2019. 3. szám

Tartalom – 2019/3

Rezümék

Abstracts       359

TANULMÁNYOK
JÁVORSZKY Ferenc – KOLTAY Tibor– MURÁNYI Péter:
A magyar kutatók adatműveltségi készségeiről      363

HOLL András – HORVÁTH Hajnalka – BILICSI Erika – NAGY Erika – TÖMÖRY Pál: Folyóirat- és könyvdigitalizálás az MTA Könyvtárában. Lezárult az első szakasz       375

SZÜTS Etele: Kulturális örökségünk digitalizálásának problémái       383

MŰHELY
KISS Gábor:
Offline könyvtárosok, online használók. Innovatív megoldások a könyvtári szolgáltatások szervezésében        395

CSORBA-SIMON Eszter: Szárnyat adó szövegek – az iroda-lomterápia hatása a gyermekotthonban élő kamaszokra       400

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről Statement of International Cataloguing Principles (ICP)       407

MÚLTUNKBÓL
POGÁNY György:
Befejeződött a Petrik-bibliográfia pótköteteinek kiadása. A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia XVIII. századi szakaszának áttekintése       421

SCHMELCZER-POHÁNKA Éva: A Pécsi Missale két kiadásának fennmaradt példányai és helyi jelentőségük      431

NEKROLÓG
Elhunyt dr. Gomba Szabolcsné dr. Lábos Olga (1935–2019).      444

Búcsú Simon Zoltántól (1935–2019) (Gellér Ferencné)        445

KITEKINTÉS
BÓDOG András:
Középpontban a nyílt tudomány. Focus on Open Science konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában        446

KÖNYVSZEMLE
Lelkes aktivitás? Kényszerű behódolás? Átmentési kísérlet?
Újabb elemzések a német közkönyvári vezetők mozgásteréről és magatartási mintáiról a náci uralom alatt (1933–1945)

Volksbibliothekare im Nationalsozialismus. Handlungs­spiel­räume, Kontinuitäten, Deutungsmuster. Hrsg. von Sven Kuttner, Peter Vodosek. Wiesbaden, Harrassowitz V. , 2017. 324 p. (Ism.: Sonnevend Péter)       421

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018. Szerk. Kiszl Péter és Csík Tibor. Budapest, ELTE BTK KITI, 2018. 383. p. (Ism.: Koltay Tibor)        449

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány       459

Könyvtár- és tájékoztatásügy        463

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       472

Munkafolyamatok és szolgáltatások        479

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       493

Vezetés, irányítás        496

Felhasználók és használat        500

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        506

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület         509

Kapcsolódó területek      514

Rezümék – 2019/3

Tanulmányok

A magyar kutatók adatműveltségi készségeiről

JÁVORSZKY Ferenc – MURÁNYI Péter – KOLTAY Tibor

Egy nemzetközi projekt részeként a szerzők online felmérést készítettek a magyar kutatók adat-írástudásáról, adatműveltségéről (data literacy). Az alapkérdőívet 2017-ben állította össze az ankarai egyetem professzora, Serap Kurbonoglu közösen Joumana Boustany párizsi egyetemi tanárral. A vizsgálati eredményekről nemzetközi publikációk számoltak be.

A hazai felmérésben 108 magyarországi kutató vett részt. Válaszaikat a szerzők összevetették a nemzetközi felmérés azonos kérdéseire érkezett horvát, izlandi, spanyol és szlovén válaszokkal.

A kérdőív hét általános kérdése (demográfiai adatok) után 18 többválasztós kérdés következett a kutatók saját kutatási adatainak kezelésével kapcsolatosan. A kérdések a következőkre irányultak: a kutatáshoz szükséges adatokhoz való hozzájutás, a használt adatok formája, a más forrásból származó (külső) adatok használata, az adattárolással kapcsolatos információk ismerete, az adatok hosszú távú megőrzésének kérdései, a kiegészítő információk használata, az adatmegosztás kérdései, a meataadatok ismerete, a hivatkozási rendszerek használata, adattárolási előírások, a nyílt hozzáférés biztosítása, intézményi adatkezelési stratégiák megléte, a kutatási adatokkal kapcsolatos költségek stb.

A hazai válaszok elemzésekor a szerzők rámutattak a külföldi kutatók válaszaival való hasonlóságokra és eltérésekre, és javalatokat fogalmaztak meg a kutatással kapcsolatos ismeretek korszerűsítése érdekében szükséges teendőkről (pl. a kutatók adatkezelési tréningeken való részvétele, a közös adathasználat és adatmegosztás kérdéseinek újragondolása az OA-publikálás jegyében, további vizsgálatok elvégzésére stb.).
Tovább…

Abstracts – 3/2019

STUDIES

Data literacy skills of Hungarian researchers
JÁVORSZKY Ferenc – KOLTAY Tibor – MURÁNYI Péter

In 2018, the authors conducted an online survey of Hungarian researchers’ data literacy, as part of an international project. The basic questionnaire was compiled in 2017 by Professor Serap Kurbonoglu (University of Ankara) and Professor Joumana Boustany (Université Paris). Their findings have been reported in international publications.

The Hungarian survey covered 108 researchers. The responses were compared with those from Croatia, Iceland, Spain and Slovenia within the international survey.

Seven general questions (about demographics) were followed by 18 multiple-choice questions about how researchers manage their own research data. These questions focused on: access to data required for research, the forms of data used, the use of external data, knowledge of data storage solutions, issues of long-term data retention, use of supplementary information, issues of data sharing, knowledge of metadata, use of referencing systems, data storage requirements, open access, existence of institutional data management strategies, costs related to research data, etc.

In their analysis the authors highlighted similarities to and differences from the responses of foreign researchers, and provided suggestions on steps to be taken to modernize research knowledge (e.g., participation in data management training, rethinking joint data use and data sharing under OA), further investigations, etc.).

Keywords: Digitization; Survey; Information services to research; Preservation; Open access; Research; Researcher
Tovább…

A magyar kutatók adatműveltségi készségeiről

Bevezetés

Egy nemzetközi projekt (European Conference on Information Literacy, ECIL) részeként felmérést végeztünk a magyar kutatók adatműveltségéről.* Az ehhez használt online kérdőívet Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Egyetem, Ankara, Törökország) és Joumana Boustany (Descartes Egyetem, Párizs, Franciaország) állította össze 2017-ben. Magyarra Koltay Tibor (Eszterházy Károly Egyetem) fordította le, a fordítást pedig Tóth János (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) ellenőrizte. Kérésünkre az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma tagjai saját intézményeikben ösztönözték a válaszadást.
Tovább…

Folyóirat- és könyvdigitalizálás az MTA Könyvtárában

– Lezárult az első szakasz

Bevezető

Az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) digitalizálási programja az MTA elnöksége által elfogadott, a 2014–2018-as időszakra vonatkozó stratégián alapul. A program célja az MTA-hoz köthető – az MTA kiadásában, az Akadémiai Kiadónál, MTA támogatással vagy az intézethálózatban megjelent – folyóiratok, könyvek minél teljesebb körű digitalizálása és nyílt hozzáféréssel való elérhetőségének megteremtése volt. Mivel hatalmas mennyiségű anyagról van szó, elengedhetetlen volt a válogatás:  a folyóiratok könnyebben összegyűjthetőek voltak, digitalizálásuknak és közzétételüknek kevesebb akadálya látszott, így ezekre összpontosítottunk. Az előzetesen kitűzött célokhoz képest a projekt során esetenként szélesebb körből merítettünk: digitalizáltunk az MTA-hoz nem köthető, más tudományos társaságok által megjelentetett folyóiratokat is, sőt, néhány olyan reformkori folyóiratot is az MTA Könyvtár gyűjteményéből, amelyek nem tudományosak, ám a kutatók számára forrásanyagként fontosak. Könyvek is digitalizálásra kerültek, ebben az esetben viszont még jelentős anyag maradt hátra – az I. világháború előtt kiadott kötetekkel foglalkoztunk elsősorban. Elkezdődött a mikrofilmen őrzött dokumentumok digitalizálása is, bár csak a gyűjtemény igen csekély részének feldolgozására kerülhetett sor ebben a programban.
Tovább…

