2003. 4. szám

Abstracts

The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians is celebrating its 30th anniversary

As a successful example of professional self-organisation, the Bibliographer Committee within the Association of Hungarian Librarians has been founded in 1973. The Committee has grown into a section, and from 1990, it continued its work under its new name. The main goals of the Committee were to co-ordinate the cataloguing activities in Hungary and enhance the scientific quality of these activities. It has created a forum for all the outstanding bibliographers of the country who laid out development policies, discussed emerging practical issues and shared their experiences with all colleagues involved in similar activities at various types of libraries. Discussion topics showed a great diversity, from the computerisation of the Hungarian National Bibliography to its current situation, from the issue of bibliographies of periodicals and newspapers to the planning of retrospective bibliographies, and to cataloguing of local information and local history.

In her article about the work of the Bibliographer Committee, KOROMPAI Gáborné evokes the period from 1973–1990, under the presidency of CSŰRY, István then LISZTES, László. BÉNYEI Miklós, president of the bibliographical section from 1990–1998 summarises the developments of this period. The current president, NAGY Anikó reports on the activities run between 1999-2003.
Tovább…

Rezümé

Harminc éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója

A szakmai önszerveződés sikeres példájaként 1973-ban alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) keretein belül a Bibliográfiai Bizottság, szekcióvá szerveződésük 1990-ben történt. A megalakuló bizottság fő céljai között szerepelt a magyar bibliográfiai tevékenység összefogása és tudományos szintű művelésének támogatása. Fórumot teremtettek az ország jeles bibliográfusainak ahhoz, hogy tájékoztassák a különböző könyvtártípusokban dolgozó szakembereket a hazai bibliográfai rendszer helyzetéről, megbeszéljék a felmerülő műhelykérdéseket és kijelöljék a fejlesztések irányát.
A rendezvények tematikája kezdettől fogva szerteágazó volt (pl. a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépesítésének kérdései, a folyóirat- és hírlaprepertóriumok helyzete, a kurrens magyar nemzeti bibliográfa kérdései, a retrospektív bibliografizálás megtervezése, a helyismereti, helytörténeti bibliografizálás stb.).
KOROMPAI Gáborné (Az MKE Bibliográfiai Bizottságának működése) a megalakulástól 1990-ig tartó, Csűry István, majd Lisztes László elnöklete alatti időszakot idézi fel. BÉNYEI Miklós, akit 1990-ben választották meg elnöknek, két cikluson át állt a szekció élén. Írásában az elnökségének 8 éve alatti fejleményekről számol be (Nyolc év a Bibliográfiai szekció élén 1990–1998). A követező elnök NAGY Anikó lett, aki 1999-től 2003-ig tartó időszak mérlegét tárja elénk (A Bibliográfiai Szekció munkája 1999 és 2003 között).
Tovább…

  Megalakulásának harmincadik évfordulójáról emlékezett meg 2003. november 20-án a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban tartott emlékülésen. A következőkben az elhangzott előadások közül Korompai Gáborné, Nagy Anikó és Bényei Miklós visszaemlékezését ismerhetik meg az 1973 és 2003 közötti időszakról, továbbá Pogány György könyvtörténeti tanulmányát Sándor Istvánról, a Kitekinés rovatban pedig a marosvásárhelyi bibliográfus, Fülöp Mária  írását olvashatják egy helyismereti bibliográfia készítésének műhelykérdéseiről.

Három évtized távlatából visszapillantva, sorsdöntő változások után emlékezünk a  megalakulás előzményire, körülményeire, azokra a kiváló kollégákra, akik a korábbi rendszer keretei között józan belátással, tudományos igényességgel művelték, irányították a magyar bibliográfiai tevékenységet.

Szakmánk történetének meghatározó mérföldköve az 1961-ben Gödöllőn rendezett I. Országos Bibliográfiai Konferencia, amelynek ösztönző hatására a bibliográfiai munkát hivatásuknak tekintők szűkebb csoportja kereste az együvé kapcsolódás módját.
Tovább…

Nyolc év a bibliográfiai szekció élén. 1990-1998*

Talán a visszaemlékezés műfaja megengedi, hogy kissé személyesebb hangvételben adjam elő mondandómat. Kezdem azzal, hogy nem kis meglepetést okozott, amikor 1990 nyarán, a debreceni országos bibliográfiai értekezlet egyik szünetében Lisztes László kollégám megpendítette: arra gondoltak, elnöksége lejárta után engem jelölnének erre a tisztségre. Aztán latolgattam az érveket. Előbb azok jutottak eszembe, amelyek a kétségeimet jelezték:

