Két és fél év – négy változás. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár működésének legfontosabb állomásai

Kategória: 2012/ 8

“Az élet – néha így érzed – csaknem elviselhetetlen. Sorsforduló és korforduló pillanatában élsz, mikor minden reng és változik, a hagyományok, az erkölcsi törvények, az ismert életformák. Mintha már nem is házakban laknál, hanem az élet őserdejében, ahol állandóan zeng és dúl a vihar. S a változásban reménykedel. Bízol abban, hogy egyszer hamuvá ég a szívekben minden indulat, a pernye és a keserű füst, mely a szívekben terjeng, eloszlik. Megint napfény hull az emberi tájra. A tenger kék lesz és a fák gyümölcse illatos. A változás elhozza a békét…”

(Márai Sándor: Füves könyv – A változásról és a reménységről)

Bevezető gondolatok

Az a változás-sorozat, amelyet jelen visszatekintő írásomban megpróbálok röviden bemutatni, többszörösen átalakította a nagy múltú és nagy hagyományú két könyvtár: a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár1 működését. Az intézmények hatályos törvényben meghatározott közkönyvtári feladatai új és ismeretlen pályákra kerültek, mind a személyi, mind a dologi feltételek tekintetében. Ennek megfelelően leginkább talán egy rendező pályaudvar működéséhez lehet hasonlítani a ránk testált és elvégzett munkát, mert a bemutatott időszakban négy alkalommal is új pályára kellett helyezni az előrehaladás útvonalát.

Első változás: A megyei és a városi könyvtár integrációja

A könyvtár Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár néven történő hivatalos működésének kezdete: 2010. január 1-je volt. Az intézmény nevéből is kiolvasható, hogy két nagy múltú intézmény, a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár integrációjának eredményeként jött létre. Az összevonást az intézmények fenntartói közösen határozták el. Hogy miként is történt, ahhoz éveket kell visszalépni az időben…

A változás tervezése azzal a fenntartói döntéssel kezdődött el, hogy a két könyvtár integrációját az Európa Kulturális Fővárosa Projekt egyik kulcsprogramja, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: DDRKTK) keretében kell végrehajtani. Az összevonás megvalósításának első leírt határideje: 2008. május 29-e volt. A dátum a pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának2 alább kiemelt részletében (DDOP-4.1.3/A-2008-0002 azonosító számú nyertes pályázat) is helyet kapott – 9. számú követelményként:

 

Az integráció eddig az időpontig azért nem valósulhatott meg, mert a pályázatban meghatározott valamennyi tevékenység végrehajtásának dátuma folyamatosan módosult. Egyet kiemelve ezek közül: a projekt partnereinek (Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécsi Tudományegyetem, Pécs2010 Menedzsment Központ Kht.), ún. végső Konzorciumi Együttműködési Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) 2008. június 26-án írták alá3.

A Megállapodás a következő alapvető irányokat határozta meg:
- a könyvtárszakmai vezető személyének kiválasztása;
- Könyvtárszakmai Irányító Testület felállítása;
- a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár összevonása;
- a projekt helyszíneként szolgáló ún. PEAC pálya biztosítása;
- a Konzorcium működésének operatív és adminisztratív vezetése.

A dokumentum 3. pontjában újra rögzítették az intézmények fenntartói az integráció elhatározását. Az is egyértelmű volt – a fentiek alapján -, hogy az eredetileg meghatározott dátum nem tartható, ezért a Megállapodásban már az szerepelt, hogy a két könyvtár integrációja 2009. december 31-éig fog befejeződni. Ugyanezen időpontig két konzorciumi tag, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat egy intézményfenntartó társulás létrehozását határozta el.
Az intézmények vezetői ebben az időszakban a következő személyek voltak: a Csorba Győző Megyei Könyvtár vezetője Kalányos Katalin (eredetileg 2010. június 30-áig szóló vezetői megbízással), a Pécsi Városi Könyvtáré pedig Kereszturi József (eredetileg a Projekt megvalósításának végéig). A DDRKTK Projekt megvalósításával kapcsolatos könyvtárszakmai egyeztető munka ténylegesen az első Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása (2008. február 13.) után kezdődött el, az ún. Könyvtárszakmai Irányító Testület4 heti rendszerességgel megtartott értekezletein.
Közben teltek a hónapok, és a konzorcium nem vette napirendre a 3. pontban meghatározott, a Megyei-Városi könyvtár összevonására vonatkozó előterjesztést.
A tényleges integráció végrehajtása – közel egy év eltelte után – 2009 novemberében egyszer csak felgyorsult. Mindkét önkormányzat elindította a könyvtárak megszüntetésére, illetve az intézményvezetők felmentésére vonatkozó procedúráját is, és november 5-én és 6-án közgyűlési határozatokkal5 létrehozták a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulást (a továbbiakban: Társulás) mint a 2010. január 1-jétől létrehozandó új intézmény, a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár fenntartóját.
A Társulás irányító szerve “a Társulási Tanács 2009. november 12-én tartotta alakuló ülését, melyen megválasztotta tisztségviselőit, valamint megalapította – a Csorba Győző Megyei Könyvtár, valamint a Pécsi Városi Könyvtár jogutód intézményét – a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárat, 2010. január 1. napjával. Az alapító szerv a Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás, az alapítói jogokat gyakorló szerv a Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsa. A megyei és városi könyvtári feladatokat 2010. január 1. napjától tehát a Társulás által megalapított és fenntartott Megyei-Városi könyvtár látta el.”6

Az alapvető megyei és városi könyvtárszakmai feladatok is meghatározásra kerültek a Társulási Megállapodás7 II/2. pontjában a következőképpen:

“A Társulás feladatai:
- a Társulás által alapított könyvtári szolgáltatást végző intézmény fenntartása,
- nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének biztosítása,
- a könyvtárhasználat biztosításában való közreműködés,
- segítségnyújtás a közkönyvtári ellátás szervezésében,
- pályázatok benyújtása,
- a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületének használatbavételét követően a DDOP-4.1.3/A-2008-002. sz. pályázat, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont megvalósítása érdekében kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján egységes könyvtári szolgáltatás megvalósítása.”

A Társulási Tanács 2009. december 9-én tartott ülésén az új integrált könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére pályázatot írtak ki, illetve a pályázat eredményes elbírálásáig jómagam kaptam megbízást az igazgatói feladatok ellátására. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolta.
A Társulási Tanács egyúttal arról is döntött, hogy az irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátására a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó Baranya Megyei Levéltárat mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.
Végül is pár hét alatt meg kellett ismernem mindkét könyvtár teljes körű működését, személyi és dologi feltételeit, sőt, a január elsejei indulás megszervezése is már az én feladatom volt (pl.: a Corvina könyvtár-automatizálási rendszer egységesítése a két legnagyobb szolgáltatóhelyen, a közüzemi szolgáltatások áttekintése és egyeztetése, az új, alszámos elektronikus iktatási rendszer bevezetésének előkészítése, a belső és külső információs rendszer kiépítése, nyomtatványok és feliratok cseréje stb.).

Mindezek után 2010. elején, a január 4-i első munkanapon megkezdődött a munka az immár integrált Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárban…

Második változás: Integrált könyvtári szolgáltatás
az egyetemi könyvtárakkal

Előzmények
A könyvtár működtetését tehát megbízott vezetőként kezdtem. Munkámat meghatározta, hogy ki kellett alakítani az immár kétfunkciós könyvtár új munkaszervezetét, elkészíteni az új könyvtár alapdokumentumait (szervezeti és működési szabályzat, stratégiai terv, a 2009-es évre vonatkozó beszámoló, a 2010. évi munkaterv), elindítani a racionalizálásai folyamatot a pécsi fiókkönyvtári hálózatra vonatkozóan, amelyek már a Tudásközpont Projekt Megvalósíthatósági Tanulmányában is szerepeltek. Egyúttal megtörtént a mozgókönyvtári szolgáltatások Baranya megyében történő dinamizálása is, mert március elsejétől – a projektstáb tíz hónapon át tartó feszített munkájával – megvalósult a példaértékű, országosan is egyedülálló Könyvtárbusz Projekt is8. A pályázatnak köszönhetően a megyei-városi könyvtár 26 hátrányos helyzetű Baranya megyei kistelepülés könyvtári és információs szolgáltatásának rendszeres biztosítását oldotta meg úgy, hogy mobilizálta a Tudásközpont teljes körű, internet alapú, magas színvonalú szolgáltatásait is.
A felsoroltak közül kiemelt feladatot jelentett a pécsi fiókkönyvtárak átszervezése. A már említett Tudásközpont pályázathoz kapcsolódó Tanulmány 168. oldalán olvashatók az eredetileg meghatározott racionalizálási tervek (a vastagon szedett részekben ismertetem a jelenleg érvényes, 2012. évi állapotot):

I. A helyükön maradó könyvtárak:
- Csipkefa Gyermekkönyvtár – Bajcsy-Zsilinszky Endre. u. 10. (2012-ben is működik.)
- Kertvárosi Fiókkönyvtár – Honvéd tér 1. (2012-ben is működik.)
- Meszesi Fiókkönyvtár – Dobó István u. 90. (Letéti szerződés keretében 2010 júniusában átadta a könyvtár a fiókkönyvtárat a Vasasért Egyesület9 kezelésébe.)
- 2012. május 16-án Belvárosi Könyvtár néven nyitott részleget az intézmény a Király u. 9-ben. Csoda Pécsett címmel a könyvtárosok levelező listájára, a Katalistra felkerült egy bejegyzés is az avatásról:
“arról, hogy Pécsett KÖNYVTÁRAT (csupa nagybetűvel!) nyitottak. Könyvtárat és emlékszobát. Két évvel azután, hogy a Tudásközpont »könyvtárilag kiürítette« a történelmi belvárost … a Megyei Könyvtár vezetése csendes, de határozott »agitációs-propaganda« :) ) munkájának köszönhetően megnyílt a város sétálóutcájában (Kossuth-Király utca), a volt Gyermekkönyvtár helyén a »Belvárosi Könyvtár«, az Igazgatási Központ irodáinak szobájában pedig a Várkonyi Nándor Emlékszoba.”
- Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár – Nagy Jenő u. 24. (2012-ben is működik.)

II. Integrálódó, megszűnő könyvtárak:
- Berze Nagy János Fiókkönyvtár – Júlia u. 11. (Megszűnt 2012. március 15-én.)
- Ifjúsági Könyvtár – Nagy Lajos király u. 13. (Megszűnt 2011. szeptember 30-án.)
- Nyitnikék Gyermekkönyvtár – Bánki Donát u. 2. (Megszűnt 2010. május 10-én.)
- Pinokkió Gyermekkönyvtár – Petőfi Sándor u. 45. (2010. április 16-ával új szolgáltatóhelyre: a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárba került, annak gyermekrészlegeként.)
- 7. számú Fiókkönyvtár – Batthyány u. 1-3. (2011 nyarán a könyvtári állomány egy része a pécsi városi hálózat fiókkönyvtáraiba került, a másik részét pécsi iskolák kapták meg ajándékozási jegyzékkel.)

III. DDRKTK-ba költöző intézmények
(Az átköltözések 2010. szeptember 7-ig megtörténtek.):
- Kilenc Király Gyermekkönyvtár – Király u. 9.
- ÁJK KTK Benedek Ferenc Társadalomtudományi Könyvtár – Rákóczi u. 80.
- Csorba Győző Megyei Könyvtár – Apáca u. 8.
- PTE Központi Könyvtár – Szepesy Ignác u. 1-3.
- Pécsi Városi Könyvtár Központ – Király u. 9.

E feladat mellett a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Tanácsa 2010. december 9-én kiírt pályázatára benyújtottam az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai tervemet és vezetői összefoglalómat. A pályázat beadási határideje: 2010. február 14-én járt le. Ezt követően került sor a meghallgatására a jogszabályok által előírt összetételű szakmai bizottság előtt. A döntést a Társulási Tanács 2010. február 25-én hozta meg, és az intézmény igazgatójának nevezett ki 2010. március elsejével, ötéves időtartamra.

Integrált könyvtári szolgáltatás az egyetemi könyvtárakkal
Az egyértelműen látszott, hogy a 2010-es esztendő mérföldkő lesz a megyei-
városi könyvtár ételében, mert ebben az évben kellett megvalósítani a Pécs Európa Kulturális Fővárosa Projektek10 közül a Tudásközpont Projektet is. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy az év egyik kiemelt feladata az új épületben helyet kapó intézmények átköltöztetésének, illetve a megyei-városi könyvtár és az egyetemi könyvtárak integrált szolgáltatása összes munkafolyamatának megszervezése volt.
Ennek első fontos lépése 2010. január 12-én a PTE Egyetemi Könyvtár által megfogalmazott és a megyei-városi könyvtár által kiegészített11 Szolgáltatásintegráció a Tudásközpontban12 című dokumentum aláírása volt. A 7 fő pontból álló alapdokumentum szerint készült fel a Tudásközpont két könyvtártípusa (egyetemi és közkönyvtár) a közös épületben történő működésre. Az év elejétől már kibővített létszámmal és két vezetővel működő Könyvtárszakmai Irányító Testület továbbra is heti rendszerességgel egyeztette az átköltözés valamennyi lépését. Az értekezletek legfontosabb célja a Tudásközpontba költöző, jogi szempontból különálló könyvtárak integrált szolgáltatásainak részletesen kidolgozott összehangolása volt. Úgy, hogy az intézmények a törvényben13 meghatározott és az integrációban nem szereplő feladataikat továbbra is önállóan látták el.
Az integrált könyvtári szolgáltatások megyei-városi könyvtárat érintő legfontosabb témakörei a következők voltak:
- A Tudásközpontba kerülő közel 400 ezer dokumentum (könyv, folyóirat, kotta, hanglemez, aprónyomtatvány, muzeális értékű dokumentum stb.) átköltöztetésének megtervezése. A közbeszerzési dokumentáció összeállítása. Balázs Mihály14, az épület tervezője és Frank György belsőépítész által készített tervek (épület, bútor és lakberendezés) alapos áttekintése, könyvtárszakmai vizsgálata, a bútorok elosztása szintenként, az állományok elhelyezése polctervező programok segítségével.
- A megyei-városi könyvtár Tudásközpontba költöző és szabadpolcra kerülő állományainak teljes elektronikus (a PTE Egyetemi Könyvtárral közös Corvina könyvtár-automatizálási rendszerben történő) feldolgozása, jelzetelése, RFID-kóddal (rádiófrekvenciás azonosító15) való felszerelése.
- Az olvasószolgálati munka (pl. nyitva tartás és szolgáltatás a hét minden napján és hétvégén 12 órában,16 raktározás, könyvtárközi kölcsönzés stb.) szervezési kérdéseinek egyeztetése.
- A napi harmonikus együttműködés, szerzeményezés és a kölcsönös előnyökön alapuló munkamegosztás alapvető elveinek kidolgozása (Közös Gyűjtőköri Kódex készítésével) a tulajdonosi hányadnak (Baranya Megyei Önkormányzat 65% – Pécsi Tudományegyetem 35%) és a társasházakhoz17 hasonló és a használatnak megfelelő (megyei-városi könyvtár 51% – egyetemi könyvtárak 49%) költségvállalás szempontjainak egyeztetésével.

A Tudásközpontra vonatkozó feladatok az intézmény valamennyi dolgozóját18 érintették. 2010 nyarán például azért, hogy határidőre elkészülhessen az RFID jelzetezés, a megyei-városi könyvtár munkatársai egyvégtében csak öt nap szabadságot vehettek ki.
A Tudásközpontba történő tényleges költözés előkészítése a beköltöző könyvtárakra vonatkozó közbeszerzés19 Ajánlattételi Dokumentációjának összeállításával kezdődött. Mindkét könyvtár külön rögzítette azokat a könyvtárszakmai elvárásokat (pl. hány polcfolyóméter és milyen típusú dokumentumok szállítását kell elvégezni stb.), amelyek a költöztetésre vonatkoztak.
A megyei-városi könyvtár a közbeszerzési dokumentáció alábbi részében írta le elvárásait:

4. rész
“KÖNYVTÁRSZAKMAI ELVÁRÁSOK
A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár dokumentum állományának, bútorainak
és egyéb eszközeinek a Tudásközpontba történő költöztetésére

Költöztetési követelmények – feltételek

A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár 2010. június eleje és augusztus vége között a felépülő Tudásközpontba költözik.

A költöztetéskor a következő feladatok végzendők el:
- a könyvtár teljes állományának szakszerű, könyvtári rend szerinti becsomagolása, átszállítása, a szakmai sorrend megőrzésével a dokumentumok ismételt polcra helyezése;
- a kijelölt katalógusok a fentebb említettek szerinti költöztetése;
- a dolgozók személyes iratanyagainak, dolgainak, egyes bútorainak átköltöztetése;
- a nyomdai gépek költöztetése (szerelés, bontási és helyreállítási munkák);
- számítógépek költöztetése;
- az épületek bevédése állagmegóvás céljából (élvédők, járólapok; stb.).”

A közbeszerzési eljárás zárása után a költöztetést megnyerő cég az M-PaKK Bt. lett. A cégvezető Maurer Péternek és kollégáinak köszönhetően mindösszesen bő két hét alatt (augusztus 21-étől szeptember 7-éig) megtörtént a könyvtárak átköltöztetése a Tudásközpontba.
2010. szeptember 8-án – ünnepi szenátusi ülés és tanévnyitó keretében – avatták fel a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontot. A házavatóval egybekötött ülésen Bódis József rektor mondott tanévnyitó beszédet. Hargitai János, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének akkori elnöke és a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont konzorcium vezetője házavató beszédében az intézmény közösségi funkcióját hangsúlyozta. “Egy olyan kulturális plázát szeretnénk létrehozni, amely nemcsak dél-dunántúli, hanem európai léptékben is jelentős. A század követelményeinek minden tekintetben megfelelő intézményt a megye, a város és az egyetem közösen üzemelteti majd” – mondta. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere köszöntőjében a város és a Tudásközpont kapcsolatát emelte ki. Végül Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye püspöke megáldotta az épületet.
2011. szeptember 8-ától működnek tehát a könyvtárak ténylegesen a Tudásközpont épületében.20 A tervezett október 25-ei nyitásig mindösszesen hat hét állt a két intézmény rendelkezésére, hogy megszervezze az integrált szolgáltatás elindítását. Az első fontos feladat az állományok raktári rendjének kialakítása és az egységes feliratok elkészítése volt. A legnagyobb problémát ebben az időszakban az jelentette, hogy az informatikai eszközök jelentős része még nem érkezett meg, tehát mindkét intézménynek a régi informatikai eszközeit (számítógépeket, nyomtatókat stb.) kellett beállítania a folyamatos munkavégzés érdekében. Szeptember 20-ától mindkét könyvtár dolgozóinak közreműködésével részlegesen meg kellett nyitni a III. emeleten elhelyezett Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárat.
Ugyanakkor elkezdődött a közös működés meghatározó dokumentumainak elkészítése is: a közös könyvtárhasználati szabályzat és arculati kézikönyv kidolgozása; a szolgálati beosztás alapelveinek egyeztetése, a könyvtárközi kölcsönzés működésének szabályozása, a házszabályzat tervezetének elkészítése, egyeztetett pénzkezelési szabályzat megalkotása stb. Októberben a két könyvtár – 50-50 százalékos saját költségvállalás mellett – elindította a Tudásközpont Drupal alapú portálját, továbbá közös könyvtárismertető szórólapot is összeállított.
A megyei-városi könyvtár munkáját emellett meghatározták a következő közkönyvtári feladatkörök is (csak a legfontosabbakat kiemelve): rendezvények, kiállítások (Szentkereszti István szobrászművész kiállítása) szervezése, koordinálása; a “Háztűznéző és Könyvtártúra”21 program elindítása, valamint könyvtárismertető órák tartása a folyamatosan érkező gyermekcsoportok és érdeklődők számára; az őszi könyvtári hét rendezvénysorozatának megszervezése (október 4-étől 10-éig, benne a Baranya megyei könyvtárosok XV. szakmai találkozójával) és a hozzá kapcsolódó Baranya megyei programok koordinálása, illetve a gyermekkönyvtár kabalapályázatának22 lebonyolítása.
Végül is az október 22-ei projektzáróra – az ünnepség előtt kicsivel – helyükre kerültek és üzemképesek lettek az informatikai eszközök (pl. az olvasói terekbe kerülő vékony kliensek), így a rendezvényen már be lehetett mutatni a Tudásközpont keresői felületét is.
Részlet a projektzáró ünnepség – két könyvtár által közösen készített – sajtóanyagából:

“…A fenntartók azt várják a könyvtáraktól, hogy a párhuzamosságokat kiküszöbölve hatékonyan, takarékosan működjenek. A könyvtárak pedig azt remélik, hogy sokat tanulhatnak egymástól, átvehetik és továbbfejleszthetik egymás jó gyakorlatait, és mind a régióból származóknak, mind az itt tanulóknak vagy dolgozóknak, mind a távolról hozzánk látogató vendégeknek magas színvonalú szolgáltatást nyújthatnak.”

2010. október 25-étől tehát mindennap (hétköznap és a hétvégén is), heti 84 órában áll nyitva a Tudásközpont a használók előtt.
A megyei-városi könyvtár Tudásközpontban való működésének eredményességét a 2011-es – vagyis az első teljes év – könyvtári statisztikai jelentésének adatai tudják a leginkább prezentálni. Ezekből a “Könyvtárhasználat” eredményeit23 adom közre az alábbiakban. A dinamikus fejlődés bemutatására – összehasonlító adatként – közlöm a megyei-városi könyvtár (Tudásközpont előtti) 2009-es év adatait is.

