Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2002. évi tevékenységéről

Kategória: 2003/ 6
 • Székhely: 2002. június 17-éig:

1011 Budapest I., Gyorskocsi u. 5–7.,

majd 2002. június 18-ától:
Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Adószám:18159264-1-42

Közhasznúsági besorolási fokozat: közhasznú szervezet

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 11. Pk. 60329/97/3., 1997. jún. 25.

TARTALOM

A) Számviteli beszámoló

Az “Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2002. év” a közzétett beszámolóban nem szerepel. Megtekinthető a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA Egyesület) irattárában [KV2003/42 (III. 21). sz. irat].

B) Költségvetési támogatás felhasználása

A MOKKA Egyesület 2002-ben költségvetési támogatást nem kapott.

2001-ben az alábbi támogatásokat kapta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától:

rendkívüli támogatás ODR keretből:                                                                         5 000 000
Telematikai Pályázat keretében:                                                                              11 000 000
Összesen:                                                                                                                      16 000 000

2001-ben a MOKKA Egyesület a fenti költségvetési támogatásokból semmit nem használt fel. A 2002. évi felhasználások az alábbiak:

adatbázis létesítése:                                                                                                         3 400 000
szoftverhasználati díj:                                                                                                   12 265 500
visszafizetés a NKÖM-nek
(pályázati pénzből nem fedezhető költségek miatt):                                                  309 464
Összesen:                                                                                                                         15 974 964

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2002. I. 1-jei nyitó:

Bank:                                                                                                                                  18 508 232
Diszkont kincstárjegy:                                                                                                     4 687 800
Kötelezettség:                                                                                                                      – 309 606
Nyitó összesen:                                                                                                             22 886 426

Bevételek:

Értékpapírok kamata:                                                                                                         309 075
ABN AMRO bankszámla kamata:                                                                                    233 840
NKÖM pályázatból vissza:                                                                                               –309 464
Egyéb bevétel:                                                                                                                             9 281
Bevételek összesen:                                                                                                          242 732

Kiadások:

Bérköltség (megbízási díj):                                                                                                 600 000
Munkabérek közterhei:                                                                                                        448 000

Anyagjellegű szolgáltatások

Kurátor Kft. Könyvelési díj:                                                                                                233 000
Titkári feladatok (Cédrus Bt.):                                                                                           295 000
Projektszervezés:                                                                                                                     341 660
Telefonhasználat:                                                                                                                     77 988
Bankköltség:                                                                                                                              78 238
Egyéb anyag jellegű szolgáltatás:                                                                                          2 137
Anyag jellegű szolgáltatások összesen                                                                1 028 023
Adatbázis                                                                                                                              3 400 000
Szoftverhasználati díj                                                                                                      12 265 500

Kiadások összesen                                                                                                         17 741 523

Követelések:                                                                                                                                       0

Kötelezettségek:                                                                                                                               0

2002. XII. 31-ei záró adatok:

Nyitó:                                                                                                                                  22 886 426
Bevételek:                                                                                                                                 242 732
Kiadások:                                                                                                                           –17 741 523
Követelések:                                                                                                                                            0

Kötelezettségek:                                                                                                                                     0

Záró összesen:                                                                                                                   5 387 635

2002. XII. 31-ei záró pénzállomány:

Bank:                                                                                                                                        5 387 635
Összesen:                                                                                                                              5 387 635

D) A cél szerinti juttatások kimutatása

A MOKKA Egyesület 2002. június 29-én vette át a számítógépes rendszert és szoftvert a szállítótól. Ez a tény, valamint a tartalmi beszámolóban leírt feladatok elvégzésének szükségessége miatt a MOKKA projekt üzemszerű működése 2002-ben nem indult meg, így a MOKKA Egyesület az alapszabályában megfogalmazott közhasznú tevékenységet nem végzett a beszámolási időszakban.

E) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A MOKKA Egyesület 2002-ben nem kapott támogatást a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

F) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A MOKKA Egyesület 2002-ben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem adott választott vezető tisztségviselőinek.

G) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A MOKKA projekt 2002. január 1-jével az Országos Széchényi Könyvtárba került. Az ezzel kapcsolatos változásokat (székhely, alapszabály) a Fővárosi Bíróság 2002. augusztus 7-ei keltű végzésében (16.Pk.63269/1990/19) – 2002. június 18-ai hatállyal – bejegyezte. A MOKKA Egyesület és az OSZK szerződésben állapodott meg abban, hogy az OSZK vállalja, illetve végzi a MOKKA-projekt üzemeltetését, fejlesztését. A fenti időponttal változás történt a MOKKA projektvezetőjének személyében is. 2002-ben a következő feladatokat végeztük el:

1. Általánosságban:

 • A tagkönyvtárak igazgatóival, informatikusaival és katalogizálóival egyeztettük az eddig történteket, a várható tennivalókat.
 • Minden nagyobb munkafázis után újra építtettük a központi adatbázist és a “log” fájlok alapján megbeszéltük a további teendőket, a tanulságokat eljuttattuk a tagkönyvtárakhoz is.
 • Elősegítettük az OSZK és a NIIF közötti szerződés létrejöttét, amelynek alapján a NIIF vállalta a MOKKA adatbázisainak működtetését a NIIF egyik szerverén, illetve az üzemeltetési költségek fedezését.
 • Elkészítettük a MOKKA Egyesület, az üzemeltető OSZK és a T-Systems Dataware Kft. közötti háromoldalú megállapodást, amely a további üzemeltetés és fejlesztés kereteit biztosította.
 • Elkészítettük a MOKKA Egyesület és az üzemeltetést, fejlesztést végző OSZK közötti kétoldalú szerződést, amelynek alapján a tényleges munka folyik.
 • Elkészítettük a MOKKA központi adatbázis még szükséges átalakításának a fejlesztési tervét.

