A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének észrevételei az önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása tárgyában készült rendelet-tervezetről

Kategória: 1998/ 4

Általános észrevételek

a) Az 1997. évi CLV. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) által biztosított érdekeltségnövelő támogatásnak a tervezet szerinti megoszlása a könyvtári és (egyéb) közművelődési célok között önkényes; a törvény nem irányzott elő arányokat (lásd részletes észrevételeinket is).

b) Az “érdekeltségnövelő” támogatás érdekeltségnövelő jellege a tervezetben nem világos; nem derül ki egyértelműen, hogy az előző évben adott fenntartói támogatást a miniszter milyen mértékben veszi figyelembe egyes támogatási célok esetében. A könyvtári állománygyarapítás esetében a tervezet kimondja, hogy a támogatást az állománygyarapításra adott fenntartói támogatás mértékében határozza meg a miniszter, a közművelődési célok esetében viszont ilyen megkötés nincsen.

c) A továbbiakban abból indulunk ki, hogy a nyilvános közkönyvtár tevékenységének jelentős részében közművelődési feladatokat lát el, és mint ilyen, közművelődési intézménynek is tekinthető.

Részletes észrevételek

Ad 2. § Az 50-50%-os arányt elfogadhatatlannak tartjuk. A könyvtárak tevékenységének terjedelme, objektív költségvetési szükséglete (ide értve az állománygyarapítás és a telematikai infrastruktúra fejlesztésének és fenntartásának költségeit is), továbbá e tevékenység társadalmi súlya nagyságrendileg nagyobb, mint a törvény és a rendelettervezet által közművelődési intézményként meghatározott intézményeké. Javaslatunk szerint a támogatásra fordítható teljes összeg 50%-a szolgáljon a könyvtári állománygyarapításra, másik 50%-a pedig a könyvtárak és a közművelődési intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére és fenntartására úgy, hogy a könyvtárak ez utóbbi 50%-ból legalább 35%-ban részesüljenek.

Ad 3. § (1) bek. A 2. §-hoz tett – értelemszerűen e §-ra is vonatkozó – észrevételünk mellett olyan szövegezést javaslunk, amely az állománygyarapításra fordítandó támogatást úgy szabályozza, hogy annak 10, – vagy a fejlesztés szempontjaira tekintettel nagyobb – %-a nemcsak új és újraindított könyvtárak állománygyarapítására, hanem új fiókkönyvtárak, ellátórendszerek, a település ellátására szerződést kötő más könyvtárak állománygyarapítására is szolgáljon.

Ad 3. § (3) bek. Ki kell mondani, hogy a központi támogatásnak az állománygyarapításra fordított összeg arányában történő megosztása csak a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott összegre vonatkozik.

Ad 3. § (4) bek. A szöveg olyan módosítását javasoljuk, amelynek értelmében a folyósítás a tárgyév első félévében, legkésőbb annak utolsó hónapjában történik.

Ad 3. § (5) bek. A szöveg módosítását javasoljuk a 3. § (1) bekezdéséhez tett észrevételünknek megfelelően.

Ad 4. § A teljes § szövegében értelemszerű módosításokat javaslunk a korábbiakban – elsősorban általános és a 2. -3. §-okhoz tett – észrevételeink értelmében.

Javasolunk továbbá olyan kiegészítést, amely a törvény 67. §-a (2) bekezdése értelmében működtetett, önkormányzati fenntartású közös intézményekre is kiterjeszti a bármely – a rendeletben meghatározott – célra adott támogatás lehetőségét.

Budapest, 1997. február 10.

Címkék