2018. 3. szám

Tartalom – 2018/3

Rezümék – 2018/3

Abstracts      341

TANULMÁNYOK
HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 1. rész: Értelmezések és alkalmazások  könyvtári nézőpontból      345

MŰHELY
DANCS Szabolcs: Bevezető Tóvári Judit A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez      363
TÓVÁRI Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései      364

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Módszertan és eszköztár elektronikus tanulási környezetben        377

MÚLTUNKBÓL
POGÁNYÉ RÓZSA Gabriella: Historia domus 1945–1950.
Források és adalékok a magyar Honvédség Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára és a Honvédorvos című szakfolyóirat történetéhez       391
BIBOR Máté János: „nem kartoték-adat”. Soltész Zoltánné hagyatéka az ELTE BTK KITI Könyvtárában       402
JÓNÁS Károly: A magyar képviselőház első könyvtárnokai       417
BORVÖLGYI Györgyi: Hűséggel és bátorsággal: Mecénás Batthyányak      424

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Még mindig arra a temetésre várnak…
Az új generációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások (Peyrard, S. – Roche, M.: Still waiting for that funeral. The challenges and promises of a next-gen INTERMARC)      426

KÖNYVSZEMLE
A látható könyvtár
Acél Zsolt: A látható  könyvtár. A palatiumi Apolló-könyvtár és a római irodalmi élet. (Budapest, Gondolat, 2018. 222 p.) (Ism.: Pogány György)     431

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai = Incu­nabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK–INC), Összeáll. W. Salgó Ágnes, (Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017. 258 p.) (Ism.: Bánfi Szilvia)      435

Huszonegy könyv a gyermek- és felnőttkorból – hat évtized után
Bényei Miklós: Újraolvasva – hatvan, hatvanöt év múlva (Debrecen, Kiss József Kvk., 2018. 144 p.)  (Ism.: Murányi Lajos)      438

Az én könyvtáram program első eredményei már érzékelhetők

Félidejéhez érkezett Az én könyvtáram program

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      443
Könyvtár- és tájékoztatásügy      447
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      454
Munkafolyamatok és szolgáltatások       461
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       471
Vezetés, irányítás       473
Felhasználók és használat       478
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       483
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       488
Kapcsolódó területek       494

Rezümék – 2018/3

Tanulmányok

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 1. rész: Értelmezések és alkalmazások könyvtári nézőpontból
HORVÁTH Zoltánné

A mesterséges intelligencia gyors reakcióidőkkel, széles áttekintési képességgel, növekvő gépi memóriával egészíti ki az emberi intelligencia lehetőségeit, kedvező hatással van a tudományok, az informatika és a könyvtárak együttes fejlődésére is. A szemantikus web megjelenése lényeges állomása a mesterséges intelligencia kialakulásának. Az adatok és információk jelentéstani és logikai feltárására kidolgozott módszerek az információs hálóstruktúrákkal a teljes szövegű gépesített feldolgozás és szövegelemzés fejlődésének irányába mutatnak.  A mesterséges intelligencia kialakulásának kezdetei az agyi neuronok működésére vonatkozó ismeretekre épültek, amely a hálóstruktúrák és a tanulási folyamatok mesterséges modellezésében is megjelenik.

Könyvtári szempontból nézve: régi módon már nem jutunk el a kívánt eredményekhez a források áttekintésében, ezért a könyvtáron kívül fejlesztett szolgáltatások technológiáját kell bevonni a könyvtári eszköztárba a használók megtartása érdekében.

A mesterséges intelligenciára épülő rendszerek sokkal több könyv tartalmára támaszkodhatnak egy kérdés megválaszolása során, mint az ember, mégsem bizonyos, hogy jobb választ képesek adni, mint az ember, a tanár vagy a könyvtáros, aki egyébként műveltnek tekinthető az adott témakörben. Jelen tanulmány elméleti hátterét a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach című elektronikus tankönyve (Stuart Russell és Peter Norvig könyve) jelentette, melyet a szerző további, könyvtári vonatkozású tanulmányok (Z. Karvalics László, Tóth Máté, a legfrissebb MI-szakirodalom) megállapításaival egészített ki. A tanulmány következő (2.) részében a tudásreprezentáció alapú szakértői rendszerekről, a keresési folyamatokról és a megvalósult szolgáltatásokról, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó előrejelzésekről kapunk áttekintést.
Tovább…

Abstracts – 3/2018

STUDIES

Semantic webs and artificial intelligence – opportunities for libraries 1.
HORVÁTH Zoltánné

Artificial intelligence combines human intelligence with rapid reaction times, increasing memory and a broad overview of information sources; it thus supports the development of sciences, information technology and libraries. The emergence of the semantic web is an essential stage in the development of artificial intelligence. The beginnings of artificial intelligence research were based on the knowledge of how brain neurons are functioning. This also appears in the modeling of artificial systems, net structures and learning processes. From the point of libraries: the desired results in overviewing resources cannot be reached when using previous solutions, so other high-level technology and tools from outside libraries should be involved to keep patrons. When answering a question, artificial intelligence systems can rely on more sources of information than a person. It is not certain, however, that they can give a better answer than a well-educated human (a teacher or a librarian). This article is a review of literature; the second part will discuss knowledge-based expert systems, search processes and services based on artificial intelligence, as well as review predictions for the future.

