48. évfolyam, 2002. 3. szám
Archívum
English

Könyvtár- és nyelvtudomány: néhány gondolat a két tudományterület kapcsolatáról

KOLTAY Tibor

Aligha vitatható az a megállapítás, hogy a könyvtártudomány kapcsolódó tudományterületei között ott van a nyelvészet. Meglepő viszont, hogy a nyelvtudomány és a könyvtártudomány közötti kapcsolatok ellenére, a bibliometriai vizsgálatok azt mutatják, hogy a nyelvészet kevés hatással volt a könyvtártudományra és a kapcsolatok főleg a gépi nyelvfeldolgozásra korlátozódtak, amely iránt valóban nagy érdeklődés nyilvánult meg a múltban és ma is. A tanulmány a teljesség igénye nélkül arra keresi a választ, hogy valóban olyan kevés kapcsolat van-e a két tudományterület között. A gépi nyelvfeldolgozás és számos más, a könyvtárakkal és a könyvtártudománnyal összefüggő nyelvészeti tevékenység az alkalmazott nyelvészet körébe is beletartozik. Az alkalmazott nyelvészet a nyelvészeti elméletek, módszerek elképzelések valamely társadalmi szükséglet megoldására való felhasználásként definiálhatjuk. A könyvtártudomány és a (modern) nyelvtudomány közös vonása az információ és kommunikáció iránti érdeklődés, ide értve a matematikai információelmélet fontosságát is. A kommunikatív szempontú nyelvészet is megkülönbözteti az elsődleges és másodlagos közléseket. A modern nyelvtudomány és könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatrendszere között sok a hasonlóság. A könyvtártudomány és a nyelvtudomány érintkezésében a tartalmi feltárás kitüntetett szerepet játszik.

A könyvtárakban folyó munka egy része – mindenek előtt a tartalmi feltárás – szövegek tartalmának megértését, értelmezését és a tartalmat reprezentáló szurrogátumok létrehozását jelenti, de nem azonos a tartalomelemezéssel, amelyre azonban oda kell figyelnünk, amennyiben túllép a tartalom pusztán kvantitatív szemléletén. A könyvtártudomány számára is fontos a szöveg és a szövegtan. A szöveg sokoldalú interdiszciplináris kapcsolatrendszerét figyelembe vevő keretet ad a szemiotikai szövegtan (szemiotikai textológia). A szövegszerűség ismerévei közül a cikk kiemelten foglalkozik az informativitással, és az intertextualitással. Részletesen foglakozik továbbá a pszicholingvisztika és a kognitív nyelvészet szerepével és a könyvtártudomány számára várható hozadékával.

(429 – 440. oldal)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek