Könyvtár-filozófiai kézirat a (piac)gazdaság, a (köz)könyvtár-politika és a kultúra viszonyának újraértelmezéséhez

Kategória: 2006/ 9

Termelés, kultúra, felépítmény

A közkönyvtárakról szóló cikksorozatom* záróköveként, a könyvtárakat mint gazdasági-társadalmi képződményeket, a piacgazdaság mechanizmusának rájuk érvényes vetülete szempontjából kívánom elemezni, bemutatva működésüknek szükségszerű mozzanatait, amelyeknek ebben az alapvetően fogyasztói szemléletű gazdasági rendszerben kell a kultúra egyetemességéből adódó értékrendet sugározniuk és megtalálniuk kultúraátadó és megőrző funkcióikat. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a 2007-2013 közötti időszakban*

Kategória: 2006/ 6

Előadásom mottójaként a környezetvédők által gyakran idézett jelmondatot választottam, amely így szól: “Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!” E két szóból származik egy újkeletű kifejezés, a glokalizáció, ami jól kifejezi azt, hogy egyszerre kell globális és lokális kontextusban gondolkodnunk. (tovább…)

Címkék: ,

A határon túli magyar könyvtárak támogatásának alakulása a rendszerváltozás óta eltelt időben

Kategória: 2004/ 6

1989 fordulópont volt a Kárpát-medence magyarsága számára. No persze itt most nem magáról a politikai változásról van szó, hanem annak egyik hozadékáról, az országhatárokkal sokfelé szabdalt magyarság közötti, illetve az anyaország és a határon túl élők közötti kapcsolatok megváltozásáról. Mindenki emlékszik a romániai forradalom idején megindult spontán segélyszállítmányokra, amelyek között az alapvető életfeltételeket biztosító élelmiszer és ruhanemű mellett már akkor megjelentek a szellemi táplálékot nyújtó könyvek. Az eltelt mintegy másfél évtized során aztán a könyvadományok spontán akciói (alkalmi könyvgyűjtések, alapítványi támogatások stb.) mellett egyre gyarapodtak a szervezetten és rendszeresen juttatott támogatások (pl. az Országos Széchényi Könyvtár, megyei és városi könyvtárak közvetlen kapcsolatai határon túli könyvtárakkal), végül 1996ban megszületett a támogatások egységes keretbe szervezésének intézményes fóruma (a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szervezésével megalakult A határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programját gondozó szakmai bizottság). Sajnos – főleg anyagi okok miatt – ma, idestova tizenöt év után sem nélkülözhetik a határon túli magyar olvasók a hazai támogatásokat. A változás abban összegezhető, hogy a könyvjuttatások mellett egyre nagyobb teret kap a könyvtár mint intézmény fejlesztése, mind a technikai (számítógépes hardverek és szoftverek), mind a személyi (könyvtárosok képzése, továbbképzése) feltételek terén.

A támogatások rendszere és intenzitása régiónként változó, eltérő lehetőségek és feltételek jellemzik a magyar könyvtárakat, könyvtári hálózatokat. És bizonyos mértékig eltérőek az olvasói igények is, amelyeknek a gyűjtemények meg kívánnak felelni.

(tovább…)

Címkék: ,

A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása

Kategória: 2005/10

Adatelemzés

Bevezetés

A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásának törvényi kereteit a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapozta meg, majd a művelődési és közoktatási miniszter 15/1998. (III. 31.) MKM rendelete tette alkalmazhatóvá. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatok által fenntartott nyilvános könyvtárakra terjedt ki, a rendelkezésre álló összeget a települési és megyei könyvtárak állománygyarapítási kereteinek fejlesztésére lehetett felhasználni, a rendelkezésre álló saját forrás arányában. (tovább…)

Címkék:

Támogatás a gyakorlatban

Kategória: 2005/10

Az érdekeltségnövelő támogatás kapcsán készülő hatástanulmány részeként az alábbi kérdésekkel fordultunk a megyei könyvtárak módszertanosaihoz, hogy – a rendelkezésre álló adatok elemzésén túl – tapasztalataikat, véleményeiket összegyűjtve még árnyaltabb képet kaphassunk a támogatás felhasználásáról. (tovább…)

Címkék:

A közkönyvtárak fejlesztési programjának állása

Kategória: 1997/ 2

A művelődési tárca folytatni kívánja a közkönyvtárak fejlesztésére kidolgozott program megvalósítását. Hosszú távú megoldást természetesen ezen a területen is a könyvtári ellátásról szóló törvény elfogadása, ill. az e törvényben megfogalmazott állami és önkormányzati feladatok végrehajtása és e feladatok ellátását biztosító központi támogatások rendszere jelenthet majd. A törvény koncepcióját – a kormányprogramnak megfelelően – elkészítettük, hamarosan megkezdjük a tárcaközi egyeztetést és az önkormányzati szövetségekkel való tárgyalásokat, így a törvény tervezete még ez év tavaszán a kormány, ill. a parlament elé kerülhet.

(tovább…)

Címkék:

Címkék