Keywords: Computerised information search, Information technology, Artificial intelligence
Tovább…

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia

1. rész*: Értelmezések és alkalmazások – könyv-tári nézőpontból

Bevezetés

A mesterséges intelligencia1 irodalmában meglepően sok a gépek győzelmének víziója, a gépek által átvett funkciók miatti aggodalom. Az informatika fejlődése közben felbukkanó félelem a korábbiakban is jellemző volt, viszont tapasztalataink szerint a változás inkább új típusú feladatokat, összetettebb szolgáltatásokat generált, új készségek és képességek elsajátítására nyitott lehetőséget.  A kibővülő munkakörök nyomán az új ismereteket beépítő tanulás életünket kísérő követelménnyé változott. Más szakterületeken is megfigyelhető a számítógéptudomány és a szaktudomány fejlődésének együtthatása. Az orvostudományban talán a leginkább szembetűnő a digitalizálás kedvező hatása, többek között a tapasztalati orvoslás eredményességére. A digitalizált képi és szöveges vizsgálati eredmények mintái és tapasztalatai gyorsan terjedtek a hálózaton, megerősítve vagy épp cáfolva a korábbi eljárásokat és kezeléseket. A meghaladás és frissítés különleges információs szolgáltatásokat generált „alert” funkciókkal és revíziókkal az „evidence based”, vagyis a bizonyítékokon alapuló gyógyítás gyakorlatában.2 Miközben küzdelmeket folytatunk a napi gyakorlat folyamatos megújításával, érdemes néha világszinten kitekinteni a megvalósult újdonságokra.
Tovább…

Bevezető Tóvári Judit: A katalógus metamorfózisa

 A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) magyar fordítástervezetének terminológiai kérdései című írása elé

„A Könyvtáregyesületek Nemzetközi Szövetsége  1961 októberére Párizsban konferenciát hívott össze, amelynek az volt a feladata, hogy megállapodjék a rendszóra, illetve a címfejre vonatkozó címleírási szabályoknak az egész világon egységesen alkalmazandó rendszerét illetően. Az 53 ország és 12 nemzetközi könyvtári szervezet delegátusainak részvételével megtartott konferencia a kitűzött feladatot meg is oldotta – megalkotott egy szabályzatot, amelynek magyar fordítását alább közöljük.
Tovább…

A katalógus metamorfózisa

A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) magyar fordítástervezetének terminológiai kérdései

Új katalogizálási szabályzat, az RDA (Resource Description and Access) bevezetése előtt állunk, amivel adott a lehetőség a könyvtári információvagyon mélyebb és – a nagyobb információs rendszerekkel kombinált – szélesebb körű feltárására, a felhasználói igények jobb kielégítésére. Ez magával hozza olyan alapvető fogalmunk megváltozását is, mint a katalógus. A felhasználói igények figyelembevétele, a katalógusrekordok funkcionális vizsgálata, a linkelt nyílt adatok felhasználásának technológiai követelményei alapvető szemléletbeli változást indítottak el a bibliográfiai források feldolgozását, az adatok nyílt közzétételét illetően. Mindezek – a hagyományos katalógusfunkciók mellett – új feladatokkal is felruházzák a katalógusokat. Az egész világ katalogizálási gyakorlatát befolyásoló Párizsi Alapelvek (1961) első felülvizsgálatát (2009) követően az IFLA 2016-ban fogadta el az új katalogizálási alapelveket1, ami számos szabályzat újra gondolásával jár, a digitális világ pedig új terminológiákat igényel. A Nemzetközi Katalogizálási Alapelvek (International Cataloguing Principles, ICP) szakkifejezései a ráépülő szabályzatok egész sorozatában tükröződnek vissza, ezért fontos fogalmainak pontos, egyértelmű megnevezése.
A 2016-os ICP vitaanyagként közzétett magyar nyelvű for­dítása
2 lehetőséget ad a szakmának, hogy javasla­taik­kal hozzájáruljanak a magyar nyelvű terminológia alakításához.
Tovább…

Módszertan és eszköztár elektronikus oktatási környezetben

Bevezető gondolatok

Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök fejlődése megreformálta a kommunikációra, együttműködésre és önkifejezésre épülő internetes tartalmakat. A tudás megszerzéséhez új képzési formák, az oktatásban új módszerek jelentek meg. A tanulás az ismeretszerzés képességévé vált, a tudás pedig e képességek alkalmazásává.
Tovább…

Historia Domus 1945–1950

Források és adalékok az Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára és a Honvédorvos című szakfolyóirat történetéhez

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) Védelem-egészségügyi Igazgatóság Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézet Tudományos Könyvtárának története a XIX–XX. századi katonai kórház-építési szabályzatokban, a helyőrségi kórházakkal szemben támasztott elvárásokban foglaltakat figyelembe véve bizonnyal majdhogynem a kórház alapításáig vezethető vissza.
Tovább…

„nem kartoték-adat”

Soltész Zoltánné hagyatéka az ELTE BTK KITI Könyvtárában

2017. október 11-én rendhagyó Nyitott Napok-délutánra került sor az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében, a KITI-ben. Ekkor emlékeztek meg Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, aki – amellett, hogy évtizedeken át volt az OSzK munkatársa – a ’90-es években többször tartott régikönyves kurzusokat a Könyvtártudományi Tanszéken.
Tovább…

A magyar képviselőház első könyvtárnokai

Nagy Miklós, a Képviselőházi Könyvtár egykori (1921 és 1940 közötti) igazgatója 1932-ben megjelent írásában1 az 1849-ben kinevezett Vasvári Károlyt jelölte meg a képviselőház első könyvtárnokának, akiről a korábbi, könyvtárról szóló irodalomban nem találunk említést.
Tovább…

Hűséggel és bátorsággal: Mecénás Batthyányak

2018. május 30-án a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK)  különleges konferenciának adott otthont Mecénás Batthyányak címmel. Különleges, és azért nem rendhagyó, mert nem ez az első rendezvény, amely a Batthyány Családi Örökség Alapítvány és a MTA BTK Történettudományi Intézetének együttműködésében valósult meg.
Tovább…

Még mindig arra a temetésre várunk…

Az új generációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások

Az ismertetés PEYRARD, Sébastien – ROCHE, Mélanie (2018): Still waiting for that funeral: the challenges and promises of a next-gen INTERMARC (elektronikus elérése:  http://library.ifla.org/2204/1/141-peyrard-en.pdf) írása alapján készült. A cikket a szerzők Creative Commons Attribution 4.0 licenc alatt tették elérhetővé.
A licencről bővebben: http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0

A Könyvtári Figyelő jelen számában közölt, Tóvári Judit tollából származó terminológiai vitaindítóhoz, valamint általában a katalogizálás szabályozásának megújításához némiképp kapcsolódik, azt új, gyakorlati szempontokkal gazdagítja a következőkben tárgyalt franciaországi tapasztalat, amely elsősorban a helyi adat­cse­re-formátum korszerűsítésére vonatkozik.
Tovább…

A látható könyvtár

ACÉL Zsolt
A látható könyvtár : a palatiumi Apollo-könyvtár és a római irodalmi élet / Acél Zsolt. – Budapest : Gondolat, 2018. 222 p. (Electa)
ISBN 978 963 693 837 6

A klasszikus ókor görög és római könyvtárairól magyar nyelven viszonylag kevés műből lehet tájékozódni. Aki a kérdéssel részletesebben kíván foglalkozni, annak idegen, elsősorban német és angol nyelvű irodalmat kell használnia. Igaz ez a megállapítás még akkor is, ha éppen a közelmúltban két kötet is megjelent az ókori könyvtárakról.
Tovább…

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai

SALGÓ Ágnes, W.
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai = Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae : PFK-INC / összeáll. W. Salgó Ágnes. – [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. – 258 p. ; 25 cm. – (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae ; 2.)
ISBN 978-963-314-115-1

 

Az egyházi gyűjteményeinkben fellelhető írott és nyomtatott kulturális kincseink közzététele örvendetes módon 2017-ben újabb kötettel gazdagodott W. Salgó Ágnesnek köszönhetően, aki a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványainak szakszerű, részletes feltárását végezte el adatbázisban, majd ennek átszerkesztett, nyomtatott katalógusát is közreadta.
Tovább…

BÉNYEI Miklós
Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán / Bényei Miklós. – [Debrecen] : Kiss József Könyvkiadó, 2018. – 144 p.
ISBN 978-615-5701-17-7

 

A Debrecenben élő és oktató szerzőt talán nem kell minden könyvtárosnak bemutatni, de az ifjabbak kedvéért említsük meg, hogy 1949 és 1957 között szülőfalujában, Tiszaladányban járt általános iskolába, Tokajban végezte középiskolai tanulmányait, és 1966-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem-könyvtár szakon, majd ugyanott bölcsészdoktori címet.
Tovább…

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 számú kiemelt európai uniós projekt 2017. február 1. és 2020. január 31. között 2 milliárd forint keretösszegből az Európai Unió támogatásával valósul meg, a múzeumi és könyvtári terület intézményeit és szakembereit készíti fel arra, hogy választ adjanak az új társadalmi-gazdasági kihívásokra.
Tovább…

Szakmai napot szerveztek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában

2018. szeptember 25-én, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában került megrendezésre Az én könyvtáram program budapesti szakmai napja, annak a rendezvénysorozatnak a részeként, mely idén márciusban a pécsi Tudásközpontban indult dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár részvételével és novemberben a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban ér majd véget. Mintegy fél év alatt minden megyében és a fővárosban bemutatásra kerülnek „Az én könyvtáram” programban megvalósult és tervezett kutatások, a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatásokat érintő fejlesztések, összesen várhatóan mintegy 1300 könyvtáros, könyvtárostanár részvételével.
Tovább…

2018_03_Referatumok

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)