40. évfolyam, 1994. 1. szám
Archívum

Az építésügyi könyvtár és tájékoztatás helyzete

Pál Eszter

Az elmúlt évtizedekben az építő- és építőanyagipar szakmai és lakossági információellátása az Építésügyi Tájékoztatási Központ nevéhez fűződött.
A piacgazdasággá alakulás folyamatából az építő- és építőanyagipari vállalatok sem maradnak ki. Az új piaci követelményekhez alkalmazkodva a nagyobb vállalatok kisebb vállalkozássá alakulnak vagy megszűnnek, míg mások külföldi partner és tőke segítségévet próbálják megvetni lábukat a hazai és külföldi piacon.
Ez az átalakulási folyamat a "tájékoztatási piacot" sem kíméli. Megszületnek a kisebb-nagyobb információs vállalkozások, és a forma mellett a tájékoztatás belső tartalma is jelentősen változik: nagy az eltolódás a konkrét piaci információk irányába. Ez elmélyítette a hagyományosnak mondott műszaki tájékoztatás anyagi alapjait: a gazdasági nehézségekkel küzdő cégek fizetni csak ez utóbbiért hajlandók, a dokumentumgyűjtemények fenntartása, fejlesztése, az információs alapfeldolgozás finanszírozási bázis nélkül maradt.

Az ÉTK EDOC Alapítvány születése

A gazdasági szerkezet és szellem ilyetén változása arra késztette és kényszerítette az Építésügyi Tájékoztatási Központot, hogy a piacérzékeny tevékenységeit (mint például szakkönyv és szakfolyóirat kiadás, termékinformáció, szakmai katalógusok készítése, konkrét adatokat tartalmazó faktográfiai adattárak kiépítése, ajánlott tervek és helyszínre adaptálásuk stb.} mint még rentábilis szolgáltatásokat megtartva, egy kisebb és rugalmasabb szervezetet - korlátolt felelősségű társaságot - hozzon létre és működtessen. Ezzel párhuzamosan a korábbi, hagyományosnak mondott és alapfunkciók mellett az ÉTK információfeldolgozásának és -szolgáltatásának alapját, a Központi Könyvtár létét és működését - ezzel anyagi alapjait - más keretek közé terelje.
A Könyvtár mintegy negyvenéves működése alatt létrehozta az építésügyi ágazat egyedülálló dokumentumgyűjteményét,, központi szolgáltatásokat tartott fenn, ugyanakkor az építésügyi ágazaton belül összefogta, koordinálta és módszertanilag segítette a vállalati műszaki-szakmai könyvtárak munkáját, valamint a szakkönyvtárosképzés szervezést.
Az ÉTK átalakulása, majd az ezt követő privatizációja kapcsán, annak érdekében, hogy a nemzeti vagyon részét alkotó könyvtári gyűjtemény ne vesszen el, egy non-profit társulás jött létre.
Az ÉTK Építésügyi Könyvtári és Dokumentációs Alapítvány (rövidített neve: ÉTK ÉDOC Alapítvány) 1992. május első napjától működteti az építésügyi ágazat egyedüli és megismételhetetlen dokumentumgyűjteményét. Ennek a birtokában az Alapítvány biztosíthatja egyrészt a gyűjtemény megőrzését, másrészt a hagyományos értelemben vett építésügyi szakmai információellátást, igaz, a korábbiakhoz képest lényegesen szűkítetten.
Az Alapítvány célja tehát az építő- és építőanyagiparban dolgozó kutatók, építészmérnökök, gépészmérnökök, építész és gépész technikusok, közgazdászok, jogászok, egyetemi, főiskolai és szakközépiskolai hallgatók, valamint a lakosság tájékoztatásának elősegítése, és az Alapítvány birtokában lévő dokumentumgyűjtemény megőrzése, hasznosítása, valamint - ha mód van rá fejlesztése.
Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében könyvtári és információs szolgáltatásokat nyújt az érdeklődőknek. A szolgáltatások részben ingyenesek, részben egyedi megrendeléssel és/vagy előfizetéssel vehetők igénybe.

Könyvtári szolgáltatások

A Könyvtár - részben kényszerítő, részben szakmailag indokolt állományapasztás után mintegy 25 000 hazai és külföldi szakkönyvet, 5000 kötet hazai és külföldi folyóirat évfolyamot, szabályozási kiadványokat (szabványok, tervezési segédletek stb.) tartalmaz. A kurrens hazai és külföldi folyóiratok száma a korábbi 350-400-ról mintegy félszáz címre csökkent.
A gyűjteményrészek közül a hatályos jogszabály- és segédletgyűjtemény építőipari szempontból ma már egyedülálló értéket képvisel, mert a napjainkban folyó privatizációs folyamat során a vállalati és intézeti szakkönyvtárak többsége megszűnt, illetve megszűnőben van. Így ezek a dokumentumtípusok - az egyéb értékes állományrészek mellett - eltűnnek, megsemmisülnek, hozzáférésük nem, vagy igen nehézkessé válik. Az Alapítvány mindent megtesz ezen értékes gyűjtemények fenntartására és az aktuális dokumentumokkal való kiegészítésére.
Az Alapítvány könyvtára - bár a korábbiakhoz képest csökkentett időben - minden érdeklődő számára nyitva, a dokumentumok az olvasóteremben tanulmányozhatók, a folyóiratok és a kézikönyvtár kivételével kikölcsönözhetők. Kérésre a kiadványokról fordítás is rendelhető. A nem kölcsönözhető dokumentumokról másolatot készítünk.
A lakosság építésüggyel kapcsolatos műszaki, jogi, gazdasági kérdéseinek megválaszolását referensz szolgálatunk segíti. Kiemelt szerepe van a műszaki problémák gyakorlati megoldását segítő könyveknek, füzeteknek, mind az új épületek létesítése, mind a karbantartás, javítás, felújítás kérdésével kapcsolatos szakmai ismereteknek.
A könyvtári dokumentumgyűjtemény gyarapítása, különösen a külföldi új szakmai könyvek, folyóiratok és más szakmai segédletek beszerzése, vásárlása sokszor anyagi gondot jelent számunkra. A gyarapítás volumene, sajnálatos módon az elmúlt 3-4 évben a korábbi időponthoz képest 60-70%-kal csökkent.
A könyvtári feldolgozás, szolgáltatás korszerűsítés tervét csak az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával tudjuk megvalósítani. Ennek alapja egy PC típusú számítógép felszerelése és egy X.25 adatátviteli kapcsolat kiépítése. Ezek segítségével a Könyvtár az országos online könyvtárhálózat része lesz, és lehetőség nyílik a külföldi könyvtárakhoz való csatlakozásra is. Szándékaink szerint egy későbbi fejlesztési időszakban maga az olvasó is használhatja majd a számítógépet az információkereséshez.

Szakirodalmi tájékoztatás

Az építésügyi szakirodalmi tájékoztatás - az anyagi korlátok és a csekély fizetőképes kereslet következtében - a hazai és nemzetközi, különösen az európai integrációval kapcsolatos irodalom feltárására, feldolgozására és közreadására korlátozódik. E szakirodalmi kiadványok többsége ismert az építésügyi szakemberek előtt: az Alapítvány ugyanis arra törekedett, hogy folytassa annak a néhány fontos információs kiadványnak a szerkesztését és közreadását, amelyek iránt a szakemberek érdeklődnek. és amelyek piaci kérdéseket érintenek. Ezek a következők:

A kéthavonta megjelenő TÁJÉKOZTATÓ foglalkozik az európai szervezetek tevékenységeivel, az európai kutatási programok alakulásával, a környezetvédelem, a szabályozás, szabványosítás terén folyó európai harmonizációs munkával, az egyes országok lakáspolitikai, lakásgazdálkodási kérdéseivel, az építési és vállalkozói piac törekvéseivel, üzleti kapcsolatok lehetőségeivel, az Európai Közösségek által szponzorált akciókkal, valamint az európai integrációs kérdéseket feldolgozó különféle kiadványokkal.
Az egyes szakmai kérdéseket speciális témafüzetek tárgyalják az eredeti dokumentum magyar nyelvre fordításával, tömörítésével. Ezek közül a műszaki harmonizációt illetően kiemelkednek a különböző irányelveket ismertető füzetek, mint például az építőipari termékekre, a gépekre, az elektromos kompatibilitásra, a gázkészülékekre stb. vonatkozók. A kutatás és fejlesztés trendjei mellett az európai szabadalmi egyezmény és az európai szabványosítás és minősítés harmonizálási kérdéseit kifejtő füzetek ugyancsak a műszaki harmonizációt segítik elő.
Az építőipart érintő általános információt feltáró füzetek az európai piacra jutást meghatározó alapvető követelményekkel foglalkoznak, mint például kereskedelempolitika, versenypolitika, környezetvédelmi politika, pénzügyi, banki és biztosítási szolgáltatások, társasági jog és társasági formák, munkaügyi szabályok, szállítási szerződések, tenderezési eljárások stb.

Az európai egységes piaccal kapcsolatos kiadványok felhasználói elsődlegesen az irányító testületek, a magas- és mélyépítéssel foglaLkozó vállalatok. Sajnos, a kis- és középvállalkozások még kevéssé érzik szükségét ezen információk fontosságának.

Képi információszolgáltatás

Az Alapítvány vizuális információt nyújtó szolgáltatását a Fotó-film-videótár biztosítja. E gyűjtemény az ÉTK 38 évig működő Film- és Videóstúdiójának öröksége. A gyűjtemény több mint fél ezer alkotása részben ismeretterjesztő (lakossági), részben műszaki-technológiai (épületszerkezetek, építési- és gyártási technológiák, munka- és balesetvédelmi, valamint műemlékvédelmet bemutató filmet tartalmaz. Számos filmnek, illetve videóműsornak vannak idegen nyelvi változatai.
A most megjelenő új film-videó katalógus időrendben tartalmazza az 527 film és 126 videóműsor legfontosabb adatait. A kópiák kétharmada 16 mm-es, egyharmad része 35 mm-es film, amelyeket megőrzésük és további hasznosításuk érdekében mágnesszalagra szándékozunk átírni. Videótechnikánk UMATIC és SVHS egységekből áll.
Biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a kutatók, oktatók céljaiknak megfelelően - akár saját kezűleg is - át és/vagy egybeszerkesszék az általuk kiválasztott filmeket.
A film - és videógyűjtemény jelenlegi használói elsősorban egyetemek, főiskolák, szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek.
A rendezés alatt álló fotótárban közel 40 ezer 6x6 cm-es, színes és fekete-fehér negatív őrzi az elmúlt 40 év magyar építészetének, építő- és építőanyag-iparának legfontosabb alkotásait, eseményeit.

Szakfordítás

Örömmel mondható, hogy a mai fiatalok, a jövő szakemberei fontosnak tartják egy vagy több idegen nyelv elsajátítását, amelyhez az oktatási intézmények is jelentősen hozzájárulnak. Azonban a gyakorló szakemberek többsége - a biztos tudás hiányában - igényt tart a fordítói munkára. Ehhez nyújt segítséget az Alapítvány szakfordítói szolgáltatása, amely egyben az egyetlen ún. vállalkozói tevékenysége, s mint ilyen jelentős mértékben járul hozzá az Alapítvány financiális kötelezettségeinek teljesítéséhez.
A magas minőségi színvonalon dolgozó szakfordítók - nem tartoznak az Alapítvány személyzetéhez - idegen nyelvről magyarra, illetve magyar nyelvről idegen nyelvre fordítanak és lektorálnak információs dokumentumokat, mint például szakkönyvek, szakfolyóiratok, szabványok, gépkönyvek, tervdokumentációk, tárgyalási jegyzőkönyvek, prospektusok stb.

Az ÉTK ÉDOC Alapítvány eddigi tapasztalatairól

Az Alapítvány indulásához anyagi erőforrást és helyiségeket az alapító biztosított. Az átadott helyiségekben a dokumentumállomány csak jelentős selejtezés árán volt elhelyezhető. Az alapítványi munkatársak (egy-egy fő könyvtáros, mérnök, filmrendező, fordítói kis létszáma nehezen tudja megoldani a teljes körű könyvtári, tájékoztatási és adminisztrációs feladatokat. A gazdasági gondok sok energiát vonnak el az érdemi munkától, és nagymértékben befolyásolják a könyvtári állomány gyarapítását, a szolgáltatások féleségeit és minőségét, és nem szólva arról a nem utolsó gondról, hogy a dolgozók bére szinte ugyanolyan alacsony, mint mikor még az alapító alkalmazottai voltak.
Mindezekkel együtt az Alapítvány az alapító szándékának maradéktalan tiszteletben tartása mellett önmaga fenntartója. Ez azt jelenti, hogy a könyvtári alapszolgáltatáson, a film- és videótár használatának biztosításán túl, az előzőekben ismertetett információs kiadványok közreadásából, valamint szakfordítói tevékenységből befolyó bevételekből gazdálkodik.
A Könyvtár jelenlegi forgalmára jellemző, hogy látogatóinak száma 1992-ben mintegy 4000 fő volt, akik közel 20 000 dokumentumot helyben tanulmányoztak, és kb. 1900 dokumentumot kikölcsönöztek. A könyvtári gyűjteményt igénybevevők között a szakemberek és diákok (egyetemi, főiskolai) aránya 60:40 százalék, amely a vizsgaidőszakban a hallgatók javára nő.
A Könyvtár látogatottsága 1993-ban a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, folyamatosan nő. Ez egyértelműen jelzi, hogy a munkahelyi könyvtári és információellátás folyamatosan sorvad, amely annak az eredménye, hogy a piaci átalakulás első áldozatai szinte minden esetben a költségráfordítást igénylő, nyereséget nem adó intézményi szakkönyvtárak.
Az újonnan alakuló vegyes vállalkozásokat jelenleg kielégíti a külföldi partnertől kapott információ. A hazai magyar érdekeltségű vállalkozások energiájukat profitszerzésre fordítják. A piacgazdaság természetes velejárójaként az üzleti és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információ felértékelődik. A magyar gazdaság jelenlegi klímájában a vállalkozások többsége a mára gondol és nem a holnap stratégiájának kialakítására.
Gazdasági világunk átalakulásával ez a törekvés nemcsak "épít", de rombol is. Szünetelteti a fejlődés, a műszaki fejlesztés alapját segítő szakirodalom igénybevételét, s ezzel veszélyezteti a műszaki könyvtárak létét. Ugyanakkor a pénzügyi szabályozók sem ösztönzik a kultúra (könyvtár) karitatív támogatását.

A jövő?

Közismert szlogen, hogy az ország gazdasági helyzete javulásának egyik fontos kiindulópontja a műszaki fejlesztés, az építés, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő szakinformáció. Mivel a könyvtári és műszaki tájékoztatás az innováció alapja és mint ilyen közvetett, de elengedhetetlen eszköze a gazdasági élet fejlődésének, nagyobb megbecsülést és támogatást igényel. Így teszik ezt a fejlett gazdaságú országokban. Megfontolandó a példa a hazai gazdaság és ipar irányítói számára a magyar építőipar felemelkedése érdekében. Annál is inkább, hogy a még meglévő néhány műszaki könyvtár fennmaradjon, és a műszaki szakmai társadalom ne szenvedjen további pótolhatatlan hiányt.
Az ÉTK ÉDOC Alapítvány saját erőből segíti az építésügy fejlődését. A költségvetési támogatást nem élvező Alapítvány önfeláldozóan óvja a rábízott nemzeti vagyont, és reményt keltve segíti a jövendő szakemberek ismereteinek gyarapodását. Meddig? Az a jövő titka. Alapítványunk közcélú és nyitott, magán és jogi személy csatlakozását örömmel fogadjuk a szakmai társadalom információellátása érdekében.

ÉPÍTÉSÜGYI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT KFT
1074 Budapest, Hársfa utca 21.
Levélcírn: 1400 Budapest, Pf. 83.
Tel: 111-7317
Fax: 142-7337
Tx: 22-6564

ÉTK Magyar Építőipari Katalógus Szerkesztősége
1074 Budapest, Hársfa utca 21.
Tel: 142-2560, 142-2933, 142-3788
Fax: 142-7337, 122-6479

ÉTK Kiadói és Terjesztési Osztály
1075 Budapest, Rumbach S. u. 15/a.
Tel: 122-6022, 122-7017
Fax: 122-2675

ÉTK Könyvárusítás
1075 Budapest, Rumbach S. u. 15/a.
Tel: 122-2689

ÉTK EXPRESS Sokszorosítóüzem
1074 Budapest, Hársfa utca 24/26.
Tel: 141-4338

ÉTK Fénymásolóüzem
1074 Budapest, Dob utca 24.
Tel: 141-1786, 142-3711

ÉTK ÉDOC ALAPÍTVÁNY
1074 Budapest, Hársfa u. 21.
Tel/Fax: 111-7317/31

ÉTK-TYPOPRESS Kft. Nyomda
1145 Budapest, Hungária krt. 117.
Tel: 252-4470

 


Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)