A nyilvános könyvtárak jegyzékének, valamint a költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának 2010. évi változásairól

Kategória: 2011/ 4

A Magyar Közlöny 2010. évi 132. számában (VIII. 13.) megjelent az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, amelynek IV. fejezete hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt (Kt.), és módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt (Áht.) és más kapcsolódó törvényeket. Továbbá a Kormány 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendeletével módosította az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet (Ámr.) is.

Az alapító okirat Kt. szerint meghatározott tartalmi elemeiről bővebben a Korszerű könyvtár 2010. februári számában olvashattak. E kézikönyvben megjelentekhez képest a főbb változások a következők:
ad 1) az alapító okirat kötelező részei ismét visszakerültek az Áht.-ba, a 90. § (1) bek. értelmében az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét,
b) a létrehozásáról rendelkező jogszabályra való hivatkozást, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,
d) alaptevékenységét,
e) illetékességét, működési körét,
f) irányító szervének nevét, székhelyét,
g) kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolását,
h) vezetőjének kinevezési, megbízási rendjét, és
i) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését. (tovább…)

Címkék:

Címkék