Tartalom

Kategória: 2012/ 6

KÖNYVTÁRPOLITIKA
A könyvtárak – az információ- és az inspirációszerzés legfontosabb forrásai. Az EBLIDA állásfoglalása 3-5
Pegán Anita: Önkéntesség és könyvtár. Interjú Gulyás Lászlónéval, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár munkatársával, az MKE Borsod Megyei Szervezetének elnökével 6-12

MŰHELYKÉRDÉSEK
Ásványi Ilona: Észrevételek az egyházi könyvtárak szakfelügyelete kapcsán. Beszámoló a teljesség igénye nélkül a 2009 és 2011 közötti időszakról 13-32

KONFERENCIÁK
Rózsa Dávid: Kulturális javak Virtuáliában. A közgyűjtemények és a digitális tér 33-36
Horváth Sándor Domonkos: Digitalizációs ködfoltok – avagy eltévedtek a csodák az úton? 37-40

ÉVFORDULÓK
Filip Gabriella: Homálynoky, a könyvtáros. Kálnoky László születésének 100. évfordulójára 41-45

KÖSZÖNTŐ
Borus Gábor: Hűség és szolgálat (II.) 46-50

NAPLÓ
Bartók Györgyi: Irodalmi délután 51-53

KÖNYV
Pogány György Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára 54-59
Csóka-Jaksa Helga: Klimo György püspök és kora 59-62
Mezey László Miklós: Eger városának történetei 63-64

A könyvtárak – az információ- és az inspirációszerzés legfontosabb forrásai

Kategória: 2012/ 6

Az EBLIDA állásfoglalása*

“Az Európai Unió nem csupán egy gazdasági folyamat vagy egy kereskedelmi hatalom, hanem sokak – joggal – példa nélküli és eredményes társadalmi és kulturális projektnek tekintik.” (Az európai kulturális menetrend a globalizálódó világban)
Európa könyvtárai fontos szerepet játszanak ebben a “társadalmi és kulturális projektben”. Az európai könyvtárakban rejlő lehetőségeket mindmáig nem sikerült teljességgel kiaknázni az Európai Unió fejlesztése érdekében, amelynek alapértékei a sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd tisztelete, a szabad véleménynyilvánítás, az emberi méltóság, a szolidaritás és tolerancia. (tovább…)

Címkék: ,

Önkéntesség és könyvtár

Kategória: 2012/ 6

Interjú Gulyás Lászlónéval, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár munkatársával, az MKE Borsod Megyei Szervezetének elnökével

Az Európa Tanács egy 2009. évi határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve lett. Természetesen Magyarország is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek – többek között – az egyik eredménye az lett, hogy elkészült a “Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020″ tervezete.
Magyarországon az önkéntesség jogi hátterét az “A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény” adja, amelyben az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységet. E törvény meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében. (tovább…)

Címkék: ,

Észrevételek az egyházi könyvtárak szakfelügyelete kapcsán

Kategória: 2012/ 6

Beszámoló a teljesség igénye nélkül a 2009 és 2011 közötti időszakról1

Az egyházi könyvtárak szakfelügyelete 2006-ban kezdődött el. Évente általában 5, (2010-ben 7) könyvtár vizsgálatával ebben a könyvtártípusban a munka lassan a végéhez közeledik.2
A kísérleti évről (2006) a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban olvashattunk beszámolót,3 majd az első három évről (2006-2008) összegző írás jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a könyvtári szakfelügyeletről kiadott kötetében.4 Az alábbiakban a 2009 és 2011 között eltelt három év tapasztalatait kívánjuk öszszefoglalni az egész “projektre” vonatkozóan, tágabb összefüggésben szemlélve az elvégzett munkát. (tovább…)

Címkék: ,

Kulturális javak Virtuáliában. A közgyűjtemények és a digitális tér

Kategória: 2012/ 6

A XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál második napján, 2012. április 20-án a Millenáris fogadóépületének Lázár Ervin-termében Szellemi örökségünk digitális megőrzése címmel konferenciát rendezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Arcanum Adatbázis Kiadó. A megjelenteket Fehér Miklós, az MKE főtitkára köszöntötte; a rendezvény moderátora Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa, a Pécsi Tudományegyetem oktatója volt.

Az előadások sorát Lovas Borbála, a Mandalat Munkacsoport tagja nyitotta meg a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) működéséről és alapelveiről szóló referátumával. Mint kifejtette, a digitális korban a kultúrának nemcsak reprezentatív terekben kell megjelennie, hanem mindenhonnan elérhetőnek kell lennie. (tovább…)

Címkék: ,

Digitalizációs ködfoltok – avagy eltévedtek a csodák az úton?*

Kategória: 2012/ 6

“A csodák eltévedtek az úton / megyek tovább /
foszladozó esernyőmmel / a szemerkélő esőben”.
(Horváth Károly: A csodák eltévedtek az úton.
1981. március 15.)

Ködfolt: mindaz, ami a fejünkben gyökeredzik és a fülünkbe suttog, hiúságunkat birizgálja és rivalizálásra ösztönöz – magyarán megnehezíti számunkra az együttműködés tényleges (és nem papír-rongyként deklarált) megvalósítását.
Csoda: egy olyan együttműködési rendszer kialakítása, amely nem valami ellen, valamitől elhatárolódva, avagy másvalamihez csatlakozva, emezt-amazt deklarálva, kinyilatkoztatva, alátámasztva vagy megcáfolva, hanem csakis a közjó érdekében, a felhasználó önfejlesztésének támogatása érdekében valósul meg, és lép tartós fejlődési pályára. (tovább…)

Címkék: ,

Homálynoky, a könyvtáros

Kategória: 2012/ 6

Kálnoky László születésének 100. évfordulójára

Az évforduló – főleg, ha kerek, pláne, ha száz – jó alkalom az egykor élt jeles személyek alakjának felfedezésére, méltatására. Ilyenkor szokás az ünnepelt tiszteletére konferenciákat rendezni, pályázatokat hirdetni, utcát, iskolát, óvodát elnevezni; emléktáblát vagy szobrot avatni, koszorúzni és így tovább. Hogy mit szólna mindehhez születésének századik évfordulóján Kálnoky László költő, erről kicsit később. És hogy mindezek közül mit kap az idén – posztumusz, mert már csak így lehet -, arról majd jövőre tudunk összegzést készíteni, hiszen javában tart a centenáriumi év. (tovább…)

Címkék:

Hűség és szolgálat (II.)*

Kategória: 2012/ 6

Kőszegfalvi Ferenc, a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár helyismereti munkatársa közel negyedszázadnyi munka után 1999 márciusának elején ment (először) nyugdíjba. Ő 1984-ben a Könyvtárosban “Hűség és szolgálat” címmel készített interjút az akkor hetvenéves Kárász József íróval, munkaköri elődjével, atyai jóbarátjával. Most a 2012-ben 75. éves vásárhelyi helytörténészen a sor, hogy újólag beszéljen nekünk életéről, munkájáról, önmagáról, nyugdíjazása utáni éveiről (tovább…)

Címkék: , ,

Irodalmi délután

Kategória: 2012/ 6

A Petőfi Irodalmi Múzeum volt a házigazdája annak a rendhagyó irodalmi délutánnak, amely az “utolsó kávéházi mesemondó”, Eötvös Károly (1842-1916) munkásságát, irodalmi értékét, és a szerző Balatonhoz kapcsolódó történelmi, földrajzi, honismereti tudását, élményeit, emlékeit idézte meg 2011 decemberének első napján. Mire ezek a sorok megjelennek, már a kora nyári napfény veszi át helyét a téli borúnak, az esemény krónikása azonban úgy érzi, mindenképpen érdemes, ha némi késéssel is, de számot adni erről a jókedvre derítő, szívet melengető téli eseményről, hiszen az itt bemutatott kötetek a nyári utazások és kirándulások közeledtével válnak igazán aktuálissá.

(tovább…)

Címkék:

Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára

Kategória: 2012/ 6

A hazai könyv- és könyvtártörténeti kutatások nagy múltú és egyik legjelentősebb szervezője a Magyar Könyvszemle. Az 1876 óta napvilágot látó folyóirat néhány évvel ezelőtt társult a közreadást vállaló Argumentum Kiadóval és az 1994-ben alakult és a régi könyvek feldolgozását koordináló grémiummal, a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület régi könyves szekciójával, a MOKKA-R tagozattal közös kiadványsorozat indítására. A 2008 óta megjelenő, A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei elnevezésű vállalkozásban tematikailag összetartozó tanulmányok jelennek meg, olyan alapvető, új kutatási eredményeket tartalmazó dolgozatok, amelyek így együtt messze meghaladják a Magyar Könyvszemlében még közreadható terjedelmet. Eddig négy darabja jelent meg a sorozatnak, az első a MOKKA-R Egyesület 2007. december 17-ei ülésének anyagát tette közzé. (tovább…)

Címkék:

Klimo György püspök és kora

Kategória: 2012/ 6

A kötet a 2010-ben, Klimo György pécsi püspök születésének 300. évfordulójára megrendezett konferencia előadásait tartalmazza. Először Monok István levezető elnök tollából olvashatunk egy rövid bevezetőt, majd a konferencia “főszereplője”, Klimo György életrajza következik.
A kötet szerkesztői, Pohánka Éva és Szilágyi Mariann jól elkülöníthető tematikai egységekre osztották a kiadványt. Az elsőben, A nagy könyvtáralapítók címmel igyekeztek kontextusba helyezni Klimo György tevékenységét és könyvtárát. Az első tanulmányt Pohánka Éva jegyzi; a szerző kísérletet tesz arra, hogy a korábban megjelent és a szakirodalomban széles körben elterjed adatokat, amelyek a könyvtár állományának nagyságáról szólnak, helyesbítse. Munkája alapját a Klimo püspök halálakor készült hagyatéki leltárban szereplő könyvjegyzék és a Koller József által készített, az 1779-es állapotot tükröző katalógus adja. Az új adatokat, amelyek a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb állományról szólnak, másfajta vizsgálattal is igyekszik a szerző alátámasztani. A püspöki könyvtár eredeti helyszínének alaprajza és leírása ad támpontot annak mérlegeléséhez, hogy a polcokra mekkora állomány férhetett el. (tovább…)

Címkék: ,

Eger városának történetei

Kategória: 2012/ 6

Az erdélyi származású, jogi végzettségű és élete végéig gazdálkodással foglalkozó Gorove László (1780-1839) a XIX. század első évtizedeinek, a reformkornak volt egyik jellegzetes szellemi embere. Annak a kornak, amikor – a nyelvújítás mellett – rendkívüli figyelem és érdeklődés irányult a nemzeti múlt kérdéseire. Amikor a “haza és haladás” programját a korszak meghatározó személyiségei a múlt ismeretének és tudatosításának alapzatán képzelték el és szolgálták önzetlenül. Gorove 1820 körül kezdett Eger múltjával foglalkozni; kutatásai során megfordult a nemzeti könyvtárban, esztergomi, pozsonyi, bécsi levéltárakban és természetesen sokat időzött Eger városában is, hogy fölhasználhassa a rendelkezésére álló írott forrásokat (így Katona István, Pray György és mások munkáit), illetve a helyszínen tanulmányozza a múlt emlékeit. Gorove László tudományos hitelességet tanúsító hivatkozásai, forrásmegjelölései arra utalnak, hogy ő már nem afféle, sokszor konfabuláló elbeszélő történetíró volt, hanem az akkori történettudomány kritériumai szerint dolgozó helytörténész szaktudós. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)