49. évfolyam, 2003. 4. szám
Archívum

Nyolc év a bibliográfiai szekció élén

1990-1998*

Bényei Miklós

Talán a visszaemlékezés műfaja megengedi, hogy kissé személyesebb hangvételben adjam elő mondandómat. Kezdem azzal, hogy nem kis meglepetést okozott, amikor 1990 nyarán, a debreceni országos bibliográfiai értekezlet egyik szünetében Lisztes László kollégám megpendítette: arra gondoltak, elnöksége lejárta után engem jelölnének erre a tisztségre. Aztán latolgattam az érveket. Előbb azok jutottak eszembe, amelyek a kétségeimet jelezték:

- egy kissé hosszúra sikeredett vargabetű után tértem vissza ismét a szakmai közéletbe (bár sosem szakadtam ki a bibliográfusok közösségéből), és az adott, felhevült politikai légkörben némileg aggasztott a várható fogadtatás;
- nem voltam könyvtárigazgató, csupán osztályvezetői tisztséget töltöttem be a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban, tehát egy vidéki közkönyvtárban;
- vajon képes leszek-e kitűnő elődeim, a nagy tekintélyű és kiválóan tájékozott Csűry István, valamint az igen lelkes és a bibliográfia ügye mellett rendkívül elkötelezett Lisztes László munkáját kellő színvonalon folytatni.

Számba vettem azokat a szempontokat is, amelyek az igenlő válasz mellett sorakoztathatók fel:

- alapító tagja voltam az MKE Bibliográfiai Bizottságának, igyekeztem jelen lenni és felszólalni az összejövetelein;
- addigra már több bibliográfia összeállítójaként, szerkesztőjeként, recenziók írójaként is jó néhányan ismerték a nevem;
- nem sokkal korábban szereztem meg a történelemtudomány kandidátusa címet, és bár a tudományos minősítés nem kritérium, hátrányul sem szolgál.

Tehát a mérleg mindkét serpenyőjébe három-három nyomós érv került; némi tétovázás után végül is úgy döntöttem, hogy vállalom a jelölést. Utólag is köszönöm mindazoknak, akik erre biztattak.

És eljött 1990. november 28-a, a taggyűlés időpontja. Lényeges változást hozott a bizottság életében, mert ekkor átalakult az egyesület szekciójává. Engem pedig megválasztottak az új formáció elnökévé, vezetőségi tagokká pedig Vajda Kornélt és Nagy Anikót; egyben megbíztak azzal, hogy képviseljem a szekciót az MKE tanácsában. (Ma is úgy vélem: helyes, ha a szakmai szervezeteket az elnök képviseli ezen a fórumon.) Nem egészen - két nap híján - három és fél év múlva, 1994. május 26-án a taggyűlés ismét megtisztelt bizalmával; Gyuris György és ismét Nagy Anikó lett a társam a vezetőségben. Majd 1998. október 27-én megváltam a tisztségemtől, mivel az MKE alapszabálya - egyébként nagyon helyesen - csak két cikluson át engedi ugyanazon funkció betöltését. Azóta is maradtam a Bibliográfia Szekció tagja, most is ide fizetem a teljes összegű tagdíjat.

Szép nyolc esztendő volt. Szép, mert mindig azt éreztem, hogy a Szekció tagjai tenni akartak, előbbre akarták vinni a hazai bibliográfia ügyét. Különösképpen sokat köszönhetek a mindenkori vezetőségnek, azon belül is Nagy Anikónak. És amikor elbúcsúztam, meghatott, hogy tagtársaim ajándékkal ismerték el munkámat. Ösztönzésül szolgált az MKE elnökségének figyelme, támogatása, amihez talán az is hozzájárult, hogy mindig volt a testületben egy-két kolléga a szekciónkból. S igen-igen nagy megtiszteltetésnek tekintettem, amikor nem sokkal később, a küldöttközgyűlésen a kolleginák és kollegák megválasztottak az elnökség tagjává; úgy értelmeztem, hogy ez elsősorban a Bibliográfia Szekció élén végzett munkám elismerése. Szeretném elmondani, hogy a nyolc esztendő alatt megkaptam a megértő támogatást munkahelyem vezetőitől is.

Az MKE Bibliográfiai Szekciója abban a nyolc évben is, amelyre most emlékezem, rendszeres szervezeti életet élt.

A Bibliográfiai Szekció vezetősége a debreceni országos bibliográfiai értekezlet ajánlásainak és az alakuló taggyűlésen elhangzottaknak a szellemében igyekezett dolgozni, és e törekvésében a tagság támogatta. Elsősorban a következő célkitűzéseket tartottuk szem előtt:

(Bizonyára észrevették, hogy három célt jelöltünk meg. Higgyék el, nem vagyok a számmisztika híve, véletlenül forgok mindig a hármas szám körül.)

A bibliográfiai rendszer kiteljesítését szolgálta a következő témák napirendre tűzése.

Érdemi lépés ezt követően nem történt, úgy látszik, mintha a számítógépes feltárás feleslegessé tenné ezt a típust, a nemzeti könyvtár munkatársai pedig arra hivatkoztak, hogy a külföldi gyakorlat sem tekinti a nemzeti bibliográfiai rendszer részének. Mindazonáltal néha elgondolkodom: nem lenne jó időnként együtt látni egy-egy esztendő vagy pár év bibliográfiai termését?

 

A Petőfi Irodalmi Múzeumban rendeztük az összejövetelt, boldog emlékű kollégánk, Lisztes László egy nagy ívű és igényes koncepciót dolgozott ki, az OSZK vállalta a gesztorságot, egy-két tétova próbálkozás történt is, aztán minden abbamaradt. A mindjárt említendő átfogó cikk-adatbázis gondolatának időnkénti felvetődése ezt a kezdeményezést is emlékezetünkbe idézi, és könnyen belátható, hogy ennek keretében valóban kivitelezhető lenne.

E tárgykörben Kégli Ferenc gondolta végig a teendőket és a lehetőségeket,

reményeink azonban nem teljesültek. A sokakat foglalkoztató téma viszont - más megközelítésben - később is fel-felbukkant tanácskozásainkon.

Ennek szükségessége az Alföld-kutatás és -fejlesztés kapcsán vetődött fel. Noha a Lisztes László és Kertész Gyula által elképzelt módon nem valósult meg, megjelent az Ezer írás az Alföldről c. bibliográfia, majd évente az Alföldi tanulmányok c. évkönyvben a Könyvek az Alföldről c. kurrens összeállítás.

Jó néhány módszertani kérdést vitattunk meg önálló vagy közös szekcióülésen:

- a Horthy-korszak könyvészetének művelődéstörténeti tanulságai, szerkesztésének és kiadásának tapasztalatai (1992. szept. 30., Budapest, közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);

- a digitális dokumentumok bibliográfiai leírásának problémái (1996. nov. 6., Budapest);

- Gyurgyák János Szerkesztők és szerzők kézikönyve c. kötetéből A szerkesztő és a szerző segédkönyvei c. fejezet (1997. ápr. 22., Budapest);

- nemzetközi együttműködés a társadalomtudományi bibliográfiai feltárásban, Délkelet-Európa etnikai csoportjainak bibliográfiai kézikönyve (1998. júl. 31., Salgótarján, vándorgyűlés, közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);

- hazai rejtett szakbibliográfiák (1998. okt. 27., Budapest - tisztújító taggyűlés).

Különféle megfontolásokból olykor a bibliográfiai tevékenységen túlmutató témákról is tárgyaltunk:

- tudomány - társadalom - információ (1992. aug. 16., Budapest, közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);

- információ a művészetben - művészet az információban (1993. aug. 13., közösen az Audiovizuális és a Társadalomtudományi Szekcióval);

- a könyvtári törvény első koncepciója (1992. nov. 18., közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);

- helytörténet - iskolai könyvtártörténet (1994. aug. 5., Körmend, vándorgyűlés);

- az országos hírlapállomány-védelmi program, a Hungarika Biográfia helyzete, a fotódokumentumok védelme (1997. aug. 8., Kecskemét, vándorgyűlés, a HKSz-szel közösen).

Nemcsak tanácskoztunk, hanem cselekedtünk is, természetesen az imént idézett hármas célkitűzés jegyében.

- Segítettük az 1850-1867 közötti magyarországi sajtóbibliográfia lelőhelyjegyzékének elkészítését, továbbá a kötet kiadásához szükséges pénzösszeg előteremtését.

- A taggyűlés 1993. március 23-án megbízott egy munkacsoportot a "bibliográfus" szakképzés tervezetének, tematikájának kidolgozásával; ez elkészült, 1993. október 19-én eljuttattuk az MKM könyvtári osztályához, a szakképzési és képesítési jogszabályok módosítása miatt azonban ennek megvalósítására nem kerülhetett sor.

- Rokon törekvés volt ezzel a bibliográfiák tiszteletdíjával kapcsolatos állásfoglalás kimunkálása: az 1993. március 23-i taggyűlés indította el ezt is, majd 1995. augusztus 11-én Egerben, a vándorgyűlés ismét tárgyaltunk róla (A bibliográfiák és finanszírozásuk címmel).

- A Szekció 1996. november 6-án felkért egy munkacsoportot a digitális dokumentumok bibliográfiai leírásával kapcsolatos szabályzat-tervezet kimunkálására; a feladat megoldását az MKE elnöksége pénzügyileg is támogatta. Az összeállítás Szó- és meghatározás-gyűjtemény az ISBD (ER) magyar változatához címmel elkészült.

- A Szekció két vezetőségi tagja (Gyuris György és Bényei Miklós) 1998 júniusában helyismereti tanfolyamot tartott Sepsiszentgyörgyön romániai magyar könyvtárosoknak.

Harmadik szándékunk, törekvésünk a bibliográfiai tevékenység szakmai rangjának emelése, illetve az ehhez való hozzájárulás volt.

- Ennek érdekében már 1991-ben kezdeményeztük az egyesület tiszteletbeli tagsága elnevezésű jogállás létrehozását; három személyt (Kosáry Domokos, Péter László, Sándor István) javasoltunk megválasztani. A részletek tisztázatlansága, valamint a szervezeti és működési szabályzat ilyen irányú módosításának elhúzódása miatt a küldöttközgyűlés csak 1992-ben foglalt állást. Aztán szép lassan ez az "intézmény" elfelejtődött, csak nemrég került ismét szóba elnökségi ülésen.

- A Szekció először 1992-ben, aztán minden esztendőben élt azzal a lehetőséggel, hogy tagjai közül kitüntetésre terjeszthet fel; alighanem szervezetünk egyik legsikeresebb akciósorozata volt ez, hiszen mindig volt olyan bibliográfus, aki a mi javaslatunkra kapta meg a Szinnyei József-díjat (amelynek elnevezése önmagában is a bibliográfiai munka elismerését jelenti): 1992-ben Sándor István, 1993-ban Péter László, 1994-ben Kertész Gyula, 1995-ben Csomor Tibor (csatlakoztunk Bereczky László elnökségi javaslatához is), 1996-ban Győri Erzsébet, 1997-ben Korompai Gáborné és Nagy Anikó (más előterjesztésre még Szabó Sándor), 1998-ban Busa Margit (valamint elnökségi ajánlásra jómagam).

- A vezetőség javaslatára MKE-emlékéremmel tüntették ki 1991-ben Lisztes Lászlót, 1992-ben Korompai Gábornét, 1993-ban Csomor Tibort, 1997-ben Gyuris Györgyöt (akkor minden alkalommal a Tanács tagjai szavaztak).

- 1993 őszén született az elhatározás, hogy nagy elődeink életművét reflektorfénybe kell állítani. Az OSZK-val közösen rendeztük meg az Apponyi Sándor-emlékülést (1994. január 24-én) és a Petrik Géza-emlékülést (1995. október 3-án, a másik társrendező a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése volt), majd az ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékével együtt a Szentmihályi János-emlékülést (1998. május 19-én). Mindegyik feltűnően nagy közönség előtt és komoly szakmai sikerrel zajlott, mindhárom anyaga kötetben is napvilágot látott (megint a hármas szám!).

A Bibliográfiai Szekció tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérte a Könyvtáros (később Könyv, könyvtár, könyvtáros) és a Könyvtári Levelező/lap: számos cikket közöltek munkánkról. Tagjaink pedig ezekben az orgánumokban, a Könyvtári Figyelőben és a megyei szakmai folyóiratokban sok-sok közleményben fejthették ki véleményüket a bibliográfiai tevékenység helyzetéről, módszereiről, jeles képviselőiről.

Történész lelkem azt sugallja, hogy most, visszaemlékezésem (vagy visszatekintésem) végén valamiféle mérleget is vonjak. Természetesen saját emlékeinkről roppant nehéz tárgyilagosan beszélni. Úgy vélem, mégis meg kell kísérelni. Talán nem túlzok, ha megállapítom: a Szekció vezetősége a két ciklusban tényleg a megjelölt hármas célt tartotta szem előtt. Néhány év fejleményeinek tükrében különösen komoly értéknek érzem azt a szándékot, hogy a könyvtári és bibliográfiai tevékenység lépésváltásakor, a telekommunikációs forradalom áramlatában odafigyelt az időszerű (nem igazán szeretem a korszerű szót!), az előrevivő kérdésekre, feladatokra. Ébren tartotta a bibliográfiai munka szükségességének eszméjét, fontos gyakorlati problémákkal foglalkozott. Személyes sikeremnek is tekintem - noha a vezetőség és a tagság támogató egyetértése nélkül nem valósulhatott volna meg - , hogy e szűkebb szakma kiválóságai megfelelő szakmai elismerésben részesültek, és hogy elindítottunk egy olyan sorozat, amely a korábbi nagy bibliográfusok életművét idézi fel. Voltak kudarcaink? De még mennyire! Sajnálom, hogy a szépirodalmi közlemények bibliográfiai feltárása nem valósult meg, mert gyakorló könyvtárosként tudom, hogy mennyire égető szükség lenne a tájékoztatásban egy ilyen segédletre (nemcsak a kurrens, hanem a korábbi anyag visszakeresésében is). Különösen sajnálom, hogy a cikk-repertórium - ezen belül a hírlap-repertórium - ügye az ígéretes fejlődés (nevezetesen az IKER kiépülése) után most éppen haldoklik. Szépen fejlődik viszont a helyismereti bibliográfia, és - hadd ismételjem a korábban mondottakat - az Alföld-bibliográfia gondolata, közelebbről számítógépes változatának terve éppen most válik nagyon is aktuálissá.

*

Ismételten köszönöm mindazt a segítséget, amit annak idején a szekció tagjaitól és más szakmabeliektől kaptam. Köszönöm, hogy beszélhettem hajdani aggályaimról és elképzeléseimről, elképzeléseinkről.

És befejezésül még engedjenek meg két mondatot. Szeretném megosztani a jelenlévőkkel azt az örömömet, hogy láthatom: a Csűry István irányításával harminc esztendeje megkezdett bizottsági (majd szekcióban végzett) munka az elmúlt években töretlenül folytatódott. Három évtized múltán is jóleső érzés ebben a szekcióban dolgozni, szakmai élmény a rendezvényein részt venni. Kívánom - és ez már a harmadik mondat! - , hogy még sokáig így legyen.

* Elhangzott 2003. november 20-án, az Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának debreceni jubileumi ülésén.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek