Egy korszak lezárult az “Év könyvtára” cím elnyerésével

Kategória: 2008/ 4

A Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára nyerte el 2007-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt az Év könyvtára kitüntetést, amelyet immár 12. alkalommal lehetett megpályázni. Az elismerő címet elsőként kaphatta meg felsőoktatási könyvtár. Pályázatunkat második alkalommal nyújtottuk be, már 2004-ben is úgy ítéltük meg – egy 30 milliós könyvtárfejlesztés eredményeként -, hogy sokat tettünk a megújulásért, szolgáltatásaink minőségének javításáért.
A 2007-es év könyvtárunk életében más szempontból is mérföldkőnek számít, mert a főiskola 2008. január 1-jével egyesült a Nyugat-magyarországi Egyetemmel. Az intézményünk új neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, a könyvtár elnevezése NYME Savaria Egyetemi Könyvtár.
A kitüntetés elnyerésével tehát nemcsak egy eredményes időszak munkáját zárhattuk le, hanem új néven, immár az erőforrásokat egyesítve biztosítjuk a tanulás, az oktatás, a kutatás, az életen át tartó tanulás, a digitális írástudás támogatásának infrastrukturális és szakmai feltételeit.

Történeti előzmények – amire építettünk

Jelenünk eredményessége múltunkban gyökerezik és a jövőnk építésének fundamentuma. A főiskola vezetése mindig nagy gondot fordított arra, hogy az intézmény fejlesztésével párhuzamosan a könyvtári szolgáltatások feltételeit is megteremtse. A könyvtár jogelődje, a Felsőfokú Tanítóképzővel egy időben, 1959 őszén kezdte meg működését. Alapterülete és állománya az intézmény fejlődésével párhuzamosan bővült. 1962-ben megindult a népművelő-könyvtár szakosok képzése, 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett Tagozataként tanár szakok irányában fejlődött a könyvtár. Az önálló Szombathelyi Tanárképző Főiskola létrehozásával, 1974-ben 11 szaktanszék, pedagógiai kabinet, kollégiumi könyvtár és népművelési szeminárium segítette az oktató-kutató munkát. 1975-től a Bolyai János Gyakorló Iskolában függetlenített könyvtáros kezdte meg munkáját. Az oktatástechnika szombathelyi modelljének kialakításával 1977-ben Médiatár alakult, példát mutatva számos felsőoktatási intézmény számára. Könyvtárunk 1978-tól hosszú éveken át a pedagógia szakterületén köteles példányban részesült a törvény módosításáig.
Intézményünk 1984-ben felvette a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nevet. Ekkor kezdődött az új oktatási épületben a természettudományi szakos általános iskolai tanárképzés az addigi humán szakok mellett. Rekonstrukciós munkák eredményeként 1984-ben a könyvtár a pinceszint irányába 150 négyzetméterrel bővült, a gördülőállványos raktárba került a bekötött folyóiratok sora és szabadpolcra a szépirodalom. Ez évben Devecseri Gábor történeti értékű könyvtárát az író özvegye a főiskola könyvtárának adományozta.
A természettudományos szakfejlesztést követő állománygyarapítás következtében födémproblémák keletkeztek, ezért 1989-ben tízéves fennmaradással a könyvtár 414 négyzetméteres, ideiglenes kölcsönzőpavilonnal bővült.
Történelmi eseményként éltük meg 1990-ben a főiskolán az informatikai központ létrehozását és az első X.25-ös vonal bekötését a könyvtárban.
A főiskola 1990-ben megkapta a volt megyei és városi pártbizottság épületét, s a filológiai tanszékek köre bővült az angol, a német, majd folyamatosan a francia, az olasz és az uralisztika tanszékekkel. Ezt követő évben már a D épületben Idegennyelvi könyvtár alapítása volt a feladat, miközben a Médiatár önállósodott és bővült az A épület III. emeletén.
A könyvtári munkában 1990-ben teret hódított az ISIS, és a matematika-könyvtár szakos kollégák bevezették a PC Lib egyfelhasználós programot a könyvtári feldolgozó munkába. Ennek eredményeképpen 1991-től a könyvtárba bekerült idegen nyelvű, illetve az 1992-es impresszummal megjelent valamennyi dokumentum feldolgozása számítógépen történik csakúgy, mint a dezideráta-nyilvántartás, a szakdolgozatok nyilvántartása és az oktatói publikációk regisztrálása.
Az intézmény hatásköre 1992 és 1994 között regionális szerepkörrel bővült az Osztrák Könyvtár, valamint az Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtár főiskolába telepítésével. Az 1994-es esztendőben egyaránt terv készült a Bolyai Gyakorló Iskola könyvtárának bővítésére, mint ahogy átadásra került végleges helyén az Idegennyelvi könyvtár is. Még ebben az évben – hosszas előtanulmányok után – kiválasztottuk az Aleph integrált könyvtári rendszert, amelynek megvalósítására OMFB-pályázat nyújtott lehetőséget.
Miközben a könyvtári rendszer moduljai fokozatosan működni kezdtek, önképzéssel, saját humán erőforrással 1996-ban a könyvtár megjelent a weben, a fejlődés innét kezdve töretlen. A könyvtár részt vett az Aleph integrált könyvtári rendszer oktatásában, ezzel jelentős elismertségre tett szert a főiskolai könyvtárak körében. MARC műhelymunka alakult ki a könyvtári rendszer továbbfejlesztésének előkészítésére. A könyvtár 1997-től nyilvános könyvtári ellátást vállalt, miközben az intézmény bővült az Európai Dokumentációs Központ szolgáltatásaival. Még ebben az évben felvetődött a megyei és a főiskolai könyvtár integrációjának kérdése, mint ahogy a nyugat-magyarországi egyetemi integráció könyvtári előkészületei is megtörténtek.
Az infrastruktúra fejlesztését 1998-2000 között a BME és a KLTE könyvtáraival közös Tempus pályázat segítette a tartalomfejlesztés mellett. A főiskolán 2000-ben készült el az a nagyszabású intézményfejlesztési terv, amely prioritásként kezelte az új könyvtár építését. Kisebb infrastrukturális pályázatok mellett 2002-ben nyílt lehetőségünk 20 PC-ből és szerverből álló számítógépes kabinet létrehozására, amely az elektronikus szolgáltatások bővítését eredményezte. Ezt követte 2003-ban a 30 milliós OM támogatásból finanszírozott könyvtárfejlesztés, amelynek eredményeképpen hálózat-, hardver- és szoftverfejlesztés tette lehetővé a szolgáltatások kiterjesztését, illetve a környezet esztétikai megújítását. A fejlesztésnek köszönhetően a könyvtári munkafolyamatok teljességgel automatizáltakká váltak. Bővült az elektronikus tartalomszolgáltatás, megkezdhettük a digitális oktatási gyűjtemény építését, a szakdolgozatok elektronikus (CD) gyűjtését és szolgáltatását.
A könyvtárépítés, mint Forrásközpont kialakítása 2005-ben kezdődhetett el. A versenypályázaton győztes könyvtári terv PPP-konstrukcióban valósulhatott meg nem egészen egy év alatt, így a könyvtár – amely 2006 novemberében még integrálódott a Vas Megyei Pedagógiai Intézet könyvtárával is – méltó helyet és infrastrukturális fejlesztést kapott 2006 novemberében.
A fent leírt könyvtárépítés, a szervezet, a tartalom- és szolgáltatásfejlesztés nem jöhetett volna létre az elődök meghatározó szakmai munkája nélkül. Elért eredményeikre támaszkodva, arra építve folytathattuk fejlesztő tevékenységünket. Kiemelendő Tóth Gyuláné (aki 1962-től 2002-ig volt a könyvtár igazgatója) munkája. Az ő nevéhez fűződik a könyvtár fejlesztése párhuzamosan az intézmény fejlesztésével, többszöri könyvtárbővítés, az innovatív munkatársak kiválasztása, a szolgáltatások bővítése, az új technológiák bevezetése a könyvtári munkába, a pályázatírói tevékenység, a PR alakítása, a minőségmenedzsment elemeinek alkalmazása (szabályozás, stratégia, küldetésnyilatkozat, SWOT analízis stb.), a szakmai szervezetekben való részvétel, együttműködés hazai és külföldi intézményekkel.

Infrastruktúra

A Regionális Felsőoktatási Forrásközpontot, benne a könyvtárat 2006. november 15-én adták át hivatalosan. Az épület Puhl Antal és Dajka Péter építészek munkája. A Forrásközpontban kapott helyet a könyvtár, a Pedagógiai Szolgáltató Központ és a Felnőttképzési Központ.
Az épület a hagyományos és a korszerű digitális szolgáltatások mellett elektronikus tanulási környezetet biztosít, valamint hallgatói közösségi térként is funkcionál.
A központi könyvtár 2220 négyzetméteren, három szinten szolgáltat. A használói férőhelyek száma 262, ebből számítógépes 189. A szabadpolcos kölcsönzési térben 12 számítógép on-line katalógusként funkcionál. Vezeték nélküli hálózat (WiFi) biztosítja a tanulás, az oktatás, a kutatás számára a saját laptop használatát. A személyes használatokat karos beléptetőrendszer regisztrálja, a dokumentumok védelmére állományvédelmi kapu szolgál. Az előadások, szemináriumok támogatására 64 fős konferenciaterem és számítógépes labor áll rendelkezésre projektorral, digitális táblával. Fejlett az épületen belüli technikai kommunikáció.
Az Idegennyelvi könyvtár az intézmény D épületében 525 négyzetméteren működik. Az olvasói munkahelyek száma 42, amelyből 18 számítógépes, három számítógép on-line katalógusként funkcionál.
Az intézményben együttesen három eMagyarország ponton 12 számítógép áll a felhasználók rendelkezésére ingyenes használattal. A könyvtárépület egésze akadálymentesített, a szintek között és a D épületben lift működik.
Az új épület, a benne működő szolgáltatások, a fejlett infrastruktúra messzemenően biztosítja a rendelkezésre bocsátást és a szolgáltató könyvtár modelljének alakítását; jelentős lépéseket tettünk a 24 órás szolgáltató könyvtár megvalósítása felé.
A szolgáltatásokat használó regisztrált olvasók száma 5685 fő, ez a szám állandósulni látszik. A hallgatók számának csökkenése mellett ugyanis folyamatosan nő a külső olvasók érdeklődése. A személyes használatok száma jelentősen emelkedett az olvasói számítógépes munkahelyek bővülésével. A személyes használók száma hétfőtől szerdáig napi 1500-2000 fő között mozog. A könyvtártervezés során prognosztizált óránkénti 200 fő reálisnak bizonyult. Kiemelkedő a számítógép-használat, ez jótékonyan visszahat a hagyományos dokumentumok forgalmára is.
A könyvtári munka automatizációját az Aleph 500 integrált könyvtári rendszer 16_2-es verziója biztosítja. Valamennyi modul működik a könyvtárban. Az épített adatbázisok között nem hagyományos könyvtári adatbázisok – szakdolgozatok, publikációk, oktatási gyűjtemények, Századok repertórium – épülnek. A könyvtári állomány feldolgozottsága a könyvek kivételével teljes. Az Aleph rendszer bármely verziójának mindig erőssége volt az adatátvétel (OSZK, MOKKA, külföldi adatbázisok stb.), ez jelentősen gyorsítja a feldolgozó munkát és a visszamenőleges adatbevitelt. Az állománybeszerzés forrásainak csökkenésével párhuzamosan törekszünk az elektronikusan elérhető dokumentumok adatbázishoz kapcsolására, ily módon segítve a dokumentumokhoz való hozzáférést. A WebOpac-ban a bejelentkezett olvasó megtekintheti kölcsönzéseit, azok lejárati idejét, a korábbi kölcsönzéseket és a pénzügyi adatokat, valamint előjegyzést tehet egy adott dokumentumra. Az Adatbázisok menüpont tájékoztat a szolgáltatás tartalmáról.
Az Aleph integrált könyvtári rendszert a Könyvtár- és Információtudományi Tanszékkel (KIT) közösen használjuk. A hallgatók a KIT-adatbázisban sajátítják el a számítógépes katalogizálás alapjait.

Állományalakítás és -elhelyezés

A főiskola könyvtára 270 ezer kötetes állományával a régió meghatározó kulturális intézménye több regionális szerepkörű könyvtárával. Ezek közül meghatározó a Devecseri Gábor Könyvtár, az Osztrák Könyvtár, az Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtár, a Tankönyvcentrum és a Pedagógiai Múzeum.
Az állományalakítás célja egyfelől, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférést a könyvtári rendszer egészében gondolkodva biztosítsuk, másfelől, hogy a gyarapítás és az átgondolt, tervszerű apasztás egyensúlyát fenntartsuk. Az intenzíven változó, a könyvtárhasználók igényeit figyelembe vevő állománygondozás sok és sokrétű munkát igényel a munkatársaktól.
Az új épületben a dokumentumok telepítése jól áttekinthető módon valósult meg, a kölcsönözhető állomány csaknem teljességgel szabadpolcra került. Az eligazodást nagymértékben segíti az on-line katalógus, amelyben a dokumentumokat tartalmilag is feltárjuk.
A kötelező és ajánlott irodalomhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét az olvasóteremben elhelyezett példányok biztosítják. A keresett dokumentumok kölcsönzési idejét három hétről egy hétre csökkentettük a dokumentumok forgási sebességének növelése érdekében.
A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk. Bár nem vagyunk tagja az ODR-nek, aktívan használjuk. A fent említett különgyűjteményeink dokumentumaival könyvtárunk hozzáadott értékkel bír.
A weboldalunkon a Kapcsolatok menüpontban on-line lehet indítani dokumentumok beszerzését vagy a könyvtárközi kölcsönzést. Emellett személyesen, telefonon vagy e-mail-ben is lehet közvetíteni a kéréseket. Az Excel táblázat nyilvántartási adataiból tetszőleges szempontú elemzéseket készíthetünk.

Elektronikus szolgáltatások

A saját készítésű weboldal – a főiskolák között elsőként – 1996-tól napjainkig saját humán erőforrásból épül. Jellemzői az egyszerű szerkezet, a folyamatos karbantartottság, a naprakészség, a 24 órás elérhetőség, a szolgáltatáscentrikusság, az átjárhatóság, az indexeltség, az elektronikus dokumentumok jogkövető szolgáltatása.
A weboldalon kialakított E-könyvtár egyik leghasználtabb szolgáltatása a szakdolgozatok adatbázisa. A diplomamunkák feltárásának intézményünkben nagy hagyományai vannak. A kezdetektől 1980-ig cédulakatalógusban, 1990-ig fénylyukkártyán, 1991-től az on-line könyvtári katalógusban lehet a dokumentumokat visszakeresni. A szakdolgozatok könyvtári példányait 2003-tól CD formában gyűjtjük, az on-line katalógusban kereshetővé tesszük és intraneten másolásvédelemmel ellátva szolgáltatjuk, biztosítva ezzel a Rektori Konferencia 1998-as határozatát a diplomamunkák kutathatóságáról. A keresés a dokumentumokban a teljes szövegre kiterjed.
Az E-könyvtár további szolgáltatása az Elektronikus tananyag. Tartalma lassan bővül, de a jegyzettámogatással készített dokumentumokat kötelező digitálisan is átadni a könyvtár számára, megjelölve a szolgáltathatóság körét, ami jellemzően intranet.
Az oktatók publikációit könyvtárunk a főiskola évkönyveiben jelentette meg 1988-ig. Az évkönyv megszűnésével kezdtük el a dokumentumok feldolgozását az adatbázisban, csakúgy, mint a helyismereti dokumentumokét. Hallgatói közreműködéssel számos e-tájékoztatási segédlet készült a különböző tudományterületekhez.
A távoli elérésű adatbázisoknak főként használói vagyunk, de a MATARKA építésében alapító tagként veszünk részt. A könyvtár 207 számítógépén nyújtunk hozzáférést az EISZ, EBSCO és egyéb távoli, valamint helyi elérésű adatbázisokhoz. A NAVA indításától kezdve csatlakoztunk a szolgáltatás közvetítéséhez.
A korlátlan internethasználat, a WiFi-szolgáltatás, a laptophasználat lehetősége, a rendelkezésre álló számítógéppark és az azokon biztosított MS Office programok elektronikus tanulási környezetet biztosítanak a használók számára. Nagyteljesítményű reprográfiai eszközök segítik a nyomtatást, másolást, szkennelést. A fájlok letöltésére megengedett a pendrive használata, szolgáltatásként igénybe lehet venni a CD-re és DVD-re írást.

Használóképzés, oktatás

A tudományos munka végzéséhez szükséges információszerzési technika elsajátítását A bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába című, 2 kreditpont értékű tárgy alapozza meg. Ez kiegészül a könyvtárban történő egyéni foglalkozással, illetve továbbképzések meghirdetésével. A képzésben hangsúlyos az elektronikus információk keresése, a találatok rendszerezése, feltárása, feldolgozása, tehát az elektronikus információszerzés technikájának elsajátítása.
A használóképzés és az életen át tartó tanulásra való felkészítés miatt a hallgatóknak nincs irodalomkutatás, az oktatók és a kutatók e szolgáltatást saját kutatói műhelyükben végzik. Külső használók különösen a pedagógia körében élhetnek e szolgáltatással.
Az oktatás és a gyakorlat együttműködésének erősítésére napi kapcsolat van a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék oktatói és a könyvtárosok között. Néhány gyakorlatias tárgy oktatásába a könyvtáros kollégák is bekapcsolódnak, ilyenek a gyűjteményszervezés, az olvasásszociológia, -pszichológia, -pedagógia, Osztrák Könyvtár (speciálkollégium).
Az új könyvtár újfajta együttműködést jelent a tanszék és a könyvtár munkájában:
- egyre több kontakt óra színterévé válik a könyvtár,
- gyakorlati, a könyvtárban hasznosítható projektötleteket adunk az oktatás számára,
- az oktatók ötlete nyomán új módszereket (pl. Digitális erőd) alkalmazunk a könyvtár megismertetésére,
- közös pályázatok előkészítése,
- rendezvényeken való kölcsönös részvétel,
- rendszeres információcsere.Az informatikus könyvtáros szakos hallgatók közül 2007-ben mintegy 60 fő végezte különböző típusú gyakorlatait könyvtárunkban. A gyakorló műhelyben a hallgatók kiemelkedő körülmények között teljesíthetik kötelezettségeiket, együttműködő kapcsolat mélyül el a hallgatók és a könyvtárosok között, ennek eredményeképpen közösen szervezünk rendezvényeket, tájékoztatjuk egymást a konferenciákon elhangzott újdonságokról, együttműködünk új szolgáltatások bevezetésében (lásd blog), számíthatunk a hallgatók önkéntes munkájára, például a teljes körű állományrevízió munkálataiban.
Szolgáltatásként nyújtjuk könyvtári órák tartását adott szakterülethez. Akik rendszeresen igénylik: Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzős osztályai, a magyar alapszakos hallgatók.
Az újonnan épült könyvtár eleven érdeklődést váltott ki a régióban élők körében is.
Számos csoport (tantestületek, munkaközösségek, gimnáziumi osztályok, nyugdíjas klubok, szabadidős csoportok stb.) szervezetten látogatták meg az új intézményt. Emellett sokan – mint intézményi vendég, rendezvénylátogató vagy előadó – tekintették meg a Forrásközpontot.

Humán erőforrás

A könyvtár alapterülete háromszorosára, a számítógépek száma hatszorosára emelkedett, nőtt a szolgáltatások színvonala (az állomány és a szolgáltatások egy térbe integrálása, elektronikus információszolgáltatások bővülése), új szolgáltatások jelentek meg (másolás, nyomtatás, szkennelés), nőtt a nyitvatartási órák száma, jelentősen emelkedett a napi könyvtárhasználók száma, miközben a könyvtárosok létszáma változatlan maradt. Saját erőforrásból folyik a könyvállomány retrospektív konverziója. A használók önálló információszerzését támogatja a dokumentumok sok szempontú visszakereshetővé tétele. A fentiek természetesen hatékony munkaszervezést követelnek.
A vezetői munka eredményesebbé tételére, az információk korrekt közvetítésére, a feladatok nyomon követésére 2007 júliusában bevezettük a Vezetői információs rendszert, amelynek eszközeként a blogot választottuk, jelszóhoz kötötten. A blogot naponta olvassa és írja valamennyi munkatárs. Emellett az e-mail, az msn is támogatja a munkaszervezést.
A korábban jól behatárolható munkaköröket (olvasószolgálat, tájékoztató) a széles ismereteket kívánó, komplex munkakörök váltották fel, ahol egyszerre kell információt nyújtani, kölcsönözni, a dokumentumokat rendelkezésre bocsájtani, faktografikusan és elektronikusan tájékoztatni, adatbázisokat használni.
A könyvtár személyzetére mindig jellemző volt a rendszeres önképzés, ami a mai, gyorsan fejlődő információs technológia mellett nélkülözhetetlen is. Az 1/2000 NKÖM rendeletben előírt hétéves továbbképzésben való részvétel növelte a könyvtárosok felkészültségét, ezáltal a használók magasabb szintű kiszolgálását.
Az új elektronikus szolgáltatások előkészítése érdekében kollégáink továbbképzéseken vettek és vesznek részt.
A könyvtárnak mindig erőssége volt az a csapatmunka, amellyel olvasóinkat hatékonyan, magas színvonalon, megújulásra készen tudjuk szolgálni.

Minőségmenedzsment

A minőségmenedzsment területén több lépést tettünk 2007-ben. Szervezeti és Működési szabályzatot alkottunk az új könyvtár megépülésével. Weboldalunkon megtalálható a könyvtár küldetésnyilatkozata, elkészítettük az aktuális SWOT analízist, amelyet a blogon helyeztünk el, így adva lehetőséget a kollégáknak a folyamatos szerkesztésre, korrekcióra. Könyvtárunknak 2010-ig van stratégiai terve, de a 2003-as, 30 milliós OM alapú könyvtárfejlesztéssel és a 2006-ban átadott új könyvtárral gyakorlatilag az abban kitűzött célok és feladatok megvalósultak. Kiemelendő a tervből a munkatársak irányítása tárgyú fejezetben szereplő “A koncepciózus könyvtárvezetés eredményeképpen a munka szervezettsége magas szintű, és megfelelően motivált a szakképzett és innovatív személyzet.” gondolata.
Használói elégedettségmérés az év folyamán két alkalommal történt, az első félévben hagyományos kérdőíven, a második félévben elektronikus megoldással éltünk a SZTAKI weboldalán. Több projektcsoportot alakítottunk a hatékonyabb feladatvégzés érdekében (PR, minőségfejlesztési, rendezvényszervezési, könyvtári integrációs, képzési, honlapfejlesztő és állományrevízió projektcsoport).

Könyvtári integráció

Könyvtárunkra jellemző a változó körülményekre való gyors reagálás. Ennek egyik példája volt 2006 novemberében a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtárával való integráció. Miközben az új könyvtárba telepítettük a főiskola könyvtárának állományát, át kellett költöztetni a pedagógiai könyvtár mintegy 34 ezer kötetes gyűjteményét is. Az előnyök között említhetjük az egyesített könyvtári állomány mennyiségi és minőségi fejlesztését, az új épületet a benne lévő fejlett infrastruktúrával, a munkatársak szolgálatkészségét, felkészültségét. A használóknak meg kellett szokniuk a nagyságrendi különbséget, az önállóbb könyvtárhasználatot.
A két állomány integrációja folyamatosan történik a meglévő humán erőforrásra építve. A könyvtár szaktanácsadással, módszertani segítségnyújtással támogatja az iskolai könyvtárak munkáját.