- egy kissé hosszúra sikeredett vargabetű után tértem vissza ismét a szakmai közéletbe (bár sosem szakadtam ki a bibliográfusok közösségéből), és az adott, felhevült politikai légkörben némileg aggasztott a várható fogadtatás;
- nem voltam könyvtárigazgató, csupán osztályvezetői tisztséget töltöttem be a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban, tehát egy vidéki közkönyvtárban;
- vajon képes leszek-e kitűnő elődeim, a nagy tekintélyű és kiválóan tájékozott Csűry István, valamint az igen lelkes és a bibliográfia ügye mellett rendkívül elkötelezett Lisztes László munkáját kellő színvonalon folytatni.
Tovább…

A Bibliográfiai Szekció munkája 1999-2003-ban

Az 1998. novemberi tisztújító taggyűlésünkön ért először az a megtiszteltetés, hogy a Bibliográfiai Szekció tagsága engem választott meg elnöknek. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatom, hogy a szekció irányításában részben könnyű feladatom volt, hiszen minden tekintetben folytathattam a Csűry István, Lisztes László, majd Bényei Miklós által folytatott gyakorlatot, másrészt nagy kihívást jelentett, hiszen szerettem volna megőrízni az addigi színvonalat. Nagyon fontosnak éreztem a tagság tájékoztatását, ezért rendszeresen eljuttattuk a híreket mindenkinek körlevél, vagy éves beszámoló formájában. Egyre több tagtársunk dolgozik számítógép mellett, illetve más okból rendelkezik e-mail címmel, ezért a tudósításnak ezt az elektronikus formáját választottuk, nem csupán anyagi okokból, de a gyorsaság kedvéért is. Természetesen azoknak, akiket csak hagyományos módon tudunk elérni, továbbra is postáztuk/zuk híreinket, meghívóinkat.
Tovább…

Sándor István és a Magyar Könyvesház[1]

A magyar bibliográfia történetében kiemelkedő helyet foglal el a kétszáz éve megjelent Magyar Könyvesház, Sándor István könyvészete. Természetesen vitathatatlan tény, hogy mára már “csak” tudománytörténeti forrás, a napi gyakorlati munkában közvetlenül nem, vagy alig lehet felhasználni. Hosszú évtizedekig, a 19. század végéig azonban ez az összeállítás jelentette minden fogyatékossága ellenére a retrospektív magyar nemzeti bibliográfiát; időrendi szerkezeti felépítésében pedig mai szemmel nézve is korszerű volt. Sándor István könyvészetével lezárt egy közel száz éves korszakot, összegezte mindazt amit a 18.  század a hazai bibliográfiában felmutatott, ugyanakkor felismerte, hogy a nemzeti kultúra és tudomány a továbbiakban csak módszeres előmunkálatok után építhető tovább. Ezekhez az alapkutatásokhoz kívánt maga is hozzájárulni többek között november 20-án Debrecenben tartott ülésén elhangzott előadás bővített változata.a Magyar Könyvesházzal és a megalapítandó Tudós Társaság működésére szánt jelentős összegű végrendeleti adományával.
Tovább…

1. Bevezetés

Korszerű intézményi működés csak úgy képzelhető el, ha pontosan megfogalmazzuk a működési koncepciónkat, kidolgozzuk az intézmény stratégiai tervét, és alapvető minőségmenedzsment módszereket alkalmazunk. Mindezek megalkotásakor támaszkodhatunk saját elképzeléseinkre, vágyainkra, kiindulhatunk hagyományainkból, eddig elért eredményeinkből, meríthetünk más intézmények gyakorlatából. Bárhogyan járunk el, előbb-utóbb elérkezünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy vajon mit szólnak mindehhez a partnereink, a felhasználóink, a “vevőink”?

Különösen fontos a partnerek elvárásainak és vélekedésének az ismerete akkor, ha tudatosan akarjuk mérni az intézmény teljesítményét, ha elkötelezzük magunkat a minőségmenedzsment módszerek alkalmazása mellett. A könyvtárak esetében fontos szerepe van a minőségnek, hiszen az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltoztak a könyvtárhasználati szokások, egyre szélesedik azoknak a köre, akik a könyvtárakat mint korszerű információforrásokat értelmezik, és elvárják, hogy a szolgáltatások gyorsak, pontosak, korszerűek legyenek. A korszerű felszereltség önmagában nem elég ahhoz, hogy meg tudjunk felelni az információs társadalom elvárásainak, arra is szükség van, hogy a szolgáltatásainkat az állandóan változó társadalmi környezet elvárásaihoz igazítsuk.
Tovább…

Az időszaki kiadványok kezelése a legtöbb intézményben kényes kérdés. A helyi hozzáférésű, kézzelfogható elektronikus dokumentumoktól is idegenkedik a papírkönyvtár, az on-line dokumentumok pedig, nehezen körülhatárolható, virtuális létüknek köszönhetően különösen nehezen tudják kiharcolni helyüket a könyvtári gyűjteményekben. Célom, hogy e mindkét nehézséget magában rejtő jelenséggel, a távoli hozzáférésű elektronikus időszaki kiadványok könyvtári kezelésével kapcsolatos kérdéseket megvizsgáljam, s áttekintsem a megoldási lehetőségeket, tapasztalatokat.

A dokumentumtípus definiálása

Az “elektronikus dokumentum: számítógéppel kezelhető, digitálisan kódolt dokumentum, amely vagy valamely fizikai hordozón jelenik meg, és használatához számítógéphez illesztett vagy annak részét képező periféria (pl. CD-ROM lejátszó, lemezmeghajtó) szükséges, vagy hálózati úton érhető el (pl. távoli hozzáférésű adatbázis, elektronikus hirdetőtábla, elektronikus időszaki kiadvány, webterület).”[1] Ez a meghatározás egyértelműen utal a két hozzáférés szerinti altípusra: a helyi és a távoli elérésű elektronikus dokumentumokra. Közös jellemzőjük tehát csupán digitális jelekből való építkezésük és, hogy használatukhoz szükséges számítógép. Utóbbi kritérium kizárja közülük a nem számítógéppel kezelt elektronikus hordozókat.
Tovább…

Hosszú időn át a mondák, mítoszok világán keresztül tekintett vissza az emberiség a kezdetek kezdetére. A mitikus emlékezés helyébe fokozatosan a tudományos feltárás, az archaeologia lépett, a mítoszok pedig a legfejlettebb társadalmakban is megőrződtek úgy, hogy átalakultak, hiedelemmé, szokássá.[i]

A tömegkommunikációs eszközök révén a mai ember tudomást szerez a legújabb régészeti eredményekről, megismerheti a legősibb népeket és kultúrákat, a veszélyeztetett műemlékeket, és a szaporodó leletek mind messzebb vezetnek vissza a múltba.
Tovább…

A történet 1993-ban kezdődött. A helyszín  Marosvásárhely, a Maros Megyei Könyvtár bibliográfiai részlege, ahol már másfél éve munkaerő hiányában  megszűnt mindennemű tájékoztató-bibliográfiai tevékenység. 19 évvel  ezelőtt dolgoztam ezen a részlegen, ahova 1993-ban  visszakerültem. Gyorsan és  hatékonyan kellett elkezdeni a munkát, először egyedül, majd még két  munkatárssal. (1999 júniusától, mikor nyugdíjaztak, sajnos már megint csak  egy és fél munkaerő dolgozik). Az általános tájékoztatás mellett fő feladatunknak éreztük a helyismeret, helytörténet iránt érdeklődők információs igényeinek minél szélesebb körű kielégítését.  Nagyon figyeltünk  helyismereti állományunk gyarapítására, mert meggyőződésünk, hogy könyvtárunk állománya sajátosan egyedi arculatot,  illetve értéket épen ezek gyűjtésével nyerhet. Sajnos körülményeink  folytán (krónikus helyhiány),  állományunk nem alkot külön gyűjteményt, éppen ezért is igyekeztünk a helyismereti állomány feltárását széleskörűen elvégezni. Némi szakmai előtanulmány és latolgatás után a kurrens helyismereti bibliográfiai rendszer kiépítését tartottuk fontosnak és megvalósíthatónak, s megkezdtük  a saját sok szempontú információs és bibliográfiai eszköztárunk kiépítését. Döntésünk három fő indoka: 1. az újra indult bibliográfiai osztálytól olvasóink naponta kértek helyi jellegű információkat és nem tudtunk kérdéseikre sokoldalú, mély, kielégítő tájékoztatást adni; 2. a hazai kötelespéldány-szolgáltatás törvény biztosítja a megyei könyvtár számára a megye területén megjelent kiadványok 1-1 példányát. A kiadókkal, nyomdákkal való kapcsolattartás, a kiadványok hiánytalan beszerzése, nyilvántartása mind-mind munkaköri feladatként hárult a bibliográfiai osztályra. Ennek a nehézkes, ámde áldásos kapcsolatrendszernek az eredményeként vettük számba 1990-től a megyénk területén megjelent kiadványokat. 3. a múltból nem vagy csak részlegesen maradtak ránk helyismereti jellegű bibliográfiák, s a saját bőrünkön érezzük ezek hiányát. Az idő szorításában, a munkatársak hiányában nem gondolhattunk retrospektív bibliográfiai feltárásra.
Tovább…

Segédlet a könyvtárostanárok számára

Iskolai könyvtárosi ismeretek / Dán Krisztina ;
[kiad. a Könyvtári Intézet].- Bp. ; Könyvtári Intézet,
2002. – 86 p. ; 24 cm. – (Továbbképzés felsőfokon ;
ISSN 1589-1682)
ISBN 963 201 525 8

Jól ismert tény, hogy a gyerekek és fiatalok könyvtárhasználatra való nevelése nagyban befolyásolja a következő generációk életminőségét, tájékozódási, alkalmazkodási, információfeldolgozási képességét, önállóságát. Ennek megtanításában elsődleges szerepet kapnak az iskolai könyvtárak, ahol mind a könyvtári, mind a pedagógiai háttér adott a szükséges ismeretek készségszintű elsajátíttatásához. Mindennek alapját a törvényi szabályozás is igyekszik megteremteni, gyakorlati megvalósítását azonban szakmai oldalról is szükséges megtámogatni, mintatantervekkel, tankönyvekkel, továbbképzésekkel, szakmai fórumokkal. Ezek egyik fő iránya a könyvtárostanárok (tovább)képzése kell legyen, mivel a NAT és a Kerettanterv egyaránt vezető szerepet szán nekik a könyvtárhasználati oktatásban, s ehhez esetleg számukra is szükséges lehet egyes új kompetenciák megszerzése, vagy bizonyos területek tanítás-módszertanának megismerése, hiszen a könyvtárostanár általában nem e szakján szerzett pedagógusi képesítést. (Természetesen a tervezet jól működő megvalósításához a könyvtárostanár önmagában kevés, minden pedagógus szemléletében központba kellene kerüljön az iskolai könyvtár, mint az önálló ismeretszerzési képesség elsajátításának színtere.) A könyvtárostanárok szükséges ön- és továbbképzéséhez nyújt segítséget a Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon sorozatában megjelent új kiadványa, Dán Krisztina Iskolai könyvtári ismeretek című munkája.
Tovább…

Digitális könyvtári kérdések

ARMS, William Y.
Digital libraries / William Y. Arms. – Cambridge ; London :
The MIT Press, 2001. – XI, 287 p. ; 23 cm. – (Digital libraries
and electronic publishing). -
ISBN 0-262-01880-8

William Y. Arms a digitális könyvtárak ügyét nagyban előmozdító és már már jelentős tekintélyt szerzett elektronikus folyóirat, a D-Lib Magazine egyik alapítója volt 1995-ben. Fontos része van az utóbbi években magának igen jó nevet kivívott Ticer nyári egyetemekben is, amelyek keretében a hollandiai Tilburgban a digitális könyvtárak számos aktuális kérdéséről hallhatnak a résztvevők.
Tovább…

Bevezetés a digitális könyvtárak világába

CHOWDHURY, Gobinda – CHOWDHURY, Sudatta
Introduction to digital libraries /G[obinda] G. Chowdhury ;
Sudatta Chowdhury. – London : Facet, 2003. – XV, 359 p. ; 23 cm
ISBN 1.85604-465-3

A könyv átfogó jellegű munka, amely elsősorban a digitális könyvtárakkal könyvtár és informatika, valamint számítástechnika szakon ismerkedő hallgatóknak szól. Természetesen gyakorló szakembereknek, sőt a digitális könyvtári kutatás legújabb fejleményeivel lépést tartani kívánó kutatóknak is ajánlják a szerzők, Gobina Chowdhury, aki a Strathclyde Egyetem Számítástechnikai ás Informatikai Tanszékének oktatója és Sudatta Chowdhury, aki ugyanott tudományos munkatárs.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)