41. évfolyam, 1995. 1. szám
Archívum

A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtárnak

Válasz Bakonyi Gézának*

OSZK Fejlesztési Osztály

(*BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár? In: Könyvtári Figyelő, 4. (40.) 1994/4. pp. 522-533.)

Aki a könyvtári hálózatok kiépítéséért száll síkra, nyitott kapukat dönget. Aki ennek érdekében megfelelő ajánlások és szabványok elkészítését javasolja, még nyitottabb kapukat dönget. Aki pedig mindennek érdekében átgondolt, anyagilag megalapozott és összehangolt fejlesztési programokat igényel, mindannyiunk nevében beszél, akik a könyvtárak és a dokumentáció világában dolgozunk. Ha még azt is pontosan megfogalmazza, mit tart szükségesnek egyeztetni, szabványok és ajánlások formájában szabályozni, új technikák bevezetésével korszerűsíteni az olyan súlyponti kérdésekben, mint az integrált könyvtári rendszerek, a nemzeti adatcsere formátum, a dokumentumok egy helyen végzett feldolgozása, a kézi katalógusok adatainak retrospektív bevitele, az adatbázis-szolgáltatások és az elektronikusan tárolt szövegek és információforrások hozzáférése, az szakemberhez méltóan jár el.
Aki azonban azt hiszi, hogy a könyvtári hálózatok kialakulását, az ezzel összefüggő egyeztetéseket, szabályozásokat és programokat "erősen veszélyeztetik olyan részérdekek, amelyek bizonyos intézmények önmaguk szerepének túlbecsüléséből (s ehhez kapcsolódóan az önös pénzügyi érdekek felerősödéséből) fakadnak", az feleslegesen gyárt ellenségképet.
Az idézett állítás Bakonyi Géza tanulmányának egyik kulcsmondata. Ráadásul tanulmányában csak egyetlen intézményt nevez meg, mint a mely "erősen veszélyeztet", és ez az Országos Széchényi Könyvtár. Tizenöt alkalommal említi meg a nevét negatív összefüggésben, ennyiszer sugallja, hogy ez az intézmény önmaga szerepének túlbecsülésével "erősen veszélyezteti" a magyar könyvtári hálózat kialakulását.
Nemcsak azt állítja, hogy az érdekcsoportok akadályozzák a magyar könyvtárak számítógépes hálózatainak összekapcsolását, mert ezek a meg nem nevezett érdekcsoportok mindegyike arról van meggyőződve, hogy egyedül ő képviselheti csak az összérdekeket, hanem még azt is, hogy az ilyenfajta, megalomán érdekcsoportok kialakulását az OSZK segítette és segíti elő. Mert mit jelentsen mást a következő mondat: "E csoportok kialakulásában jelentős szerep jutott és jut például az OSZK-nak... "? Ha ugyanis az OSZK-nak abban van szerepe, hogy e csoportok kialakultak, akkor ez a mondat azt jelenti, hogy az OSZK az egyik oka e csoportok kialakulásának. Nyilván ő se gondolhatja ezt komolyan. Akkor meg az a kérdés, miért fogalmaz meg ennyire kétértelmű mondatot?
Semmiféle érdek abból nem "fakad", hogy egy intézmény önmagát túlbecsüli, mivel érdekek és önmagunk túlbecsülése nincsenek egymással semmiféle összefüggésben. Érdekeink ugyanis attól teljesen függetlenül vannak, hogy mennyire becsüljük magunkat.
Sajnáljuk, hogy valakiben az a benyomás alakult ki, hogy mi, az OSZK munkatársai túlbecsüljük saját magunkat, s ebben bizonyára mi is hibásak vagyunk. Csak éppen arra nem tudtunk Bakonyi Géza cikkéből rájönni, konkrétan miben?
Tartunk tőle, hogy ma Magyarországon azokat a célokat, melyeket Bakonyi Gézával együtt mi is helyeslünk, az anyagi szűkösségeken kívül semmi más érdemben nem akadályozza, hacsak az nem, hogy érdekcsoportok ellenségképet próbálnak gyártani.
Meggyőződésünk, hogy helyes, amit Bakonyi Géza a magyar könyvtári hálózatok kialakulása érdekében javasol: szükség van - többek között - megfelelő ajánlásokat és szabványokat kidolgozni. (Szerintünk az se ártana, ha a meglévőket figyelembe vennék.) Ugyanakkor pontosan tudja is, hogy léteznek ilyen törekvések és projektek, hiszen nemcsak egyik szerzője az Országos Szakirodalmi Rendszer előzetes rendszertervének (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994. különszám), hanem idéz is belőle tanulmányának 524. oldalán.
Éppen annak érdekében, hogy ilyenek megfelelő minőségben létrejöjjenek, szeretnénk a szerző néhány konkrét megállapításával kapcsolatban álláspontunkat kifejteni.

A könyvtárgépesítés és az ajánlások

A szerzőhöz hasonlóan helyesnek tartjuk, ha a könyvtári adatbáziskezelő rendszerekkel kapcsolatban ajánlások kidolgozására kerülne (illetve került volna) sor annak érdekében, hogy a beszerzett programrendszerek képesek legyenek az adatcserére . De:
"A helyzetet tovább bonyolította az, hogy a m agyar nemzeti könyvtár szerepe sem a számítógépes hálózatok kialakulása, sem a modern információtechnológia telepítése idején nem volt és még most sincs igazán tisztázva. Sokan olyan szolgáltatást várnának el az OSZK-tól, amit az nem akar vállalni, illetve maga az OSZK olyan szabályokat, ajánlásokat hoz, amelyeket senki sem akar, s valójában nem is lenne képes elfogadni. Igaz, az OSZK olyan szoftverrel dolgozik, amit rajta kívül más nem is tudna használni; továbbá erősen lemaradt a számítógépes hálózatokhoz való kapcsolatok kiépítésében (így a problémák egy részét nem is igazán érti: lásd például az elektronikus anyagok feldolgozása)."
Milyen szerepről lenne itt szó nemzeti könyvtár esetén, melynek minden időben az volt a feladata, hogy gyűjtse, őrizze és feldolgozza a nemzeti könyv-, folyóirat- és egyéb kiadványtermést, helyben olvasóinak lehetővé tegye az olvasásukat és e termésről bibliográfiai szolgáltatást nyújtson? Amikorra a feltételek lehetővé tették, hogy az . adatbázisai hálózaton keresztül elérhetők legyenek, megoldotta. Megoldotta, hogy az adatok CD-ROM formában rendelkezésre álljanak. A hazai és a nemzetközi hálózatok hosszú évek óta elérhetők az OSZK munkatársai számára (ami értelemszerűen az Internetet is magába foglalja). Ha biztosítva lesznek hozzá az anyagi és szervezési feltételek, akkor hálózaton keresztül a bibliográfiai adatok letölthetőségét is megvalósítja.
Bizonyára nem ez volt Bakonyi Géza szándéka, de szövege bántóan azt sugallja, mintha a nemzeti könyvtárban olyan emberek dolgoznának, akik nem akarnak hálózaton keresztül szolgáltatni, és ráadásul szellemileg se képesek arra, hogy ezt megvalósítsák? A hálózaton keresztül megvalósítható adathozzáférés kérdése nem ördöngösebb és bonyolultabb dolog, mint egy nagykönyvtári integrált adatbáziskezelő rendszer implementálása. Ha az OSZK szakemberei az utóbbival meg tudtak birkózni, akkor miért ne tudtak volna a hálózathoz való csatlakozással is? Megbirkózni legfeljebb az anyagi eszközök hiányával nem lehet...
Milyen szolgáltatást nem akar az OSZK vállalni? Hogy szabad ilyen vádat konkrét bizonyíték nélkül az ország szakmai nyilvánossága előtt hangoztatni?
Milyen szabályokat, ajánlásokat hoz az OSZK, amelyeket senki sem akar, s valójában nem is lenne képes elfogadni? Megint csak teljesen általánosságban!
És milyen összefüggésben van ez azzal, hogy az OSZK a DOBIS/LIBIS könyvtári adatbáziskezelő rendszert használja? Mi köze ennek ahhoz, hogy más használni tudja-e vagy akarja-e? És az, hogy az OSZK-ban olyan adatbáziskezelő rendszert használnak, melyet senki más nem használ, nem igaz, mint ahogy az sem, hogy az OSZK "lemaradt a számítógépes hálózatokhoz való kapcsolatok kiépítésében". Biztos tudja, hogy a nemzeti könyvtári integrált szoftver iránti igények annyira egyediek, annyira összetettek, hogy országonként a nemzeti könyvtáron kívül egyetlen könyvtár sincs, amely ilyen? És ráadásul: a DOBIS/LIBIS-t sok száz, különböző típusú könyvtár használja. A DOBIS/LIBIS-t használó könyvtárak hálózati összekapcsolását az Európai Közösség külön projektben támogatja: miért ne tudná ezt az adatbáziskezelő rendszert bármely más hazai könyvtár is alkalmazni? Ez a programrendszer - sajnos - nem elsősorban nemzeti könyvtári igényekre van szabva (és - megint sajnos - nincs is olyan kereskedelmi forgalomban kapható programrendszer, amely ilyen lenne).