Az adatokból látható, hogy a regisztrált és aktív használók számának látványos emelkedése mellett kiugró eredmények mutatkoznak az OPAC, az internet és a honlap használata terén is.
A közkönyvtár, azaz a megyei-városi könyvtár munkatársai a mai napig is azon munkálkodnak, hogy megtartsák a Tudásközpont előremutató és több könyvtárszakmai területet is érintő fejlődési ívét. Mindezt úgy, hogy továbbra is összehangoltan és együttműködve dolgoznak egy alapvető feladatok végzésére kötelezett másik könyvtártípussal: az egyetemi “testvérkönyvtárakkal”.

Harmadik változás: Megyei közművelődési feladatellátás

Továbbhaladva az időben; a 2011-es év tulajdonképpen nem is egy, hanem két változást hozott. Az egyik a megyei-városi könyvtár gazdálkodását érintette, a másik pedig az intézmény feladatellátását.

- A megyei-városi könyvtár fenntartója, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás és a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. január elsejei hatállyal és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 9). Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 16. §-ában foglaltak alapján az intézmény gazdálkodását a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (röviden: Hivatal) alá rendelte.
Részlet a Társulási Tanács 2011. január 25-i előterjesztésének mellékletéből:

“…a Hivatal és a Könyvtár a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön, úgynevezett munkamegosztási megállapodásban rögzítik, az Ámr. 16. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. A munkamegosztási megállapodás tartalmazza: a tervezési, költségvetés készítési feladatok; az előirányzat módosítás; az előirányzat felhasználás, kötelezettségvállalás; az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés; a bizonylatok útja, kezelése; a számviteli, analitikus nyilvántartási feladatok; a beszámoló készítés; a pénzellátás, a felelősségvállalás; valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, belső ellenőrzés rendjét.”

Ennek megfelelően – bár a könyvtár továbbra is önállóan működő és gazdálkodó intézmény státuson maradt – a tényleges gazdálkodás és működés feltételeit folyamatosan a Hivatal munkatársaival kellett egyeztetnie. Ezzel együtt a könyvtárban összesen két fő gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó dolgozó foglalkoztatását hagyta jóvá a Társulási Tanács.

- A jóval nagyobb volumenű és nem várt változtatásról 2011. február végén értesítették a könyvtárat a fenntartók. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatának 2. a) pontjában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs, József Attila u. 10.) intézményét 2011. április 15. napjával jogutód nélkül megszünteti.

A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező megyei szintű közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatait 2011. április 16-ától a megyei-városi könyvtár kapta meg. Az intézmény a Kulturális törvényben (lásd a 13. sz. jegyzetet) is meghatározott kötelező közművelődési feladat-ellátás végzésére Közművelődési Osztályt alakított ki. Az osztályra három fő érkezett a megszüntetett intézményből. A könyvtár csak az új dolgozók munkabérét kapta meg (létszám- és költségvetés-módosítással); kiegészítő dologi hozzájárulás azonban nem érkezett a feladatellátás végzésére. Az átvett dolgozók mellé a könyvtár – egy fő nyugdíjazott könyvtáros státusára – 2011 júniusától felvehetett egy technikus munkatársat, majd szeptembertől saját munkatársát nevezhette ki osztályvezetőnek.
A könyvtár a kötelező közművelődési feladatellátást az 1997. évi CXL. Tv. és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2011 (3.30.) számú önkormányzati rendelete – a Baranya Megyei Önkormányzat kötelező közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról – alapján az alábbiak szerint látja el:
- szakmai tanácsadás, innovációs fejlesztő tevékenységek kidolgozása, nyilvántartása, fejlesztése, továbbadása, megismertetése;
- közművelődési tájékoztatás;
- forrásszerzés;
- kommunikációs feladatok;
- marketing és PR-szolgáltatások a használók részére;
- regionális, országos, nemzetközi kulturális-közművelődési kapcsolatok ápolása;
- szervezett ön- és továbbképzés közművelődési szakemberek, szakalkalmazottak, művészeti csoportok, közművelődési civil szervezetek, gazdasági társaságok vezetői és tagjai részére;
- az amatőr művészeti mozgalom, a társas együttlét formáinak megyei figyelemmel kísérése, segítése;
- rendezvényszervezés;
- iskolán kívüli tehetséggondozás segítése;
- rendezvénytechnikai szolgáltatások koordinálása.

Bár a közművelődési feladatellátás nem volt idegen a megyei-városi könyvtár működésétől, hiszen számos hasonló tevékenységi köre volt eddig is az intézménynek, elég csak a Kulturális törvényben (lásd 13. sz. jegyzetet) is megjelenő “közösségi színtér” szerepkörre gondolni, mégis az új feladat ellátása folyamatos egyeztetést követelt meg az egyetemi könyvtárak munkatársaival. A problémák elsősorban a két könyvtártípus eltérő feladataiból adódtak: pl. egy zenés rendezvény a nyilvános könyvtári vagy közösen használt terekben zavaró tényező a tanulni vagy kutatni vágyó egyetemi polgárok könyvtárhasználatában.
Mindezek ellenére nagyon látványos eredményeket tudtak elérni az osztály nagy közművelődési tapasztalattal rendelkező munkatársai. Így például: a könyvtár egységes arculatának erősítésére elkészült a megyei-városi könyvtár logója24 és az új emblémával ellátott levélpapír, boríték és névjegykártya is. Az osztály dolgozói közreműködtek abban, hogy 2011 októberében elindulhatott az intézmény új honlapja (www.baralib.hu), amely már az új arculatot tükrözte. 2011. év végére intézményi roll-up 25 is készült. A hatékonyabb Baranya megyei tájékoztatás és kapcsolattartás érdekében önálló elektronikus levelező listákat, illetve kéthetente elektronikusan megjelenő hírlevelet szerkesztenek, amelyeknek köszönhetően a könyvtárak, közművelődési intézmények, kulturális civil szervezetek, szakmai munkatársak, önkormányzatok, valamint a sajtó intézményei is folyamatosan kapják a kulturális szférát érintő információkat. (2011-ben 13 szám jelent meg.) Kiemelendő, hogy – az országban az elsők között – a dolgozók segítségével indult el a “Szellemi Kulturális Örökség Baranya Megyei Listájával” kapcsolatos adatgyűjtés. A munkatársak további fontos tevékenysége volt: a pályázatokban (4 uniós és 11 hazai pályázat) való közreműködés és a rendezvénytechnikai eszközök közvetítése a baranyai programokhoz (a technikai eszközpark 2011. május 1. és november 1. között 11 rendezvény lebonyolítását tette lehetővé).
A megyei-városi könyvtár valamennyi eddig megvalósult rendezvényére az osztály dolgozói készítették a plakátokat, meghívókat, szóróanyagokat. Minden esetben egységes arculatot adtak a dokumentumoknak, így a programok résztvevői, az érdeklődők már első látásra felismerhették, hogy az intézmény szakmai anyagáról van szó.
A megyei közművelődési feladatellátás “beszédes” eredményeket mutatott fel az év végén az idézett közgyűlési határozatban kijelölt feladatokban, így például a sikeres pályázati források megszerzésében, az intézmény marketing tevékenységének fejlesztésében, a rendezvények, kiállítások, továbbképzések stb. lebonyolításában. Az alábbi táblázat – a sok eredmény közül – a megyei közművelődési programok résztvevőire vonatkozó adatsort mutatja be:

Összlátogató, résztvevő létszám

 

* (Alkalmak száma osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevők számával)

A megyei-városi könyvtár működését mindenképpen erősítette a megyei közművelődési feladatellátás intézményünkhöz való csatolása, az érkező kulturális szakemberek pedig – bár kezdetben nem ismerték a könyvtár működését és nem dolgoztak még ilyen nagyságrendű közgyűjteményi szervezetben – zökkenőmentesen és jól beilleszkedtek.
Az elmúlt kicsit több mint egy évben a megyei-városi könyvtár sokszínű munkájára és jövőre nézve számos újítás és javaslat kapcsolódott az osztály dolgozóinak nevéhez.

Negyedik változás: A megyei-városi könyvtár új fenntartója

A megyei-városi könyvtár elmúlt két évének negyedik fő változása jelenleg is tart. 2012 januárjától – ahogy minden megyei intézményt – a megyei-városi könyvtárat is “államosították”, és a könyvtár az ún. “Konszolidációs törvényben”26, illetve a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet27 szerint meghatározott új fenntartó: a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ (röviden: BMIK) irányítása alá került.
Az év első felének történései a törvény szerint mentek végbe:

“A Konszolidációs törvény 2. § (6) bekezdés szerint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: társulási törvény) alapján létrejött társulási megállapodást a megyei önkormányzat – amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott külön megállapodás ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaz, illetve a társulást nem európai területi társulásban való részvételre hozták létre – köteles az év utolsó napjával felmondani. A társulás tagjai és a megyei önkormányzat a megyei önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.”

Első lépésként a könyvtár fenntartóinak (Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) közgyűlési határozatokkal meg kellett szüntetnie – 2011. december 31-ei hatállyal – a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulást.28

A jogszabályokban leírtak közül három lényeges dolog is bizonytalanságot okozott az év első heteiben:
1. A jogszabályok alapján bizonytalanná vált a megyei-városi könyvtár önállóan működő és gazdálkodó státusa29. Ennek ellenére 2012. január elsejével elindult a megyei-városi könyvtár szokásos napi munkavégzése a törvénynek megfelelően: az eddig a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala által ellátott gazdálkodási feladatok a BMIK irányítása és felügyelete alá kerültek. A megyei-városi könyvtár gazdasági és pénzügyeinek intézését azonban mindenképpen segítette, hogy ugyanazok a munkatársak vették át a könyvtár gazdálkodásának irányítását, akik az elmúlt években az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat végezték. Az átállással tulajdonképpen megmaradt a folytonosság, és az eddigi Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala átalakult a BMIK által kialakított Intézményfenntartási és Pénzügyi, Gazdálkodási és Üzemeltetési Osztályává. Sajnos, a jó kapcsolat és az ismeretség ellenére is zavaró volt és számos fennakadást okozott a többszörösen áttételes – csak elektronikus, telefonos és személyes tárgyalások sorozatával való – napi intézményi gazdasági-pénzügyi működés megszervezése.
2. A könyvtár biztosnak látszó éves költségvetési számai (az rögtön látható volt, hogy az 1. és 2. körös költségvetési főszámok csak a város támogatásával együtt biztosíthatják majd az intézmény működését) mellett az év első két hónapjában folyamatosan halasztódott Pécs város költségvetési hozzájárulásának biztosítása, és nem került sor a BMIK-kel együtt történő városi könyvtári ellátás és finanszírozás feltételeire vonatkozó megállapodás megkötésére sem.
3. Végül pedig nem volt egységes álláspont arra nézve, hogy Baranya megyében kiírják-e – a közgyűjtemények esetében is – a pályázatot az intézmények vezetőinek megbízására a 2011. évi CLIV. törvény 14. § (l) bekezdése szerint, amely rendelkezett “arról, hogy a munkáltatói jog gyakorlójának eltérő döntése hiányában e törvény erejénél fogva legkésőbb 2012. március 31. napján megszűnik az átvett nem egészségügyi intézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetőjének a vezetői megbízása.”

