Az Országos Könyvtári Kuratórium beszámolt 2000. évi munkájáról Rockenbauer Zoltánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének

Kategória: 2001/ 2

Rockenbauer Zoltán dolgozószobájában fogadta 2001. január 26-án az Országos Könyvtári Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) tisztségviselőit. A megbeszélésen jelen volt Skaliczki Judit, aki a minisztérium állandó megbízottjaként vesz részt a Kuratórium munkájában. A Kuratóriumot Bakonyi Péter elnök és Redl Károly titkár képviselte. A tisztségviselők rövid személyes bemutatkozása után került sor a korábban megküldött írásos beszámoló főbb megállapításainak ismertetésére és néhány szóbeli kiegészítés megtételére. Bakonyi Péter bevezetőjében elmondta, hogy a testület az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint három ülést tartott. Az első ülésen a Kuratórium értékelte a Könyvtári Intézet igazgatói helyére benyújtott pályázatokat és megválasztotta a testület tagjai sorából tisztségviselőit. A második ülésen az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tevékenységét és informatikai helyzetét ismertette Monok István főigazgató. Ezen az ülésen született döntés arról, hogy alakuljon egy független szakértőkből álló munkacsoport, amely elvégzi az OSZK informatikai rendszerének elemzését. Ugyancsak ezen az ülésen alkotta meg a Kuratórium saját ügyrendjét. A harmadik ülésen több téma tárgyalására került sor. A Könyvtári Intézet tevékenységét ismertette Dippold Péter igazgató. Az OSZK 2000. évi költségvetéséről és tevékenységéről Ambrus Zoltán, a Kuratórium tagja tartott vitaindító előadást. A testület korábbi döntésének megfelelően megalakított informatikai bizottság elnöke, Csaba László ismertette az OSZK informatikai helyzetéről kialakított főbb megállapításokat. A Kuratórium kérte a könyvtár főigazgatóját, hogy 2001 első negyedévében készüljön el a könyvtár stratégiai munkaterve, amely tartalmazza az informatikai stratégiájukat is. A munkaterv a kitűzött feladatok mellé rendelje hozzá a megvalósuláshoz szükséges forrásokat, illetve a költségvetési többletigényeket. Bakonyi Péter a beszámoló szóbeli összefoglalója után átnyújtotta Rockenbauer Zoltánnak “Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai helyzetképe” című dokumentumot.

Rockenbauer Zoltán az írásban benyújtott dokumentumokhoz és a szóbeli beszámolóhoz kapcsolódva számos kérdést tett fel. Kérdései érintették az OSZK általános helyzetét; a könyvtári informatika állapotát, különös tekintettel az AMICUS integrált könyvtári rendszerre. A könyvtár honlapjával kapcsolatosan szerzett személyes tapasztalatai alapján érdeklődött a honlap tartalmának fejlesztési terveiről. Információkat kért az OSZK retrospektív katalóguskonverziójának helyzetéről, a külföldi nemzeti könyvtárak idevágó és összehasonlításra alkalmas adatairól. Az írásos beszámoló és a megbeszélésen elhangzottak alapján, Rockenbauer Zoltán egyetértett a következő feladatok kiemelt kezelésével. Fontos feladat az OSZK informatikai helyzetének javítása, ennek során legyenek tekintettel az informatikai bizottság jelentésében megfogalmazottakra. Különös figyelmet kell szentelni az OSZK retrospektív katalóguskonverziójának és ezzel összefüggésben az adatok internetes megjelenítésének. A felhasználók érdekében törekedni kell a külföldi adatbázisok hazai alkalmazása során a tartalomszolgáltatás adta lehetőségek összehangolására a különböző tudományos, oktatási és közgyűjteményi intézmények között. Az OSZK stratégiai munkatervének elkészülte után a minisztérium vizsgálni fogja a kitűzött célokat, és meghatározza a támogatott feladatok körét. Rockenbauer Zoltán felhívta a figyelmet az OSZK eddig elért eredményei hatékonyabb megjelenítésének fontosságára a nagyközönség körében.

Az ülés zárásaként Bakonyi Péter felkérte a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterét a 2001.. évi “Internet Fiesta” egyik védnökének. Rockenbauer Zoltán vállalta a védnökséget, és támogatásáról biztosította a szervezőket.

Címkék