI által az OSZK-tól igénybe vett technikai szolgáltatások (nyomdai, számítástechnikai stb. szolgáltatások) ellenértékét az OSZK számlázza a KI-nek, és az – költségvetése terhére – e számlákat fizesse ki.

A KI-t az MKM irányítsa és felügyelje; ebben működjön közre az Országos Könyvtári Kuratórium (továbbiakban: OKK). A KI fejlesztési, beruházási és munkaterveit, valamint beszámolóit a miniszter (az MKM) hagyja jóvá, az OK véleményét figyelembe véve.

A KI igazgatóját a miniszter nevezze ki, az OKK és az OSZK főigazgatója véleményének meghallgatásával. Az igazgatóra vonatkozó munkáltatói jogok meghatározott részének gyakorlását a miniszter az OSZK főigazgatójára ruházhatja át. A KI igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat a KI munkatársai tekintetében.

A KI keretében működő Könyvtártudományi (a jövőben talán helyesebben: könyvtár- és információtudományi) Szakkönyvtárat fel kell venni a nyilvános könyvtárak jegyzékébe, és ennek megfelelően kell kezelni.

A KI keretében kell működtetni – a jelenlegi vagy azoknál kedvezőbb finanszírozási feltételek mellett – a könyvtári szaksajtó szerkesztőségeit és az országos (tehát nem valamely könyvtártípus, vagy régió könyvtárosait és könyvtárait képviselő) társadalmi szakmai szervezetek titkárságait.

Országos Könyvtári Kuratórium (nem ismételve az e vonatkozásban a KI kapcsán leírtakat)

a) Az OKK az OSZK és a KI irányításában való közreműködése során a könyvtárhasználói igényeket és érdekeket képviselje.

b) Az OKK véleményezze az OSZK és a KI fejlesztési, beruházási és munkaterveit, költségvetési javaslatait, valamint beszámolóit. E tevékenységet az MKM – az OKK felkérésére, szükség szerint – a szakértők bevonásával támogassa.

c) Az OKK egyben betölti az OSZK és a KI vezetői kinevezése tekintetében a pályázók alkalmasságának elbírálását végző bizottság szerepét.

d) Az OKK lépjen fel kezdeményzően az OSZK ill. a KI tekintetében általa lényegesnek tartott fejlesztéseket és egyéb változtatásokat illetően.

e) Kívánatosnak látszik a KI irányításának támogatására külön albizottság létrehozása az OK-n belül.

f) Az OKK tagjai között szerepeljenek a tudományos, gazdasági és szellemi élet e területen jártas kiemelkedő személyiségei és a könyvtári szakterület jeles képviselői.

g) Az OKK tagjait a miniszter kérje fel és mentse fel személyes minőségükben; a könyvtári szakterület képviselői tekintetében meghallgatva és mérlegelve a szakmai társadalmi szervezetek javaslatait.

h) Az OKK tagjainak felkérése 4 évre szóljon, és egyszer legyen meghosszabbítható.

Vajda Erik

* A dőltbetűs részeket az elnökséggel nem egyeztettem; ezek – reményeim szerint az egyeztetett részek szellemében tett – saját javaslataim. V. E.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
javaslata

Könyvtári Intézet

A Könyvtári Intézetnek önállóan gazdálkodó, állami fenntartású költségvetési intézménynek kell lennie.

Feladatköre kettős: részben a minisztérium könyvtári osztályának munkáját kell segítenie, részben pedig a szakmát kell szolgálnia.

Alapfeladatai:

1. Az országos könyvtári rendszer működésének rendszeres felmérése, elemzése, kutatása.

2. A könyvtári jogszabályokhoz, azok aktualizálásához háttéranyagok készítése.

3. A könyvtári törvény 60. § (3) bekezdésében megfogalmazott további szolgáltatások.

Kiegészítő szolgáltatások: minden olyan szolgáltatás, amelyre a könyvtári rendszer felhasználói igényt tartanak, és amelyet részben vagy egészében finanszíroznak.

Az intézet gazdálkodása:

Költségvetését az MKM költségvetésében külön soron kell tervezni.

Az intézet vegye át az OSZK-tól a működéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket, ugyanakkor térítse önálló költségvetéséből a működési költségeket (fűtés, világítás, takarítás).

Könyvtári Kuratórium

Feladatköre:

A Könyvtári Kuratórium a Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet és a központi szolgáltatások irányításában és fejlesztésében működik közre. A két említett intézmény vezetőjének kiválasztásában egyetértési joga van, a központi szolgáltatások és a fejlesztések terén javaslattételi joga, a munkaterv, a költségvetés, a beszámoló, az SZMSZ kérdéseiben pedig véleményezési joga.

