Körkép a magyarországi retrospektív katalóguskonverzióról

Kategória: 1998/ 4

A kilencvenes években a hazai könyvtárak egyre nagyobb számban kaptak támogatást integrált könyvtári rendszerek alkalmazására. A könyvtárak által kiválasztott különböző alkalmazói szoftverek és hardverek beszerzését követően a folyamat következő lépcsője az volt, hogy a kurrens beszerzéseket a számítógépes rendszerben dolgozzák fel. A kurrens feldolgozással megindult az egyes könyvtárakban az adatbázis-építés. Rendelkezésre állt tehát egy új rendszer a bibliográfiai és egyéb tételek feldolgozására és hozzáférhetővé tételére. A rendszer kihasználásának szükségessége, a felhasználók és támogatók számára annak bizonyítása, hogy nem volt hiábavaló a rendelkezésre álló jelentős összegek automatizált könyvtári rendszerre költése, és nem utolsó sorban annak felismerése, hogy a számítógépre alapozott rendszerek értelmét és értékét bibliográfiai adatbázisuk adja, újabb megoldások keresésére és további feladatok vállalására ösztönözte az intézményeket. Ma már közhelynek számít annak a tapasztalatnak a rögzítése, miszerint a hardvert rendszeresen lecserélik, a jól tervezett adatbázisok azonban rendszerek és eszközök számos generációját túlélik. A könyvtári automatizálás helyzetét felmérve és felismerve azt, hogy az automatizált rendszerek legnagyobb értékét bibliográfiai adatbázisuk jelenti, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakkollégiuma – két lépcsőben – meghívásos pályázatot írt ki egyes gazdag állománnyal és automatizált rendszerrel rendelkező könyvtárak számára. A pályázat célja a már hagyományos cédulakatalógussal feltárt adatok számítógépes rekordokká alakítása. A Szakkollégium a retrospektív feldolgozás támogatását célzó pályázatát szakterületi bontásban tette közzé. Ezen koncepció alapján a pályázatot könyvtáranként egy-egy választott szakterületre kellett koncentrálni. A szakterületi bontást az indokolta, hogy a pályázati időszakban nem állt rendelkezésre számítógépes központi adatbázis, illetőleg nem nyert megoldást az egyes könyvtárak közötti hálózaton lebonyolítható rekordcsere lehetősége. A szakterületi megoldás ugyan nehezebbé tette a meghívott könyvtárak helyzetét, mint az a gyakorlat, miszerint a tartalomtól függetlenül, az időben visszafelé haladva, a leggyakrabban használt állományrészeiket dolgozzák fel. A szakterületek elosztását követően ez utóbbi gyakorlatot alkalmazták a feldolgozandó állományrészek kiválasztásakor.

A Könyvtári Szakkollégium meghívásos pályázatának első alkalma azokra a könyvtárakra terjedt ki, amelyek a vállalt retrospektív konverziós munkát a határidőn belül elvégezték.

A következő meghívásos pályázat további öt könyvtárra terjedt ki:

1. József Attila Tudományegyetem Könyvtára,

2. Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtára,

3. Miskolci Egyetem Központi Könyvtára,

4. OMIKK, Országos Műszaki Könyvtár,

5. Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára.

Ez utóbbi könyvtárak számára a Kulturális Alap által támogatott konverziós munka elvégzésének határideje 1998: május 31., így az összefoglalás az első pályázatban részt vevő tíz könyvtár munkájának áttekintésén alapszik, és esetleg később vissza lehet majd térni az utóbbi öt könyvtár eredményeire.

A Kulturális Alap könyvtáranként 2 millió forint támogatást nyújtott a munka elvégzéséhez, melynek ellenszolgáltatásaként 8000 rekord adatbázisba építését várta el. A rekordonkénti ráfordítás összegét maximum 250,– Ft/rekordban határozta meg.

Alapvető kérdés volt a munka megkezdése előtt, hogy a könyvtárak állományának mely részére vonatkozzon a recon munka. A kiválasztott állományrészek tartalom és időtartomány szempontjából az alábbiakban ismertetett módon alakultak.

Emellett az intézményenkénti rövid összefoglalásokban ismertetjük az előkészítő munkát, a feldolgozás módszereit. és az intézmények teljesítményeit.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára külföldi közgazdasági szakkönyvek rekordjainak előállítását végezte el HUNMARC formátumban. A könyvtár a rögzítendő könyvek kiválasztását egyeztette a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral, valamint az Országgyűlési Könyvtárral. A három könyvtár az egyeztetésen túlmenően abban is megegyezett, hogy elkészült rekordjaikat egymásnak átadják. A munka megkezdése előtt a könyvtár tájékozódott a külső cégek által kínált lehetőségekről, majd ezt követően döntött úgy, hogy a feladatot saját szakembereivel végezteti el. A 8000, elsősorban nyugati nyelveken megjelent művet a könyvtár 1990 előtti állományából a használat gyakorisága alapján, az időben visszafelé haladva választották ki. A válogatás ezen szempontjait követve a legrégebbi dokumentumok kiadási éve 1868-1970 volt. A munkát végző könyvtárosok a kiválasztott dokumentumok valamennyi példányát kézbe vették, egyeztették a példányadatokkal, továbbá a számítógépes kölcsönzés érdekében vonalkódos azonosítóval látták el őket. Az 1987 előtti címleírásokat az új szabványnak megfelelően kiegészítették. A retrospektív konverziós munkát leltárellenőrzéssel kapcsolták össze. A címleíró könyvtárosok elvégezték a hiányzó szerzői, kiadói és sorozati alapadatok feltöltését, majd rögzítették a monográfiák és a többkötetes művek adatait. A munkafolyamat része volt a rekordok tételes ellenőrzése, szükség szerinti javítása. A munka során elvégezték a szerzői, kiadói és sorozati adatok teljes revízióját. A munka befejezését követően a dokumentumok visszakerültek a raktárba, és a kísérőlapokat visszaosztották a katalógusokba. Számítástechnikusok, az OLIB könyvtári rendszer szállítója, valamint könyvtáros szakemberek bevonásával a könyvtár elvégeztette a HUNMARC export program kialakítását, ami biztosítja a rendszer HUNMARC kimenetét.

