62. évfolyam

Tartalom – 2016/4

Rezümék – 2016/4

Abstracts        467

TANULMÁNYOK
RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán 2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és az országos szakkönyvtárak      47
SIPOS Anna Magdolna: Könyvtárosból informatikus könyvtáros – az OTDK dolgozatok tükrében       488
KOÓSNÉ TÖRÖK Erzsébet: Tehetséggondozás: könyvtáros diáktudósok.
Könyvtáros hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon
      500
CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó: Változások időszaka.
Uniós e-dokumentumok használata az Országgyűlési Könyvtár EU Letéti Gyűjtemény szaktájékoztató tevékenységében
     (e)*

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK
KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna:
„A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, hanem hivatást is”.
Kozocsa Sándor (1904–1991) 
      512

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: A V4 országok könyvtárosainak válaszai a digitális kor kihívásaira      523
Az IFLA Közkönyvtárak Szekciójának összeállítása
a menekültek könyvtári ellátásáról (Töm.: Murányi Lajos)
         536

KÖNYVSZEMLE
Kutatás 2.0
Koltay Tibor – Špiranec, Sonja – Z. Karvalics László:
Research 2.0 and the future of information literacy. London, Chandos, 2015. (Ism.: Hajnal Ward Judit)      541

Nagy adat, kis adat, nincs adat
Borgman, Christine L.: Big data, little data, no data.
Scholarship int the networked world. MA, MIT Press, 2015. (Ism.: Koltay Tibor)       544

Könyv az első magyaróvári nyomdáról, id.  Czéh Sándor és fia műhelyéről
Helle Mária: A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig.
A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak  bibliográfiája 1836–1909-ig. Budapest, OSZK, Gondolat, 2015.
(Ism.: Murányi Lajos)       547

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány       551
Könyvtár- és tájékoztatásügy       553
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      561
Munkafolyamatok és szolgáltatások       566
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       577
Vezetés, irányítás        581
Felhasználók és használat        582
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        584
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       587
Kapcsolódó területek       588

Tanulmányok

Szakkönyvtár a holnap határán
2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és az országos szakkönyvtárak
RÓZSA Dávid

[Special libraries ont he verge of tomorrow]

A négyrészes cikksorozat nyitó tanulmányában (KF 2016. 3. sz. 313–326. p.) a szerző a szakkönyvtárügy változó trendjeit, nemzetközi szervezeteit és néhány európai ország szakkönyvtári rendszerét ismertette. A folytatásban először röviden áttekinti a magyarországi szakkönyvtárak fejlődését a XVIII. századi kezdetektől napjainkig, majd bemutatja e könyvtárak jelenlegi helyzetét,   problémáit.  A statisztikai adatokból kiderül, hogy 1990 és 2015 között a rendszerváltást követő könyvtár-megszüntetések miatt negyedére csökkent a szolgáltatóhelyek száma és visszaesett a főfoglalkozású könyvtárosok száma is, ugyanakkor 1990 után jelentősen nőtt a felsőfokú végzettségű könyvtárosok száma, miközben csökkent a középfokúaké. Az országos szakkönyvtárak alap- és kiemelt feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma 30/2014. (IV. 10.) rendelete szabályozza. A tanulmány a továbbiakban ennek mellékletében felsorolt tizenegy országos szakkönyvtár közül tíz tevékenységét foglalja össze. A cikksorozat következő része az egészségügyi, az MTA-kutatóintézeti és az egyéb típusú szakkönyvtárakról ad majd tájékoztatást.
Tovább…

STUDIES

Special libraries on the verge of tomorrow
Part 2: The system of Hungarian special libraries and libraries with national responsibilities

RÓZSA Dávid

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 4. pp.471–487.

In the first part of this four-part series (Könyvtári Figyelő, vol. 26. 2016. no. 3. pp. 313–326.), the author described changing library trends, international organizations and the special library system in some European countries. In this second part he briefly presents the development of Hungarian special libraries from the eighteenth century to the present day, as well as their current situation and problems. The statistical data reveal that between 1990 and 2015, after the transition period, the number of service points was reduced to 25 per cent because of library closures, and the number of full-timelibrarians decreased as well. Nevertheless, after 1990, the number of librarians with higher education degrees increased significantly, while the number of those with secondary education decreased. The basic and priority tasks of special libraries with national responsibilities are regulated by the Decree of the Ministry of Human Resources 30/2014. (IV. 10.). The study summarizes the activities of ten of the eleven libraries listed in the decree’s Annex. The next part of the series will provide information about health libraries, the libraries of the research institutes of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) and other types of special libraries.

Keywords: Librarianship, Special libraries with national responsibilities, Research and special libraries
Tovább…

Szakkönyvtár a holnap határán

2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és
az országos szakkönyvtárak[*]

A magyar szakkönyvtárak a kezdetektől napjainkig

A magyar szakkönyvtári rendszer igen nagy változatosságot mutat. Az országos feladatkörű intézmények mellett többek között az egészségügyi, a kutatóintézeti, a múzeumi, a levéltári, az igazságügyi, a vállalati, az alapítványi, a kormányzati és az egyházi gyűjtemények tartoznak a szakkönyvtárak körébe. A szakszervezeti könyvtárakat – más, általam nem követett csoportosításokkal1 ellentétben – nem sorolom ide, szemben a kórháziakkal, amelyeket régebben – azonos kategóriába téve a szépirodalmi jellegű betegkönyvtárakat és a kórházi személyzet szakirodalmi ellátásáért felelős szakkönyvtárakat – időnként a közművelődési intézmények közé utaltak.2 Amint arról cikksorozatom első részének bevezetőjében már szóltam, az ellátott feladatok szempontjából a felsőoktatási könyvtárak is tudományos szakkönyvtárnak tekinthetők,3 ezeket azonban – az országos szakkönyvtárként is funkcionáló műegyetemi könyvtár kivételével – tételesen nem tárgyalom.
Tovább…

Bevezetés, módszertani kérdések

Éppen tizenöt évvel ezelőtt, 2001 közepén jelent meg az a kormányrendelet, amelynek alapján a korábbi egyetemi és főiskolai könyvtáros szak megnevezése informatikus könyvtáros szakra változott. „E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyetemi és főiskolai szintű könyvtáros szak megnevezése informatikus könyvtáros szakra […]  változik.”1 S ha már egyfajta visszaidézést végzünk, úgy érdemesnek tartjuk azt is megemlíteni, hogy a szak nevének változtatási szándéka – elsősorban az egyéb informatikus képzések felől érkező akadályozásának, sőt gyakran burkolt és nyílt támadásának következményeként – meglehetősen nagy ellenállást váltott ki.2
Tovább…

Tehetséggondozás: könyvtáros diáktudósok

Könyvtáros hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon*

„Csinosítsuk értelmünket, terjesszük tapasztalásainkat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az elmetehetőssel, nagyobbítsuk könyvtárainkat, jutalmazzuk a tudományokban, művészetekben fáradozót. (Széchenyi István)”

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) legutóbbi, 48. vándorgyűlésének vezető témája a kapcsolatok építése és a közösségek fejlesztése volt, középpontba állítva a felelősséggel végzett könyvtári tevékenység közösségszervező erejét.


Tovább…

Változások időszaka

Uniós e-dokumentumok használata az Országgyűlési Könyvtár EU Letéti Gyűjtemény szaktájékoztató tevékenységében

2015-ben megjelent írásomban1 összefoglaltam mindazokat a változásokat, amelyek az uniós kiadványok életében történtek, és amelyek hatása jelentős változásokat eredményezett az EU Letéti Gyűjteményben folyó munkában és a szolgáltatásokban. Az Unió iránt érdeklődő olvasó folyamatosan tapasztalhatja azóta is az Országgyűlési Könyvtárban található Európai Unió Letéti Gyűjtemény szolgáltatásaiban a kiadványok elérésében és ebből következően a szaktájékoztatói tevékenységben bekövetkezett  újabb változásokat. Letéti Gyűjteményünkben változatlanul teljes szöveggel és ingyenesen használhatók az uniós intézmények dokumentumai, viszont évről évre csökken a nyomtatott formában kiadott dokumentumok száma. Cikkemben igyekeztem összegyűjteni mindazokat az interneten elérhető ingyenes, teljes szövegű uniós adatbázisokat, melyek az uniós szaktájékoztatáshoz nyújtanak segítséget.
Tovább…

„A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, de hivatást is”

Kozocsa Sándor (1904–1991)

Előzmények

A Könyvtári Figyelőben útjára bocsátott sorozatunk célja Voit Krisztina (1940–2010), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE BTK) Könyvtártudományi Tanszéke1 egykori vezetőjének, a könyvtártudományi doktori program alapítójának hagyatékában fellelt, szakmánk meghatározó személyiségeivel az 1980-as évek derekán készült, eddig publikálatlan pályainterjúk szerkesztés utáni közlése.
Tovább…

A visegrádi országok könyvtárosai – immáron hagyományosan – évente tartott konferencián tárgyalják meg a régió könyvtári ügyeinek aktuális fejleményeit. A rendezvénysorozat egyik korábbi állomása Budapest volt, ahol a téma a könyvtári digitalizálás és szerzői jog összefüggése volt1.
Tovább…

Az IFLA Közkönyvtári Szekciójának Responding! Public libraries and refugees című 2015 decemberében készült összeállítását
(http://www.ifla.org/publications/node/9921?og=49) Murányi Lajos tömörítette.

Bevezető

A könyvtárak a világon mindenütt gyorsan reagálnak a természeti katasztrófákra és a humanitárius válságokra: mégpedig befogadó környezettel, testi-lelki menedékkel, információs forrásokkal. Amikor a menekültválság kibontakozott Európában, számos könyvtár tett gyakorlatias, szívmelengető lépéseket a kialakult helyzetre való tekintettel.
Tovább…

Kutatás 2.0

Research 2.0 and the future of in­for­mation literacy / Tibor Koltay, Son­ja Špiranec, László Z. Kar­valics. – London : Chandos Publishing, 2015. – 190 p.

Print Book ISBN : 9780081000755

eBook ISBN : 9780081000892

 

 


Tovább…

Nagy adat, kis adat, nincs adat

BORGMAN, Christine L.

Big data, little data, no data : scholarship in the networked world / Christine L. Borgman. – Cam-bridge, MA; London: MIT Press, 2015. XXV, 383 p.

ISBN 978 0 262 02856 1

 


Tovább…

HELLE Mária

A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig : a magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája, 1836–tól 1909-ig  / Helle Mária. – Budapest : OSZK : Gondolat, 2015. – 316. p. : ill; 20 cm; (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)

ISBN 978-963-200-639-0

ISBN 978-963-693-623-5

 

2015-ben az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Nemzeti Téka sorozatában újabb nyomdatörténeti kötet, Helle Mária műve jelent meg. Az elmúlt években fontos könyvek láttak napvilágot városaink nyomdáiról, illetve nyomdászairól, az utolsó éppen a Nemzeti Tékában.1 Helle Mária munkájával most már Mosonmagyaróvár nyomdászatának első hetvenöt éve is feldolgozásra került.
Tovább…

2016_4_Referatumok

Tartalom – 2016/3

Rezümé – 2016/3

Abstracts        309

TANULMÁNYOK
RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán
1. rész: A szakkönyvtárügy nemzetközi trendjei és a külföldi szakkönyvtárak        313

P. TOLDI Márta: Olvasóközönség valóságos és virtuális térben.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár életvilága a „digitális  reneszánszban”        
327

MIKULÁS Gábor: Három magyar közkönyvtár kultúra- és leadership-vizsgálata.
A magyar könyvtárosok versenyképes irányításra vágynak        338

MŰHELY
RÁCZ Ágnes: Házi ünnepek az Országos Széchényi Könyvtárban.
A hűség és a kiemelkedő szakmai teljesítmények jutalmazási formái és alkalmai       355

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK
KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: Borsa Gedeon, az ízig-vérig bibliográfus          362

MÚLTUNKBÓL
KÉGLI Ferenc: Éberség és káderpolitika az Országos Könyvtári Központ életében         377

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Újra a könyvtári szolgáltatási platformokról (és egyéb könyvtári rendszerekről)
Marshall Breeding 2016-os jelentése nyomán         391

KISS Eszter: Könyvtári szolgáltatások a tudomány szolgálatában. Német térképtári szolgáltatások       397

KÖNYVSZEMLE
Náci politikus, diplomata vagy könyvtári szakember? Jegyzetek egy biográfiához

Wanninger, S.: „Herr Hitler, ich erkläre meine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit.” Rudolf Buttmann (1885–1947). Politiker und Bibliothekar zwischen bürgerlicher Tradition und Nationalsozialismus. Wiesbaden: Harrassowitz V., 2014. 591 p. (Ism.: Sonnevend Péter)         401

A magyar-német kapcsolatok képeskönyve

Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. – Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből.
Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett. Budapest,
Széchényi-Nationalbibliothek – Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 111 p. (Ism.: Pogány György)        407

Három évtized. Faragó Tamás tudománytörténeti könyve

Faragó Tamás: Három évtized. A KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története 1954–1985. Bp.,
KSH Könyvtár, 2015. (Ism.: Bényei Miklós)       411

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATFIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány       415
Könyvtár- és tájékoztatásügy       417
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       423
Munkafolyamatok és szolgáltatások      430
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       442
Vezetés, irányítás      444
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       447
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület         453
Kapcsolódó területek        458

Tanulmányok

Szakkönyvtár a holnap határán
1. rész. A szakkönyvtárügy nemzetközi trendjei és a külföldi szakkönyvtárak

RÓZSA Dávid

A három tanulmányból álló sorozat első részében a szakkönyvtárak funkció-változásairól, nemzetközi trendjeiről (a digitális környezet változásairól, az információkeresési szokások átalakulásáról, a nyílt hozzáférésű tudományos tartalmak terjedésének következményeiről) ír a szerző. Új fejleménynek tartja, hogy a könyvtárak is megjelentek a tartalom-szolgáltatók piacán, továbbá, hogy a hagyományos könyv- és folyóirat-kiadás mellett egyre több, könyvtárak által kiadott e-kiadvánnyal találkozhatunk. Változások várhatók a könyvtárak fizikai tereiben; elképzelhető az olvasói és raktári terek csökkenése, miközben erős az igény a könyvtárak közösségi találkozóhelyként való szerepe iránt. A megváltozott szolgáltatási környezetben való információszolgáltatáshoz a könyvtárosoknak új kompetenciákat kell elsajátítaniuk. Alapvetően fontos, hogy a könyvtáros az adott szakterületről is rendelkezzen megfelelő ismeretekkel, netán szakképzettséggel. A szerző kitér a legfontosabb nemzetközi és európai szakkönyvtári szervezetekre (SLA, IALL, IAALD, AMSLIC, AIBM, ill. LIBER, CERL, EAHIL stb.), végül néhány európai ország (Németország, Románia, stb.) szakkönyvtári rendszeréről ad vázlatos képet. A tanulmány következő része a magyar szakkönyvtárak helyzetét ismerteti.
Tovább…

Abstracts – 3/2016

STUDIES

Special libraries on the verge of tomorrow

Part 1: International trends and special libraries abroad

RÓZSA Dávid

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 3. pp. 313 ‒ 326.

This first article of a three-part series discusses the changes in the functions of special libraries and international trends (operation in a digital environment, transformation of information search patterns, and proliferation of open-access scientific content). As a new development, libraries appeared on the market among content providers, and, in addition to traditional book and journal publishing, they issue an increasing number of e-publications. Changes are expected in the physical spaces of libraries, the number of readers and the size of storage will probably decrease, while there is a strong user demand requiring libraries to act as community meeting places. To provide information services in a changed environment, librarians should acquire new competencies. It is essential that special librarians should possess sound knowledge, and, eventually, professional qualifications in the subject area in question. The author lists the main international and European library organizations of special libraries (SLA, IALL, IAALD, AMSLIC, AIBM, LIBER, CERL, EAHIL etc.), and outlines the system of special libraries in some European countries (Germany, Romania, etc.). The second part in this series will describe the situation of special libraries in Hungary.
Tovább…

Szakkönyvtár a holnap határán

1. rész: A szakkönyvtárügy nemzetközi trendjei és a külföldi szakkönyvtárak[*]

„Engedjék meg, hogy egy vallomással kezdjem. Én hiszek
a könyvtárak jövőjében.”

(Horváth Tibor)1

Bevezetés egy cikksorozathoz

Jesse Shera, az amerikai információtudomány úttörő alakja, egy 1952-es cikkében a szakkönyvtárak századának nevezte a XX. századot.2 A „régi szép idők” kezdetét 1909-re tehetjük, amikor megalakult a Nemzetközi Szakkönyvtári Szövetség (Special Libraries Association, SLA), amelynek legelső, New York-i konferenciáján mindkét előadó a könyvtárak együttműködésének fontosságáról értekezett. 1980-ra az amerikai szakkönyvtári hálózat a maga 8088 tagintézményével közel akkorára duzzadt, mint a 8191 tagból álló közkönyvtári hálózat.3 Shera kijelentése persze inkább tükrözi a szerző vágyát és jóindulatú elfogultságát, mint a valóságot.
Tovább…

Olvasóközönség valóságos és virtuális térben

A Berzsenyi Dániel Könyvtár életvilága a „digitális reneszánszban”[*]

A 20. század végén, a 21. század elején jelentősen megváltozott a könyvtárak technológiai környezete. Az információs és kommunikációs forradalom olyan eszközt adott a könyvtárak kezébe, amellyel egyes szolgáltatásaikat épületen kívülről és nyitvatartási idejüktől függetlenül is kínálhatták elektronikus hozzáféréssel. Az internet- és számítógép-használatban járatlan generációk digitális írástudásra való felkészítése új lehetőségként, feladatként jelentkezett, ugyanakkor az elektronikusan elérhető információk robbanásszerű gyarapodása számos addig gyakorolt sajátos szolgáltatást megingatott. Például a Wikipédia és a Google egyre kifinomultabb keresési technikája, népszerűsége, mondhatni egyeduralma a fiatalok körében versenyre kelt a referensz-szolgálattal.1
Tovább…

A magyar könyvtárosok versenyképes irányításra vágynak

A tanulmány három magyar közkönyvtár GLOBE-módszertan segítségével végzett szervezeti kulturális és leadership-preferencia elemzéséről számol be. A felmérésből kiderül, hogy a könyvtárak munkatársai a hat versenyképességi kulturális orientációból négy esetében a szervezet versenyképességének irányába látnának szívesen elmozdulást. Így a könyvtárvezetőnek (vagy tágabb értelmezésben a könyvtári szakma irányítóinak) nem megváltoztatnia kell a munkatársak hozzáállását, hanem velük együttműködve megvalósítani a közös elvárásokat.

A felmérésről

A kutatás hátterét a szerző 2012-ben megvédett szervezés- és gazdálkodástudományi PhD-értekezése1 képezi, melyben a GLOBE-módszertan tartalomelemzés és motivációkutatás eszközeivel vizsgált néhány nagyvállalatot, illetve közintézményt, hogy meghatározza kulturális orientációikat, s következtetéseket vonjon le várható versenyképességükről. A különböző kultúra-kutatások – így a GLOBE-kutatások is – a közintézmények kultúrájának kutatásával és versenyképességével foglalkoznak2, de tekintettel vannak arra is, hogy esetükben a versenyképesség nem teljesen azonos a profitérdekelt vállalkozásokéval.
Tovább…

Házi ünnepek az Országos Széchényi Könyvtárban

A hűség és a kiemelkedő szakmai teljesítmények jutalmazási formái és alkalmai

A jutalmak

Az OSZK intézményi kitüntetéseit és adományozásuk szabályait – alapító irataikon kívül – a könyvtár mindenkori kollektív szerződése rendezi.

A „Bibliothecarius emeritus” cím

A könyvtár legfiatalabb elismerési formája: Monok István 1999-ben, főigazgatói kinevezésének évében javasolta, hogy a nemzeti könyvtár – a felsőoktatási intézményekben szokásos „professor emeritus” címhez hasonló – cím adományozásával honorálja az életpálya jelleggel végzett könyvtári munkát, a kiválasztott nyugdíjas kollégánknak az OSZK-t gazdagító tevékenységét1.
Tovább…

Borsa Gedeon, az ízig-vérig bibliográfus

Bevezetés

A Könyvtári Figyelő előző számában indított sorozatunk1 célja a Voit Krisztina hagyatékában fellelt, szakmánk meghatározó személyiségeivel – valószínűleg az 1980-as évek derekán – készült, eddig publikálatlan pályainterjúk szerkesztés utáni közlése. Emlékeztetőül az impozáns névsor:
Tovább…

Éberség és káderpolitika az Országos Könyvtári Központ életében

A tanulmány A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban 1945–1956 című kutatási program keretében készült.

Bevezetés

E folyóirat 2016. évi 1. számában az Országos Könyvtári Központ (továbbiakban OKK) 1945–1949 közötti éveiről, Gál István1 hivatalvezetése, Beöthy Ottó2 elnöksége időszakában folyó tevékenységéről, illetve Telegdi Zsigmond 3 elnöksége alatti évnek az első tíz körzeti könyvtár szervezéséről közöltünk kevésbé közismert részleteket. Akkor, Adalékok könyvtárügyünk homályos éveiről 1945–1949 címmel,4 elsősorban az OKK korai könyvtár-szakmai tevékenységét kívántuk bemutatni, s kevesebb figyelmet fordítottunk arra a mindent meghatározó politikai, ideológiai háttérre, amelynek keretét az 1948 nyarától a Magyar Dolgozók Pártja (továbbiakban MDP) által kialakított sztálinista diktatúra jelentette.
Tovább…

Marshall Breeding 2016-os jelentése nyomán

Bevezető

A Könyvtári Figyelő 2015. 3. számában jelent meg összefoglalásom1 a könyvtári szolgáltatási platformokról (KSzP), a forráskezelő rendszerek új családjáról, amely oly mértékben tér el a korábbi megoldásoktól és technológiától, hogy már nem nevezhető egyszerűen az integrált könyvtári rendszerek (IKR) új generációjának, ezért a szakirodalom is új fogalmat vezetett be rá. Tanulmányom jelentős részben épített Marshall Breeding írásaira, többek között a könyvtári rendszerekről megjelentetett jelentéssorozatának legutolsó, a 2013-as és 2014-es évekre vonatkozó darabjaira2.
Tovább…

Német térképtári szolgáltatások

Az információs társadalom évek óta intenzíven tárgyalt témája az adatok, információk, tudományos publikációk hozzáférhetővé tételének kérdése. Az információk összeadódásából, kombinációjából adódó szinergia mellett érvel az „Open Data”-t, „Open Access”-t (OA – szabad hozzáférés) támogatók tábora, míg a szerzői jogokra hivatkozva tartanák hagyományos keretek között a publikációkat a konzervatívok. Írásomban egy olyan német megoldást mutatok be, mely újszerű könyvári szolgáltatásokkal támogatja a legmagasabb szintű kutatást, de szem előtt tartja a széles körű elérhetőség szempontját is.
Tovább…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANNINGER, Susanne
„Herr Hitler, ich erkläre meine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit”.
Rudolf Buttmann (1885–1947) : Politiker und Bibliothekar zwischen bürgerlicher Tradition und Na­ti­onal­sozialismus. Wiesbaden : Harrassowitz, 2015. – 591 p. (Beitrage Zum Buch- Und Bib­lio­theks­wesen. 59.)
ISBN 978-3447 103183

Jegyzetek egy biográfiához

A könyv és témája

A szerző 2012 telén védte meg a könyv alapjául szolgáló disszertációját az augsburgi egyetemen, majd a közel 150 éves Harrassowitz kiadó már két évvel később kiadta e hatalmas munkát neves könyv- és könyvtártörténeti sorozatának, a Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 59. köteteként. A megjelenést támogatta a Bajor Állami Könyvtár (továbbiakban: BÁK) baráti-támogatói köre (Förderer und Freunde der Bayerischen Staastbibliothek). Ezen adatokat azért érdemes előrebocsátani, mert egyetem + könyvtár + kiadó + társadalom példás összefogását szimbolizálja a múlt – a német tragédia – tudományos feltárása és minél jobb megértése érdekében.
Tovább…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar–német kapcsolatokat áttekintő pompás album látott napvilágot az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára dokumentumaiból, vagy ahogyan a kötet címlapján olvasható: „kincseiből”.  A magyar–német kapcsolatok több mint ezer évre tekintenek vissza, az érintkezések átszőtték és átszövik napjainkban is az élet minden területét és míg a politikai hatások – legalábbis magyar szempontból – nem voltak mindig kedvezőek, sokszor kellett függetlenségünk megóvásáért fegyvert fogni; a gazdasági  és főleg a kulturális relációk ezzel szemben szinte mindig kölcsönösen gazdagították a két civilizációt.
Tovább…

Három évtized

 

 

 

 

 

 

FARAGÓ Tamás
Három évtized : a KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története, 1954-1985 / Faragó Tamás. – Budapest : KSH Könyvtár, 2015. – 270 p. ; 24 cm. – (A statisztika történetei ; 2.)

Faragó Tamás tudománytörténeti könyve

Tematikailag valahol a historiográfia és a könyvtártörténet határmezsgyéjén mozog a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára A statisztika történetei című viszonylag új sorozatának második, a tartalomhoz igencsak illő módon kivitelezett, elegáns kötete. Hiszen a történeti statisztika a történettudomány egyik segédtudománya, önmagában is összetett, több ágra bomló, illetve több rokon területtel (népesség-, ár-, település-, gazdaság-, uradalomtörténet stb.) érintkező diszciplína.
Tovább…

2016_3_Referatumok

Rezümék – 2016/2

Abstracts         165

TANULMÁNYOK
TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta: A városi könyvtárak helyzete         169
BODA Gáborné – SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde: Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében.
A közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban         185
KOLTAY Tibor: A sokarcú információs műveltség néhány új arca         193

MŰHELY
GULYÁS Enikő: Tartalomelemzés fejlesztő biblioterápiás csoportban         199

MÚLTUNKBÓL
SONNEVEND Péter: A hazai könyvtárügy szovjetizálása felé (1947–1948)         209
KNAPP Éva: Az ELTE Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványainak bővülése a 18. század második felétől         227

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK
KISZL Péter–PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Szép szellemi szolgálat ez”. Marót Miklós (1928–2006)         231

KITEKINTÉS
NÉMETH Márton: Mozaikok a göteborgi könyvvásárról         245

KÖNYVSZEMLE
Digitális kompetenciák felmérése
SIPOS Anna Magdolna – VARGA Katalin – EGERVÁRI Dóra: Net! Mindenekfelett? Kompetenciák a
digitális univerzumban. [Pécs]: PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. 267 p.
– http://mek.oszk.hu/14700/14787/14787.pdf (Ism.: Koltay Tibor)         251

Ketten ugyanarról
HAJNAL WARD Judit: Nyitott könyvtár. Budapest : Kalligram, 2015. 298 p. (Ism.: Koltay Tibor ; Tóth Béla István)         254

Kosáry Domokos, a könyvtáros
Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudomány-
szervező könyvtárigazgatója : Forráskiadvány a Magyar
Agrártudományi Egyetemen, Kosáry Domokos alkalmazása
alatt keletkezett, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban őrzött iratokból. Szerk. Koósné Török Erzsébet, Kissné
Bognár Krisztina. Gödöllő : [Szent István Egyetem], 2015.
248 p. (Ism.: Bényei Miklós)         258

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATFIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány        261
Könyvtár- és tájékoztatásügy         264
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények         274
Munkafolyamatok és szolgáltatások         275
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek         286
Vezetés, irányítás         286
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés         297
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület           300
Kapcsolódó területek         301

Abstracts

Tanulmányok

A városi könyvtárak helyzete
TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta

2013-tól kezdődően a magyarországi megyei jogú városokban a városi és megyei könyvtárak összevonásával, valamint a várossá avatások következtében a korábbihoz képest homogénebb városi könyvtári kör alakult ki. Ez a városi könyvtári hálózat látja el a magyar lakosság 35%-át. A Könyvtári Intézet kutatói a közelmúltban felmérték a városi könyvtárak helyzetét (létszám, alapterület, számítógépes ellátottság, gyűjtemény, pénzügyi keretek). A vizsgálatban kétféle módszert alkalmaztak: egyrészt a 2010 és 2014 közötti időszak könyvtári statisztikai adatait elemezték, melyből felrajzolhatók voltak a fő tendenciák, másrészt kérdőíves módszerrel tájékozódtak a  könyvtárak infrastruktúrájáról, a szolgáltatások alakulásáról, a könyvtárak aktuális problémáiról és a jövőre vonatkozó várakozásaikról. A statisztikai adatokból kiderült, hogy az egy lakosra jutó könyvtárosok száma és az állománygyarapítás összege lassan emelkedik, az egy főre jutó kölcsönözhető dokumentumok száma és a számítógépek aránya viszont csökkent, ugyanakkor nőtt a távhasználat aránya. Az intézmények többségének életét az alulfinanszírozásból fakadó működési problémák nehezítik. Mindezek ellenére a válaszoló könyvtárosok nagyobbik fele pozitívan tekint a jövőre, és bízik intézménye helyzetének javulásában.
Tovább…

STUDIES

The state of the art of city libraries

TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 2. pp. 169‒184.

Starting in 2013, the integration of city and county libraries took place in Hungary which resulted in a more homogeneous circle of city libraries. The city library network provides services for 35% of the Hungarian population. Researchers at the Hungarian Library Institute have recently surveyed the state of city libraries, including factors such as staff, library space, computers, collection and funds.
Tovább…

A városi könyvtárak helyzete

Bevezetés
Városi könyvtáraink a hazai közkönyvtári rendszer olyan intézményei, melyek
tevékenysége kevésbé ismert az országos, sokszor még a megyei szakmai irányítás előtt is. A nagyok (a megyei könyvtárak) az ODR-ben való részvételük és megyei funkcióik miatt csaknem folyamatosan az érdeklődés fókuszában állnak, a kisebbek (a községi könyvtárak) pedig az esélyegyenlőség kiterjesztésére törekvés miatt kapnak nagyobb szerepet a szakmai diskurzusokban, vizsgálódásokban és a szakirodalomban.
Tovább…

Szabványos bibliográfiai rekordok a minôségi szolgáltatás érdekében

A közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban

A tanulmány az MKE 2015. évi vándorgyűlésén a Bibliográfiai Szekcióban 2015. július 17-én elhangzott előadás szerkesztett, rövidített változata.
A cikk foglalkozik a szabványosítás helyzetével is, amihez az elkészülés óta eltelt idő örvendetes fejleményeként hozzátehetjük, hogy 2015 decemberében az OSZK-ban felállt az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság (ld. erről lapunk 2016. 1. számában Dancs Szabolcs cikkét), és az OSZK honlapján elérhető az aktualizált, naprakészen tartott szabványjegyzék (http://www.oszk.hu/konyvtari-szabvanyok-szabalyzatok).
A szerzők által felvetett problémákat (bibliográfiai adatok szolgáltatása, közös kommunikációs formátum, rekordok átvétele) fontos lenne továbbra is napirenden tartani, melyhez a Könyvtári Figyelő készséggel ad teret.
A szerk.
Tovább…

Bevezetés
Az információs műveltség elmélete mellé egyre inkább felzárkózik gyakorlata is. Ez örvendetes módon idehaza is így van, hiszen már találkozunk könyvtárbuszos alkalmazásával, olvashatunk elemzést arról, hogy miként jelenik meg az általános iskolai tankönyvekben. Végül, de nem utolsósorban könyvtári órákról is kapunk leírásokat.1
Ne higgyük azonban, hogy az elméletről nincs már mit mondanunk. Az információs műveltséggel foglalkozó számos munka között ugyanis kevés van, amely a fogalom értelmezését, használatának és alkalmazásának elemzését tartalmazza, leszámítva azt, hogy az információs műveltség modelljei jó alapként szolgálnak az elméletalkotáshoz.
Tovább…

Tartalomelemzés fejlesztô biblioterápiás csoportban

A fejlesztő biblioterápia alkalmazása nem számít újdonságnak a hazai könyvtárakban: az 1980-as években már számos tanulmányt olvashattunk ilyen célú foglalkozásokról [1] [2] [3], és napjainkban is sokszor kerülnek elénk olyan felhívások (akár a Karalisten is), amelyek fejlesztő biblioterápiás foglalkozásokra invitálnak.
A különböző beszámolókban [4] [5] [6] [7] elsősorban a felhasználható művek elemzéséről, kategorizálásáról, illetve a foglalkozásvezető tapasztalatairól olvashatunk, de az elhangzottak kvalitatív vagy kvantitatív elemzése a legtöbb esetben nem követi ezeket a megállapításokat.
Tovább…Írásunkkal azt a célt tűztük ki, hogy a hazai mélyreható politikai változásokat kísérő szakmai témák és szövegek beható elemzését kíséreljük meg, és hogy ezáltal érzékeltessük a fokozatos, mind drámaibb átmenetet néhány szakmai „esettanulmány” példáján.

Forrásként egyrészt a kor mérvadó levéltári anyagaira (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a továbbiakban: MNL OL), az Országos Könyvtári Központ, (a továbbiakban: OKK), a Vallás és Közoktatási Minisztérium, (VKM), az MKP, illetve az MDP agitprop anyagokból stb. folytatott önálló gyűjtésünkre, másrészt a korabeli értelmiségi sajtó (Köznevelés, Társadalmi Szemle stb.), ezen belül – fokozott figyelemmel – a hiányzó könyvtári szaksajtót némileg pótló Új Szántás (a továbbiakban: ÚSZ) című havi lap (az Országos Szabadművelődési Tanács 1947. január és 1948. október között megjelent folyóirata) közleményeire támaszkodtunk.

Bevezetés: politikai, társadalmi háttér

A magyar történelem egyik legsötétebb – egyben legvéresebb – korszakának tekintjük az 1914 és 1963 közötti fél évszázadot. Az első világháborús veszteség közel egymillió halott, ennél is több sebesült, eltűnt és hadifogoly. Ráadásul Trianon: nemzetiségeink a kilépésre szavaznak, s – a nagyhatalmak döntése nyomán – magukkal ragadnak több millió magyar ajkút. Az antant bábáskodásával berendezkedő Horthy-rendszer alig tett valamit a kínzó társadalmi problémák (szegénység, földkérdés stb.) megoldása érdekében, ráadásul a „végjátékban” hozzájárult a hazai polgárosodás egyik meghatározó bázisának, a zsidóságnak az elpusztításához. Hatalmas infláció, majd világgazdasági válság. A tekintélyuralmi berendezkedés megkönnyítette a későbbi diktatórikus átmenetet.
Tovább…

Ismeretes, hogy ősnyomtatvány az a könyv vagy egyleveles kiadvány, amelyet az európai könyvnyomtatás feltalálása óta, azaz az 1450-es évek közepétől a 15. század végéig, pontosabban 1500. december 31-ig mozgatható betűkkel, szedéssel-nyomással állítottak elő. Terminus technicusa egy latin kifejezés, az incunabulum (többes számban incunabula), melynek elsődleges jelentése pólya (bölcső), további jelentése szülőföld, születéshely, első kezdet, eredet, első gyermekkor. Innen származik az incunabulum nemzetközileg elfogadott jelentése, a bölcsőnyomat (bölcsőnyomtatvány). Egy másik kifejezés, a paleotípia szintén használatos a 15. századi nyomtatványokra, nemzetközileg általánosan elfogadottá azonban az elmúlt két évszázadban az incunabulum vált.  
Tovább…

Bevezetés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetében (ELTE BTK KITI) – Voit Pál jóvoltából – a 2013/2014. tanévben megkezdődött Voit Krisztina (1940–2010) néhai tanszékvezető hagyatékának feltárása.
Tovább…

Mozaikok a göteborgi könyvvásárról

Bevezetés

Európa egyik legnagyobb könyvszakmai eseményére évente szeptemberben kerül sor a svédországi Göteborgban. A rendezvény hivatalos elnevezése Bok och Bibliotek (Könyv és Könyvtár): egyszerre állítja középpontba az irodalom és a könyvpiac szereplőit, illetve a közgyűjtemények világát.
Tovább…

SIPOS Anna Magdolna – VARGA Katalin – EGERVÁRI Dóra
Net! Mindenekfelett? : Kompetenciák a digitális univerzumban / Sipos Anna Magdolna; Varga Katalin, Egervári Dóra. – [Pécs] : PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. 267 p.
http://mek.oszk.hu/14700/1478 7/14787.pdf

 

 

A kötet bevezetőjében olvashatjuk, hogy az információs műveltséget a világ mértékadó nemzetközi szervezetei a 21. század olyan alapműveltségének tartják, amely feltétele az egész életen át tartó tanulás megvalósulásának, és amivel a digitális ökoszisztéma kulcsfontosságú komponensévé vált.
Tovább…

Ketten ugyanarról

HAJNAL WARD Judit
Nyitott könyvtár / Hajnal Ward Judit. – Budapest : Kalligram, 2015. – 297 p.

ISBN 978-615-5454-95-0

A szerző, Hajnal Ward Judit nevét bizonyára sokkal többen ismerik, mint őt magát. Ha ez így van, akkor az egyáltalán nem meglepő, hiszen az Amerikai Egyesült Államokban él. Alapképzettségét Magyarországon szerezte meg, míg informatikus könyvtáros Amerikában lett. Ma a New Jersey állambeli Rutgers Egyetem Alkoholtudományi Könyvtárának vezetője, valamint az egyetem Kommunikáció- és Információtudományi Karának oktatója. Nemcsak magyar identitását és nyelvét tartotta meg, hanem munkásságának jelentős része az itthoni könyvtári szakirodalom része.
Tovább…

Amerikai könyvtárügy – amerikai–magyar interpretáció

Hajnal Ward Judit neve egészen biztosan ismerősen cseng a könyvtári szaklapok rendszeres olvasóinak, az Egyesült Államokban élő szerző ugyanis gyakorta publikál a hazai szaksajtó felületein. Leginkább a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros lapjain találkozhatunk írásaival, de a Könyvtári Figyelő és egyéb hazai szaklapok, természetesen nemzetközi folyóiratok oldalain is megjelennek publikációi. A szerző 1985-ben angol nyelvészetből doktorált a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2006-ban immár Amerikában egyetemi könyvtárosi végzettségre is szert tett. Jelenleg a Rutgers Egyetem Alkoholtudományi Intézetének könyvtárosa, emellett oktatói feladatokat is ellát az egyetem Kommunikáció- és Információtudományi Karán.
Tovább…

Kosáry Domokos, a könyvtáros

Szakmai berkekben az ún. folyosói beszélgetések kedvelt tárgya volt – valamikor gyakrabban, mostanság már ritkábban – azoknak a jeles magyar értelmiségieknek, köztük kiváló kutatóknak, egyetemi tanároknak a személye és sorsa, akiket az 1918–19-es forradalmak után, majd a második világháborút követő években, aztán 1957–58-ban az államhatalom politikai-ideológiai okokból eltérített eredeti foglalkozásuktól, átmenetileg (olykor végleg) félreállított, netán bebörtönzött, jó esetben egyik vagy másik könyvtárba száműzött. (Vagy éppen fordítva: Fitz Józsefet az OSZK éléről, Kálnoky Lászlót a Belügyminisztérium könyvtárából távolították el).
Tovább…

2016_02_Referatumok

Tartalom – 2016/1

Rezümé - 2016/1

Abstracts      5

TANULMÁNYOK
AMBERG Eszter: A nyílt hozzáférésű dokumentumok és a repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései       9

G. TÓTH Anita: A biblioterápia klinikai alkalmazásáról     14

FODOR János: A tudomány könyvtári ünnepe. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. konferencia
az ELTE  Bölcsészettudományi Karán
       25

MŰHELY
DANCS Szabolcs: Hírek a könyvtári szabványosítás háza tájáról. Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság
megalakulása      
30

MÚLTUNKBÓL
KÉGLI Ferenc: Adalékok könyvtárügyünk homályos éveiről 1945–1949. Az Országos Könyvtári Központ első évei
és a körzeti könyvtárak szervezése
      34

POGÁNY György: „Munkáját alaposság, lelkiismeretesség és széles látókör jellemzi”Goriupp Alisz emlékezete      51

GYURICZA Andrea: A Nemzeti Casino       59

RENDHAGYÓ NEKROLÓG
Berlász Jenő (1911–2015) Fülep Katalin      70

Függelék I. Életrajz – Munkásság – Program (Berlász Jenő önéletrajza 1945-ből)      72

Függelék II. Berlász Jenő 1936 és 2000 között nyomtatásban megjelent munkái, tanulmányai és cikkei
(Összeáll.: Buzási János)      74

Berlász Jenő könyvtártörténeti tanulmányai az OSZK Híradó hasábjain (Összeáll.: Rácz Ágnes)      76

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Névtér építése nemzeti könyvtári környezetben és a bibliográfiai metamorfózis     77

NÉMETH Márton: Mozaikok az információs műveltség európai konferenciájáról (ECIL, 2015)     86

KÖNYVSZEMLE
Mindenes könyv a tájékoztatásról
NAGY Enikő:
A tájékoztató szolgáltatások evolúciója a magyarországi közkönyvtárakban.
Szentes, 2014. (Ism.: Vörös Klára)       91

Hódmezővásárhelyi társadalmi egyletek. Barátné Hajdu Ágnes kismonográfiája
BARÁTNÉ HAJDU Ágnes:
Társadalmi egyletek a két világháború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely, Németh László Városi Könyvtár, 2015.
(Ism.: Bényei Miklós)     94

„Kezembe vészem, olvasom, és arról elmélkedem”

Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Szerk. Gáborjáni Szabó
Botond és Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Ref. Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. (Ism.: Bényei Miklós)     97

Sikeres kutatási stratégiák: Nyelvészet
GANTERT, Klaus:
Erfolgreich Recherchieren. Linguistik.
Berlin – Boston, de Gruyter – Saur, 2013. (Ism.: ModriánHorváth Bernadett, Dudás Anikó)     e*

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATFIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány      101
Könyvtár- és tájékoztatásügy       105
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     123
Munkafolyamatok és szolgáltatások       125
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       140
Vezetés, irányítás       140
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       156
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       158
Kapcsolódó területek       159

* ‒ Csak elektronikusan

Rezümé – 2016/1

Tanulmányok

A nyílt hozzáférésű dokumentumok és repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései
AMBERG Eszter

A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia, a Jedlik-terv célkitűzései között szerepel a tudományos tartalmak nyílt hozzáférésének támogatása, valamint az a szándék, hogy a közfinanszírozású publikálás költségei ne a hozzáférésnél jelenjenek meg, hanem inkább a kutatás során és a közzétételnél jelentkezzenek.
Tovább…

Abstracts – 1/2016

STUDIES

Legal issues of managing open-access materials and repositories

AMBERG Eszter

The Jedlik Ányos Plan – the Hungarian strategy for the protection of intellectual property – supports open access to scholarly publications, and suggests that the costs of publishing should be covered as part of publicly funded research and dissemination instead of charging for access.
Tovább…

A nyílt hozzáférés támogatása*

“Hazánkban a 19. század végétől a szerzői jogi védelem próbál egyensúlyt teremteni” ** és tartani a „szerzők és más jogosultak, valamint a felhasználók és a széles közönség érdekei között, tekintettel az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás és a szabad információhoz jutás igényeire is”.1
Tovább…

A biblioterápia klinikai alkalmazásáról

„Írni nem más, mint ajtót festeni egy áthatolhatatlan falra.

És az ajtót aztán kinyitni.”

(Christian Bobin)1

A klinikai alkalmazás területei

A klinikai biblioterápia hagyományosan pszichiátriai, addiktológiai alkalmazási kört idéz fel bennünk, pszichiátriai osztályokon fekvőbeteg-kezelésben részt vevők „nehéz” eseteivel. Ezzel ellentétben biblioterápia elvileg bármilyen kórházi osztályon vagy szakrendelés keretében (esetleg előjegyzési időpontra várakozva)2 végezhető, ez alól legfeljebb csak a sürgősségi, traumatológiai, intenzív terápiás osztályok lehetnek kivételek, amelyek esetleg eszméletlenséget vagy olyan súlyos, fájdalmas funkciókárosodást, sérülést látnak el, ahol a beteg nem hozzáférhető, a szöveggel való találkozás eleve kizárt.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (16) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (38) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)