Tagjai:

Kilenc tagú, ebből ötöt a két szakmai ernyőszervezet, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete delegálhat, hármat az ágazati miniszter, a kilencedik pedig az MKM Könyvtári Osztályának mindenkori vezetője. A tagok megbízási ideje három év, ez egyszer meghosszabbítható (ez alól természetesen kivétel a könyvtári osztály vezetője). Az OSZK-val és a Könyvtári Intézettel foglalkozó üléseken tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesznek részt az intézmények igazgatói.

Nyilvánossága:

A kuratórium üléseinek jegyzőkönyve alapján tájékoztató készül a szakma számára, mely a szaklapokon keresztül kerül nyilvánosságra.

Működése:

Titkársága a minisztérium könyvtári osztályán működik, ennek pénzügyi feltételeit külön kell biztosítani. A működési költségeket szintén a könyvtári osztály kezeli.

Zalainé Kovács Éva

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának
javaslata

I. A Könyvtári Intézet feladatai, hatásköre

1. Alapító okiratában a globális célok, valamint a funkciók és a jogállás tisztázása szükséges (háttér-intézmény, kvázi-önálló intézmény, továbbá finanszírozási módját tekintve költségvetési, közalapítványi, egyéb non-profit közhasznú formában működik-e stb.)

2. Meg kell határozni, milyen, a nyilvános könyvtári ellátást szolgáló feladatokat lásson el javaslattételi, véleményezési, döntési kompetenciákkal, továbbá végrehajtási szinten milyen nyilvántartási és egyéb adminisztratív tevékenységek tartoznak az Intézethez.

3. A konkrét feladatok felsorolásszerűen az EKK tagjainak javaslatait összefoglalva, de nem egyeztetve: hatósági; tanácsadó; könyvtári kutatások koordinálása; továbbképzés; szakmai irányelvek, ajánlások, minta-alapszabályzatok (SzMSz-ek) kidolgozása, valamint információs szolgáltatások a szakmának; a szakfelügyelet ellátása; hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok gondozása; konferenciák szervezése; szakkönyvtár működtetése.

II. Országos Könyvtári Kuratórium feladatai, hatásköre

1. Alapító okiratában a működtetés célja, formája, finanszírozása.

2. A könyvtári ellátás stratégiai fejlesztési irányainak kijelölése, az ezekhez rendelt pénzforrások, úgy mint különböző költségvetési pénz-alapok pályázati céljainak összehangolása, közalapítványok, a könyvtárak működésének felügyelete, az MKM könyvtári ellátás fejezeti címein rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának kontrollja.

3. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények körének meghatározása, az egyes intézmények nyilvánossá minősítése, akkreditálása.

4. A szakmai-etikai irányelvek működésének felügyelete a könyvtárhasználók jogainak biztosítására.

III. Az Országos Könyvtári Kuratórium összetétele

1. Könyvtárhasználó csoportok képviselői (diákönkormányzatok, oktatók, kutatók stb.);

2. Fenntartók képviselői;

3. Könyvtárosok intézmény-típusonként;

4. Szakmai érdekképviseleti delegálás (egyesületek);

5. MKM, PM, BM, IM delegáltjai.

Huszár Ernőné dr.

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének
javaslata

Könyvtári Intézet

A törvény a Könyvtári Intézet feladatrendszerét jól körülhatárolja, a rendeletnek kell kimondani az eddigi – a KMK-ra vonatkozó -jogszabályoknak a hatályvesztését. A rendelet lehet Alapító Okirat, melynek a következőket kell tartalmaznia:

1. Az Intézet adatai, a jogelődre vonatkozó jogszabályok.

1.1. Az Intézet lehet a) költségvetési szerv;

b) közalapítvány;

c) alapítvány;

d) társadalmi szervezet;

e) gazdasági társaság.

Mindegyik jogállással kapcsolatban lehetnek érvek és ellenérvek. A jogalkotó szándékát figyelembe véve a költségvetési szerv forma a legműködőképesebb. A demokratikus működés biztosítéka a Kuratórium, melyben a szakmai szervezetek képviseltethetik magukat.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az Intézet jogállása az OSZK-étól nem térhet el.

1.2 Az Alapító Okirat kidolgozásakor az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a az irányadó.

2. Alaptevékenység

képzés, továbbképzés, képzéskoordinálás:

tájékoztatás;

készségszintű oktatás;

tanfolyamszerű képzés.

szakkönyvtár és információs rendszer működtetése:

a hazai szakirodalom teljes körű,

a hungarikák és

a külföld szakirodalmának reprezentatív gyűjtése;

Minerva, MAKSZAB, KDSZ, SDI.

