50. évfolyam, 2004. 3. szám
Archívum

Szójegyzék

Az IME ICC (IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code) által a 2004. április 2-ig érkezett észrevételekre alapozott jegyzék

 

Ez a szójegyzék azokat a kifejezéseket tartalmazza, amelyek a Frankfurtban tervezetként elfogadott dokumentumban speciális (nem a szokásos szótári) jelentéssel szerepelnek.

 

 

 

Ágens (agent): az információforrás életszakaszában szerepet játszó személy (szerző, kiadó, szobrász, szerkesztő, rendező stb.) vagy csoport (szervezet, társaság, könyvtár, zenekar, ország, államszövetség stb.) vagy automata (időjárásészlelő/regisztráló eszköz, fordítóprogram stb.). [Forrásdokumentum: DCMI Agents Working Group, working definition]1
Lásd még Szerző, Létrehozó

Besorolási rekord (authority record): besorolási adatállományban lévő rekord, amelynek szervező eleme egy entitásról (ágens, mű/kifejezési forma vagy tárgy) készített egységesített besorolási adat, abban a formában, ahogyan azt a felelős katalogizálási szervezet létrehozta. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Egységesített besorolási adat, Ellenőrzött névforma

Bibliográfiai egység (bibliographic unit)
Lásd Megjelenési forma

Bibliográfiai forrás (bibliographic resource): valamely megjelenési forma vagy példány.

Bibliográfiai leírás (bibliographic description): valamely bibliográfiai forrás azonosítására és nyilvántartásba vételére leírt adatelemek összessége. [Forrásdokumentum: ISBD(CR)]

Bibliográfiai rekord (bibliographic record): valamely mű megjelenési formáját leíró és a vele kapcsolatban lévő művek és kifejezési formák hozzáférését biztosító adatok együttese. [Forrásdokumentum: IME ICC]

Család (family): születés, házasság, örökbefogadás vagy hasonló jogi állapot révén kapcsolatban álló két vagy több személy. [Forrásdokumentum: az IME ICC által módosított FRANAR]

Egységesített besorolási adat (authorized heading): valamely entitás hozzáférési pontja egységesített, ellenőrzött formában. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Besorolási rekord, Név ellenőrzött formája

Egységesített cím (uniform title): 1. Valamely művet vagy kifejezési formát azonosító, a katalogizálás céljaira megállapított cím. Például: közös címek és megállapodásos címek használata gyűjtemények esetében, rendszavak megválasztása a rendezett megjelenítéshez és egyedi címek megállapítása az azonos című művek elkülönítésére. [Forrásdokumentum: módosítva az AACR2-ből] 2. Valamely szerzős vagy szerző nélküli mű különböző című megjelenési formáinak összekapcsolására/összerendezésére, a keresés/hozzáférés céljaira megválasztott cím egységesített formában. [Forrásdokumentum: GARR]

Ellenőrzött névforma (controlled form of name): az entitások meghatározott szabályok szerint leírt egységesített és attól eltérő névformái a besorolási rekordban, annak érdekében, hogy hozzáférhetővé tegyék a bibliográfiai és a besorolási rekordokat (más néven: ellenőrzött besorolási adat, egységesített besorolási adat vagy eltérő névváltozat). [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Egységesített besorolási adat, Besorolási rekord, Név

Esemény (event): cselekmény vagy eset. [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR]

Fizikai forma (eredeti és helyettesítő megjelenési formák jellemzője) (physical format, an attribute of original and surrogate manifestations): hordozó vagy közvetítő eszköz, amelyen vagy amelyben egy mű kifejezési formáját közzétették (pl. könyv, CD, MP3, videokazetta, DVD, mikrofilm, digitális adatállomány, térkép, földgömb, kotta stb.) [Forrásdokumentum: IME ICC]

Fogalom (concept): elvont eszme vagy elképzelés [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR]

Gyűjtemény (collection): 1. Két vagy több mű együttes közreadása. 2. Meghatározott intézmény által létrehozott vagy őrzött bibliográfiai források együttese. [Forrásdokumentum: IME ICC]

Hely (place): terület (térbeli hely). [Forrásdokumentum: FRBR]

Hozzáférési pont (access point): név, kifejezés, kód stb., amelynél a bibliográfiai vagy besorolási rekord vagy utaló megtalálható. [Forrásdokumentum: FRANAR]

Ismérv (attribute): az entitás jellemzője, amely lehet az entitás sajátja vagy külsőleg ráruházott jellemző. [Forrásdokumentum: FRBR]

Kifejezési forma (expression): valamely mű szellemi vagy művészi megvalósítása. [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR]

Kulcscím (key-title): valamely folytatódó dokumentum (információforrás) számára az ISSN hálózat által megállapított egyedi cím, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik annak ISSN-jével. A kulcscím megegyezhet a főcímmel vagy az egyediség érdekében kiegészülhet olyan azonosító és/vagy minősítő elemekkel, mint amilyenek a testületi név, a megjelenés helye, a kiadásjelzés, stb. (lásd ISSN Manual). [Forrásdokumentum: ISBD (CR)]

Leíró katalogizálás (descriptive cataloguing): a katalogizálási tevékenység leíró adatokat és a nem-tárgyi hozzáférési pontokat nyújtó része. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Tartalmi feltárás

Létrehozó (creator): a mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős entitás.
Lásd még Szerző, Ágens

Mű (work): megkülönböztethető szellemi vagy művészi alkotás (azaz, szellemi vagy művészi tartalom). [Forrásdokumentum: az IME ICC által módosított FRANAR, FRBR]

Név (name): jel, jelek vagy szavak csoportja, amelyen az entitás ismert; magában foglal személyt, családot, testületet, objektumot, fogalmat, eseményt vagy helyet jelölő szavakat/karaktereket, illetve valamely műnek, kifejezési formának, megjelenési formának vagy példánynak adott címet. [Forrásdokumentum: az FRBR-ből, módosítva a FRANAR-ban]
Lásd még Ellenőrzött névforma

Objektum (object): valamely anyagi dolog.[Forrásdokumentum: FRBR]

Példány (item): valamely megjelenési forma egyetlen példánya. [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR]

Rendszó (heading)
Lásd Hozzáférési pont

Személy (person): egyén által világra hozott, illetve egyén vagy csoport által örökbefogadott személyiség. [Forrásdokumentum: az FRBR-ből, módosítva a FRANAR-ban]

Szerző (author): szöveges mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős létrehozó. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Ágens, Létrehozó

Tartalmi feltárás (subject cataloguing): a katalogizálási tevékenységnek a tárgy szerinti besorolási adatokat, tárgyszavakat és/vagy szakjelzeteket megállapító része. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Leíró katalogizálás

Testület (corporate body): tulajdonnéven azonosított szervezet vagy személyek, illetve szervezetek csoportja, amelyek egységként működnek vagy működhetnek. [Forrásdokumentum: módosított FRANAR, FRBR]

 

Hivatkozások

AACR2 Anglo-American cataloguing rules. – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa : Canadian Library Association ; London : Chartered Institute of Library and Information Professionals ; Chicago : American Library Association, 2002.

DCMI Agents Working Group – Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. [Webhely, 2003]: http://dublincore.org/groups/agents/ (munkameghatározás – a jelentés még nem végleges)

FRANAR Functional requirements and numbering of authority records : a conceptual model – draft2003. (Munkameghatározás, a jelentés még nem végleges)

FRBR Functional requirements for bibliographic records : Final report. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM publications new series ; 19.)

GARR Guidelines for authority records and references. – 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM publications new series ; 23.)

IME ICC IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1st : Frankfurt : 2003), recommendations from the partici0pants

ISBD(CR) ISBD(CR) : International standard bibliographic description for serials and other continuing resouces. – Munich : Saur, 2002. (IFLA UBCIM publications new series ; 24)
Lásd még MulDiCat:
http://subito.biblio.etc.tu-bs.de/muldicat/

 

Jegyzet

  1. A „Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről” c. tervezet fordításában a kifejezés „személy”-ként szerepel. (A fordító megjegyzése.)

 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek