Biblioterápia olasz módra

Kategória: 2018/ 7

Marco DallaValle: Biblioterapia. Strumenti applicativi per le diverse professioni. Verona: Qui Edit, 2018. 347 p.

 

 

Magyarországi távlatból, ahol régóta oly sok megjelenési módja van a biblioterápiás képzéseknek, és cikkek, könyvek formájában egyre szélesebb körben kibontakozó szakirodalma is van a területnek, nehéz elképzelni, hogy milyen lehet a helyzete annak a szakembernek, aki egy olyan – tőlünk nem is oly távoli – országban sajátítaná el és gyakorolná az irodalomterápiát, ahol nincsen ennek komolyabb hagyománya. Nem is gondolnánk, milyen ínséges a helyzet a művészetben, irodalomban gazdag Olaszországban, ahol ugyan az utóbbi években több olyan könyv is megjelent, amely látszólag a biblioterápia témájával foglalkozik, mégsem nevezhető egyik sem a téma elmélyült, elméleti és gyakorlati alapozást is nyújtó szakirodalmának.

Miro Silvera, milánói költő, író, fordító, szerkesztő 2007-ben, a Salani Kiadónál megjelent Libroterapia. Un viaggio nel mondo infinito dei libri, perché i libri curano l’anima [Könyvterápia. Utazás a könyvek végtelen világában, mert a könyvek gyógyítják a lelket] című, fotókkal gazdagon illusztrált könyvecskéje, ahogy a címe is kiválóan kifejezi, poétikus, némiképp naiv rácsodálkozás a könyvek fejlesztő hatására, a könyvek életünkben való hasznosulásának széles spektrumát áttekintve a Bibliától a fekete mágiáról szóló könyveken át a szakácskönyvekig, illetve a különböző bajokra ajánlott „könyvpirulákig” (pl. máig kísértő boldogtalan gyermekkorunk gyógyítására olvassunk Twist Olivért vagy Anna Frank naplóit; elégtelen szexuális élet esetén a férfiak Abelard, a nők Héloise élettörténetét olvassák) stb.).

Pszichológusok, pedagógusok, művészetekkel és fejlesztéssel, tanácsadással foglalkozó szakemberek írásai alkotják a pszichológus, Barbara Rossi által szerkesztett és a La Meridiana Kiadónál, 2009-ben megjelent Biblioterapia. La lettura come benessere [Biblioterápia. Az olvasás mint jólét] című kötetet, amely az olvasás és az írás segítő-fejlesztő, terápiás alkalmazását mutatja be a gyerekeknek való olvasás hasznáról, az önéletírás terápiás értékéről, az olvasás mentálhigiénés funkciójáról és a meghatározó, sorsfordító egyéni olvasmányélményekről, valamint a csoportos olvasásról szóló önálló tanulmányok keretében. Noha számos fontos megállapítást tartalmaz a kötet, nem vezeti egységes koncepció, s a gyakorlatban való adaptálhatósága is minimális.

Francia eredetiben 2015-ben, az Actes Sudnél, olasz fordításban pedig 2016-ban, a Ponte alla Grazie Kiadónál jelent meg Régine Detambel, a francia kineziológus, írónő I libri si prendono cura di noi. Per una biblioterapia creativa [A könyvek gyógyítanak. Egy kreatív biblioterápia felé] című könyve, amely szintén költői és rendkívül személyes, szépirodalmi utalásokban gazdag esszéket, költői fantáziacímekkel ellátott szubjektív eszmefuttatásokat tartalmaz az olvasás ránk gyakorolt pozitív hatásairól.

Az említett „szakirodalmak” sorából toronymagasan kiemelkedik a veronai egyetemi kórházban dolgozó ápoló, irodalmár, gyakorló biblioterapeuta, Marco Dalla Valle munkássága, akinek 2014 óta jelennek meg nagyobb lélegzetvételű összefoglaló tanulmányai (például a Biblioteche oggi [Könyvtárak ma] hasábjain) a biblioterápia nemzetközi hagyományainak olaszországi megismertetése és a módszer segítő szakemberek körében való népszerűsítése céljából. Ezzel Dalla Valle azt végezte el, amit az elmúlt negyven év leforgása alatt tett meg főként Bartos Éva és Nagy Attila a biblioterápia magyar könyvtárosi és pedagógusi köztudatba való beemelésével. A vállalkozás 2017-re érett meg annyira, hogy már egy, az elméleti alapokat és a gyakorlati, módszertani ismereteket egyaránt rendszerező kézikönyv formájában is érdemes volt összefoglalni mindazt, amit a biblioterápia sok év alatt áttekintett hatalmas mennyiségű nemzetközi szakirodalmából és Marco Dalla Valle 2010 óta tartott saját (főleg klinikai) biblioterápiás foglalkozásaiból származó tapasztalatai alapján mondani lehetett. Így került kiadásra 2018-ban, előbb az egészségügyi szakemberek továbbképzésében készített tananyagok között e-book formájában (EBOOKECM.it), majd ugyanebben az évben, teljes változatában a veronai Qui Edit Kiadónál nyomtatásban is a Biblioterapia. Strumenti applicativi per le diverse professioni [Biblioterápia. Alkalmazott eszközök a különféle szakmák számára] című könyv, amely igazi unikumnak és a szó szoros értelmében véve hiánypótló munkának számít az olasz biblioterápia szegényes szakirodalmi felhozatalában.

A könyv első fejezete a biblioterápia fogalmának és professziójának kialakulástörténetét, annak közismert, főbb csomópontjait tekinti át a 19. század elejétől fogva, hangsúlyt helyezve olyan meghatározó szerzők munkásságának méltatására, mint az amerikai Arleen McCarty Hynes. Hynes kapcsán szó esik a washingtoni St. Elizabeths Hospitalhoz köthető klinikai (pszichiátriai) biblioterápiás gyakorlat és akkreditált képzés kialakulásáról, valamint az első biblioterápiás szakmai szervezet, az amerikai NAPT létrejöttéről és jelentőségéről.

A következő, kissé konfúzusra sikerült fejezetben sok alapvető fogalomról és jelenségről szó esik. A fejezetben a szerző a témára vonatkozó szakirodalom tekintélyes mennyisége miatt aligha vállalkozhatott arra, hogy teljességre törekvő módon kísérli meg a biblioterápia elméleti alapjainak összefoglalását és rendszerezését. Jobb híján néhány kérdést emel ki és jár körül. E fejezet – amely egyszersmind a kötet legkevésbé sikerült, meglehetősen szerteágazó része – többek között Caroline Shrodes pszichodinamikus tanulmányai, Arisztotelész katarziselmélete, Hans-Robert Jauss és Wolfgang Iser recepcióesztétikája, Franco Fortini narratológiája, a neurológia, valamint Carl Rogers csoportterápiás nézetei alapján tárgyal az olvasással és a biblioterápiával kapcsolatos alapfogalmakat és jelenségeket.

A 113. oldalon, gyakorlatilag a harmadik fejezettel kezdődnek a kötet legértékesebb részei, amelyek egyszersmind a kötet szerzőjének biblioterápia-felfogását is hűen tükrözik. Alkalmazott biblioterápia címszó alatt számos módszertani kérdésről olvashatunk, amely rész számos, a biblioterápia eszköztárát a maga területén alkalmazni óhajtó szakma képviselőinek nyújt a gyakorlatba konkrétan átültethető módszertani eszköztárat. A fejezet fontos része a biblioterápia folyamatszemléletű leírása (Laura J. Cohen, Arleen M. Hynes és R.J. Rubin teóriái alapján), amelynek megértése elengedhetetlen az e téren végzett munka szakmaisága, hatékonysága és kontrolláltsága szempontjából. A fejezet kitér a biblioterápiában alkalmazható kérdőívezés célszerű adataira és azok elemzésére is. A biblioterápiában alkalmazott eszközök és módszerek tárgyalása során lényegretörő leírást találunk a biblioterapeuta szerepéről, az empátiás megértés fontosságáról, a szükséges pszichológiai tudásról, a hangos felolvasás fontosságáról és technikájáról, a testbeszéd jellegzetességeiről, a storytelling technikájának és az írásnak az alkalmazhatóságáról, a narratív orvoslásról. Külön fejezet szól a biblioterápiában alkalmazott, az e munkához kiválasztott szövegek, művek kérdéséről, a kiválasztás lehetséges, illetve javasolt tematikus és stilisztikai szempontjairól.

A 243. oldalon kezdődik a kézikönyv utolsó nagyobb egysége, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a csoportvezetés mikéntje, amely rész a csoportdinamika alapvető, a biblioterapeuta által feltétlenül ismerendő jelenségeit és a csoportfejlődés ismert szakaszainak jellegzetességeit járja körül, több esettanulmány-jellegű leírással segítve a kérdéses helyzetek elemzését és megértését. Ez a rész különösen tanulságos lehet a magyar olvasók számára, akik gyakran inkább a szövegek terápiás erejében bíznak, hogy ez majd működni fog (részben így is van), miközben csekély ismereteik vannak a csoportdinamikai és csoportterápiás kérdésekben, vagyis gyakorlatilag kevés fogalmuk van arról, hogy mivel bánnak a csoportvezetés során. Különös éleslátásra vall, hogy Marco Dalla Valle erre a kérdésre is szán figyelmet, s nem mulasztja el olyan, ide kapcsolódó fontos témakörök említését sem, mint a (biblio)terápiás munka etikai alapjainak tisztázása. Hazánkban gyakorlatilag csak mostanára jutott el oda a biblioterápia, hogy felmerült egy, a szakmát szabályozó etikai kódex megalkotásának a vágya, amit tettek is követtek. Hiszen a felelősség tisztázása és a problémás kérdések szabályozása nélkül nem lehet felelős segítői munkát végezni. Egyedülálló és egyben üdvözlendő jelenségnek számít a szakirodalomban, hogy a kötet szerzője nemcsak a csoportos biblioterápiáról értekezik – ami a gyakoribb megvalósulási forma –, hanem a kötet végén külön fejezetben, a 283. oldaltól bő húsz oldalon keresztül tárgyalja az egyéni biblioterápiás üléseken végzett munka és a kétszemélyes terápiás kapcsolat sajátosságait is, amelyek sok tekintetben igen eltérnek a csoportterápiás kerettől, s a biblioterapeuta, ha csak nem képzett ilyen irányban, nem is feltétlenül felkészült rá.

A kötetet záró oldalak a tematikus vagy tárgyszavakra épített biblioterápiás könyvajánló listák mintájára konkrét problémák, témakörök kapcsán ajánlanak konkrét műcímeket, a választást segítő rövid annotációkkal. Ez a rész némiképpen kilóg a kötet koncepciójából, bár kétségkívül hasznos lehet annak, aki hozzáfér a fölsorolt művekhez. Magyar kontextusban nyilván más művekkel készítenénk el ezeket a listákat, ha már mindenképpen ragaszkodunk hozzá, hogy készítsünk ilyesmit.

Összességében egy kiváló, valóban hiánypótló kézikönyv készült el olasz nyelven, s csak remélni lehet, hogy ez a rendkívül hasznos forrás részben vagy egészben magyarra fordítva is elérhetővé válik az irodalomterapeuták számára.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)