2018. 4. szám

Tartalom – 2018/4

Rezümék – 2018/4

Abstracts       503

TANULMÁNYOK
HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai       507

TÓSZEGI Zsuzsanna: Megújul a húszéves Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszere        526

JÁVORKA Brigitta: Könyvtárosok helyzete, társadalomban betöltött szerepe. A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban        536

TÓTH Máté: Meseolvasás és olvasóvá válás        549

MűHELY
DUDÁS Anikó: „Új rendszerhez új zsargont!” A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez         558

DANCS Szabolcs: Dudás Anikó „Új rendszerhez új zsargont!” című írása mögé       564

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: A hagyományos és az elektronikus képzési formák minőségirányítási kérdései       565

MÚLTUNKBÓL
JÓNÁS Károly: Interjú egykori neves könyvtárosokkal        573

JÓNÁS Károly: Kilencven éve született az Országgyűlési Könyvtár egykori főigazgatója, Száva-Kováts Endre (1928–2017)      588

FÜZÉKI ISTVÁN EMLÉKÉREM 2018
POGÁNY György: Dörnyei Sándor laudációja        596

KITEKINTÉS
SONNEVEND Péter: Töprengő jegyzetek az e-olvasásról, az EU-munkacsoport anyagainak böngészése kapcsán       599

NÉMETH Márton: Szakma, oktatás, kutatás: könyvtár- és információtudomány az erős könyvtáros szakmáért.
Oktatás és kutatás a svéd könyvtári stratégiai keretek között .
       605

KÖNYVSZEMLE
Magyar irodalom a világhálón
Kerekes Pál – Kiszl Péter:
Magyar irodalom a világhálón. Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények (Ism.: Lencsés Ákos      613

Gyermekrajzok az első világháborúról
„Gyermekvilágháború”. 1914–1918. rajzokban.
Szerk. Bogdán Melinda, Eger, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. 94 p. (Ism.: Pogány György)      616

A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet új bibliográfiai kötetei
Gazda István: 
Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből 1748-1848 + A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok 1831-1848 (Ism.: Pogány György)          619

NEKROLÓG
Koltay Klára (1957 – 2018) (Virágos Márta        622

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány         623

Könyvtár- és tájékoztatásügy        625

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       634

Munkafolyamatok és szolgáltatások       641

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       649

Vezetés, irányítás        654

Felhasználók és használat         657

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       662

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület        665

Kapcsolódó területek       671

Tanulmányok

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai
HORVÁTH Zoltánné

A  tanulmány 2. részében a mesterséges intelligencia-alkalmazásokra vonatkozó előrejelzésekről, a tudásreprezentációra épülő szakértői rendszerekről, a keresési folyamatok átalakulásáról esik szó.  A szemantikai adatfeldolgozás, az adatkapcsolt struktúrák,  a gépi tanulás, a szövegelemzés- és értékelés módszereinek könyvtári bevezetése nyilvánvaló paradigmaváltást eredményez a könyvtári szolgáltatásokban. A MARC feltárási rendszer továbbfejlesztése vagy cseréje, a könyvtári szakértői rendszerek adaptálása MI-környezetbe, ugyancsak befolyásolják szakmai tevékenységünk alakulását. A szakirodalomban 4. ipari forradalomként emlegetett irányzat a szemantikai hálózati rendszerek kifejlesztésére, a data of web, a deep web, deep learning területek beemelésére, a digitalizálásra és hálózatosításra, a gépek kommunikációjának elterjedésére utal. A mobiltechnológia is alkalmazni kezdi az új technológiákat, és terjedőben vannak a szabadidő eltöltésében, oktatásban, tudományos kutatásban is jól használható virtuális/kiterjesztett valóság-alkalmazások, a valóságot szimuláló rendszerek. A szerző foglalkozik még az új technológiák használatának generációs hatásaival, a könyvtári adatmodellek kialakításának fontosságával az információ mélyrétegeinek feltárásával összefüggésben, valamint az adatmenedzsment, az adat- és tartalomkutatás, szövegbányászat könyvtári használatával.
Tovább…

STUDIES

Semantic webs and artificial intelligence. Part 2: Interrelations of libraries and artificial intelligence
HORVÁTH Zoltánné

Part 2 of this study deals with forecasts on artificial intelligence (AI) applications, expert systems based on knowledge representation, and transformation of search processes. The introduction of semantic data processing, data link structures, computer-based learning, text analysis, and evaluation methods in libraries results in a clear paradigm shift in their services. Further developments or the replacement of MARC-based cataloguing, and the adaptation of library expert systems to the AI environment also influence the development of our professional activity. Named fourth industrial revolution in the literature  the initiative refers to developing semantic networking systems, incorporating the data of web, deep web, deep learning areas, as well as digitization and networking, and expanding communication between computers. Mobile technology is also adopting new technologies, and virtual/extended reality applications that can be used in leisure time activities, education and research are increasing. The article also discusses the impact of the use of new technologies on various generations, the importance of developing library data models as related to exploring the deep layers of information, and the use of data management, data and content research, and text mining in libraries.

Keywords: Computerised search; Networks; Information technology; Artificial intelligence; Semantic web
Tovább…

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia

2. rész1: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai

A könyvtárak a digitális transzformáció során a tartalmak létrehozásával, közzétételével, gondozásával, adat- és információmenedzsment–tevékenységgel, keresőnyelvek gondozásával és szabályozásával, linked data és a szemantikai hálózati adatmátrixok építésével megteremtették és támogatják a mesterséges intelligencia fejlesztésének könyvtári előzményeit. Az információtartalmak osztályozása, kategorizálása, szemantikus hálóba rendezése a természetes nyelvi folyamatok algoritmusokkal történő tükrözéséhez, a nyelvi modellek vizsgálatához, használatra történő előkészítéséhez „előfeldolgozásként” is értelmezhetők. A mesterséges intelligencia könyvtári alkalmazását2 ezért nem csak az emberi viselkedés, gondolkodás és cselekvés szimulálásának szempontjából szeretném áttekinteni, fontosnak tartom a részterületekre kiterjedő megoldásokat és a beépített szoftverelemeket is.
Tovább…

Hazánk több éven át tartó ünnepségsorozattal emlékezett a magyar államalapítás ezredik évfordulójára. A millenniumi rendezvények között kiemelkedtek az 1848-as forradalom 150. évfordulójáról szóló megemlékezések, amelyekhez többek között egy különleges, jövőbemutató program, a Digitális Halhatatlanok Társaságának megalapítása is kapcsolódott.
Tovább…

A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban

Bevezetés

Fluktuáció. Elöregedő szakma. Minimálbérért dolgozó diplomások. Mindenhol csak nők. –  Vajon mi van ténylegesen e sztereotípiák mögött? Valóban ez jellemző ránk, könyvtárosokra?

2018. május 4-e és 18-a között lehetett kitölteni  a Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztályának kérdőívét, amely a könyvtárosok helyzetét, társadalomban betöltött szerepét volt hivatott vizsgálni.
Tovább…

Meseolvasás és olvasóvá válás

Bevezetés

Esti mesével bejutni az egyetemre” – ezzel a szlogennel mutatta be a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati projekt keretében végzett felmérés meseolvasás és olvasóvá válás összefüggéseiről szóló adatait a nagyközönségnek, és ezzel hívta fel a könyvtárosok figyelmét a meseolvasás fontosságára. Az adatok mellett a következőket olvashatjuk a promóciós anyagban: „100 kisgyerekből, akiknek naponta mesélnek, 73 válik rendszeresen olvasó felnőtté, viszont azok közül, akiknek alkalomszerűen, vagy soha nem mesélnek, mindössze 2.”1 A meseolvasás olvasóvá válásban játszott szerepét, fontosságát nehéz lenne túlértékelni, hiszen – ahogyan az a fenti adatokból is látszik – úgy tűnik, a mesélés jelenti azt a kulcsot a gyerekeknek, amellyel ha élnek, képesek hosszú távon is elkötelezni magukat az olvasás mellett.  A fent idézett adatok alapján az is világos, hogy akinek olvasnak, az sem biztos, hogy olvasó felnőtté válik, de akinek nem, vagy csak ritkán olvasnak, az szinte biztosan nem válik olvasóvá.
Tovább…

„Új rendszerhez új zsargont!”

A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez

Egy-egy szakterület fejlődése, dinamikája természetszerűleg hatást gyakorol annak szaknyelvére, és fordítva: a szaknyelv szókincsének változása az előtérbe kerülő problémaköröket, a tartalmi hangsúlyokat és a terület határainak mintázatait is kirajzolják.

A nemzetközi katalogizálási alapelvek (Statement of International Cataloging Principles / Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről  – a továbbiakban ICP vagy Alapelvek) 2016. évi kiadásának magyar fordítástervezete az érintett terület szakszókincsének gyökeresebb megújítását is felveti. A hozzászólásokra buzdító „Új rendszerhez új zsargont!” felhívás egyben a teljes szakszókincs felülvizsgálatának szükségességére is céloz.1
Tovább…

Az új könyvtári/katalogizálási terminológia kapcsán folytatott szellemi birkózáshoz azzal az intellektuális felvértezettséggel lehet vagy szabadna csak nekiveselkedni, amely lehetővé teszi, hogy világosan átlássuk nem pusztán a korszerű technológiák elméleti alapjait, hanem egyszersmind azt is, hogy a hozott újszerű megközelítések miként tükröződnek a nemzetközileg elfogadott és érvényesnek tartott katalogizálás-elméleti alapvetésekben, mindenekelőtt a hivatkozott IFLA-dokumentumokban, úm. a Nemzetközi katalogizálási alapelvekben és az IFLA könyvtári referencia modelljében.
Tovább…

Bevezető

Az oktatás minősége és eredményessége fontos kérdése a felnőttképzésnek. Az utóbbi években tanúi lehettünk az oktatással kapcsolatos fogalmak jelentés változásának, tartalmi gazdagodásának. Az online oktatás eredményességével és minőségével kapcsolatos aggodalmak egyik hatása az volt, hogy megnőtt a szakmai és társadalmi érdeklődés a téma iránt: gyakoribbá váltak az ezzel foglalkozó cikkek, előadások, szakmai konferenciák, viták, kutatások. Az élénk kommunikáció problémákat hozott a felszínre, ugyanakkor sokféle válasz is született.
Tovább…

Interjú egykori neves könyvtárosokkal

A Könyvtári Figyelőnek mindig fontos törekvése volt, hogy megörökítse a közelebbi és a távolabbi múlt jelentős könyvtáros személyiségeinek tevékenységét. Ezúttal először egy korábbi pályázat kapcsán készült összeállítást közlünk, melyben Jónás Károly öt könyvtárossal (Balázs Sándorral, Györe Pállal, Lakatos Évával, Lukács Gyulával és Tombor Tiborral) készített interjút, és az interjúsorozatot az kapcsolja össze, hogy a megszólalók valamennyien dolgoztak az Országgyűlési Könyvtárban (is). Az egyéni interjúkat az összeállító úgy helyezi intézménytörténeti összefüggésbe, hogy megidézi az intézménynek a szakmában ma már kevésbé ismert, akkori vezetőit is.
Tovább…

Családi és iskolai háttér

Száva-Kováts Endre (SZ-K. E.) volt könyvtári főigazgató 2017-ben hunyt el, idén lett volna 90 éves. Az évfordulóhoz kapcsolódva röviden áttekintjük életpályáját és a Parlamenti Könyvtár vezetői székében töltött ötéves tevékenységét.
Tovább…

Füzéki István Emlékérem 2018

Dörnyei Sándor laudációja*

A könyvtáros hivatás lényegét, jellemzőit sokan sokféleképpen kísérelték meg definiálni. Egyik, már-már klasszikusnak mondható meghatározás szerint a könyvtárosság egyfajta megőrző és közvetítő tevékenység a jelenben a múlt értékei és a jövő lehetőségei között. Vagyis eszerint egyfajta értékőrző és -közvetítő hivatásról van szó, és egyaránt magába foglalja a szellemi és az erkölcsi világrend, az igazságosság, a méltányosság, a szabadság, a demokrácia értékeinek  őrzését, sokszor roppant nehéz körülmények között is.
Tovább…

Bevezetés és körültekintés

Minden valószínűség szerint az olvasás – ezzel a tudásátadás, az emberi kommunikáció, továbbá ehhez kapcsolódóan érzelmi-értelmi világunk gazdagodása – szinte legfontosabb átalakulása elején vagyunk.1

Más szóval: évszázados kihatású paradigmaváltás kezdődött.
Tovább…

Oktatás és kutatás svéd könyvtári stratégiai keretek között

Svédországban új könyvtári stratégia előkészítése zajlik: ennek céljából külön szervezeti egységet hoztak létre a Svéd Nemzeti Könyvtár (Királyi Könyvtár) szervezeti keretein belül. A munkálatokat széles társadalmi konzultáció övezi. Létrehoztak egy blogportált (https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/), melyen folyamatosan nyomon lehet követni a munkálatokat. Ezen kapnak helyet azok a stratégiai jelentések is, melyeket a legszélesebb körű szakmai összefogással állítanak össze a stratégia formálására. Ezek között helyet kap a könyvtárak szerepének áttekintése a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásában, a migráció és a soknyelvűség könyvtári vonatkozásainak áttekintése. Külön jelentés foglalkozik a könyvtár demokratikus társadalomban betöltött alapfunkcióival: demokrácia, oktatás, információ hozzáférés, digitalizálás a fő kulcsszavak ennek kapcsán. Szintén önálló jelentés tekinti át az iskolai könyvtári területet, illetve a könyvtárak oktató funkcióit. Végül, de nem utolsósorban, elérkeztünk ezen áttekintés témájához; önálló szakmai anyag taglalja ugyanis, miképpen tud a könyvtár- és információtudományi felsőoktatás és kutatás hozzájárulni a könyvtárak szerepének erősítéséhez, társadalmi missziójának megvalósításához. A továbbiakban erről a 2018 áprilisában született jelentésről adunk rövid áttekintést. (A teljes szakmai anyag svéd nyelven érhető el a http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2018/04/ProfessionforsknWEBB.pdf címen).

A szakmai jelentés felépítése

A bevezetésben azokat a nemzetközi konszenzussal IFLA ajánlásokban is rögzített stratégiai alapokat foglalják össze, melyek a könyvtárak társadalmi küldetésének, szakmai identitásának alapjait adják.
Tovább…

Magyar irodalom a világhálón

KEREKES Pál – KISZL Péter
Magyar irodalom a világhálón : szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények / Kerekes Pál, Kiszl Péter. – Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 132 p.
ISBN 978-963-489-010-2
http://www.eltereader.hu/medi a/2018/09/Kiszl-Kerekes_Magyar IrodalomAVilaghalon_READER.pdf

Kerekes Pál és Kiszl Péter többéves közös kutatás után újabb kötettel gazdagították az e-könyvek magyar nyelvű irodalmát. A Magyar irodalom a világhálón műfaji besorolását nehezen lehetne egy szóval meghatározni: egyszerre szakkönyv, ismeretterjesztő munka, tájékoztatási segédlet és egyetemi tankönyv. Ennek megfelelően a célcsoport is széles skálát ölel át az online világ nem szakmabeli érdeklőitől kezdve a tájékoztató könyvtárosokon át az egyetemi hallgatókig.
Tovább…

Gyermekrajzok az első világháborúról

„Gyermekvilágháború” : 1914–1918 rajzokban / szerk. Bogdán Melinda. – Eger : Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. – 94 p.

Ebben az esztendőben fejeződnek be az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából 2014-ben kezdődő és az 1918-as fegyverszünet centenáriumával záruló megemlékezések. A régi világ képét radikálisan átrajzoló, mérhetetlen pusztulással járó és évekig tartó szinte felfoghatatlan szenvedéssel, illetve annak lényegében napjainkig tartó hatásával (gondoljunk csak a Magyarországot megcsonkító trianoni diktátumra) a centenáriumi időszakban számtalan könyv, tanulmány, kiállítás, emlékezés, program foglalkozott, utóbbiak különféle intézményekben, köztük könyvtárakban is zajlottak.
Tovább…

GAZDA István
Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből 1748–1848 : különös tekintettel a reáltudományi kiadványokra / Gazda István – Budapest : Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2017. – 234 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára ; 117.)
ISBN 978-615-5365-21-8

A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet az elmúlt több mint két évtizedben a hazai szakbibliográfiai kutatások meghatározó intézményévé vált. A Gazda István irányításával közhasznú nonprofit társasági formában 25 éve működő kutatóhely elsődleges feladata a reáltudományok hazai történetének feltárása és ennek részeként a matematika, fizika, kémia, csillagászat, biológia és kiemelt mértékben az orvostudomány forrásainak, illetve a diszciplínák könyvészetének közreadása. Mintegy 130 kötet látott eddig napvilágot az Intézet gondozásában, egy részük önálló retrospektív bibliográfia, ugyanakkor a megjelent művelődés- és tudománytörténeti monográfiák is tartalmazzák a szakterület alapvető könyvészetét; nem véletlenül, hiszen Gazda István kutatói ars poeticája, hogy a tudománytörténet alapja a bibliográfia, és minden összegző tudományos munka első lépésének az irodalom pontos, megbízható számbavétele kell, hogy legyen.

Koltay Klára (1957. október 28 – 2018. november 11.)

                                                                                                                                                                                                      Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek…”
(Juhász Gyula: Consolatio)

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettesét a hűség és a mélységes szakmaszeretet jellemezte. Felsőfokú tanulmányait a Kossuth Lajos Tudomány­egye­tem Böl­csé­szet­tudományi Karán végezte. Történelem-angol szakos középiskolai tanári diplomájának megszerzése után 1984-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárába került és lett végleges mun­ka­helye. Mint történelem-angol szakos bölcsész, a középkori református irodalommal foglalkozott és kutatta az angol magyar egyházi kapcsolatokat. Régi könyves érdeklődése munkássága során végig megmaradt.

Tu­dományos teljesítményét az 1996-ban szerzett PhD fokozat, az MTA köztestületi tagsága, az MTA Könyv­tör­téneti Bizottságának tagsága, és számos publikáció és előadás fémjelzi.
Tovább…

Referátumok

2018_4_Referatumok

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)