47. évfolyam, 2001. 2. szám
Archívum

 

Az ismertetett könyvekre vonatkozó könyvtárközi kölcsönzési kéréseket postán, faxon és e-mailben is fogadjuk.

Postacím:  

KI Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Könyvtárközi kölcsönzés

1827 Budapest

Fax:  

(1) 224-3795

E-mail:  

 kszk@oszk.hu, szabozs@oszk.hu, racz@oszk.hu

Könyvtári Figyelő Új folyam 11. ( 47.) évfolyam 2001. 2. szám 323-336. oldal

 

Továbbképzés

Allan , Barbara

Developing information and library staff through work-based learning : 101 activities / Barbara Allan. – London : Libr. Ass. Publ., 1999. – XIV, 191 p. ; 24 cm. – Bibliogr.: p. 177-183. – ISBN 1-85604-281-2

Raktári jelzet: 3-12776

A kötet újszerű ötleteket ad ahhoz, hogyan lehet a könyvtári és tájékoztató személyzetet takarékos eszközökkel, munkavégzés közben, egyéni és önképzéssel, belső intézményi erőforrásokat mozgósítva képezni és továbbképezni. 101 módszert sorol fel, részletes alkalmazási útmutatással, sok esetben gyakorlati példákkal.

Digitalizálás; Elektronikus dokumentum; Megőrzés

Authenticity in a digital environment / [publ.] Council on Library and Information Resources. – Washington, D.C. : CLIR, 2000. – VIII, 76 p. ; 28 cm. – Bibliogr. a tanulmányok végén. – ISBN 1-887334-77-7

Raktári jelzet: 4-10821

Milyen digitális dokumentumot tekinthetünk hitelesnek? Az amerikai Council on Library and Information Resources (CLIR) 2000 januárjában a kérdés megvitatására konferenciát szervezett, amely munkaanyagának előkészítéséhez öt szakembert – egy levéltárost, egy digitális-könyvtári szakembert, egy szakkönyvtárost, egy dokumentumelméleti kutatót és egy számítástechnikust – kértek fel egy-egy tanulmány megírására a fenti kérdés kapcsán – az őmunkájuk eredményét tartalmazza a kiadvány. A központi kérdésen kívül még a következőkapcsolódó kérdések végiggondolására is megkérték őket: Van-e értelme az „eredeti dokumentum” fogalmának digitális környezetben? Mi a szerepe a származásnak egy digitális dokumentum hitelességének megállapításában? Van-e hatása van a hitelességre annak a ténynek, hogy a digitális dokumentumok bizonyos szoftverekhez, hardverekhez, hálózatokhoz stb. kötődnek?

Elektronikus dokumentum; Jogszabály -könyvtárügyi, Módszertani útmutató (forma); Szerzői jog; Szolgáltatások átvétele

Bielefield , Arlene – Cheeseman, Lawrence

Interpreting and negotiating licensing agreements : a guidebook for the library, research, and teaching professions / Arlene Bielefield and Lawrence Cheeseman. – New York, NY ; London : Neal-Schuman, cop. 1999. – V, 162 p. ; 23 cm. – Bibliogr. a jegyzetekben. – ISBN 1-55570-324-0

Raktári jelzet: 3-12831

Ez a hasznos kézikönyv jogi végzettséggel nem rendelkező könyvtárosok, kutatók és oktatók számára nyújt segítséget a különböző licenc szerződésekkel kapcsolatban, és támogatást nyújt a megfelelődöntések meghozásához.

Szinte minden elektronikus információforrás használata előtt biztosítanunk kell a szerzői jog tulajdonosát, hogy egyetértünk a bonyolult jogi nyelven megfogalmazott kikötésekkel és kötelezzük magunkat azok betartására. Függetlenül attól, hogy megértjük-e a bonyolult jogi formulákkal telezsúfolt szöveget, vagy hogy elolvassuk-e egyáltalán az apró betűs részt, a licencek valódi szerződésnek minősülnek. Mindannyiunknak fontos tehát, hogy tisztában legyünk terminológiájukkal, és azzal, hogy valóban elfogadhatók-e a benne foglalt feltételek. Így válhatunk jó gazdájává intézményünk elektronikus forrásainak, és így köthetünk kedvező megállapodásokat az egyre sokasodó szolgáltatókkal – weblap készítőkkel, szoftverforgalmazókkal, és az elektronikus produktumok egyéb terjesztőivel. Fontos tudnunk például, hogy a szerzői jog tekintetében a könyvtárak általában bizonyos előjogokat élveznek, melyeket érvényesítenünk kell a szerződéskötéskor.

A kézikönyv öt fejezetből áll. Az elsőben magyarázatot kapunk arra, mi is az a licenc-szerződés, a másodikban példákkal illusztrálva mutatja be ennek különbözőtípusait, a harmadikban cikkelyről cikkelyre haladva részletesen vizsgálja a jellegzetes fordulatokat egy jól használható és valós példákat tartalmazó táblázat segítségével. A negyedik fejezet azt vizsgálja, hogy mikor érdemes a – könyvtárak számára kedvezményeket tartalmazó – szerzői joghoz tartani magunkat, és mikor írjunk alá inkább licencszerződést. Az utolsó részben pedig a szerződéskötés folyamatáról olvashatunk, valamint arról, hogy melyek azok a szerződések, amelyeket semmiképpen se kössünk meg. Ezután első mellékletként a szerződések értékelésére szolgáló szempontok listája következik. A második melléklet az 1998-as Millenniumi Digitális Szerzői Jog szövegét találhatjuk, benne a könyvtárakat, kutatókat, oktatókat megillető speciális jogokkal. A C jelű melléklet pedig a Könyvtári Konzorciumok Nemzetközi Koalíciójának (ICOLC) állásfoglalását tartalmazza, melynek tárgya az elektronikus információk kiválasztásának és „beszerzésének” jelenlegi gyakorlata és az általuk elfogadhatónak és támogatandónak tartott megoldások.

Habár a könyv az amerikai jogi gyakorlaton alapul, az elektronikus információk világméretű elterjedése miatt bizton állíthatjuk, hogy a hazai szakemberek is haszonnal forgathatják.

Gyűjteményes kiadvány -könyvtártudományi (forma); Információs társadalom; Közérdekű tájékoztatás; Számítógép-hálózat; Távoktatás

Building community information networks : strategies and experiences / ed. by Sheila Pantry. – London : Libr. Ass. Publ., 1999. – XV, 173 p. ; 25 cm. – Bibliogr. a tanulmányok végén. –
ISBN 1-85604-337-1

Raktári jelzet: 3-12810

A közösségi (települési) közérdekű tájékoztatási hálózatok (community information network, CIN) régóta léteznek (a hálózat szónak mind a technikai, mind az interperszonális értelmében). Az elektronikus hálózatok korában új lendületet kapott a fejlődésük. Számos kezdeményezés indult ezen a területen, kezdve a helyi forrásközpontoktól az online projektekig. Az Egyesült Királyságban jelentős állomás volt 1997-ben a Communities Online projekt elindítása. A gyűjteményes kötet írásai e hálózatok jelenlegi fejleményeiről és a különbözőtípusú hálózatok modelljeiről szólnak. A szerzők tapasztalt szakemberek, akik a közkönyvtárak és nyilvános tájékoztatási intézmények, valamint a helyi közigazgatás és oktatásügy szakemberei számára szánták az összeállítást.

Adatbázis; Feldolgozó munka; File-szervezés -gépi; Multimédia

Burke , Mary A.

Organization of multimedia resources : principles and practice of information retrieval / Mary A. Burke. – Aldershot ; Brookfield, Vt. : Gower, cop. 1999. – XII, 224 p. : ill. ; 25 cm. – Bibliogr. a fejezetek végén. – ISBN 0-566-08171-7

Raktári jelzet: 3-12811

A kép- és hanghatások arra szolgálnak, hogy felkeltsék és ébren tartsák az emberek figyelmét, s így napjainkban a multimédia egyre fontosabb szerepet tölt be az információ, az oktatás, az üzleti élet és a szórakoztatás szinte minden területén. A könyv azokat a problémákat és kihívásokat vizsgálja, amelyeket a multimédia-források jelentenek az információkeresésben, és megfelelő irányelveket és gyakorlati módszereket nyújt szervezésükkel kapcsolatban.

A szerző a multimédiát szöveg, kép és hang számítógépes rendszerben való integrált tárolásaként, visszakereséseként és megjelenítéseként értelmezi. A könyv első fejezetei azt magyarázzák meg, miért van szükség a multimédia-adatbázisok logikai struktúrájának megtervezésére és tartalmuk következetes leírására és indexelésére. A különbözőinformációs rendszerek jellemzőinek és szerkezetének, valamint az eredeti objektum és az azt helyettesít ő szurrogátum közötti viszony elemzése után a szerző kitér a különbözőmultimédia termékek katalogizálásának, osztályozásának, indexelésének elveire és az adatbázis-struktúra tervezési szempontjaira. Ismerteti azokat a nehézségeket, amelyek a multimédia visszakeresése során felmerülhetnek. A multimédia-adatbázisok építésénél számos fontos döntés kell hozni pl. arról, ki felelős egy tétel létrehozásáért, hogyan lehet azonosítani és leírni a tartalmat, és milyen szabványt kell alkalmazni a fizikai jellemzők leírására. A következetes tartalomelemzés sokkal nehezebb a vizuális és audio-tételek esetében, mint a szövegeknél.

A könyv utolsó fejezetei az elektronikus adatstruktúrákat elemzik, különös tekintettel a vizuális és audio-formátumok speciális követelményeire. A szerző felvázolja azt is, hogyan működhetnek a multimédia-adatbázisok hálózati környezetben. Sokféle rendszerből származó számos példa és illusztráció demonstrálja az ismertetett elveket és módszereket.

Információkeresési rendszer értékelése; Online információkeresés; Számítógép-hálózat

Cooke , Alison

A guide to finding quality information on the Internet : selection and evaluation strategies / Alison Cooke. – London : Libr. Ass. Publ., 1999. – VI, 169 p. : ill. ; 24 cm. – Bibliogr.: p. 135-152. – ISBN 1-85604-267-7

Raktári jelzet: 3-12774

A legtöbb Internet-kalauz arról szól, hogy hogyan érjük el az Internetet és hogyan találjuk meg a szükséges információt. Ez a könyv egy lépéssel továbbmegy, és azt tárgyalja, hogyan válasszuk ki a jó minőségű hálózati forrásokat. A kereső az Interneten hatalmas információmennyiséggel találkozik: honlapokkal, intézmények weblapjaival, Usenet hírcsoportokkal, fájlarchívumokkal és elektronikus folyóiratokkal – ezek pontossága, megbízhatósága és hasznossága igen különböző. Ez a kötet empirikus kutatással kialakított kritériumokat és irányelveket javasol a jó minőségű információforrások kiválasztásához és értékeléséhez. Megvizsgálja a különbözőkeresési lehetőségek (keresőmotorok, tematikus katalógusok és címtárak, minősítő szolgáltatások, tematikus zsilipek és virtuális könyvtárak) előnyös és hátrányos vonásait. Kezd ő és haladó Internet-használóknak egyaránt szól, hasznos kézikönyve lehet egyetemi és főiskolai hallgatóknak, továbbá azoknak, akiknek az információ „szűrése” vagy éppen az Interneten terjesztendő információforrás létrehozása a feladatuk.

Információszervezés; Könyvtárosi hivatás; Marketing; Szolgáltatások; Tervezés; Vezetés

Corrall , Sheila – Brewerton, Antony

The new professional's handbook : your guide to information services management / Sheila Corrall, Antony Brewerton. – London : Libr. Ass. Publ., 1999. – XIV, 322 p. ; 24 cm. – Bibliogr. a fejezetek végén. – ISBN 1-85604-311-8

Raktári jelzet: 3-12775

A pályakezdőket gyakran „bedobják a mélyvízbe”, olyan ismereteket és áttekintést várnak el tőlük, mintha nagy gyakorlattal rendelkeznének. Számukra készült ez a kötet, amely szakmai és vezetési kérdéseket egyaránt tárgyal, és kölcsönösen összefüggő fejezetekben, gyakorlati példákat felhasználva ismerteti a szakmai munkában előforduló fogalmakat és technikákat, az aktuális szervezési és szolgáltatási trendeket. A tematikus elrendezésnek, a fejezetekhez kapcsolódó kérdéseknek és a további ajánlott irodalomnak köszönhetően az egyes fejezetek önálló képzési modulokként is megállják a helyüket. A négy összefoglaló fejezetcím – zárójelben néhány alfejezet – a következő: 1. A szolgáltatás környezete (értékelés, érdekek, új fejlemények, stratégiai tervezés, a változások menedzselése, minőségmenedzsment); 2. A használók igényeinek kielégítése (állományépítés, élőgyűjtemény, az elektronikus „imperatívusz”, értéknövelt szolgáltatások, könyvtári charta, minőségbiztosítás, a használók képzése, a szolgáltatások konvergenciája, az emberi tényező); 3. Az intézmény menedzselése (a személyzet menedzselése, személyzeti életciklus, emberi problémák, pénzügyi menedzsment: finanszírozás, költségvetés-készítés, költség-meghatározás, számvitel; térmenedzsment: tervezés, katasztrófa-elhárítás; a szolgáltatások marketingje: eszközkészlet, térítéses szolgáltatás); 4. A tájékoztató szakember (szakmai fejlődés, készségek, felelősség; szakmai tevékenységek, tanulási lehetőségek, készségfejlesztés). A kötet önálló tanulásra és gyakorlati kézikönyvként egyaránt használható.

Együttműködés -belföldi; Felnőttoktatás; Oktatás információellátása; Nagy-Britannia

Emprowering the learning community : report of the Education and Libraries Task Group ... / [ed.] Library and Information Commission. – London : LIC, 2000. – IV, 44 p. ; 30 cm

Raktári jelzet: 4-10817

A Library and Information Commission könyvtárosképzési munkacsoportja jelentést és ajánlásokat készített a Kulturális, Média- és Sportügyi Minisztérium és az Oktatás- és Foglalkoztatásügyi Minisztérium államtitkárai számára az oktatásügy és a könyvtárügy együttműködési lehetőségeiről és az örök tanulás programjában való részvételről. A négy pontba szedett ajánlásokat követően szerepel az összeállításban egy Kinek mi lesz a feladata? (tudniillik a két érintett minisztériumnak, illetve az önkormányzatoknak), és egy Mi a következő lépés? című fejezet is. A függelékben néhány megvalósult példát is ismertet a kötet.

Berendezés; Gyermekkönyvtár; Gyermekolvasó; Szolgáltatások

Feinberg , Sandra – Feldman, Sari – Kuchner, Joan F.

Learning environments for young children : rethinking library spaces and services / Sandra Feinberg, Joan F. Kuchner, Sari Feldman ; [ed. by] American Library Association. – Chicago, IL : London : ALA, 1998. – XVI, 196 p. ; 28 cm. – Bibliogr. a fejezetek végén. –
ISBN 0-8389-0736-9

Raktári jelzet: 4-10720

Szülőként, könyvtárosként régóta tudjuk, s tudományos munkák sokasága is megerősíti, hogy a korai gyerekkorban történő tanulás milyen fontos, meghatározó szerepű lehet a gyerekek szellemi fejlődésében.

Államilag támogatott programok hiányában sok helyen a közkönyvtárak vállalták fel az iskoláskor előtti gyermekek fejlesztését, a tanuláshoz, elmélyüléshez szükséges fizikai és szellemi környezet megteremtését, speciális programok kidolgozását, természetesen szoros együttműködésben a szülőkkel. 1994-ben 23 New York állambeli gyerekkönyvtáros jött össze azzal a céllal, hogy stratégiát dolgozzanak ki, s elemezzék a könyvtárak szerepét, a „tanítás” általuk értelmezett formájával kapcsolatosan (amely nem azonos egy iskolai tanár munkájával). A következőévben öt közkönyvtárban folytak kísérletek a könyvtárak tanulási központként játszott szerepét és a könyvtárosok tanulásmotiválóként való működését vizsgálva. Időközben elnyerték az ALA támogatását is az „tanulás az iskoláskor előtt” ötletéhez. A könyv könnyen átvehető modelleket kínál három lépésben: a tanulás lényeges tényezőinek (családközpontú, fejlődésorientált gyakorlat, szociális és fizikai környezet, a felnőttek részvétele, együttműködés és hálózatok, irányítás, szakmai fejlődés) áttekintésével a körülmények felmérését és átalakítását segítve; a Korai Gyerekkor Minőségi Áttekintése (Early Childhood Quality Review, ECQR) c. könyvtárak számára kidolgozott önértékelési eljárásnak mint átvehetőmodellnek a bemutatásával (módszertani, dokumentációs, adminisztrációs részletek bemutatása), s az utolsó fejezetben egy összefoglaló tanulmány elkészítéséhez kapunk segédleteket a vizsgálat egyes szakaszaihoz kapcsolódó kérdőívek közreadásával. A kötet az amerikai könyvtári gyakorlathoz kötődik, érdekességet, átvehető ötletet, kedvet tudományos vizsgálat, elemzés végzéséhez viszont a hazai könyvtárosok is nyerhetnek belőle.

Állományvédelem; Digitalizálás; Elektronikus dokumentum; Megőrzés

Hunter , Gregory S.

Preserving digital information : a how-to-do-it manual / Gregory S. Hunter. – New York, NY ; London : Neal-Schuman, cop. 2000. – XVII, 169 p. : ill. ; 28 cm. – (How-to-to-do-it manuals for librarians ; 93.). – Bibliogr.: p. 135-164. és a jegyzetekben. – ISBN a1-55570-353-4

Raktári jelzet: 4-10815

A könyv gyakorlati útmutatóként szolgál a digitális információk megőrzéséhez. A szerző az eredetileg digitális formátumban készített és az analóg formáról digitálisra konvertált változatok megőrzési kérdéseivel egyaránt foglalkozik. Munkáját könyvtárosoknak, levéltárosoknak és a megőrzés-archiválás feladatával megbízott vezetőknek ajánlja. A könyv hét fejezete sorrendben a következő kérdéseket tárgyalja: a digitális információk áttekintése, megőrzési kihívások; a digitális információk természete; nyolc kutatási program ismertetése és eredményeinek bemutatása; a legjobb módszerek áttekintése; két típus (e-posta és web) sajátos archiválási kérdései; leképezés, digitalizálás; integrációs megközelítés nagy rendszerek információinak megőrzésére.

Könyvtárügy; Nagy-Britannia

Information and libraries in the United Kingdom 2000 / ed. by Patrick Villa ; [publ. The British Council, The British Library, Library and Information Commission, The Library Association]. – [London] : British Council, cop. 1999. – 47 p. : ill. ; 30 cm. – ISBN 0-86355-440-7

Raktári jelzet: 4-10758

Jól használható, praktikus információk, tömören, világos szerkezetben az ezredforduló Egyesült Királyságbeli könyvtár és információügyéről – röviden így jellemezhet ő az alig ötven oldalas füzet. Bevezetésként áttekintést kapunk Nagy-Britanniáról, mint információs társadalomról (népessége, a közelmúltban lezajlott közigazgatási változások, az állam szerepe az információhoz való hozzáférésben), aztán általános képet rajzolnak az ország könyvtárügyéről, kulturális politikájáról és e területek irányításáról, majd az egyes könyvtártípusok áttekintése következik: felsőoktatási könyvtárak, kormányzati könyvtárak, szakkönyvtárak szerinti felsorolásban. Nem maradnak ki a könyvtári és információs konzorciumok és hálózatok (CURL, EARL, LASER, M25, SINTO), a kutatási, fejlesztési munkákkal foglalkozó szervezetek (LIRG, LISU, UKOLN) sem. Ezeket a fejezeteket a könyvtárosképzés áttekintése követi, s a jelentősebb szakmai szervezetek bemutatása után még a könyvkiadók és könyvkereskedők egyesületéről és tevékenységükről, továbbá egyéb LIS szervezetekről is szó esik. A következő fejezetek a könyvtári törvénykezés, kötelespéldány-szolgáltatás, szerzői jog, szabadalmi tájékoztatás kérdéseivel foglalkoznak. Skócia, Wales és Észak-Írország könyvtárai és könyvtári, információs szervezetei, valamint az Egyesült Királyság könyvtárainak, könyvtárügyének nemzetközi kapcsolatai (British Council, LA – nemzetközi bizottsága, Book Aid International, International Book Development, TFPL) kerültek a bemutatás végére.

Két hasznos függelék is társul az előzőekhez: információ a fontosabb könyvtári szaklapokról (alapítás, periodicitás, előfizetési ár, kiadó, ISSN-szám), valamint néhány közérdekű cím és webhely felsorolása.

Adatbázis; File-szervezés -gépi; Gépi információkeresés; Módszertani útmutató (forma); Szoftver

Jacsó Péter – Lancaster, F. Wilfrid

Build your own database / Péter Jacsó and F. W. Lancaster ; [ed.] American Library Association. – Chicago, IL ; London : ALA, 1999. – XI, 163 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 0-8389-0750-4

Raktári jelzet: 3-12835

Az adatbázisok minősége nem elvont elméleti, hanem nagyon is gyakorlati kérdés. Egy adatbázis akkor jó, ha hasznos annak a közösségnek a számára, amelynek szánták. A kereskedelmi adatbázisok csak bizonyos mértékig elégítik ki használóik igényeit, tehát felmerülhet az igény arra, hogy egy-egy közösség számára vagy egy-egy gyűjtemény unikális darabjait feltárandó ki-ki adatbázist építsen. A számítástechnika támogatásával ez ma már minden eddiginél egyszerűbben megvalósítható. A kötet olyan kérdésekben ad tanácsot, hogy hogyan fogjunk hozzá az adatbázis-építéshez a hatókör, az elérhetőség, az időszerűség és más kritériumok figyelembe vételével; hogyan tartsuk szem el ő tt a visszakereshetőség szempontját; hogyan válasszuk ki a céljainknak leginkább megfelel ő kezelőszoftvert; milyen legyen az indexelési stratégiánk; hogyan befolyásolja a szoftverválasztás az adatok szerkezetét; hogyan kell kezelni a különbözőtípusú rekordokat; illetve gondoskodni az adatok aktualizálásáról. A szerzők nem kézikönyvnek szánták az összeállítást, hanem arra szeretnék olvasóikat rávezetni, hogy milyen megfontolások és választások merülnek fel az adatbázis-építés során.

Múzeum; Szakirodalmi kalauz (forma); Számítógép-hálózat; Tájékoztatás -képzőművészeti

Jones, Lois Swan

Art information and the Internet : how to find it, how to use it / by Lois Swan Jones. – Chicago, IL ; London : Dearborn, 1999. – XV, 279 p. : ill. ; 29 cm. – ISBN a1-57958-095-5

Raktári jelzet: 4-10718

A világháló fejlődése – különös tekintettel a grafikus információk megjelenítésének lehetőségére – megnövelte az internet népszerűségét a művészetek iránt érdeklődő használók és a kutatók körében. Mivel azonban a web nem rendelkezik megbízható, központi indexelő rendszerrel, szükség van olyan könyvekre is, amelyek rendszerezve mutatják be az információkat, továbbá – mivel a weben lévő információk egy része felszínes, hiányos és téves – bizonyos fokú értékelést is adnak. A háromrészes könyv bemutatja, hogyan kell vizuális és szöveges információkat keresni az interneten, hogyan kell ezeket értékelni, és hogyan lehetőket más forrásból származó információkkal kiegészíteni. A könyvet két függelék egészíti ki: az első olyan könyvek jegyzékét közli, amelyekben jelentős kiállításokon részt vevő művészekről olvashatunk, a második pedig a legfontosabb művészeti szakmai egyesületek internet-címeit és kiadványait közli.

Közművelődési könyvtár; Munkaszervezés; Szervezeti és működési szabályzat

Larson , Jeanette – Totten, Herman L.

Model policies for small and medium public libraries / Jeanette Larson and Herman L. Totten. – New York, NY ; London : Neal-Schuman, cop. 1998. – XVIII, 212 p. ; 23 cm. – Bibliogr. a jegyzetekben és p. 205-208. – ISBN 1-55570-343-7

Raktári jelzet: 3-12832

Magyar viszonyok közt dolgozó könyvtárosok számára meglepő, hogy mennyi mindent lehet szabályozni, írásban rögzített szerződésekhez, megállapodásokhoz kötni akár egy kis könyvtárban is Amerikában. Ezek a megállapodások, szerződések – melyeket természetesen a könyvtár fenntartójával, tanácsadó testületével egyetértésben, a legális könyvtári és polgári jogszabályok értelmében kell kialakítani -, törvényes védelmet nyújthatnak mind a személyzet, mind a használók számára. A kötet a kis és közepes méretű, a 100 000 ellátandó lakos körüli települések könyvtárai számára ad segítséget, azaz mintákat saját szabályzataik megfogalmazásához. Gyakorlatilag a munkavállalás és könyvtárhasználat minden apró területére készíthető szabályozás, kezdve a könyvtárosok folyamatos önképzésének támogatásától (pl. hány napot ad évente e célra a munkáltató, elengedi-e szakmai összejövetelekre a könyvtárosokat, ha igen egy évben hányra, milyen költséget vállal magára stb.), vagy: mi van a béremeléssel akkor, ha a könyvtáros elérte a besorolási plafonját. Mi a teendő akkor, ha a zárásig nem jön senki egy 8 év alatti gyerekolvasóért, milyen lehetőségeket kínál a könyvtár saját dolgozóinak és az olvasóinak az Internet használatát illetően stb. A könyv 10 fejezetben járja körül a felmerülő területeket, mindegyikhez szürke háttéren, keretbe foglalt formai megoldással adják meg az elképzelhető megállapodások szövegét. Függelékben közreadták az ALA etikai kódexét, a Könyvtári Alkotmányt (Library Bill of Rigths); érdekesség a Látás, és az Olvasás szabadságát (Freedom to View, Freedom to Read) tartalmazó szöveg közlése is az Amerikai Alkotmányból.

Felsőoktatási könyvtár; Gyűjteményes kiadvány -könyvtártudományi (forma); Információtechnológia; Oktatás információellátása; Vezetés; Egyesült Államok

The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century / ed. by Brian L. Hawkins and Patricia Battin ; [ed. by] Council on Library and Information Resources and Association of American Universities. – Washington, D. C. : CLIR : AAU, 1998. – XII, 301 p. ; 23 cm. – Bibliogr. a jegyzetekben. –
ISBN 1-887334-59-9

Raktári jelzet: 3-12924

Az amerikai Council on Library and Information Resources és az Association of American Universities közös kiadásában megjelent gyűjteményes kötet tanulmányai arra keresik a választ, hogy a technológiai változások hogyan befolyásolják az egyetemi campusok életét az oktatás, a tanulás, a kutatás, a menedzsment és a pénzügyek területén. A digitális társadalom által előidézett változások nemcsak a könyvtárakra korlátozódnak, hanem az intézmények egészét érintik. A kötetben szereplőtanulmányok osztják a szerkesztő azon meggyőződését, hogy a felső oktatásban dolgozóknak fel kell vállalniuk a teljes szervezeti átalakulással járó teendőket.

Igény; Információs társadalom; Jelentés -vizsgálati (forma); Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Ausztria

New book economy – BIG Bibliotheken in der Informationsgesellschaft : eine Untersuchung zum Qualifizierungsbedarf in Österreich : eine studie des Büchereiverbandes Österreichs (BVÖ) und der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB). – [Wien] : BVÖ : VÖB, 2000. – V, 51, T-17 fol. : ill. ; 30 cm

Raktári jelzet: 4-10818

A két osztrák könyvtárosegyesület (a BVÖ és a VÖB) az európai ADAPT projekt keretében „New Book Economy – BIG – Bibliotheken in der Informationsgesellschaft” címmel kérd ő íves felmérést végeztetett az információ- és kommunikációtechnológiai képzés és továbbképzés reformjáról, a hozzá kapcsolódó új tevékenységekről és szakmai készségekről, valamint a képzés különbözőformái iránti igényekről, mind a tudományos és szak-, mind a közművelődési könyvtárakban. A tanulmány az adatok első, összehasonlító értékelésének eredményeit foglalja össze a következő fejezetekben: 1) Új technológiák és régi könyvek; 2) A képzés mint első lépés; 3) A továbbképzés lehetőségei és korlátai az elektronikus média területén; 4) Miért vannak előnyös helyzetben a tudományos könyvtárak a közművelődésiekkel összehasonlítva; 5) Többet tudnak-e a fiatalok, mint az idősebbek.

Elektronikus könyvtár; Ésszerűsítés; Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Konferenciai anyag -nemzetközi (forma); Közművelődési könyvtár; Nemzeti könyvtár; Személyzet; Nagy-Britannia, Nurthumberland -K

Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services (3.) (1999) (Northumberland)

Proceedings of the 3rd Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services : held ... Northumberland, England 27 to 31 August 1999 / [ed.] School of Information Studies University of Northumbria at Newcastle. – Newcastle upon Tyne : Information North, 2000. – 278 p. ; 30 cm. – Bibliogr. a tanulmányok végén. – ISBN 0-906433-35-5

Raktári jelzet: 4-10762

25 országból 130 résztvevője volt annak a konferenciának, melyet harmadik alkalommal rendeztek meg a könyvtári és információs szolgáltatások teljesítményének méréséről az angliai Northumberlandben. Nem elég csupán az egyszerűen mérhető területekre koncentrálni (pl. könyvek száma, a látogatók száma stb.), ha közben nem fordítanak elég figyelmet azokra a társadalmi hatásokra, amelyek a könyvtárak közvetlen környezetéből származnak. Ezért fontos valamennyi könyvtártípus számára, hogy munkáját a lehető legtöbb területen és formában mérni, értékelni tudja, s a tényszámok függvényében hatékonyabbá tegye. A konferencia vezető előadásai a következőkérdésekkel foglalkoztak: Országos statisztikai, és teljesítménymérési hálózat kialakítása az USA közművelődési könyvtárai számára; Integrált teljesítmény-mérés Új-Zélandon; A könyvtárak értékelésének sok szempontú megközelítése Ausztráliában; Az Angol Közművelődési Könyvtári Terv – elemzés és következmények egy évvel később; A minőség ára – költségelemzés és a költségek menedzselése a német gyakorlatban; Az angol kormányzat elképzelései a teljesítményméréssel kapcsolatban. A szemináriumra készült előadások könyvtártípusok szerinti bontásban szerepelnek a kötetben (felsőoktatási könyvtárak, elektronikus könyvtárak, a brit nemzeti könyvtár, közművelődési könyvtárak), végül technikák és eszközök alatt modelleket, átvehető módszereket, helyi gyakorlati megoldásokat, mérési, elemzési technikákat bemutató előadások kerültek.

Információhordozó; Információtechnológia; Könyvtártörténet -egyetemes; Művelődéstörténet; Oktatásügy

O'Donnell , James J.

Avatars of the word : from papyrus to cyberspace / James J. O'Donnell. – Cambridge, Mass. ; London : Harvard Univ. Pr., 1998. – XII, 210 p. : ill. ; 22 cm. – Bibliogr.: p. [198]-207. – ISBN 0-674-05545-4

Raktári jelzet: 3-12754

Esszéjében James O'Donnell napjaink kommunikációs forradalmát korábbi forradalmi időszakok (áttérés a szóbeli kultúráról az írásos kultúrára, a papírusztekercsről a kódexre, a kéziratról a nyomtatásra) fényében értelmezi újra. Úgy véli, hogy a kibertérbe való kilépés egyáltalán nem jelent olyan radikális változást, mint ahogy gondoljuk. Ha megvizsgáljuk, hogy a korábbi módszerek és technológiák hogyan formálták a kultúrát, olyan modellekre bukkanunk, amelyek segítenek menedzselni azt az elektronikus átalakulást, amely jelenleg van folyamatban. A kötet nem történelmi áttekintés, hanem azt vizsgálja, hogy mit mondhat számunkra a történelem, akár a múltunkról, akár a jövőnkről. Az első öt fejezet történelmi helyzeteken gondolkodik el, és analógiákat említ a jelenből. A további négy fejezet a korszerű egyetemről alkotott elképzeléseket ismerteti, különös figyelmet fordítva a humaniórák hatékony oktatására és tanulására az elektronikus technológiák felhasználásával. A főgondolatmenetet ún. hyperlinkek szakítják meg, amelyek egy-egy szempontot részletesebben is kifejtenek.

Munkaszervezés; Rendszerelemzés; Számítógépesítés

Osborne , Larry N. – Nakamura, Margaret

Systems analysis for librarians and information professionals / Larry N. Osborne and Margaret Nakamura. – 2. ed. – Englewood, Colo : Libraries Unlimited, 2000. – XVIII, 261 p. : ill. ; 24 cm. – (Library and information science text series). – Bibliogr. a fejezetek végén. –
ISBN 1-56308-693-X

Raktári jelzet: 3-12839

A könyv minden rendszerelemzéssel foglalkozó szakember számára hasznos lehet, de – mivel példáit a könyvtári-informatikai területről meríti – elsősorban könyvtárosoknak-információs szakembereknek ajánlható. Megközelítése inkább gyakorlati, mint elméleti, elsősorban a „miért” és a hogyan" kérdéseire igyekszik válaszolni. A szöveg lépésről-lépésre vezeti végig az olvasót a rendszerelemzési és -tervezési folyamaton. Fejezetei a következő főkérdésekkel foglalkoznak: a rendszerelemzés fogalma, magyarázata; történeti áttekintés; az emberi elem; problémák felismerése és meghatározása; adatgyűjtés; adatok elemzése és ábrázolása folyamatábrákon; folyamatábrák tervezése; egyéb elrendezési módok (táblázatok fa-szerkezetek stb.); egy rendszer megtervezése, bemutatása, kiválasztása; projektvezetés; egy rendszer tesztelése; bevezetési stratégiák. A kötetet három, gyakorlati példákat bemutató melléklet és egy betűrendes mutató egészíti ki.

Kommunikáció -használókkal; Kommunikáció -személyzeten belül

Ross , Catherine Sheldrick – Dewdney, Patricia

Communicating professionally : a how-to-do-it manual for library applications / Catherine Sheldrick Ross, Patricia Dewdney ; [ed. by] Library Assocation. – 2. ed. – London : Library Association Publ., 1998. – XVIII, 322 p. ; 28 cm. – Bibliogr.: p. 299-316. és a fejezetek végén. – ISBN 1-85604-319-3

Raktári jelzet: 4-10731

A második kiadásban megjelent könyv szerzői régóta szerveznek egyetemi kurzusokat és továbbképző tanfolyamokat a hatékony kommunikáció kérdéseiről, sokéves tapasztalataikat foglalták össze ebben a műben. Véleményük szerint a kommunikációs készségek alapvető fontosságúak a könyvtárosi hivatásban. Mindenkinek, aki valamilyen „segítő ” hivatásban dolgozik, tudnia kell jól hallgatni (odafigyelni másokra), megfelelőkérdéseket feltenni, világosan fogalmazni és a csoportmunkát hatékonyan segíteni. A kommunikációs készségek inkább tanult, mintsem veleszületett képességek, ezért nagyon fontos, hogy kifejezetten könyvtárosok számára tervezett kommunikációs tanfolyamokon részt vegyünk és az ott szerzett tudással javítsunk magatartásunkon. A „tanuld meg – csináld – tanítsd!” elv itt is érvényes, s mindehhez kiváló segítséget nyújt ez a könyv, amely a kommunikáció minden területét felöleli. Mondanivalójukat két főrészbe csoportosítják a szerzők: 1. Készségek, 2. Alkalmazások. Az első rész fejezetei: nem verbális készségek (szemkontaktus, mosoly és bólogatás, szünettartás, testtartás, fizikai megjelenés, beszédhang), hallgatás (figyelés), beszéd, írás, mindezek gyakorlása (ennek keretében néhány kommunikációelméleti kérdés). A második részben az alkalmazások között a következők szerepelnek: kétszemélyes beszélgetés (telefon, interjúkészítés, referenszmunka, problémás és hátrányos helyzetű olvasók segítése), csoportmunka (valódi és virtuális csoportok), előadástartás (demonstrációs eszközök használata, könyvtárbemutatók, használóképzési órák stb.), írás (levelek beszámolók, útijelentések, annotációk, sajtóközlemények, e-mail, honlapkészítés stb.), kommunikációs készségek oktatása másoknak.

A jól áttekinthető, a témát teljesen gyakorlati megközelítésben tárgyaló könyv ismer ő s könyvtári helyzeteket, jó és rossz példákat mutat be, segítséget ad a legjobb megoldások megtalálásához, és egyes részkérdésekhez irodalomjegyzéket is közöl. Minden gyakorló könyvtáros, információs szakember, oktató, humánpolitikai előadó számára ajánlható, aki fejleszteni szeretné kommunikációs készségét.

Tizedes Osztályozás; Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszere; Tárgyszójegyzék; Kompatibilitás

Scott , Mona L.

Conversion tables / Mona L. Scott. – 2. ed. – Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1999. – 3 db ; 28 cm. – ISBN 1-56308-596-8

Vol. 1., LC – Dewey. – IX, 249 p. – ISBN 1-56308-850-9

Raktári jelzet: 4-10753

Vol. 2., Dewey – LC. – IX, 248 p. – ISBN 1-56308-848-7

Raktári jelzet: 4-10754

Vol. 3., Subject Headings – LC and Dewey. – IX, 250 p. – ISBN 1-56308-849-5

Raktári jelzet: 4-10755

A feldolgozó munkát és a retrospektív konverziót segítőháromkötetes konkordancia-jegyzék a Library of Congress tárgyszórendszere (Library of Congress Subject Headings, 1996.), osztályozási rendszere (Library of Congress Free-Floating Subdivisions, 1994.), valamint a Dewey-féle tizedes osztályozás táblázatai (Dewey Decimal Classification, 21.ed.) között von párhuzamot. A kézikönyvet nemcsak a gyakorlati hasznossága, hanem a példaértéke miatt ajánljuk a magyar feldolgozó könyvtárosok figyelmébe.

Biztonsági berendezés; Elemi károk; Információtechnológia; Könyvlopás; Egyesült Államok

Shuman , Bruce A.

Library security and safety handbook : prevention, policies, and procedures / Bruce A. Shuman ; [ed.] American Library Association. – Chicago, IL ; London, ALA, cop. 1999. – X, 310 p. ; 23 cm. – Bibliogr.: p. 273-292. – ISBN 0-8389-0714-8

Raktári jelzet: 3-12794

A kötet gyakorlati útmutatást ad arra nézve, hogyan ismerhetők fel a könyvtárban a biztonsági kockázatok, és hogyan akadályozhatók meg a használók és a személyzet által okozott problémák. Segítséget ad a könyvtár biztonsági politikájának kialakításához, továbbá útmutatást arra nézve, hogy mit tegyen a személyzet, amikor biztonsági problémákkal találkozik. Sorra veszi a könyvtárakat érintő legfőbb kockázati tényezőket, az egyes könyvtártípusokra jellemzőbiztonsági problémákat, a kockázat felismerésének eszközeit, a megelőzéssel és helyreállítással kapcsolatos teendőket, a könyvtári biztonság jogi és etikai kérdéseit.

Szabályzat -könyvtári; Számítógépesítés; Szolgáltatások használata

Smith , Mark

Internet policy handbook for libraries / Mark Smith. – New York, NY ; London : Neal-Schuman, cop. 1999. – VII, 219 p. ; 28 cm. – (Neal-Schuman netguide series). – Bibliogr. a fejezetek végén. – ISBN 1-55570-345-3

Raktári jelzet: 4-10823

Nincs olyan gyakorló könyvtáros, akinek ne okozna gondot, ha könyvtárában az olvasók számára elérhetővé teszik az Internet használatát. A mérgelődések, tiltakozások, viták elkerülése érdekében a praktikusan gondolkozó amerikai kollégák már erre a helyzetre is kidolgozták a megoldást, ún. szabályzatok alkalmazásával. A szabályzatok, megállapodások, szerződések egyébként nemcsak az internettel kapcsolatosan adnak segítséget a könyvtárosoknak, hanem a könyvtári élet és a könyvtárhasználat legváratlanabb helyzeteinek megoldásában is vezérfonalul szolgálhatnak.

Ez a könyv jól használható, átvehető szabályzatmintákat tartalmaz az internet-használattal kapcsolatosan felmerül ő és a könyvtárosok által kezelendő nehézségekről. Az internet bevezetését az olvasók számára, természetesen össze kell kapcsolni a könyvtár küldetésnyilatkozatával, írásban kell rögzíteni az eléréssel, hozzáféréssel kapcsolatos tudnivalókat. Meg kell mondani, hogy kik, milyen jogosultsággal, mennyi ideig, milyen ellenőrzés és mekkora költségek mellett használhatják a világhálót. Egyáltalán, mit jelent az elfogadható használat (acceptable use) elve, korlátozhatók-e, s ha igen milyen mértékben az olvasók az internet használatában? Ellenőrizhető-e a használat tartalma, alkalmazhatók-e szűrők a káros tartalmak eltiltására, s mit tekint egy könyvtár káros tartalmú információnak? Hol és milyen tájékoztatást kell adnia a könyvtárnak mindezekről a szabályokról stb.

A szabályzatok elkészítéséhez elvi támogatást is kapnak e könyv olvasói a függelékében található közművelődési könyvtári, felsőoktatási könyvtári, ill. iskolai könyvtári internet-használati szabályzatok bemutatásával, melyeket jól egészít ki a nemzeti és állami könyvtári egyesületek állásfoglalása az internetről.

Érdemes a hazai könyvtárosoknak is megismerni ezt a munkát, mert az internettel összefüggő problémák nálunk is közel azonosak, s ha már születtek a kezelésükre átvehető, megoldások, célszerű élni is velük.

Dokumentumazonosítás; Feldolgozó munka; Gépi dokumentumleírás; Osztályozás; Szabvány; Tájékoztatási eszköz

Taylor , Arlene G.

The organization of information / Arlene G. Taylor. – Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1999. – XX, 280 p. : ill. ; 26 cm. – (Library and information science text series). – Bibliogr. a fejezetek végén. – ISBN 1-56308-498-8

Raktári jelzet: 4-10737

A kötet több, mint egyszerű tankönyv a formai és tartalmi feltárásról. A rögzített információk rendszerezésének történetével, elméletével és gyakorlatával, továbbá bevált megoldásaival és eszközeivel foglalkozik. Az információszervezés mint alapvető emberi igény taglalása után áttekinti a legfontosabb visszakeresési eszközök formátumait és funkcióit. Ezután arra tér ki, hogyan ért el a nyugati civilizációban az információszervezés a jelenlegi fejlettségi fokára. Több fejezet foglalkozik a metaadatok, a kódolás, a leírás és a hozzáférés kérdéseivel. A tárgy szerinti megközelítés, és az osztályozás elmélete/gyakorlata további két fejezet tárgya. A záró fejezetek az információ visszakeresése szempontjából nagyfontosságú elrendezés és megjelenítés, majd a rendszertervezés kérdéseinek taglalásával foglalkoznak.

Könyvtártan (forma); Nagy-Britannia

Totterdell , Anne – Harrison, Colin T.

The library and information work primer / Anne Totterdell, Colin T. Harrison. – London : Libr. Ass. Publ., 1998. – VIII, 227 p. ; 24 cm. – Bibliogr.: p. 202-205. – ISBN 1-85604-254-5

Raktári jelzet: 3-12813

Az elmúlt néhány évben az alap- és középfokú könyvtárosképzési tantervekre az állandó változás volt jellemző Nagy-Britanniában. Az Országos Szakképzési Jegyzék bevezetése, a nyilvános szolgáltatásokra vonatkozó normatívák (Charter Mark) növekvő szerepe, az információs és kommunikációs technológia váratlanul gyors fejlődése, különösen az internet megjelenése a könyvtári és információs szolgáltatásokban – ezek a főtényezők, amelyek alapjaiban megváltoztatták a brit könyvtári színteret.

Ez az új könyv, amely bevezetést nyújt a könyvtári és információs szakmába, Beenham-Harrison: Basics of librarianship c. művét fejleszti tovább, illetve helyettesíti. Az új fejlemények ismertetésén kívül alapvető gyakorlati ismereteket nyújt a könyvtári és információs munkáról a szakmával ismerkedő hallgatók és az új alkalmazottak számára. A legfontosabb könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások funkcióinak és struktúrájának leírása után a szerzők azokat a tudnivalókat írják le, amelyek a hatékony gyakorlati munkához szükségesek az alábbi területeken:

Az egyes fejezetek olyan hasznos tudnivalókkal is kiegészülnek, mint pl. kérdőív-minta olvasói felmérésekhez, az alapvető tájékoztató eszközök bibliográfiája, a legfontosabb információtechnológiai kifejezések értelmező szótára, rövidítésjegyzék stb. Mindezek nélkülözhetetlenné teszik a kiadványt az alap- és középfokú könyvtárosképzésben részt vevők, valamint bármilyen egyéb végzettségű könyvtári alkalmazottak számára egyaránt.

Marketing; Prognózis; Tervezés

Weingand , Darlene E.

Future-driven library marketing / Darlene E. Weingand ; [ed.] American Library Association. – Chicago, Il. ; London : ALA, 1998. – XII, 189 p. : ill. ; 23 cm. – Bibliogr.: p. 179-183. és a jegyzetekben. – ISBN 0-8389-0735-0

Raktári jelzet: 3-12833

Gyakran halljuk: ha a könyvtárak nem alkalmazkodnak a változó környezethez, hanyatlásuk elkerülhetetlenné válik.

A szerző a madisoni Wisconsin Egyetem Könyvtár és Informatikai tanszékének professzora. Kézikönyvében a jövőkutatás és a marketing módszereinek ötvözésével olyan jövő -orientált technikákat ír le, melyek segítségével hatékonyan növelhető a könyvtár „piaci részesedése”, vagyis a lehet ő legtöbb potenciális használó az információ-szolgáltató könyvtár felé terelhető. A három legfontosabb: a Delphi módszer használata a könyvtár jövőképének előrevetítésére, forgatókönyv készítése a könyvtár leendő„termékeinek” létrehozásához, és döntési fák alkalmazása az igényeknek megfelelő könyvtári szolgáltatások meghatározásakor. Komolyan foglalkozik a „termékek” költség-haszon elemzésével, a szolgáltatások „terítésének” új módszereivel, és a várható siker felmérésére szolgáló szimulációs technikákkal. A marketinggel kapcsolatban túlhaladja Philip Kotler 4P-jét (product, price, place, promotion), bevezetve a marketing ellenőrzése (prelude), és a marketing értékelésének (postlude) a fogalmát. A tizenegy fejezetet majd négyoldalas irodalomjegyzék valamint mutató egészíti ki.

A könyvet haszonnal forgathatják a könyvtári marketing iránt érdeklődő kollégák, a könyvtárvezetők és a felsőfokú könyvtáros képzésben tanuló diákok is.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek