41. évfolyam, 1995. 2. szám
Archívum

A könyvtárügy helyzete Szlovákiában

Weiss Márta

 

A Szlovák Nemzeti Tanács 1990. november 22-én kelt törvénye új szempontok szerint határozta meg a városi és a községi könyvtárak működését. Az 1991. január 1-jén életbe lépett törvény a városi és a községi könyvtárakat a helyi közigazgatási szervek fennhatósága alá, míg a járási könyvtárakat a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának irányítása alá helyezte. Azáltal, hogy a járási könyvtárak munkája, vagyona, költségvetése a Kulturális Minisztérium hatáskörébe került, megváltozott ugyan a fenntartó, de a könyvtárak feladata változatlan maradt. Küldetésük továbbra is a községi könyvtárak segítése és a régión belüli együttműködés folytatása maradt.
A járási könyvtárak nálunk a városi könyvtárak szerepét is betöltik. Szervezeti szabályzatuk szerint a járási könyvtárak alapvető feladata az olvasók teljes körű kiszolgálása, tehát az alapvető könyvtári munka továbbra is a könyvek, időszaki kiadványok kölcsönzése, valamint az olvasókkal való személyes foglalkozás. A videókazetták, magnószalagok kölcsönzése (elsősorban szakmai, illetve nyelvtanulási célra) könyvtáraink speciális szolgáltatási közé tartoznak.
A gyermekekkel való foglalkozás ugyancsak intenzív munkát igényel, hiszen a rutin feladatokon túl fontos szerepe van a mesedélutánoknak, író-olvasó találkozóknak, s a többi, a gyermekkönyvtárban szervezett rendezvényeknek. Az iskolákkal is szoros a könyvtárak kapcsolata, a pedagógusok kérésére gyakran szervezünk szakmai előadásokat (pl. "Tavaszi szünet a könyvtárban (Léva), olvasótáborokat, külön a csökkent látóképességű és a mentálisan sérült gyermekek részére (Érsekújvár, Nagyszombat), irodalmi és zenei versenyeket (Senica) stb.)
Az elmúlt évben közművelődési könyvtáraink 27 673 rendezvénnyel örvendeztették meg olvasóikat és látogatóikat.
Azáltal, hogy a községi könyvtárak felettesei a helyi önkormányzatok lettek, a fenntartók igényt tartanak arra, hogy a járási könyvtárak módszertani osztályai tanácsadással, konzultációkkal segítsék munkájukat. A módszertani osztályok jelentősége elsősorban a községi könyvtárak helyzetének megszilárdításában követhető nyomon. 1993-ban 7115 alkalommal jártak kinn a módszertani munkával foglalkozó könyvtárosok a községi könyvtárakban.
1993. december 31-ig Szlovákiában a közművelődési könyvtári hálózathoz 2666 könyvtár tartozott, ebből 36 a járási könyvtárak száma, 449 a városi és községi könyvtáraké, ahol főállású könyvtárost alkalmaznak, továbbá 2181 olyan kiskönyvtár sorolható még ide, ahol a könyvtáros társadalmi munkában látja el a tennivalókat. A fentieken kívül 295 fiókkönyvtár is tartozik még a hálózathoz.
A 36 járási könyvtárból 4 (a Pozsonyi Városi Könyvtár, a trencséni, a zólyomi és a kassai járási könyvtár) kerületi hatáskörrel is rendelkezik. A helyi önkormányzatok kedvezőtlen pénzügyi helyzetével magyarázható, hogy az utóbbi években több könyvtárat megszüntettek. A megszűnésre ítélt könyvtárakon többnyire az önkéntes dolgozókkal működő, részidőben nyitva tartó kiskönyvtárakat kell értenünk. Számuk 1989-hez viszonyítva 171-gyel csökkent.
1993. december végén a közművelődési könyvtárak könyvállománya 19 millió egységből állt. A könyvek, hanglemezek, folyóiratok árának növekedésével a helyzet fokozatosan romlott. Míg 1989-ben 20 650 809 csehszlovák koronáért 1 20 071 könyvtári dokumentumot, addig 1993ban 19 675 299 szlovák koronáért, már csak 602 397 egységet vehettünk meg. A könyvek átlagárának növekedése is ezt a tényt mutatja: 1989-ben 30,80 csehszlovák koronáért vehettünk meg egy könyvet, ma már ez az összeg 78 szlovák korona.
Sokat köszönhetünk az Országos Széchényi Könyvtár segítségének, ahonnan a Kölcsey Alapítványon keresztül magyar könyveket kaptunk. Könyvtáraink számára ez óriási segítség, mivel a magyar nyelvű könyvek átlagára 120-150 szlovák korona, ezért számunkra szinte elérhetetlenek. Köszönjük a békéscsabai és a szentendrei megyei könyvtár könyvadományait is.
Könyvtáraink olvasói létszáma 1993-ban 110 965 fő volt, ami az előző évekhez viszonyítva csökkenést mutat. A kölcsönzött könyvek száma 19 626 011 egység volt, ami azt jelenti, hogy itt is visszaesés figyelhető meg. A csökkenés egy része a megszűnt könyvtárak számlájára írható.
A könyvtárak átszervezése és a kedvezőtlen anyagi helyzet a kisebb helyeken létszámcsökkentést vont maga után. Szlovákiában 1989-ben 2391 könyvtáros dolgozott, ebből 2047 volt képesített. 1993-ban már csak 1988 könyvtárost tartottak számon, közülük 1713 volt képesített.
Látszatra közkönyvtáraink, főleg a járási könyvtárak az 1989 előtti hagyományos szerepüket töltik be, de az elmúlt 5 év könyvtáraink számára sok újat hozott. Sok helyen újszerű feladatok megoldására is vállalkoznak, és új utakat keresnek önmegvalósításukhoz (pl. szponzorok keresése, vállalkozás, marketing, PR-munka stb.)
1990 óta néhány könyvtár már a könyvek kölcsönzése mellett könyvárusítással is megpróbálkozott. A kedvezőtlen szociális változásokkal, a csökkenő életszínvonallal magyarázható, hogy a könyvek iránti kereslet erősen megcsappant, ezért a terjesztésre vállalkozó könyvtárak föl is hagytak ilyen irányú tevékenységükkel. Hozzá kell tennem, hogy a könyvárusi munka túl sok időt vett igénybe, s elvonta a könyvtárost saját munkájától.
Némely könyvtár vállalkozása abból állt, hogy antikváriumot vagy videókölcsönzőt nyitott. Az így szerzett pénzből lehetőségük nyílt arra, hogy néhány fontosabb kiadásukat fedezni tudják. A könyvtárak anyagi helyzetük javítása érdekében olyan szponzorokat keresnek, akik pénzzel vagy könyvadományokkal tudnak segíteni. A Szlovákiában működő alapítványok még nem tudnak olyan mértékű támogatást adni, mint a magyarországiak a magyar könyvtárak számára.
Az 1959-ben kiadott 1959153. számú könyvtári törvény mára sok mindenben érvényét vesztette, viszont új még nincs helyette. 1991 óta új törvény van születőben. A tervezet szerint körzetesítés várható, melynek értelmében könyvtáraink 3 típusba sorolhatók:
I. fokozat - központi könyvtárak
II. fokozat - 8-9 regionális könyvtár, önkormányzati működéssel (Pozsony és vidéke, Nagyszombat, Nyitra, Trencsén, Besztercebánya, Zsolna, Eperjes, Kassa)
III. fokozat - 22 járási könyvtár, melyek a helyi önkormányzati hivatal alá tartoznának, de megmaradna korábbi szerepük a járáshoz tartozó könyvtárak módszertani irányításában.
Azt még nem lehet tudni, hogy ha ez a tervezet lép életbe, a Szlovák Kulturális Minisztérium továbbra is támogatja-e a könyvbeszerzést.
A következő választások után elképzelhető, hogy választ kapunk kérdéseinkre, és reméljük, hogy az új könyvtári törvény is napirendre kerülhet.
Már eddig is sok változás történt könyvtáraink működésében, az újabbak feltehetően a járási könyvtárakat fogják érinteni. Ma még nem tudjuk, hogy helyzetünk javulni fog-e vagy rosszabbodik? Reméljük, hogy bárki is lesz a fenntartónk - akár a minisztérium, akár a városi önkormányzat -, fontosnak tartja majd érdekeinket, hiszen a könyvtárak a lakosság igényeit szeretnék kielégíteni, s ehhez mindennemű támogatást elvárnak a fenntartóktól.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)