A Budapesti Műszaki Egyetemi Könyvtár és Tájékoztatási Központ a műszaki tudományok körébe tartozó idegen nyelvű szakirodalom visszamenőleges számítógépes feldolgozását végezte el az ALEPH integrált könyvtári rendszerben abból a célból, hogy javítsa saját kölcsönzési és tájékoztatási munkáját, és segítse más könyvtárak munkáját az elkészült, rekordok átvételi lehetőségeinek megteremtésével. A recon munka megkezdése előtt a könyvtár gondoskodott a munkában résztvevő munkatársak betanításáról. Az adatbázisba épített 8000 új bibliográfiai rekord a könyvtárban 1985-től bevezetett hatályos magyar bibliográfiai leírási szabvány szerint készült. A feldolgozó munka a vállalt szakterület vonatkozásában az időben visszafelé haladt. A pályázat keretében készült rekordok az 1970–1985 között megjelent idegen nyelvű elsősorban a matematika, fizika, vegyészet, építészet tárgykörébe tartozó szakkönyvek adatait tartalmazzák. A munkafolyamat részét képezte a rekordok előállítása során a régi címleírási szabványok szerinti leírások átalakítása az érvényes magyar szabványnak megfelelően, az ETO szerinti szakszámok ellenőrzése és szükség szerinti javítása, az elkészült rekordok folyamatos ellenőrzése, valamennyi példány állományadatainak nyilvántartása. A munka részét képezte az ISIS-ben elkészített leírások áttöltése az ALEPH rendszerbe, valamint konvertáló program készítése a HUNMARC formátum számára.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára az Alap által támogatott katalóguskonverziót a filozófia és lélektan területén vállalta. A munkát számos akadály nehezítette, úgy mint a Dynix-Horizon integrált könyvtári rendszer katalogizálási modul bevezetésének előkészítése (MARC formátum kialakítása, a régi tárgyszórendszer átdolgozása az automatizált feldolgozás érdekében), majd néhány hónap használat után a modul újabb, javított verzióra cserélése. Nem járt eredménnyel a könyvtár korábbi, 20 000 rekordot tartalmazó adatbázisának áttöltése a Horizon könyvtári rendszerbe. Súlyos következményekkel járt a létszám 38%-os csökkentése, ami lehetetlenné tette a konverziós munka könyvtáron belüli elvégeztetését. Mindebből következett, hogy a könyvtár a munkát kénytelen volt külső céggel elvégeztetni. Az OCLC Europe rekordonként 1,77 dollárt jelentő ajánlatát – amit a könyvtár által kiküldött 100 katalóguscédula alapján adtak meg – a könyvtár kedvezőnek találta és elfogadta. Az OCLC-vel történt szerződéskötést követően a munkafolyamat első lépéseként a pszichológia és filozófia témakörébe tartozó 1953 után megjelent külföldi monográfiákat a könyvtár decimális katalógusából leválogatták. Ezután az alapkatalógusból visszakeresett főlapokat két példányban lemásolták. A másolatok egyik példányát az OCLC-hez juttatták el a konverzió elvégzése céljából, míg a másik példány a könyvtárban maradt az ellenőrzés és vonalkódozás alapját képezve. Az OCLC-től visszakapott rekordok adatbázisba építése előtt a könyvtár szakembereinek kellett elvégezniük a példányadatok kitöltését, az ellenőrzést, az authority-fájlok ellenőrzését és az egyes bibliográfiai tételeknek a könyvtár tárgyszórendszeréhez történő igazítását. A munka eredményeként adatbázisba került 3000 új rekord, ami kb. 4000 fizikai egységnek felel meg. Az OCLC-vel folytatott kedvező együttműködés eredményeként a könyvtár megvásárolta az OCLC új és régebbi könyveinek bibliográfiai adatait tartalmazó CD-ROM-jait konverziós munkájának jövőbeni folytatásához.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az állományában található, 1992-ben vagy korábban megjelent, idegen nyelvű, szociológiai tárgyú könyvek retrospektív konverzióját végezte el. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár feldolgozó munkája során a kiválasztott könyvek adatait egyeztette a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárával, valamint az Országgyűlési Könyvtárral. A három könyvtár a párhuzamos munkát elkerülendő egyeztetés után az elkészült rekordokat egymásnak átadja. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár eredeti tervei szerint a konverziós munkát a holland DMP-vel kívánta elvégeztetni, és a cég által szállított rekordokat a könyvtárban használt TextLib integrált könyvtári rendszerbe építeni. A megrendelést a holland cég – a pályázati határidőhöz viszonyítva meglehetősen későn – visszamondta. Ennek következtében a könyvtár kénytelen volt lemondani arról a tervéről, hogy a feldolgozáshoz külső céget vesz igénybe. A retrospektív konverziót így saját szervezésben, a könyvtár szakértő munkatársaival kellett elvégeztetniük. A könyvtár ezen pályázat támogatásával 8056 rekordot állított elő. A művek kiválasztása során az időben visszafelé haladva a nyugati nyelveken megjelent könyveket részesítették előnyben, és arra törekedtek, hogy elsősorban a könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett könyvek adatait építsék be a személyes adatbázisba. A munkát gondos szakmai ellenőrzés biztosítása mellett végeztették el a könyvtár szakértő munkatársaival.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában a támogatás összegéből 9066 bibliográfiai rekord készült el. Az Alap pályázati kiírásában a debreceni könyvtárat a természettudományok tárgykörébe tartozó, külföldi kiadású könyvek retrospektív katalogizálására hívta fel. A központi könyvtárban, valamint a tanszéki könyvtárakban elhelyezett természettudományi gyűjtemény nagyságrendje miatt a témakört szűkíteni kellett, így esett a választás a matematika szakterületére. A könyvtár a házilagos feldolgozást választva a recon bibliográfiai tételeket saját szakértő munkatársaival, illetve azok felügyeletével készíttette el. Elvégezték teljes egészében a központi könyvtár matematikai tárgyú referensz gyűjteményében lévő és kétharmad részben a Matematikai Intézet könyvtárában található külföldi kiadású könyvek konverzióját. A feldolgozás az időben visszafelé haladva elsősorban a modern, tartalmilag nem elavult könyveket érintette. A bibliográfiai rekordok szabványos USMARC formátumban készültek, és mindemellett ugyancsak szabványos MARC alakban elkészültek az egységesített besorolási adatokhoz az ún. “authority” rekordok is. A bibliográfiai rekord és a hozzá csatlakozó “authority” rekordok elkészítésének átlagos költsége 240; Ft/rekord volt, az anyaintézmény 2% kezelési költségre tartott igényt. A rekordok tárgyi visszakeresését a Library of Congress angol nyelvű tárgyszavainak felhasználásával segítik, melyeknek magyarra fordítása folyamatosan halad előre a könyvtárban. A rekordok – amelyek alkalmasak MARC formátumú letöltésre hozzáférhetők a könyvtár on-line katalógusában, valamint Interneten (http://www.lib.klte.hu/voyager/). A teljes MNB CD átemelésre került HUNMARC-ból a Voyager USMARC-jába, ami nagy segítséget jelentett és jelent továbbra is a könyvtár tájékoztató és visszamenőleges feldolgozó munkájában. A HUNMARC–USMARC konverziós program megalkotása nemcsak a debreceni könyvtár, hanem a magyar könyvtárügy számára is komoly értéket jelent. A pályázat megvalósítása során a könyvtár szakértő munkatársai több anomáliával is találkoztak, amit ebben a szakaszban nem tudtak megoldani, ilyen például a HUNMARC ellentmondásos rekord-kapcsolatainak kezelése.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 8000, géppel olvasható, a nemzetközi szabványnak megfelelő (ISBD) rekord leírását végeztette el az egyetemes történelem, különösen az ókor és a közvetlenül kapcsolódó diszciplínák területéről az 1986–1994-es időszakban beérkezett külföldi könyvállományból. A beszámolás időpontjában az elkészült anyagnak más adatbázisokba való exportja, azaz a MARC-formátumú konverzió még nem állt készen. A könyvtárnak e követelmény teljesítéséhez konvertáló programra volt szüksége, melynek elkészítését a Kulturális Alap ugyancsak támogatta.

Az Országgyűlési Könyvtár a főgyűjtőkörébe tartozó külföldi állam- és jog tudományi szakirodalom hagyományos cédulakatalógusainak gépi konvertálását végezte el. A recon munka megkezdése előtt igen komoly előkészítés jellemezte a tevékenységet. A megfelelő szakértő gárda bevonásával történt tárgyalások eredményeképpen jutottak arra az elhatározásra, hogy a konverziós munka az adott szakterület hagyományos könyvjellegű dokumentumait érinti az 1990 előtti megjelenésű kiadásokra vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az átírási szabványok változása miatt nem lehetséges a tételek mechanikus konvertálása, ezért nem vitték be az adatbázisba a cirill-betűs művek rekordjait. A dokumentumok kiválasztását nem a szakkatalógus, hanem a helyrajzi nyilvántartás alapján hajtották végre. Az így kiemelten kezelt számtartomány könyvanyagát az időben visszafelé haladva dolgozták fel. Az Országgyűlési Könyvtár a recon házilagos megoldását választva, saját dolgozóinak bevonásával végeztette el a munkát. A könyvtár a feldolgozást a TEXTAR 7.6 adatbázis-kezelő program alapján hajtotta végre. A régi és új leírási formátumok kompatibilissé tétele érdekében a program számára külön beviteli formátum elkészíttetése volt szükséges. Ezt követte annak szükségessége, hogy megoldást találjanak a Kollégium által kívánalomként megfogalmazott HUNMARC átalakíthatóságára. A könyvtáron belül végzett recon munka végzéséhez tehát a fentieknek megfelelően szigorú szabályokat fogalmaztak meg. A rögzített szabályokat minden résztvevőhöz eljuttatták, valamint számítógépes formában is hozzáférhetővé tették. A recon munka befejezését követően a könyvtár szakértő munkatársai tételesen ellenőrizték a bevitt rekordokat, és elvégezték a szükséges egységesítéseket, rögzítették a könyvtár speciális szakrendszerén alapuló szakszámokat, tárgyszavakat és szöveges értelmezéseket.

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ az agrárkönyvtárak szakmai, informatikai koordinátoraként három felsőoktatási könyvtárral társulva hajtotta végre a pályázati feladatot. A három társuló könyvtár a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Könyvtára, a Kertészeti- és Élelmiszeripari Egyetem Könyvtára, valamint az Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára volt. Egyezményüknek megfelelően a retrospektív konverzió keretében HUNMARC formában előállított rekordjaikat készítették el 1986-tól az új magyar címleírási szabvány bevezetésétől kezdődően. Az elkészült rekordok a társult könyvtárakban HUNMARC, ALEPH és TINLIB formátumban elérhetők. A külföldi monográfiák adatait tartalmazó rekordok (31 148 db) előállítási folyamata megegyező volt ezen könyvtárakban. A vállalt rekordmennyiséget saját könyvtáruk integrált könyvtári rendszerében (ALEPH, TINLIB) készítették el, és átadták az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központnak, ahol végrehajtották az új rekordok HUNMARC formátumra történő konverzióját. Ezt a munkát a Kulturális Alap az ALEPH és TINLIB integrált könyvtári rendszerek rekordjainak HUNMARC formátumra és viszontkonverzióra szóló külön pályázata támogatta. Az adott rendszerekben elkészült rekordokat – az elkészült konverziós programok támogatásával – kérésre szolgáltatják.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum célja a könyvtár idegen nyelvű pedagógiai szakkönyveinek adatbázisba építése volt húsz évre visszamenőleg. Az Alap támogatásával 8176 számítógéppel olvasható rekord készült el HUNMARC formátumban és vált a PAD adatbázis részévé, az intézmény pedagógiai tárgyszójegyzéke alapján tárgyszavazva. A Pedagógiai Könyvtár a recon munka lebonyolításakor kétféle megoldást választott. A bibliográfiai leírások egy részét, nevezetesen 4000 rekordot, az OCLC Microcon szolgáltatásánál rendeltek meg. Az OCLC központi adatbázisából a megrendelt 4000 rekordból 3244 rekord érkezett meg a könyvtárba. Ebből következően 4932 bibliográfiai leírást, valamint az adatbázisba vitt összesen 8176 tétel tárgyszavazását, ellenőrzését a könyvtár saját, szakképzett munkatársai végezték el.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára orvostudományi gyűjteményének könyvállományát 1989-ig visszamenőleg, a már korábban épített PCLIB lokális adatbázisában tárolt adatok megfelelő kiegészítésével konvertálta. A könyvtár a recon munka házilagos elvégzésének lehetőségét választotta. Ez a megoldás érthető, ha tekintetbe vesszük, hogy a munka alapjában véve a PCLIB lokális adatbázisában tárolt – lokális adatokat nem tartalmazó 8000 rekordnak a kiegészítését és konvertálását jelentette. A munkát előkészítő szakaszban a régebbi adatbázis rekordjaiban található mezők egyeztetése történt meg a könyvtárban használt Horizon integrált rendszer, ill. a HUNMARC megfelelő tételeivel. A recon munkafolyamat során a könyvtárosok nem a katalóguscédulákon lévő adatokat konvertálták, hanem kézbe véve a könyveket, a már meglévő, de hiányos gépi rekordokat tették teljessé a raktári jelzettel, a szabadpolcos helyrajzi számmal és vonalkóddal, valamint angol és magyar nyelvű tárgyszavakkal látták el azokat. A konverziós munkafolyamat jelen esetben tehát nem csupán az adatkonverzióra szorítkozott, hanem az állomány ezen kiválasztott részének újra szakozását ill. tárgyszavazását is jelentette. A teljessé tett bibliográfiai leírásokhoz új, kétnyelvű tárgyszavakat rendeltek, mely a MESH (Medical Subject Hezding) terminológiáját követte. A könyvtár tervezi háttéradatbázisok használatát a jövőben végzendő retrospektív átalakításokhoz, melyek közül a Magyar Nemzeti Bibliográfia, valamint az OCLC Medical Collection CD-ROM-jait kívánja előnyben részesíteni.

Végül megkíséreljük a több mint tíz könyvtár által végzett retrospektív feldolgozó munka jellemző vonásait összefoglalni. Tartalmi szempontból vizsgálva a kérdést: feldolgozásra került a külföldi kiadású közgazdasági, egyetemes történeti (elsősorban az ókort: érintő), szociológiai, pszichológiai, filozófiai, állam- és jogtudományi, pedagógiai, műszaki (elsősorban matematika, fizika, vegyészet és építészet), matematikai, mezőgazdasági (kertészeti, élelmiszeripari, állatorvos-tudományi), állatorvos-tudományi és orvostudományi szakkönyveknek a pályázó könyvtárak által meghatározott része. A gyűjtőkörben rokonságot mutató könyvtárak a feldolgozás előtt egyeztették tevékenységüket, és elkészült rekordjaikat átadták egymásnak. A pályázatban részt vevő könyvtárak gondoskodnak elkészült rekordjaik hozzáférhetőségéről, de a hálózati hozzáférés, ill. a rekordok letölthetősége nem mindenütt megoldott. A feldolgozásra kiválasztott könyvek kiadási ideje 1953–1994 közé tehető. A feldolgozás menetére általánosan jellemző, hogy az időben visszafelé haladva kerültek sorra a kiválasztott könyvek. A feldolgozás módszerének sajátossága, hogy több esetben nem a klasszikus értelemben vett retrospektív konverziót hajtották végre, vagyis nem csupán a katalóguscédulákon lévő adatokat konvertálták gépi adatbázisba. A résztvevő könyvtárak egy része az eredeti művek kézbevételével dolgozott, és a recon feldolgozó munkát összekötötte állományellenőrzéssel, a szakszámok korrigálásával, tárgyszavazással, vonalkód-ellátással stb. A feldolgozás munkafolyamatát gondos előkészítés előzte meg a könyvtárakban, volt, ahol írásban lefektetett szigorú eljárási szabályok alapján hajtották végre a tevékenységet, továbbá gondoskodtak a munkában részt vevő munkatársak betanításáról. A retrospektív konverzió végrehajtása tekintetében általánosan jellemzőnek mondható, hogy a könyvtárak saját erőből, könyvtáron belüli feldolgozás formájában hajtották végre a feladatot. Néhány könyvtár külső céget vett igénybe a munkához, de olyan is volt, ahol a házilagos feldolgozást kombinálták a külső szállító igénybevételével. Mint láttuk, a holland DMP-vel folytatott kísérlet nem járt sikerrel, de az OCLC Europe-pal dolgoztató könyvtárak számszerű eredményei bizonyítják a jó együttműködést. Nem hagyható azonban említés nélkül a fentiekben is illusztrált tény, hogy a külső céggel végeztetett recon munka esetében számos könyvtáron belüli feladat elvégzésével is számolnia kell az adott intézményeknek. A bibliográfiai rekordok mellett több könyvtár elkészítette a kapcsolódó ún. authority” rekordokat is. Az adatok egységesítését biztosító authority fájlok építése azonban nem mondható általánosan jellemzőnek. Több könyvtár beszámolt arról is, hogy feldolgozó munkájához milyen CD-ROM-on beszerzett adatbázisokat használt, így többek között az LC, az OCLC és az MNB CD-ROM adatbázisait. A már kész bibliográfiai tételek átemelését lehetővé tevő háttéradatbázisok használata ugyancsak nem mondható általánosnak a könyvtárak feldolgozó munkájában.

Végül, de nem utolsó sorban említést kell tenni arról is, hogy a meghívásos pályázatban részt vevő könyvtárak eleget tettek a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma azon kívánalmának is, hogy a megfelelő konverziós programok kidolgozásával biztosítsák a különböző integrált könyvtári rendszerekben elkészült bibliográfiai rekordok HUNMARC ki- és bemenetelét, előkészítve ezáltal a magyarországi rekordcsere lehetőségét. A Kulturális Alap által támogatott szép eredményeket számba véve reméljük, hogy a Könyvtári Kollégium a jövőben is támogatni fogja – saját erőből nehezen végrehajtható, de országos könyvtári érdekeket szolgáló – retrospektív konverziót.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)