Könyvtáros etika a gyakorlatban

Kategória: 2007/ 1

A könyvtáros etika néhány általános kérdése

A könyvtáros szakmai munkája etikai vetületeinek, követelményeinek megfogalmazása a Könyvtáros etikai kódex állandó aktualitása, kidolgozása kapcsán került az érdeklődés középpontjába. Ahhoz, hogy jól értsük és olvassuk a könyvtárosok etikai kódexét, meg kell vizsgálnunk a morálfilozófia, az etika néhány alapvető kérdését, hogy lássuk a kódex gyakorlati hasznát, alkalmazását; konkrét társadalmi–használói viszonyrendszerbe helyezve a szakmai és olvasói elvárásokat, viselkedési normákat. Lássuk tehát a morál két oldalát: téziseinek elvont általánosságát és a gyakorlati cselekvés konkrét tartalmi mozzanatai által megvalósuló gyakorlatát.
Etikán olyan viselkedési normákat kell értenünk, amelyek általános érvénnyel írják le cselekedeteink kritériumait. Egy cselekedet morális tartalmának leírásakor meg kell határoznunk, milyen alapokra építve mondhatjuk, hogy ez vagy az a cselekedet jó, avagy rossz. A kérdésből az is adódik, hogy az etika egyik filozófiai kérdése épp arra keresi a választ, hogy mit tekintünk egyáltalán morálnak. Tapasztalatilag összegzett és hagyományozott, minden történelmi korszakban általánosan elfogadott objektív értékekről van szó, vagy koronként újra- és átértelmezett társadalmi viselkedési szabályokról? Esetleg e kettő dialektikus elegyéről és egységéről, amelyek kölcsönösen egymásra hatva, egymást kiegészítve jelentik az etika elméleti–gyakorlati oldalát. (tovább…)

Címkék:

Címkék