Új könyvek, közös katalogizálás:

a köteles példányon alapuló, a nemzeti bibliográfiákkal együttműködő információs rendszer;

bekapcsolódás a MOKKA programba, közös katalogizálás.

a könyvtárak marketing tevékenységének és kutatómunkájának kezdeményezése és összehangolása különböző formák alkalmazásával;

szabványok, szabályozók kidolgozása a szakmai szervezetekkel, az országos szakkönyvtárakkal együttműködve;

irányelvek, szabályzatok elkészítése:

a szakmai szervezetekkel és az országos szakkönyvtárakkal;

tanácsadó és tájékoztatási központi feladatok: szakmai tanácsadás: jogi tanácsadás; referenciaszolgáltatás; a fenntartók és a felügyeleti szervek szükség szerinti tájékoztatása; a könyvtárosok szakmai érdekképviselete;

public relations, human relations:

médiák;

gazdasági társaságok;

oktatási és művelődési intézmények;

államigazgatási és államhatalmi szervek;

erőszakszervezetek;

egyházak;

társadalmi szervezetek;

országos statisztika, benne szakkönyvtári és közművelődési könyvtári statisztika – számítógépes elérhetőséggel;

egyéb feladatok, pl. kiadói tevékenységével az a)–i) pontokban leírtak elősegítése.

3. Az alaptevékenységen belül, az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználása:

könyvtárak, tájékoztatási intézmények, szakmai szervezetek, társadalmi szervezetek, magánszemélyek információellátása külön megrendelés alapján;

az alaptevékenység során keletkezett termékek értékesítése;

terem, eszköz bérbeadása;

fölöslegessé vált eszközök értékesítése.

4. Vállalkozói tevékenység:

Az alaptevékenység körébe nem tartozó kiadói, nyomdai tevékenység, fordítás, tolmácsolás, lektorálás, szerkesztés, kiállítás, szaktanácsadás, szakvélemény, tervezés, szervezés, rendezés.

5. Az Intézet

jogállása: jogi személy;

gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

6. Kinevezési rend:

Az Intézet vezetőjét (főigazgató vagy igazgató) – nyilvános pályázat alapján az Országos Könyvtári Kuratórium javaslatára a miniszter nevezi ki, és a Kuratórium gyakorolja a munkáltatói jogokat.

7. Szervezeti és működési szabályzat:

az Intézet készíti el az Alapító Okirat megjelenését követő 60 napon belül;

a Szabályzat a felügyeleti szerv (MKM) jóváhagyásával lép érvénybe.

Könyvtári Kuratórium

A kuratóriumnak nem lehet tagja, illetőleg elnöke:

az MKM tisztségviselője, munkatársa;

az OSZK munkatársa;

a Könyvtári Intézet munkatársa;

szakszervezeti tisztségviselő, munkatárs.

A kuratórium jogköre:

a Szervezeti és működési szabályzat elfogadása;

az OSZK és a KI éves gazdasági tervének elfogadása és mérlegének megállapítása;

javaslattétel az MKM-nek az állami költségvetési támogatás, céltámogatás összegére;

az OSZK és a KI éves munkatervének elfogadása, a tervben leírtak ellenőrzése;

a törvényesség betartásának ellenőrzése.

3. A kuratórium és az elnökség működése:

a kuratórium, illetőleg az elnökség a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik, de a kuratórium legalább negyedévente, az elnökség pedig legalább havonta. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratórium tagjai többségének kérésére az elnök köteles az ülést 14 napon belül összehívni;

a kuratórium tagjainak szavazati joga egyenlő;

c) az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. A határozat meghozatalához a jelenlévők többségének szavazata szükséges;

az összes tag szavazatának kétharmadára van szükség az elnök vagy az alelnökök visszahívásáról történő döntés esetén;

az ülés napirendjét az elnök állítja össze. A napirendre a kuratórium bár mely tagja tehet javaslatot: ennek elfogadásáról az ülés dönt;

a kuratórium ügyintéző, ügykezelő és ügyviteli teendőit a kuratórium titkársága látja el. A titkárság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az alapító okirat állapítja meg.

4. A kuratórium felügyeleti szerve az MKM.

5. A kuratóriumi tagok díjazása:

elnök: a miniszteri fizetés 70%-a;

alelnökök: a miniszteri fizetés 50%-a;

a kuratórium tagjai: a miniszteri fizetés 10%-a. Költségtérítés a kuratórium valamennyi tagját megilleti.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)