Pályázati tevékenység

Pályázatíró tevékenységünk főként az infrastrukturális fejlesztések eredményeként élénkült meg. A szolgáltatás- és tartalomfejlesztést szolgálta Devecseri Gábor – kötetkatalógusban már megjelentetett – könyvtári hagyatékának on-line feltárása a könyvtári adatbázisban. Ugyanitt kereshető a Századok című folyóirat repertóriuma az 1976-2000 közötti időszakra, folytatásaként a nyomtatott repertóriumnak.
A könyvtárban folyó MARC műhelymunka és a Könyvtár- és Információtudományi Tanszéken folyó katalogizálás oktatása együttműködésének eredményeként készült elektronikus tankönyv hypertext módszer alkalmazásával: Számítógépes katalogizálás HUNMARC formátumban. Ugyancsak pályázati tevékenység részeként készült el Az MSZ szabványok és a HUNMARC párhuzamba állítása elektronikus dokumentum, CD-ROM formában.
Az OM Felsőoktatási könyvtártámogatási pályázatai tették lehetővé az oktatás színvonalának emelését, a dokumentumhoz való hozzáférés lehetőségének növelését. A Közép-európai Brókerképző Alapítvány rendszeres pályázati támogatásának eredményeképpen a pénzügy szakirodalmát évente sikerül megújítanunk.
Konzorciumi együttműködésben alapító tagként veszünk részt a MATARKA építésében. A közös munka azóta is folyik, a szolgáltatás folyamatosan bővül, egyre népszerűbbé válik a használók körében.
A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara vezette azt a konzorciumi együttműködést, amelynek célja volt “A könyvtári felhasználók képzésének tanulmányozása az Európai Unió országaiban”. A projekt keretében közös tananyagfejlesztés eredményeként készült el az Útmutató a könyvtári információ keresés technikájához.
A Budapesti Műszaki Egyetem vezette “Internet alapú és multimédia könyvtári szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projektben a Debreceni Egyetemi Könyvtár mellett harmadik együttműködő partner volt könyvtárunk.
A burgenlandi, alsóőri Magyar Média- és Információs Központ adatbázisának kiépítését a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral együttesen valósítottuk meg.

Rendezvények

A könyvtár az infrastrukturális fejlesztések felgyorsulása, vagyis 2003 óta rendszeresen szervez író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat (virtuálisan is). Évente egy alkalommal, az NKA támogatásával regionális, országos szakmai rendezvényen várjuk a régió könyvtárosait. A tárlókban eseményekhez, rendezvényekhez, aktualitásokhoz kapcsolódóan dokumentumkiállításokat készítünk, könyvtárlátogatást hirdetünk, intézményi továbbképzéseket szervezünk a hallgatóknak, az oktatóknak, a kutatóknak.
Sikeresnek és eredményesnek értékeltük 2007-ben a Nagy Olvashow programhoz kapcsolódásunkat négy programban: Kölyökolvashow, Tiniolvashow, Könyves Vasárnap, Nagyiolvashow.

PR, tájékoztatás

A felhasználók tájékoztatásának hagyományos módszerei között említhetjük a szóbeli tájékoztatást és szórólap osztását beíratkozáskor, az egyéni és csoportos foglalkozást az olvasókkal, a könyvtárlátogatást, az intézmény több pontján elhelyezett faliújságokat, a tanulmányi kalauzt, a leporellót a könyvtárról és szolgáltatásairól, a tárlót és a sajtót. Kapcsolatunk az utóbbival különösen az Év könyvtára cím elnyerésével erősödött meg. A hagyományos és az elektronikus sajtó, a különböző rádiók napokig foglalkoztak a könyvtárral, a Soproni Regionális TV pedig tízperces élő műsort szánt beszélgetésre a kitüntető cím kapcsán.
A legfontosabb PR azonban – mint tudjuk – a szolgáltatások minősége, a könyvtárosok tudása és szolgálatkészsége.
A nem hagyományos módszerek használatának említésekor hangsúlyozni kell a weboldal szerepét, frissességét, hírértékét. A kapcsolattartásra szolgál az e-mail, napi négy órában az on-line tájékoztatás, az iWiW, tudunk üzenni a Neptun rendszeren keresztül, és a “Digitális erőd” játék is egyre népszerűbbé válik (gólyáknak, informatikus könyvtáros szakosoknak, középiskolásoknak).
A látogatásokat összekötjük virtuális könyvtárbemutatóval (Maribori Egyetem, igazgatók, óvónők, tanárok, nyugdíjasok stb.), ahol a célzott közönség figyelembevételével elektronikus forrásokat is bemutatunk.
A szakmai rendezvények, a továbbképzések, a könyvtári séták, az eseményekhez kapcsolódó kiállítások, mind-mind  növelték a könyvtár pozitív megítélését.

* * *

Az elnyert cím kötelez. Nincs megállás az ötletelésben, az új szolgáltatások megtervezésében és bevezetésében. Nyomon kell követni az új fejlesztéseket, részt kell venni a pályázatokon, és keményen kell dolgozni a könyvtáros-kompetenciáink fejlesztésén. Nagyok a kihívások és növekszik a verseny az információsztrádán. Ebben a versenyben immár a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtáraként veszünk részt, a jelek szerint nem is rossz eredménnyel.

Címkék