2. A MOKKA központi adatbázisát szabályozó algoritmusokat tartalmazó dokumentumok kidolgozása

 • Elkészítettük a MOKKA besorolási rekordjainak létrehozásához szükséges dokumentumokat. Ezek a dokumentumok tartalmazzák:
  • a besorolási rekordok működési modelljét,
  • a besorolási MOKKA-rekordok létrehozásának, illetve a tagkönyvtárak besorolási rekordjai feltöltésének követelményeit,
  • a besorolási rekordok szintaktikai ellenőrzését és duplum-ellenőrzését,
  • a besorolási rekordokból képzendő indexek meghatározását,
  • a besorolási rekordok karbantartásának modelljét.
 • Szabályoztuk a rekordok, illetve az állományadatok törlésének módját a MOKKÁ-ban.
 • Javítottuk a szintaktikai ellenőrzést leíró dokumentumokat a tagkönyvtárak katalogizálási szabályzatainak és szokásainak elemzése tükrében, és ennek alapján véglegesen szabályoztuk a központi adatbázis feltöltésekor alkalmazott algoritmust.
 • Javítottuk a duplum-ellenőrzést leíró dokumentumokat a tagkönyvtárak katalogizálási szabályzatainak és szokásainak illetve exportálási lehetőségeiknek elemzése tükrében (különös tekintettel a többkötetes dokumentumokra, amelyeket a tagkönyvtárakban hatféle módon dolgoznak fel), és ennek alapján véglegesen szabályoztuk a központi adatbázis létrehozásakor és folyamatos feltöltésekor alkalmazott algoritmust.
 • Tagkönyvtáranként és rendszerenként egyeztettük a rekordok fel- és letöltésének lehetőségeit és módját.
 • Tagkönyvtáranként és rendszerenként specifikáltuk a rekordok feltöltése során alkalmazott eljárásokat.

3. A MOKKA induló adatbázisának tesztelése

Mindezek a változtatások szükségessé tették a központi adatbázis többszöri inicializálását: a tényleges problémák csak e tesztadatbázisok felépítése során derülhettek ki. Az első tesztadatbázis, amely már tartalmazta a szintaktikai ellenőrzés és a MARC konverzió javított algoritmusait, áprilisra készült el. A második tesztadatbázis, amely tartalmazta az előző tesztadatbázis elemzése után javított algoritmusokat illetve a tagkönyvtárak által exportált rekordok sajátosságait figyelembe vevő specifikációkat (karakter konverzió, MARC konverzió, szintaktikai és MARC ellenőrzés), augusztus elejére készült el. Ezt a verziót mutattuk be az MKE Vándorgyűlésen és egyben ezt tettük kísérleti jelleggel elérhetővé. Az év során még kétszer kellett újraépíteni a központi adatbázist, mert újabb hiányosságokra derült fény. Ezek oka elsősorban az egyes könyvtárak rekordjainak nem megfelelő formátumú exportálása, a többkötetes rekordok duplumellenőrzésének hiányos, illetve téves meghatározása volt.

A tesztadatbázisok elemzése az alábbi szempontok alapján történt (ezt egyrészt a MOKKA munkatársai, másrészt egyes könyvtárak szakemberei végezték):
a betöltési rangsor figyelembe vétele

  • a betöltendő, be nem töltendő rekordok, illetve adatok, továbbá a MOKKA-rekordokhoz hozzáírandó adatok köre,
  • a szintaktikai és a duplumellenőrzés,
  • a tagkönyvtárak rekordjainak azonosítására, a lelőhelyadatok bejegyzése,
  • a többkötetes dokumentumok kezelése és
  • a sorozatok kezelése,
  • az adat- illetve a rekordveszteség.

A konverzió két fő területét is vizsgáltuk: a karakterkonverziót és formátumkonverziót. A formátumkonverzió MOKKA követelményeit összehangoltuk a Corvina rendszert alkalmazó könyvtárak formátumkonverziós követelményeivel. A konverziók vizsgálata a letöltés folyamatára is kiterjedt.

A keresés tesztelése a kulcsszavas és a böngésző keresés működésére, az elsődleges és korlátozó indexek tartalmának vizsgálatára terjedt ki.

Vizsgáltuk a találatok megjelenítésének formátumait.

Ellenőriztük a WebPac felület képernyőinek tartalmát és működését. A súgók szövegét egyes esetekben módosítottuk, illetve kiegészítettük, újabb súgókat is készítettünk.

A beszámolási időszakban folyamatosan teszteltük a MOKKA tesztadatbázisainak bibliográfiai rekordjait. A tesztelés eredményeit minden alkalommal írásba foglaltuk, ezeket átadtuk a szállítónak, és rendszeres konzultációkat folytattunk vele. A szükséges javításokat elvégeztük a MOKKA szabályozási dokumentumain és algoritmusain. A szállító által végzett programmódosítások után a tesztadatbázisokat ismételten ellenőriztük. Az adatbázis működésének tesztelését tesztrekordok kidolgozásával is megkönnyítettük

2003. I. negyedévében biztosított a MOKKA üzemszerű működésének indulása.

Budapest, 2003. április hó

Címkék