Bevezetés

A kutatási téma

Kulturális örökségünk digitális formában való megőrzése évtizedek óta közismert és meghatározó feladat. Akik közgyűjteményekben dolgoznak, tudják, hogy a hazai közgyűjteményi és közművelődési intézményekben tárolt magyar kulturális örökség digitalizálásának megvalósítására nem jellemző a folytonosság. Gyakoriak a párhuzamosságok és a megszűnő, majd újra induló projektek, melyek – ettől még – hatással vannak a következő nemzedékek műveltségére, olvasási és kutatási szokásaira is. Ezért szükséges tudományos igénnyel vizsgálni az eddigi eredményeket és problémákat.
Tovább…

Offline könyvtárosok, online használók

Innovatív megoldások a könyvtári szolgáltatások szervezésében

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kompetenciák és trendek című nemzetközi
konferenciáján 2019. április 3-án elhangzott előadás szerkesztett
változata.

Kicsit provokatív címet választottam– ezzel szeretném a figyelmet ráirányítani azokra a változásokra és törekvésekre, amelyek az elmúlt évtizedekben a könyvtári szolgáltatások terén megjelentek, s amelyeknek célja a használó közönség egyszerre bővülő és szűkülő, de mindenképpen folyamatosan változó igényeihez való alkalmazkodás, és ezzel együtt az igények lehetőség szerinti legmagasabb szintű kiszolgálása. Ez nemcsak nálunk merül fel, hanem a földgolyó más tájain élő könyvtárosokat is ugyanúgy foglalkoztatja, hiszen a változó világ – tetszik, nem tetszik – egyre inkább globalizálódik, és a megoldandó problémák is egyre inkább hasonlítanak egymásra, így a tapasztalatok és az újítási javaslatok is egyre szélesebb körben értelmezhetők és alkalmazhatók – ezért van jelentősége az ilyen konferenciáknak hazánkban és a nagyvilágban is.
Tovább…

Bevezetés

Az olvasás alapvető mentálhigiénés szerepe ismert, hiszen az olvasmányok hozzásegíthetik az olvasót az értelmi és érzelmi egyensúly megtalálásához, megőrzéséhez. Az alapelgondolás a biblioterápia hatásmechanizmusáról az, hogy a szöveg segítséget nyújthat az olvasónak külső szemszögből látni a problémáit, példát vagy ellenpéldát mutathat bizonyos élethelyzetekre, segítségével következmények nélkül gondolhatunk át különféle megoldásokat, megismerhetünk a miénktől eltérő értékeket és utakat, árnyaltabbá válhat a világképünk, ember-, élet- és értékszemléletünk.
Tovább…

Statement of International Cataloguing Principles (ICP)

Bevezetés

Az első, „Párizsi alapelvek” („Paris Principles”) néven ismert, alapelvekről szóló nyilatkozatot 1961-ben hagyta jóvá a Katalogizálási Alapelvek Nemzetközi Konferenciája[1]. Célját, a katalogizálás nemzetközi szabványosításának megalapozását, kétségkívül elérte: az azóta világszerte kidolgozott katalogizálási szabályzatok többsége pontosan, vagy legalábbis jelentős mértékben követte az alapelveket.
Tovább…

A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia XVIII. századi szakaszának áttekintése

Illyés Gyula egyik esszéjében az aggastyán Madarász Józsefről írva a nemzedékek egymásba kapcsolódásáról, kézfogásáról elmélkedik. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc radikális képviselője 101 éves korában, 1915-ben halt meg, és vagy hetven éven át volt az Illyés tágabb szülőföldjét, eszmélődésének faluját, Cecét is magában foglaló sárkeresztúri kerület követe. Amikor az író kiskamasz volt, a községben sétáló aggastyán faggatni kezdte őt is: „No, ha magyar gyerek vagy, mondd meg, ki írta a Himnuszt!” A helyes választ hallva arca elé nyújtotta tenyerét: „Úgy nézd meg, hogy ez a kéz egykor a nagy Kölcsey Ferenc jobbját illette!” Majd sorra kérdezte a reformkor valamennyi nagyját, Petőfit is beleértve, és a jó választ hallva megismételte a gesztust. Az író évtizedekkel később azon merengett, hogyan kapcsolódnak össze a nemzedékek, miként hagyományozódnak át a történelem jelenségei a generációk és az egyének között.1
Tovább…

Az 1774-ben alapított nyilvános pécsi püspöki könyvtár egyetlen helyi egyházmegyére vonatkozó ősnyomtatványt őrzött, a Missale Quinqueecclesiensét, azaz a Pécsi Misekönyvet. A középkori pécsi liturgia nyomtatványa két kiadásban került ki a nyomdákból, 1487-ben Bázelban, majd 1499-ben Velencében. Az első Pécsi Missale ma egyetlen példányban lelhető fel, míg második kiadásának a mai feldolgozottság mellett mindössze négy magyarországi példányáról van tudomásunk; három díszített pergamen (Pécsi Egyházmegye – korábban a nyilvános pécsi püspöki könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár,2 Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár3) és egy díszítetlen papírpéldánya (Országos Széchényi Könyvtár). A máig fennmaradt 1499-es második Pécsi Misekönyv példányai összeköttetést teremtenek a századokra visszanyúló egyházi könyvgyűjtemények (Pécs – Pannonhalma – Esztergom – (Pozsony) – Budapest) állományainak alakulásába.
Tovább…

(1935–2019)

Forrás: https://www.napkut.hu/naput_2004/2004_10/112.htm

A család gyászjelentésében olvasható: 2019. május 8-án, életének 84. évében elhunyt dr. Gomba Szabolcsné dr. Lábos Olga, a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár egykori főigazgatója, a hazai könyvtár-szakmai közélet elismert szakértője.

Gomba Szabolcsné 1935. október 28-án született Sátoraljaújhelyen. 1958-ben szerzett történelem-magyar szakos tanári diplomát a KLTE bölcsészettudományi karán, majd 1968-ban felsőfokú könyvtárosi diplomát is. Az Egyetemi Könyvtárban 1962-től dolgozott, 1971-ben nevezték ki a Gyarapítási osztály élére. 1971-ben  doktori fokozatot is szerzett, disszertációját irodalomtörténeti témából írta. A régi magyar irodalom iránti érdeklődése a későbbiekben is megmaradt, számos kimagasló irodalomtörténeti publikációt eredményezett. Csűry István főigazgató halála után ő vette át az Egyetemi Könyvtár vezetését; a posztot 1980 és 1995 között töltötte be, ekkor vonult nyugdíjba.    Az Egyetemi Könyvtár vezetésében „legnagyobb eredményként azt könyvelhetem el, hogy végre tudtam hajtani az egyetemi könyvtári élet ún. rendszerváltását: a hagyományos manuális  rendszert sikerült egy új, integrált számítógépes könyvtári rendszerrel, az amerikai Voyagerrel felváltani […]” – írta a Könyv és Könyvtár 2005-ös kötetében (443. p.). Alapműnek tekintjük fordítását Jane Baumont szakkönyvéről (Retrospektív konverzió: gyakorlati vezérfonál könyvtárosok számára. Debrecen, Kossuth Egyetemi Könyvtár, 1999.).  Sikeresen végrehajtotta a könyvtár számítógépes infrastruktúrájának kiépítését és megoldást talált a könyvtár nyomasztó helyhiányára is. Az 1980-as évektől kezdve három sorozatnak is (Könyv és Könyvtár, Régi Tiszántúli Kéziratok, Régi Tiszántúli Könyvtárak) szerkesztője volt és támogatta a könyvtár egyéb szakmai kiadványainak megjelenését is. Tagja volt az MKE elnökségének, részt vett az MKE Könyvszakmai Szövetség elnökségének, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának és az NKA Könyvtári szakkollégiumának munkájában. 1976-ban Szabó Ervin-emlékéremmel, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével ismerték el a munkáját.

Búcsú Simon Zoltántól

(1935. július 16. ‒ 2019. május 14.)

Simon Zoltán nem készült könyvtárosnak. 1953-ban magyar-történelem szakon kezdte meg tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem. Az 1956-os eseményekben való részvétele miatt – az 1956. október 23-ai egyetemi tüntetés egyik szervezőjeként – 1957-1961 között kizárták az egyetemről. Fiatal életének nehéz évei után 1964-ben a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár munkatársaként új hivatásra talált.

Hozzám nőttek a könyvtárak” – nyilatkozta Sütő András gondolatának parafrázisaként, amely leginkább jellemezte hálózati–módszertani munkáját.

Törődött a vidék könyvtárainak létrehozásával a könyvek beszerzésétől, rendszerezésükről, az olvasói igény felkeltése és kielégítése valamennyi munkafolyamatának szakszerű ellátásáról. S tette ezt a változó jogszabályoknak megfelelően 1967-1991 között a módszertani osztály vezetőjeként.

Az általa alapított „Editéka Alapítvány” nevében felesége (Edit) nevét rejtve őrzi. Az alapítvány kuratóriuma pályázata – „Az Év Könyvtárosa” elismerő cím, oklevél, és jutalom-összeg – az országban egyedülálló módon a megye könyvtárosainak szakmai díja volt.

Jelentős érdemei vannak az irodalmi művek, általában az olvasási kultúra, az olvasási szokások szociológiai vizsgálata terén. Kimutatásokra és statisztikákra alapozva kísérte figyelemmel a magyar olvasóközönség ízlésvilágának alakulását a 18. századtól „napjainkig”. A későbbi években is mindig az olvasó szemével tekintett a könyvtárra. Az irodalom határkérdéseit feszegetve a lektűr, a bestseller irodalmi értékeit és a giccs káros hatását mérlegelte.

Irodalomtörténeti munkái közül kiemelkedő Örkény-monográfiája, amelyben feltárja azokat az életrajzi mozzanatokat, koreszméket és irodalmi irányzatokat, amelyek Örkény alkotói magatartását formálták, témaválasztását, kifejezésmódját befolyásolták.

1968-1990 között az Alföld rovatvezetőjeként, 1987-től az Írószövetség Kelet-Magyarországi csoportjának titkáraként tevékenykedett. Kitüntetései igazolják irodalmi és kritikai tevékenységének elismerését: József Attila-díj (1991), Kölcsey-díj (1995), Alföld-nívódíj (1991).

Könyvtárigazgatóként (1991. április 1-től–1995. december 30-ig) támogatta az új szakmai kezdeményezéseket, hagyta dolgozni munkatársait.

Vidám természete mindenkor szórakoztató társaságot jelentett. Éveken át könyvtári Mikulásnak öltözve szerzett örömet gyermekeinknek.

Számtalan irodalmi és könyvtár-szakmai írását összegyűjteni egy életmű bibliográfiában régi és új kollegák közös feladata kell, hogy legyen.

Az emlékezés búcsúperceiben fejet hajtunk emberi kiválósága és szakmai teljesítménye felett.

Középpontban a nyílt tudomány

Focus on Open Science konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban (MTA KIK) működő EISZ Nemzeti Program és a Scientific Knowledge Services (SKS) 2019. szeptember 17-én negyedik alkalommal tartotta konferenciáját, melynek központi témája a nyílt tudomány kutatói közösségekre kifejtett ösztönző hatása volt.
Tovább…

Volksbibliothekare im Nationalsozialismus : Handlungsspielräume, Kontinuitäten, Deutungsmuster / Hrsg. von Sven Kuttner ; Peter Vodosek. – Wiesbaden : Harrassowitz V. 2017. – 324 p.
ISBN 978-3-447-10720-4

Újabb elemzések a német közkönyvári vezetők mozgásteréről és magatartási mintáiról a náci uralom alatt (1933–1945)

A Wolfenbütteli Könyvtár Könyv- és Médiatörténeti Munkabizottság (Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibiliotheks-, Buch- und Mediageschichte) 2015. szeptemberi tanácskozásának szerkesztett anyagait jelentette meg a Harrassowitz kiadó 2017-ben.
Tovább…

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság : könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018 / szerk. Kiszl Péter ; Csík Tibor. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2018, 383 p.
ISBN 978-963-489-017-1

Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018

Bár tudjuk, hogy a „Valóságos könyvtár – könyvtári valóság” cím egy konferenciasorozatot takar, érdemes elgondolkoznunk azon, hogy ez – az egyébként nagyon is találó – cím mit üzen nekünk. Ezzel kapcsolatban támaszkodhatunk például Kiszl Péternek a kötethez írt előszavára. Ő ugyanis aláhúzza, hogy a könyvtár annak a valóságnak a szerves része, amely a tanulás és a kutatás háttereként vagy közösségi térként értelmet ad mindennapjainknak. Hozzáteszi, hogy a könyvtárak rendszerező felügyelete nélkül szétszóródnának a tudomány és a kultúra eredményei.
Tovább…

Referátumok

2019_3_Referatumok

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (16) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (38) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)