2014. 2. szám

Rezümé
Abstracts    121

TANULMÁNYOK

PAULIK Péter: Nemzetközi dokumentum-ellátás
az Országos Széchényi Könyvtárban     127

VILLÁM Judit: Megújult az Országgyűlési Könyvtár     132
NAGY Attila: Kutatás, szakpolitika – nemzetstratégia
PISA 2012: adatok, feltételezések, következtetések     143

AMBERG Eszter: A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR)
kiterjesztése a nem nyomtatott könyvekre     151

JÁVORKA Brigitta: Olvasók online közössége = e-olvasás?      e-156*

MûHELY

PIROS Attila: Az ETO alapú számítógépes információ-
keresés egy új megközelítése     156

MÚLTUNKBÓL

KNAPP Éva: A történeti könyvállományok bővülési lehető-
sége – 1800 előtti ismeretlen nyomtatványok azonosítása      167

A Fülöp Géza-emlékülés előadásai

KISZL Péter: Bevezető gondolatok Fülöp Gézáról      173
SEBESTYÉN György: Fülöp Géza, Kovács Máté
utódja és tanítványa     176

BARÁTNÉ HAJDU Ágnes: Tehetséggondozás és
pályakövetés, ahogy azt Fülöp Géza látta     187

GAZDA István: Az akadémiai könyvkiadás és könyv-
szerkesztés reformkori történetéből      194

V. ECSEDY Judit: Ismerjük-e a régi nyomdászainkat?    199
KOVÁCS Ilona: Hungarikumok a Rutgers Egyetem
Könyvtárában: a második világháború idején az amerikai
hadseregbe behívott amerikai magyar katonák levelei
1942‒1945      207

KITEKINTÉS

TRÁVNÍČEK, Jiří: Olvasók és olvasás a Cseh Köztársaság-
ban (Ford.: Hegyközi Ilona)     217

KOLTAY Tibor: A kutatási adatok és a könyvtár      223

KÖNYVSZEMLE

Katalógus 2.0 – Van-e jövője a könyvtári katalógusoknak?
Catalogue 2.0. The future of the library catalogue. Ed. Sally Chambers, London : Facet, 2013. (Ism.: Dudás Anikó)      237
A kölcsönzőszobától a Tudástárig – Pécs és Baranya
megye szolgálatában

Pécs Város Közművelődési Könyvtárától a Csorba Győző
Könyvtárig. 70 éves a közművelődési könyvtár Pécsett
(1943–2013)
Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2013.
(Ism.: Kégli Ferenc)      245
Egy XIX. századi pesti nyomda harmincöt évének termése
RÓZSA Mária: „Közfényt gyarapítni.” Beimel József és
Kozma Vazul pesti nyomdájának története és nyomtatványai
1830–1864. Bp. : OSZK ; Gondolat K., 2012.
(Ism.: Murányi Lajos)      249

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK)          (e)*

Tanulmányok

Nemzetközi dokumentum-ellátás az Országos Széchényi Könyvtárban
PAULIK Péter

A könyvtárközi kölcsönzés magyarországi rendszerében az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) közvetítő és koordináló szerepet lát el. Központi feladatainak egyike a külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátás, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretében a lelőhely-tájékoztatás, a bibliográfiai információszolgáltatás, valamint az OSZK állományából történő másolatszolgáltatás.
Tovább…

STUDIES

International document supply in the National Széchényi Library

PAULIK Péter

As mediator and co-ordinator, the National Széchényi Library (OSZK) plays a unique role in the Hungarian inter-library loan (ILL) system. Possessing the most extensive background (including a union card catalogue that covers holdings of books published in Hungary before 1952 and abroad after 1800), it is a reference and service centre for the whole country. Via konkoz@oszk.hu anybody is able to send a request to the National Széchényi Library’s ILL department, which fulfils loan requests of international customers through ODR (the National Document Supply System) and copy requests from its own holdings. The main sources of OSZK’s ILL service are European academic libraries for loans and OCLC member libraries for copies. In addition, one of its important duties is to supply Hungarians living in the neighbouring countries and all over the world with Hungarian publications. While the number of requests has been recently decreasing, this group demands more intensive and time-consuming input from the staff. Patrons increasingly need digital reproductions instead of paper copies. ELDORADO (the National Electronic Document Delivery System, Database and Repository), to be launched at the end of 2014, will provide a fundamentally new framework.
Tovább…

Az Országos Széchényi Könyvtár sajátos könyvtárközi helyzete

A magyarországi könyvtárközi kölcsönzésben részt vevő könyvtárak között nemzeti könyvtárként sajátos szerepet tölt be az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). Központi feladatainak egyike2 a külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátás, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretében pedig a lelőhely-tájékoztatás, a bibliográfiai és egyéb információszolgáltatás, az OSZK állományából történő másolatszolgáltatás, valamint a szabványos könyvtárkódok kiadása.
Tovább…

Megújult az Országgyűlési Könyvtár

A könyvtár története

A Magyar Országgyűlés könyvtárát a törvényhozó munka támogatására 1870-ben hozták létre. Előbb a Magyar Nemzeti Múzeum, majd 1873-tól 1902-ig az Ybl Miklós tervei alapján épült Régi Képviselőház adott otthont a Képviselőházi Könyvtárnak. 1902-ben az intézmény a Steindl Imre által tervezett új Országházba költözött, amely azóta is az Országgyűlési Könyvtár otthona.
Tovább…

Kutatás, szakpolitika – nemzetstratégia

PISA 2012: adatok, feltételezések, következtetések

Az OECD (Organization for Economic Coope­ration and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztés Szervezet) a világ legfejlettebb államait tömörítő gazdasági szervezet, melynek alapító okiratát 1960-ban írták alá Párizsban, hogy a tagállamok gazdasági növekedését, a magas foglalkoztatási szint elérését és a lakosság életszínvonalának emelkedését segíthessék. A fenti célkitűzésekkel azonosulva 1996-tól hazánk az OECD teljes jogú tagja lett. A nevezett szervezet illetékesei 1998-ban döntést hoztak a háromévente ismétlődő PISA (Programme for International Student Assessment)-vizsgálatok megtervezéséről, 2000-ben elinduló folyamatáról, hogy az oktatási rendszerek teljesítményét és egyéb jellemzőit mérje oly módon, hogy a modern, tudásalapú munkaerőpiac szempontjából fontos képességek – a szövegértés, az alkalmazott matematikai, valamint az alkalmazott természettudományos műveltség – területén vizsgálja a tanköteles kor végéhez közeledő, 15 éves tanulók tudását.
Tovább…

A könyvtárak alapvető küldetése az információkhoz, a tartalmakhoz, a kultúrához való szabad hozzáférés biztosítása, és bár léteznek regionális különbségek a technológiai kapacitás és az e-könyv piacok fejlettsége között, ennek a küldetésnek egyetemesnek és elsődlegesnek kell lennie. Ugyanakkor digitális környezetben a jelenlegi szerzői jogi keret megakadályozza a könyvtárakat ezen alapvető szolgáltatások teljesítésében, különösen az e-könyvek vonatkozásában.
Tovább…

Olvasók online közössége = e-olvasás?

Bevezetés

Sok ember gondolja azt, hogy az olvasás jövője csak az elektronikus könyvekben lakozik, a nyomtatott könyvek pedig teljesen el fognak tűnni. Tekinthetünk úgy erre a gondolatra, mint disztópiára, de mindenképpen figyelmet kell fordítanunk az olvasási kultúra ezen részére is. Számos országban megszokottá vált az elektronikus könyvek vásárlása és könyvtári kölcsönzésük; Magyarországon egyelőre csak kialakulóban lévő e-könyves kultúráról beszélhetünk.
Tovább…

Bevezetés

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás egyike a világ legnagyobb és legelterjedtebb osztályozási rendszereinek. Különböző kiadásai legalább harminckilenc nyelvre lefordítva jelentek meg és a világ százhuszonnégy országában használják1. Csak Európában több mint 140 000 könyvtár állományát indexelték vele,2 és olyan nagy gyűjtemények feltárására használták, mint például a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) tagkönyvtárainak állománya, az Orosz Tudományos Akadémia Tudományos és Műszaki Információs Intézet (VINITI RAS), a Szlovák Nemzeti Könyvtár vagy a Svájci Könyvtárak és Információs Központok Hálózathoz (NEBIS) tartozó 140 könyvtár állománya.3
Tovább…

A történelmi korszakokon átívelő könyvtárosi igyekezet egyik alapvető célkitűzése a dokumentumok autopszián alapuló, lehetőség szerint minél teljesebb számbavétele. A retrospektív nemzeti bibliográfiából hiányzó 1800 előtti, úgynevezett régi magyarországi nyomtatványok számbavétele folyamatosnak tekinthető. Az újabb nyomtatványok feltárását elsősorban az elmúlt években egyre gyarapodó számú, szisztematikus irodalom-, könyv- és könyvtártörténeti alapkutatások eredményezték, eredményezik. Ezt a ma már tekintélyes számú regisztrálatlan nyomtatványt sem Szabó Károly és munkájának közvetlen folytatói, sem Petrik Géza, sem az ő nyomtatvány-feldolgozó számbavételüket szervezett keretekben folytató nemzeti könyvtári munkacsoportok korábban nem ismerték, konkrét meglétükre nem következtettek, és azt nem feltételezték.
Tovább…

A Fülöp Géza-emlékülés előadásai

Az ELTE BTK Könyvtár-és Információtudományi Intézet 2013. december 12-én tudományos emlékülést rendezett Fülöp Géza (1928–1998) születésének 85. évfordulója alkalmából. Borsodi Csaba rektor-helyettes köszöntője és Kiszl Péter intézetigazgató, tanszékvezető megnyitója után Sebestyén György, Barátné Hajdu Ágnes, V. Ecsedy Judit, Gazda István és Kovács Ilona előadása következett. A megnyitó és az előadások szerkesztett szövegét az alábbiakban adjuk közre. (A szerk.)

Bevezető gondolatok Fülöp Gézáról

.„A múlt tisztelete az a vallás,
mely az új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk semmit a múltból,
mert csak is a múlttal alkothatjuk a jövendőt!”

 Anatole France sorai méltón sommázzák a hagyomány jelentőségét a fejlődésben. Rendezvényeink sora* tesz tanúbizonyságot arról, hogy számunkra mennyire fontos a hagyományok ápolása, impozáns múltunk kötelez is erre. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszéke az ország elsőként – az 1948/49-es tanévben – alapított szakirányú képzőhelye, ahol generációk alatt olyan neves tudósok oktattak, mint például Kovács Máté, vagy olyan személyiségek kötődtek hozzánk, mint Antall József, Magyarország rendszerváltás utáni első, szabadon választott miniszterelnöke (aki „Eötvös József és a Politikai Hetilap” című értekezésével 1969-ben szerzett nálunk doktori fokozatot, és aki épp húsz évvel ezelőtt, ezen a napon hunyt el), és olyan kitűnő hallgatók váltak kollégákká, mint Fülöp Géza tanár úr, akire a mai délutánon szeretettel és tisztelettel emlékezünk.
Tovább…

Fülöp Géza, Kovács Máté utódja és tanítványa

Bevezetés

Nem könnyű újat találni különösen Kovács Máté (1906–1972), de Fülöp Géza (1928–1998) életművét illetően sem. Számos közlemény foglalkozik munkásságukkal, az utóbbi évek során elsősorban Tóth Gyula és Bényei Miklós publikáltak nagyon jelentős és alapvetően új eredményeket ebben a témában. A Kovács Máté Alapítvány és az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék is sokat tett és tesz a két nagy tanszékvezető életművének ápolásáért.
Tovább…

„Ti e szívből nem múltok sohasem”

(Rilke: Szonettek Orpheuszhoz 1. rész 10.)

Fülöp Géza személye a 20. század második felében szervesen összefonódott a magyarországi könyvtárosképzéssel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában és az Akadémiai Kiadó Lexikon Szerkesztőségében eltöltött hét év után 1961-ben lett az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének teljes állású oktatója, majd 1986-ban a tanszék vezetője.1
Tovább…

Az elsô akadémiai kiadvány

1978-ban jelent meg „A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950” című bibliográfia, amelynek első tétele a következő:1

„1828
Relatio Deputationis Regnicolaris mixtae, pro discutiendo plano erigendae Nationalis Societatis Eruditae Hungaricae sub sessione 59
Modernorum Regni Comitiorum emiassae. 30 p.”
Tovább…

Ismerjük-e a régi nyomdászainkat?

Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy mindjárt a legelső Magyarországon nyomtatott könyv készítőjének ismerjük a nevét, Andreas Hess ugyanis kiírta a nevét, a nyomtatás idejét és helyét (1473, Buda) a könyv utolsó lapjára (1. ábra). Az ősnyomtatványok korszakában nálunk nyomtató másik, későbbi mester nevét viszont nem ismerjük, mert ő nem tüntette fel egyetlen fennmaradt nyomtatványán sem.

1. ábra

Andreas Hess Chronica Hungarorumának záró sorai
Tovább…

Bevezetés

Fülöp Gézának nem voltam tanítványa, de sok szakmai és emberi szál kötött hozzá. Szívből szerettem és becsültem a tudásáért, emberséget és becsületet sugárzó személyiségéért.
Tovább…

Olvasók és olvasás a Cseh Köztársaságban

Háttér

A vizsgálatokat a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézete és a Cseh Köztársaság Nemzeti Könyvtára szervezte a Cseh Kulturális Minisztérium szíves pénzügyi támogatásával. Általánosságban véve a vizsgálatok mindegyike két irányban folyt, azaz mennyiségi és minőségi kérdéseket tekintett át. A második vizsgálat 2010-ben indult és még ma is tart. Hátra van még van az adatfelvétel egy része és az interjúk leírása.
Tovább…

A kutatási adatok és a könyvtár

Bevezetés

Aki nyomon követi a könyvtártudomány szakirodalmát, mostanában azt látja, hogy szinte hetente jelennek meg cikkek a kutatási adatokról, azok megosztásáról és gondozásáról, a „nagy adatokról” és számos kapcsolódó problémáról, ide értve természetesen azt is, hogy milyen szerepet játszhat az adatok kezelésében a könyvtár és a könyvtáros. Igaz, Christine Borgman már 2007-ben úgy látta, hogy az adatok megosztása és maguk az adatok a publikált cikkekhez hasonló tudástőkét jelentenek.1 Ugyanabban az évben Z. Karvalics László hívta fel a figyelmet az adat-intenzív tudományra.2 Hozzáteszem, hogy régebbi keletkezésű szakirodalmat is bőven találunk. Nem kétséges tehát, hogy az egyre inkább digitális eszközöket alkalmazó kutatás nyomán keletkező adatáradatot kezelni kell, tehát hozzáférhetővé kell tenni, szervezni kell és hosszú távon meg kell őrizni.3
Tovább…

A kötet a könyvtári katalógusok helyzetét, szerepét és átalakulását vizsgálja a vágtázó technológiai fejlődés közepette. A szerkesztő, Sally Chambers, a digitális kutatói infrastruktúra és a digitális bölcsészet fejlesztésében jártas szakember, aki több európai programnak is aktív részese és szervezője: dolgozott a TEL-nél (The European Library), főtitkára a Dariah-EU koordinációs irodának (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), részt vesz a Göttingeni Digitális Bölcsészeti Központ kutatásaiban (Göttingen Centre for Digital Humanities) és az Európai Könyvtári Automatizálási Csoport munkájában (European Library Automation Group, ELAG).
Tovább…

1943. október elseje két európai város életében is emlékezetes dátum. Nápolyba ekkor vonultak be a szövetséges csapatok, Pécsett pedig ha nem is ekkora horderejű, de a város kultúrtörténete szempontjából fontos esemény történt: az Apáca utcában ezen a napon nyitotta meg kapuit a Városi Könyvtár. Mindkét eseménynek voltak előzményei: Nápolyban a német Wehrmacht csapatai elleni népfelkelés négy napja, Pécsett a városi közkönyvtár létesítésének több mint négy évtizeddel ezelőtti szándéka.
Tovább…

Huszonötödikként látott napvilágot az OSZK és a Gondolat Nemzeti Téka sorozatában Rózsa Mária műve, ami ezúttal nyomdászattörténeti munka.

Az elmúlt tíz évben a székesfehérvári Frigyik Katalin impozáns műve, a Typis Számmerianis, a Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794–1920 vállalkozott a város nyomdatörténeti feldolgozására,1 de több ilyen tárgyú munka is készült, Malatyinszki József könyve, A békéscsabai Tevan-nyomda egy évszázada, 1903–2003, Tapolcainé Sáray Szabó Éva monográfiája, a Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705–1849, Gaál Endre történeti áttekintése, A szegedi nyomdászat 1801–1918 vagy Mitzki Ervin Péccsel foglalkozó kötete, a Három évszázad: szemelvények a pécsi nyomdászat múltjából és jelenéből. Pesti nyomdáról ez idő alatt nem született összefoglalás.2
Tovább…

külföldi14_2

Címkék