A hálózati kapcsolatok

Ami a hálózatokhoz való csatlakozást illeti: az OSZK eszközök dolgában nem maradt le.
A saját adatbázisokon kívül a CD-ROM-ok hálózaton keresztül hozzáférhetők, az elektronikus levelezés rendelkezésre áll, az Internetbe és az X.25-ös hálózatba az OSZK-ban minden munkatárs beléphet. Az OSZK hálózatáról természetesen használhatók a "gopherek", a WWW és számos egyéb hálózati szolgáltatás. Hol van itt akkora lemaradás, hogy azt lehessen mondani, az OSZK munkatársai nem is értik a hálózati elektronikus könyvtárral összefüggő problémákat? Mit nem értenek a "problémákból"?
Az, hogy a hálózat az olvasók számára is használható legyen, munkaerő-, eszköz- és hálózathasználati költséget jelent, és sokkal átfogóbb probléma, nem csak az OSZK-t érinti: könyvtárpolitikai kérdés. Például annak kérdése, hogy a közművelődési könyvtárak költségvetése tartalmazni fogja-e az olvasók számára is a hálózatok külföldre irányuló használatát? Lehet, hogy az egyetemek költségvetésében ez a költség majd benne lesz, és az oktatás részét fogja alkotni. De a közművelődési és nemzeti könyvtárak erre kitől kaphatnak pénzt? A nemzeti IIF program, amely jelenleg minden HUNGARNET tagnak biztosítja rá a pénzt, örökké finanszírozni fogja a külföldre irányuló hálózati használatot? Ezt valóban meg kell beszélni .
Amit nem valósítottunk meg, nem ismerethiány miatt nem valósult meg. Nemzeti könyvtárként ugyanis egy percre sem veszélyeztethető a nemzeti kiadványtermés feldolgozása, s ezért ami anyagi lehetőségünk volt, van és lesz, azt kötelességszerűen elsősorban az integrált könyvtári adatbázisrendszer kialakítására kell fordítanunk.
Az egyetemi könyvtárak helyzete különbözik a közművelődési, s egyben a nemzeti könyvtárétól. Az előbbiek nemcsak könyvtárak, hanem az egyetemek részei is, az utóbbiak "csak" könyvtárak. Minden, az egyetemeknek juttatott fejlesztés kihat az előbbiek fejlődésére is. A "csak" könyvtárak mindig rosszabbul járnak. Az egyetemek kitüntetett érdeke a kapcsolattartás. Ezt mindenki tudomásul veszi, és ez az utolsó 3-4 év fejlesztési támogatásainak nagyságában és céljaiban is megnyilvánul. "Csak" könyvtárak esetében ez korántsem ilyen természetes, nem is tudnak olyan ütemben fejlődni, mint az egyetemi könyvtárak.
Bízunk benne, hogy ezek a különbségek kiegyenlítődnek, nem utolsó sorban azáltal, hogy az a szellemi és anyagi előny, mely a hálózatokhoz való csatlakozással az egyetemi könyvtárakban megvalósul, az egész magyar könyvtárügy hasznára válik. De mi keresnivalója van egy szakmai igényű tanulmányban az olyan inszinuációnak, hogy az egyetemi könyvtárak szakembereihez képest a nemzeti könyvtár szakemberei "a problémák egy részét nem is igazán értik"?
Talán azért, mert - mint Bakonyi Géza írja ezt követően - "itt ténylegesen a funkciók újraosztásának a problémájáról van szó "? Milyen funkciókra gondol? Miféle funkciója volt egyáltalán az OSZK-nak? Tartunk tőle, hogy nem a nemzeti könyvtermés feldolgozásának, tárolásának és szolgáltatásának funkcióját szeretné "újraelosztani". Bármi legyen is az "újraelosztás" sajátos tárgya, az OSZK az említetteken kívül - Bakonyi cikke szempontjából - semmiféle más funkcióval nem rendelkezik. Nem tart kezében szakmai bizottságokat, nem tőle függ, mi történik a magyar könyvtárosok hivatalos és társadalmi szervezeteiben, nem hordozója semmiféle országos projektnek, programnak (sajnos), nem ő áll az útjában annak, hogy egyes könyvtárak fejlesszék a csatlakozást a hálózatokhoz, nem ő az, aki a szabványokat létrehozza, nem ő a nemzeti IIF iroda, és nem ő a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Könyörgünk: mit osszunk hát el "újra"?

Gépi feldolgozás, MARC (gépi adatcsere) formátum

Tanulmányának ebben a fejezetében egyetlen konkrét állítása sem állja meg a helyét.

Az OSZK érdekei és a többi magyar könyvtár érdekei

Elképzelhető a HUNMARC - és bármiféle . MARC - olyan kritikája, amely abból indul ki, hogya HUNMARC dokumentuma "túl vastag". Különösen a még erőtlen kisgyermekek joggal nehezményezhetik ezt, hiszen a túl nehéz dokumentummal nehéz játszani.
Körülbelül ezen a színvonalon mozog az a kritika, amely úgy véli, az OSZK túl részletesen dolgozza fel a dokumentumokat, és ez - mint érdek - ellentétes a többi könyvtáréval, amely nem kíván ilyen részletes feldolgozást. Ezért nekik "a MARC formátum egy minimális vagy közepes szintje is megfelelő lenne: a hangsúly a szegmentálás és az indikátorok azonosságán van. "

Az egy helyen végzett feldolgozás kérdése és a "cover"-szolgáltatás

Tudjuk, hogy nem vagyunk elég gyorsak. Ami ezt illeti, sem a felelősséget magunkról nem akarjuk elhárítani, se magyarázkodni nem volna ildomos ezen a helyen. De mire volt jó ahelyett, hogy ezt vetné a szemünkre, úgy fogalmazni, hogy az OSZK "mintha nem szívesen..." fogadta volna azt a feladatot, hogy az általa feldolgozott bibliográfiai adatokat szolgáltassa, amelyek a nemzeti kiadványtermés egészét ölelik fel? Gépesített alapon már 1976 óta ezt tesszük, 1994-től adatcsere formátumban, letölthetően CD-ROM-on is.
Az egyetemi könyvtárak létrehozhatnak egy "cover"-szolgáltatást erre a célra, de akkor éppen az semmisül meg, amiért létrehozták: hogy mindig csak egyetlen helyen kelljen valamit feldolgozni. Az OSZK ugyanis, mivel a nemzeti kiadványtermés feldolgozása a feladata, továbbra is feldolgozná a nemzeti kiadványtermést, és a javaslat értelmében ugyanezt tennék a "cover"szolgáltatók. Vagy ezt elkerülendő, meg kellene szüntetni az OSZK-t?
A kérdés ennek fényében most már csak az, hogy akkor mi a célja és mélyebb értelme a Bakonyi-féle "cover"-szolgáltatásnak?

Befejezésül

Amikor Bakonyi Géza a hálózatok elektronikus keresési lehetőségeiről ír, a "gopherekről", a WWW-ről, szinte ellágyul - érezhető, hogy szereti azt, amiről ír, és ezért nemcsak hasznos, amit ír, hanem élvezetes is olvasni. Még az is jó, amikor elvész a részletekben, mert a szakmai élmény elemi ereje érezhető a mondataiban, és ez szép. Feltehetően nem okoz örömteli pillanatokat számára, amikor azt olvassa, miben tévedett. Nem került volna rá sor, ha azokat a szakmai kérdéseket, melyeket itt tárgyaltunk az OSZK-ban folyó munkával és az ő bírálatával összefüggésben, ugyanolyan alapállásból közelítette volna meg, mint az elektronikus és virtuális könyvtár kérdését.
Mert az elektronikus és virtuális könyvtár nincs vagylagos kapcsolatban a könyvtárral, ahogy a szék sincs vagylagos kapcsolatban a bútorral, vagy a virág a növénnyel. Lévén hogy a szék bútor, a virág növény, az elektronikus könyvtár és a virtuális könyvtár könyvtár - azaz fajtája a bútornak, a növénynek, a könyvtárnak. A fajta pedig nem alternatívája annak, ami. Értelmetlen ellentétet keresni ott, ahol nincs.
Ellenben különbséget tehetünk a hagyományos könyvtár és a modern (pl. elektronikus) könyvtár, a manuálisan kezelt könyvtár és a gépesített könyvtár között. De az OSZK-ban online integrált könyvtári rendszert használnak, biztosítva van a hálózati csatlakozás, a CD-ROM szolgáltatás, a MARC formátum stb. Ennek ismeretében hagyományosnak tekinteni a mai nemzeti könyvtárat???
Ellenben valóban hozzunk létre szakbizottságokat, melyben hozzáértő szóval megállapodhatunk ajánlásokban, szabványokban. És nagy öröm volna mindannyiunknak a szakmában, ha a szegedi egyetem könyvtárát adott esetben megbíznák olyan program kidolgozásával, melynek keretében az elektronikus hálózati lehetőségek kiaknázásában a "csak" könyvtárakat is támogatják anyagilag. Feltesszük, hogy Bakonyi Géza se kizárólag az egyetemi könyvtárakra gondolt cikke megírásakor. Alig várjuk az ilyen programot.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)