A bizonytalanság március végére lassan oldódott, és változtak az 1-3. pontban leírtak, mégpedig a következőképpen:

1. Az első pont bizonytalanságát a 2012. április 4-étől hatályos 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozat a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól jogszabály szüntette meg.30 Ezzel tehát az önállóan működő és gazdálkodó státus megmaradt, továbbra is a BMIK osztályai végzik a megyei-városi könyvtár gazdálkodásával kapcsolatos feladatait.
2. Az első negyedév végére Pécs városa a 108/2012. (03.22.) számú határozattal elrendelte: a háromoldalú megállapodás kötését a települési könyvtári ellátás biztosítására a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárral.
A Megállapodás 12. pontja alatt azonban az is olvasható, hogy: “A feladat-ellátási kötelezettségek törvényi szabályozásának változása esetén azok hatálybalépésével egyidejűleg jelen megállapodás hatályát veszti, illetve a Szerződő felek ezt szükség szerint módosíthatják.”.
A várostól érkező támogatási tételek – eddig pár napos csúszással – rendre megérkeztek.
A megyei-városi könyvtár megfelelő finanszírozását biztosító Megállapodásnak azonban nem lehetett sokáig örülni, mert a határozat elfogadása utáni napokban telefonon érkezett a hír, hogy a megyei-városi könyvtár elfogadott éves költségvetésének dologi kiadásokra vonatkozó részét 80 millió forinttal csökkentette a BMIK. Ez azt jelentette, hogy jelentősen át kellett dolgozni a könyvtár eredeti költségvetését. Az már most egyértelműen prognosztizálható, hogy az intézmény bevételi forrásait növelni szükséges, mert csak így lesz biztosítható az év utolsó hónapjaiban is a megfelelő működés. (Például ezért lenne célszerű bevezetni a Tudásközpontban az egyetemi hallgatók mérsékelt és évente befizetendő, ún. regisztrációs díját.)
3. Február végére megoldódott a megyei-városi könyvtár vezetésére vonatkozó, státusommal kapcsolatos helyzet is: a BMIK – 2012. január 30-ai dátummal – megküldte a kinevezésem módosítását. Ennek megfelelően:

“…a 2011. évi CLIV. törvény 14 § (1) bekezdésében biztosított munkáltatói jogkörömmel élve tájékoztatom, hogy a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár intézmény vezetésére a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsától kapott igazgatói megbízását továbbra is fenntartom.”

Így tehát a megbízásom (az eredetileg meghatározott dátummal) továbbra is megmaradt.
A Kormányhatározat április 3-ai életbe lépése óta tulajdonképpen jelentős változás nem történt. A nem éppen optimális helyzetre csak a több irányból jövő és “azonnali” adat- és információkérés (BMIK, NGM, NEFMI31 Közművelődési Főosztály és Könyvtári Osztály) utal folyamatosan.

Összefoglalva

A megyei-városi könyvtár elmúlt két évének működése és munkája alapján több esetben – kulturális és más bizottsági beszámolók alkalmával – hangot adtam annak, hogy a fenntartók büszkék lehetnek intézményükre, annak valamennyi dolgozójára… Ezt továbbra is komolyan gondolom, mert egy olyan intézményről van szó, amelyik a folyamatos változás mellett kimagasló eredményeket és dinamikus fejlődést tudott felmutatni. Ez akkor is tiszteletre és figyelemre méltó, ha képzeletbeli rendező-pályaudvarunk irányítói most készítik elő az újabb és számunkra még ismeretlen ötödik pályánkat a megyeszékhely város mellett32…

JEGYZETEK

1 A Csorba Győző Megyei Könyvtár: 1952. augusztus 20-án; a Pécsi Városi Könyvtár: 1960. január 1-jén jött létre.
2 Ernst & Jung: A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont. Megvalósíthatósági Tanulmány. Budapest, 2008. december. 597. p.
3 Az első Konzorciumi Együttműködési Megállapodást 2008. február 13-án írták alá, majd módosításra került 2008. május 30-án, de a partnerek által elfogadott végső időpont 2008. június 26-a lett.
4 Már a 2008. év februárjától működött az, ún. Könyvtárszakmai Irányító Testület (röviden: KIT) Fischerné Dárdai Ágnes vezetésével. A hivatkozott Megállapodás 34-37. pontjában – többek között – a következőket rögzítették: “A Tagok döntése alapján megalakításra került a DDRKTK-hoz kapcsolódó Könyvtárszakmai Irányító Testület, melynek tagjai a következők: Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes (PTE Egyetemi Könyvtár), Kalányos Katalin (Csorba Győző Megyei Könyvtár), Kereszturi József (Pécsi Városi Könyvtár)… A Könyvtárszakmai Irányító Testület feladata, hogy a DDRKTK könyvtárszakmai működésével kapcsolatos koncepciókat és javaslatokat terjesszen a konzorcium elé… A Könyvtárszakmai Irányító Testület feladata az integráció részletes programjának kidolgozása, melynek végleges határideje 2009. december 31.”
5 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Alapító Okiratát a 115/2009. (XI. 06.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. (11. 05.) sz. határozatával jóváhagyta.
6 Forrás: a Társulás Társulási Tanácsa 2011. január 25-i előterjesztése. 2-3. p.
7 Forrás: Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 6-i ülésére. 1. sz. mell.: Társulási Megállapodás. 2. p.
8 Szabolcsiné Orosz Hajnalka: Baranyai Könyvtárbusz Projekt. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 2. sz. 26-31. p.
9 A könyvtári állomány 2010. június 17-én a Vasasért Egyesülettel (7691 Pécs-Vasas, Bencze József utca 6.) kötött letéti szerződés alapján: Pécs-Vasasra (Berze Nagy János Művelődési Ház – Kistamás Gyula Könyvtár – Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.) és Pécs-Somogyra (Kossuth Művelődési Ház – Kossuth Könyvtár – Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.) került.
10 Emellett az Európa Kulturális Főváros Program keretében további négy projekt megvalósítása is zajlott: Kodály Központ, Zsolnay Negyed, Nagy Kiállítótér, Közterek és parkok újjáélesztése I-II.
11 A PTE Egyetemi Könyvtár által megfogalmazott koncepciót egészítettem ki.
12 Az eredeti koncepciót írta: Fischerné Dárdai Ágnes főigazgató; a szöveg elkészítésében közreműködött: Szellőné Fábián Mária általános főigazgató-helyettes, Markó Tamás informatikai főigazgató-helyettes, Bogáthyné Hasznos Éva szolgáltatási igazgató, Hamar Zsuzsa kari könyvtár igazgató, Fekete Ágnes osztályvezető, Némethné König Judit csoportvezető.
13 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
14 Balázs Mihály Kossuth-, Ybl Miklós- és Príma Primissima-díjas magyar építész, egyetemi docens.
15 Az RFID (Radio Frequency IDentification) automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, amelynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével. (Forrás: Wikipédia, a letöltés ideje: 2012. június 18.) Lásd még: RFID: A jövő vonalkódja. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 1. sz. 18-36. p.
16 A Tudásközpont Projekt egyik fontos monitoring mutatója a heti 84 órás (a hét minden napján és naponta 8-tól 20 óráig) nyitva tartás.
17 2011. február 22-én írták alá a Megbízási Szerződés Társasház Üzemeltetésére című dokumentumot a Tudásközpont könyvtárainak fenntartói, illetve a Tudásközpont Kft. ügyvezető igazgatója.
18 A megyei-városi könyvtár teljes létszámállományának átalakítása – átcsoportosítással – a 2009. évi és a jogelőd intézmények létszámadatainak megfelelően történt meg.
19 A 2003. évi CXXIX. Közbeszerzési törvény (továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alapján lebonyolított általános egyszerű közbeszerzési eljárást a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatósága “Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont – Könyvtár-költöztetés” tárgyában indította el 2010. április 1-jén.
20 A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2011. 4. száma foglalkozott a Tudásközpont működésének bemutatásával, ezért itt csak a könyvtár-integráció gyakorlati működésének fontosabb elemeit ismertetem.
21 A Tudásközpont könyvtárai egységes könyvtárbemutató szöveget állítottak össze azoknak az érdeklődőknek, akik vendégként vagy könyvtárlátogatóként érkeztek az épületbe, és elsősorban az épületbejárás és a könyvtárak működésének megismerése miatt érkeztek.
22 A Tudásközpont IV. emeletén működő gyermekkönyvtár neve: Körbirodalom Gyermekkönyvtár; a nyertes kabalafigura Körbi lett. Körbi azóta emblémája lett a részlegnek.
23 A Tudásközpont integrált szolgáltatása miatt a táblázat adatai csak a megyei-városi könyvtár statisztikai adatait tartalmazzák. A két könyvtár megállapodása szerint a közös Corvina könyvtár-automatizálási rendszer alapján kigyűjtött könyvtárhasználati eredmények megosztása a következő arányok alapján történik: PTE Egyetemi Könyvtárak 55%, megyei-városi könyvtár 45%.
24 A logó az intézmény sokszínűségét és az egyes szakmai területek és feladatok összekapcsolhatóságát (puzzle-szerűen felépítve) hivatott bemutatni. Valamennyi osztálynak saját és választott színvilága (megjelenik pl. az osztály dolgozójának névjegyén, az osztály irányításával megvalósuló projekteken, illetve az intézmény portáljának aloldalain stb.) van: Helyismereti Osztály – piros; Közművelődési Osztály – narancs, Hálózati Osztály – sárga; Tudásközpont – zöld; Zenei Osztály – kék; Gyermekkönyvtári Osztály – lila.
25 Mobil installációs eszköz.
26 Forrás: Magyar Közlöny, 2011. évi 139. szám, 2011. november 25. 33314-33341. p. 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről.
27 Forrás: Magyar Közlöny, 2011. évi 146. szám, 2011. december 7., 34632-34661. p. A 258/
2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.
28 A Baranya Megyei Önkormányzat 103/2011. (XII. 8.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig 12/2012. (01. 19.) közgyűlési határozatában döntött arról, hogy a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulást felmondja.
29 A hivatkozott Kormányrendelet Átmeneti rendelkezések 15. § (1)-(2) pontja szerint: “A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. április 1-jével önállóan működő költségvetési szervekké alakulnak át.”
30 Meghatározta, hogy “a 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenntartásba került múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési feladatot ellátó költségvetési szervek 2012. április 1-jétől a 2011. december 31-i állapotnak megfelelő önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő gazdálkodási besorolásuk szerint működjenek tovább.”
31 Balog Zoltán miniszter hivatalba lépése után: Emberi Erőforrások Minisztériuma lett a neve.
32 Mert a Kormányhatározat következő pontja szerint: “1.5. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak és megyei múzeumok, valamint kulturális és közgyűjteményi feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: megyei múzeumok és könyvtárak) a megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerüljenek.”.

Címkék