Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás eredményei

Kategória: 2014/ 5

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) irányításával – az Új Széchenyi Terv keretében – elindult az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO) komplex szolgáltatási rendszer megvalósítására irányuló projekt, amely 2014. október 31-ei határidővel zárul. A magyar könyvtári információ és dokumentumszolgáltató rendszer részeként működő szolgáltatás kiemelt célja, hogy a felhasználók digitális formában, jogszerűen hozzájuthassanak a szerzői jogi védelem alatt álló, illetve e védelem hatálya alól kikerülő dokumentumokhoz. Ennek keretében az OSZK Projektiroda célul tűzte ki az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó díjfizetési hajlandóság feltérképezését.
Online kérdőívünket közösségi oldalakon tettük közzé, valamint eljuttattuk az ODR-tagkönyvtáraknak és az informatikus könyvtáros képzőhelyeknek egyaránt. A kollégákat arra kértük, hogy tegyék elérhetővé 2014. február 10. és március 9. között honlapjukon kérdőívünket, hogy kellően árnyalt képet kaphassunk az olvasók, illetve a felhasználók elektronikus kiadványok kölcsönzésével kapcsolatos szokásairól és igényeiről.
Jelen felmérés adatait, amennyiben lehetséges volt, összevetettem egyrészt a FSZEK Király utcai fiókkönyvtára által*, másrészt a Könyvtári Intézet által** 2012-ben végzett, szintén nem reprezentatív vizsgálatok eredményeivel is.

A minta
nemek szerinti megoszlása

A minta
életkor szerinti megoszlása

A minta
legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása

Összesen 654-en töltötték ki kérdőívünket. A fentiekből is látható a minta nem reprezentatív volta, hisz’ a mintasokaság legfontosabb rétegződési adatai minden bizonnyal eltérnek az alapsokaság vagy populáció (a felmérés időpontjában Magyarország lakosságának) rétegződési arányaitól.
A mintába kerültek túlnyomó többsége 36-45 év közötti nő, az átlagéletkor 38 év. Két válaszadó nem árulta el életkorát.
A válaszadók háromnegyede felsőfokú végzettséggel, ötöde érettségivel, elenyésző számuk pedig szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezik. Láthatjuk, hogy a nyolc vagy annál kevesebb osztályt végzettek meglehetősen alulreprezentáltak a mintánkban, míg az érettségivel, főiskolai vagy egyetemi diplomával, tudományos fokozattal rendelkezők aránya kiugróan magas (95%). Tehát joggal állapíthatjuk meg, hogy mintasokaságunk az alapsokasághoz képest képzettebb, ezért vizsgálatunk eredménye vélhetően nem reprezentálja hűen a magyarországi lakosság elektronikus dokumentum-kölcsönzési szokásait és igényeit.

A könyvtári tagok
aránya

Megállapíthatjuk, hogy a válaszadóink több mint kétharmada (85%-a) jelenleg is beiratkozott tagja (legalább) egy könyvtárnak. Ez minden bizonnyal abból fakad, hogy online kérdőívünket nagyrészt könyvtárak honlapjáról tettük elérhetővé.
A könyvtári tagok kb. kétharmada (69%) főiskolai vagy egyetemi diplomával, ötöde (19%) érettségivel, tizedük (9%) tudományos fokozattal rendelkezik, míg 3 százalékuk nyolc osztályt vagy annál kevesebbet végzett, szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezik.

Milyen típusú e-dokumentumokat kölcsönözne
a könyvtárból?

Milyen jellegű
e-dokumentumot kölcsönözne?

470 válaszadó, a mintasokaság csaknem kétharmada (72%) nyilatkozott úgy, hogy kölcsönözne térítés ellenében a könyvtárból e-dokumentumokat. Mint a fenti táblázatokból kiolvasható, e 470 válaszadó közül a legtöbben e-könyveket, e-folyóiratokat és hangzó anyagokat, jellegét tekintve pedig szak- és szépirodalmat tulajdonképpen egyaránt szívesen kölcsönöznének. A FSZEK Király utcai fiókkönyvtára által megkérdezettek többsége (61%-a) inkább szépirodalmat kölcsönözne. Részdokumentumokat (e-cikkeket, e-könyvfejezeteket) e válaszadói kör több mint kétharmada (78%) kölcsönözne.
Mivel a fenti válaszadók nemcsak egy dokumentumtípust jelöltek meg, hanem többet is, ezért az egyes dokumentumtípusok előfordulásának összesített darabszáma természetesen több, mint azoknak a száma, akik úgy nyilatkoztak, hogy kölcsönöznének térítés ellenében a könyvtárból elektronikus dokumentumokat.

Milyen formában fizetné meg az e-dokumentumok
kölcsönzését?

Mint láthatjuk, azoknak a válaszadóknak, akik kölcsönöznének térítés ellenében a könyvtárból dokumentumokat, valamivel több mint a fele (57%-a) évente magasabb beiratkozási díjat fizetne korlátlan számú e-dokumentum kölcsönzéséért. A legtöbben az éves 6000 Ft-os beiratkozási díjhoz képest 50 százalékkal fizetnének többet, azaz évi 9000 Ft-ot korlátlan számú e-dokumentum kölcsönzéséért. A válaszadók kisebbik része (43%) zömmel alkalmanként 500 Ft-ot fizetne egy e-dokumentum kölcsönzéséért.
A FSZEK 2012-es felmérése ezt nem támasztja alá, mivel abból egyértelműen az derült ki, hogy a résztvevők több mint kétharmada (77%-uk) alkalmankénti kezelési díj fizetését választaná a megemelt éves beiratkozási díjjal szemben. Ennek mértékét tekintve azonban igen nagy volt a szórás (200 Ft-tól egészen 1000 Ft/4 hétig terjedően). Tehát ez megerősíti, hogy ennél a kölcsönzési konstrukciónál átlagosan 500-600 Ft az a lélektani határ, amennyit a felhasználók hajlandóak lennének fizetni alkalmanként egy e-dokumentum kölcsönzéséért.

Az éves 6000 Ft-os beiratkozási díjhoz képest
hány százalékkal fizetne többet korlátlan számú e-dokumentum
kölcsönzéséért?

Mennyit lenne hajlandó fizetni alkalmanként
egy e-dokumentum kölcsönzéséért?

Milyen típusú e-dokumentumok megjelenítésére szolgáló
eszközzel rendelkezik?

Az összes válaszadók 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik e-dokumentumok megjelenítésére szolgáló eszközökkel. A legtöbben laptoppal, személyi számítógéppel és okos telefonnal rendelkeznek, mint ahogy ez a 2012-es felmérésekből is már kiderült.

Milyen típusú e-dokumentum megjelenítésére alkalmas eszközt
kölcsönözne szívesen?

Azoknak a kétharmada (66%), akik nem rendelkeznek ilyen eszközökkel, amennyiben lenne rá lehetőség, szívesen kölcsönözne a könyvtárból e-dokumentumok megjelenítésére szolgáló eszközöket is. Legfőképpen e-könyv olvasóra, laptopra és táblagépre lenne szükségük, ahogy ez a Könyvtári Intézet felméréséből is kiderült.

* * *

Az ELDORADO szolgáltatási portfóliójában megtalálható az elektronikus kölcsönzés is, ezért e piackutatás eredménye orientáló jellegű számunkra. Az elektronikus kölcsönzés nem más, mint az elektronikus kiadványok korlátozott időtartamra történő nyilvánossághoz való közvetítése, amely a könyvtárak zárt helyiségein kívül történik. Ez az eset dokumentumok elektronikus úton, távol levő felhasználókhoz való ideiglenes eljuttatására vonatkozik.
Üzleti modellünk szerint mind a közkincseket, mind pedig az in- és out of commerce műveket is szeretnénk elektronikusan kölcsönözni. A kialakítandó licencmenedzsment felületen – terveink szerint – minden jogtulajdonos beállíthatná a különböző dokumentumszolgáltatások, így az elektronikus kölcsönzés esetében is a különböző paramétereket (pl. az engedélyezett egyidejűleg kölcsönözhető példányok számát, a példánykölcsönzés maximális számát, a kölcsönözhető példányok formátumát és árát).
Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése esetében a dokumentum letöltődik a felhasználó számítógépére, azonban a kölcsönzési idő lejárta után az adott fájlt már nem lehet megnyitni. A jogosulatlan hozzáféréseket kemény DRM-rendszer fogja megakadályozni, a kölcsönözhető példány DRM-védelemmel, egyedi (a megrendelés későbbi azonosítására alkalmas) előlappal és vízjellel lesz ellátva.

* Kis Mariann: E-könyv és a közkönyvtárak. Egy kérdőív válaszai. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2012. 10. sz. 30-31. p.
** Tóth Máté: Mobilizált könyvtári szolgáltatások. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2013. 5. sz. 3-21. p.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)