A helyismereti információkeresés és a világháló

Kategória: 2004/ 9

Bibliográfiák, életrajzi indexek
lexikonok

Az utóbbi hónapokban e lap hasábjain több szerző is foglalkozott a helyismereti munkával, aktualitásával az 1997. évi CXL. törvényt idézve és az IFLA idevonatkozó állásfoglalása szellemében.1 Bényei Miklós, a téma szakértője a kistelepülések könyvtárainak a helyismereti teendőit fogalmazta meg, Gerő Gyula még külön a könyvtártörténet-írás fontosságát és időszerűségét is hangsúlyozta az általános teendők mellett. Mindkét írás az elvégzendő feladatok egyfajta módszertani útmutatója, kalauza is egyben, a gyűjtőkör kialakításától a helyismereti információszolgáltatásig.

Ez az írás azokból a lehetőségekből szeretne felvillantani néhányat, amelyeket az internet nyújthat a kistelepülések könyvtárosainak a településekkel kapcsolatos információk összegyűjtésében. Nem elsősorban az internetes keresőkre (keresőgépekre), mint amilyen a Google vagy a Vizsla és mások, nem is az internetkatalógusokkal (Hudir, Yahoo, Google Címtár stb.) történő keresésre gondolok – ezeknek is megvan a maguk szerepe természetesen -, hanem az interneten elérhető adatbázisok különböző típusaira, elsősorban is az ún. teljes szövegű adatbázisokra.

A kiskönyvtárakban a helyismereti információszolgáltatást a múltban erősen korlátozta az állományok “nagysága”, összetétele, az adatok kutatásához szükséges referensz művek (lexikonok, szótárak, enciklopédiák stb.), a megfelelő szakbibliográfiák, feltáró eszközök hiánya. Ma, ha egy kiskönyvtárban lehetőség van az internet használatára, ha a megfelelő forrásokat és a keresés módszereit is ismeri a könyvtáros, akkor kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ugyanolyan színvonalú és mélységű helyismereti tevékenységet lehet végezni, mint a városi és megyei könyvtárakban. Szerencsére az interneten számos forrás ingyenesen is elérhető. Közülük a legtöbb az internetes keresők által nem látható weben, az ún. mély weben található. A CD-ROM-on és a DVD-n megjelenő információforrások beszerzésére anyagi okokból csak korlátozott lehetősége van a kis intézményeknek, ezért különösen fontosak számukra a webes kiadások.

(tovább…)

Címkék: ,

Az országos internetfelmérés összegzése

Kategória: 2005/ 3

A Könyvtári Intézet 2004. szeptember és november hó folyamán felmérést végzett a magyarországi könyvtárak internet paramétereiről. A felmérés a NKÖM Könyvtári Főosztálya megbízásából készült, részt vett benne valamennyi megyei könyvtár, valamint a Könyvtári Intézet részéről Fazakas Csongor, Vidra Szabó Ferenc, Pétersilka Ágnes és Somogyi József. A felmérés vezetője Fehér Miklós volt. (tovább…)

Címkék:

Az internetes keresők oktatása a hazai és a külföldi könyvtárosképzésben

Kategória: 2012/ 2

A tárgykör megjelenése a Nyíregyházi Főiskolán

A korábbi kredit alapú informatikus könyvtáros képzésünkben heti kétórás gyakorlati szeminárium keretében nyílt lehetőségem arra, hogy oktassam ezt a tárgykört az Alkalmazott szoftverek tantárgy keretében. 2005-ben kollégáimmal már gondoltunk arra, hogy ezt a témakört önálló tantárgyként helyezzük el a Bologna rendszerű nappali és levelező tagozatos képzésünkben. 2006 szeptemberétől az informatikus könyvtáros BA alapszakunk tantervében “B” típusú tantárgyként jelenik meg ez az ismeretkör Internetkeresők néven. A “B” típusú tantárgy megnevezés azt jelenti, hogy az információs menedzsment szakirányunkon az egyik kötelező tantárgy a hallgatóink számára. Heti egy előadás és két gyakorlat formájában került meghirdetésre a hallgatók tanulmányainak ötödik félévében. A tantárgy gyakorlati érdemjeggyel zárul az adott félév végén és három kreditpontot ér. A gyakorlati érdemjegy megajánlása évközben megírt zárthelyi dolgozatok eredményei alapján történik. 2009 szeptemberétől módosítottunk tantervünkön annak érdekében, hogy biztosítsuk hallgatóink egyenletes leterheltségét tanulmányaik során. Ezt a tárgyat előrébb hoztuk tantervünkben, jelenleg a harmadik félévben hirdetjük meg a hallgatóink számára. A tantárggyal kapcsolatban további változtatásokra nem került sor tantervünkben. (tovább…)

Címkék: ,

Számítógép-használat és felekezeti hovatartozás

Kategória: 2007/12

A kutatásról

Ez az írás az Országos Széchényi Könyvtár és a TÁRKI 2005. szeptember 16-a és október 15-e között folytatott országos reprezentatív vizsgálatából származó vallási és felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat ismerteti. E kutatásból származó adatokra építve ezidáig számos tanulmány jelent meg.1
A mintavétel során többlépcsős, arányosan rétegzett valószínűségi eljárás alkalmazására került sor. A minta nemcsak a felnőtt magyar népességet, hanem a magyar háztartásokat régió szerint is reprezentálja. Az összes felkeresett cím száma: 4288 volt, az összes lekérdezett címé pedig 2058. A 16 éven felüli egyéni lekérdezett kérdőívek száma: 3808.
Mivel korábbi kutatásaink során a felnőtt lakosságra vonatkozó adatokkal dolgoztunk, ezért az adatállományból leválogattuk a 18. életévüket be nem töltöttek által szolgáltatott adatokat. A korábbi adatokkal való összevetés, az összehasonlíthatóság csak ezáltal valósulhatott meg. Itt kell elmondani, hogy az OSZK-n belül működő olvasáskutatási műhelynek soha korábban nem volt alkalma ilyen megbízhatóságú és nagyságrendű (3674 fős) mintával dolgoznia.
A TÁRKI 163 tételt tartalmazó omnibusz kérdőívében 10 kérdéssel volt jelen az olvasás témakör. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék