2003. 1. szám

Magyar sajtóbibliográfia 2001


Magyar sajtóbibliográfia 2001 : A harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai /szerk. Nagy Anikó ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Bp. : Országos Széchényi Könyvtár, 2002. – 622 p.
ISBN 963 200 445

Az ezredfordulót ünneplő petárda durrogtató, tűzijátékos parádék zaja gyorsan elhalt, emlékük gyorsan elhomályosult. A hosszú távon ható, időtálló elemzések szükségképp csak tendenciákat vázolhattak fel, a nevezetes dátumhoz kapcsolódó igényes vállalkozásokként „csak” adattárak készülhettek. Ezek sorában hazánkban kiemelkedő jelentősége van a Magyar sajtóbibliográfia 2001-nek, amely alcímének megfelelően „a harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai”-ról ad hiteles tájékoztatást. A véletlenek szerencsés egybeesése révén a bibliográfia az Országos Széchényi Könyvtár bicentenáriumi programja keretében jelenhetett meg, tartalmát tekintve pedig a rendszerváltozás első évtizedének és a kurrens magyar sajtóbibliográfia első negyedszázadának lezárása is. Ez utóbbi körülmények egy kis visszatekintésre, az előzmények összefoglalására késztetnek bennünket.
Tovább…

Abstracts

Computerisation of the National Library between 1969 and 2000

UNGVÁRY Rudolf

The computerisation of the National Széchényi Library had been motivated by the revolution that took place in bibliographic control and computer technology in the 1970s, however, the direction, pace, and subsidisation of the transition were determined by the social, political and professional context existing under the communist regime.

The professional elite and the leaders of the national library, making decisions regarding it, did not have an ideal relationship, and those struggling for development could not express their interests effectively. The lack of capital, characteristic of the age, also made development more difficult (when at last the purchase of hardware and software could be considered at all). The fact that the specific needs of the national library could not be satisfied by commercially available integrated systems also hindered the computerisation of the national library. It meant that the softwares used had to be enhanced considerably (at the cost and efforts of the national library) in order to make them suitable for the special duties of the NSZL. This slowed the pace of the computerisation down, and in the long run made it more expensive than buying a more costly system that would have suited the tasks better, or if the library had decided to develop a software of its own.
Tovább…

Rezümé

A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969 és 2000 között

UNGVÁRY Rudolf

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gépesítésének alakulását a hetvenes években kibontakozó bibliográfiai forradalom és a számítástechnika változásai ösztönözték, de a fejlődés irányát, ütemét, támogatottságát a pártállami, társadalmi, politikai és szakmai környezet határozta meg.

A fejlődéssel lépést tartani kívánó szakmai elit és a nemzeti könyvtár ügyeiben döntést hozó felsővezetők kapcsolata nem volt felhőtlen, a fejlesztők érdekérvényesítő képessége nem tudott hatásosan megnyilvánulni. A fejlesztést nehezítette az akkori társadalmi rendszer tőkeszegénysége és (amikor egyáltalán már hardver- és szoftverbeszerzésen lehetett gondolkodni) az a tény, hogy a nemzeti könyvtári feladatokból fakadó specifikus igényeket a kereskedelmi forgalomban kapható integrált rendszerek nem voltak képesek maradéktalanul kielégíteni. A programokat tehát jelentősen bővíteni kellett (saját költségből és saját erőből) ahhoz, hogy a nemzeti könyvtári szerepből fakadó feladatoknak eleget tehessenek. Ez a tény lelassította a gépesítés ütemét, hosszú távon pedig költségesebbé tette, mintha eleve a részigényeket jobban kielégítő, drágább rendszert vásárolták volna meg, vagy ha a könyvtár az egyedi fejlesztés mellett dönt.
Tovább…

Régóta várt összefoglalást olvashatunk az OSZK gépesítésének történetéről, a gépesítés szellemi kiváltó okairól, a számítástechnika hetvenes évekbeli helyzetéről, a szakmánk változásokra való fogékonyságáról, a fejlesztési döntések okairól. Részletekbe menően megismerhetjük a nemzeti könyvtárban folyó gépesítési munkák hátterét, kulisszatitkait. A gépesítést hosszú időre meghatározó döntések megértésében a Kádár-korszak politikai atmoszférájának, döntéshozó mechanizmusának karakteres, szakmai publikációban talán szokatlan érzékeltetésével segíti az olvasót a szerző, mert úgy tarja, egy könyvtár történetének nem önmagában, hanem tágabb összefüggésekbe helyezve van értelme. A tanulmány alapvetően a szakirodalomban publikált közleményekre épít, – akár szakirodalmi szemlének is nevezhetnénk – érdekességként pedig irattári forrásokat és interjúrészleteket is felhasznált, melyekkel hézagpótló információkat tudott forrásokhoz kötni. Az események tanúi, résztvevői valószínűleg különbözőképpen látták, élték meg és tudatosították magukban a történteket, ezért elképzelhető, hogy a tanulmány egyes megállapításai, következtetései vitára adhatnak okot. Szeretnénk leszögezni, nem vita gerjesztése volt a szerző (és a közléssel a szerkesztőség) célja. A tanulmány szembenézés a múlttal és tisztelgés a fejlesztést végző csapat előtt. (A szerk.)  

Tovább…

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) projekt

A DELOS (A digitális örökség megőrzése. Kezdeményezések és technológiák) c. konferencián (2003. május 6.) elhangzott előadás átdolgozott változata.

Európában és világszerte egyre fontosabb kérdés, mit tudunk kezdeni a különböző hordozókon manifesztálódó szellemi és kulturális örökséggel. A nyomtatásban vagy más sokszorosítási technikával napvilágot látó szellemi termékek megőrzése a köteles példányok szolgáltatásával megoldottnak tekinthető. Napjainkban még kevés olyan országot találni, ahol a lakosság kulturális fogyasztásának legnagyobb hányadát kitevő televíziós és rádiós műsorszámokat teljes körűen, állami finanszírozással archiválnák és szolgáltatnák a kortárs nemzedékek, illetve megőriznék az eljövendő generációk számára.

Tovább…

2001 decemberében készült el a NAVA projekt előkészítésének keretében az „Audiovizuális dokumentumok regisztrálása, nyilvántartása terén alkalmazott szabványok és szabályzatok áttekintő elemzése” c. összefoglaló dolgozat, amelynek bevezető részéből fontosnak tartjuk a következők kiemelését:

„A digitális technikában bekövetkezett új fejlemények jelentős és gyors változásokat eredményeztek a zenei, a film-, a videó- és a hangfelvételek előállítása és közvetítése terén. Ezek az ún. tartalom-iparágak tevékenyen foglalkoznak a hagyományos előállítási és terjesztési módszerek hasznosításával a megváltozott körülmények között, és elkötelezettek az új információs és kommunikációs technológia alkalmazására a gyártásban, a tárolásban és a közvetítésben egyaránt. Az új technológia és az új versenyhelyzet az egész, széles értelemben vett iparágat új üzleti modellek kifejlesztésére kényszeríti, ha meg akarja tartani, sőt erősíteni kívánja saját szerepét a piacon.
Tovább…

Az autoritás fogalma és szerepe az információkeresésben

Tanulmányom első részében a bibliográfiai tétel szerepével foglalkoztam az információ értékelése szempontjából. Most egy ugyancsak nehezen definiálható fogalom elemzésével, az autoritás szerepével folytatjuk gondolatmenetünket. Az autoritás vizsgálatánál abból kell kiindulnunk, hogy olyan általános fogalomról van szó, amely mind konkrét, mind pedig elméleti szempontból aktuális lehet. Elsősorban filozófiai, azon belül pedig kifejezetten ismeretelméleti fogalomként a tanulmány azon téziséhez kapcsolható, miszerint az információkeresés fő célja – az a szinte paradigmatikus wilsoni tétel -, hogy az információkereső szert tegyen olyan szöveges eszköz(ök)re, amely(ek) alkalmas(ak) célja elérésére, azaz a számára leginkább megfelelő információ megszerzésére (Wilson, 1968).
Tovább…

Előzmények és stratégia

2000-2001-ben több személyes megbeszélés és intenzív levélváltás után – a magyarországi Olvasás Évében – Ragnar Audunson régi kedves barátunk, oslói könyvtáros, egyetemi tanár kollégánk és Nagy Attila (Bp. OSZK) kialakították az alábbiakban vázolt vizsgálati tervet*, melyhez a későbbiekben 2001 őszén Joacim Hansson göteborgi könyvtáros, egyetemi tanár ugyancsak csatlakozott. Jelen írásunkban röviden ismertetjük az eredeti koncepciót (kérdéseinket, feltevéseinket), majd dióhéjban összefoglaljuk a magyarországi helyszínen (Bp. FSZEK, Dagály utcai főkönyvtár) lezajlott eseményeket. (Előkészítő szakasz, a felderítő, kérdőíves, összehasonlító vizsgálatok legfontosabb eredményei.)
Tovább…

Új ISO-szabvány a nyelvek nevének azonosítására

A világ nyelveinek azonosítására egyedi, nemzetközi kódot megállapító nemzetközi szabványtól azt várják, hogy könyvtárak, tájékoztató központok, indexelő és kivonatokat készítő szolgálatok, levéltárak és kiadók számára legyen hasznos.

Az új ISO 639-1:2002 A nyelvek nevének kódjai. 1. rész: Kétjegyű betűkódok szabvány hatékony eszköz a világ leggyakoribb nyelveinek azonosítására, amely lehetővé teszi, hogy a tájékoztatásban, a kommunikációban és az oktatásban idegen nyelvet használók számára színvonalas szolgáltatást nyújtsanak.
Tovább…

Európa ma is működő legrégibb nyilvános könyvtára a kéziratok és ősnyomtatványok legnagyobb lelőhelye. A földkerekség legkisebb államának bibliotékája egyben nemzeti könyvtári funkciókat is betölt. Részt vesz a könyvtárosszervezetek munkájában, a kulturális örökséget közkinccsé tevő nemzetközi digitalizálási projektekben. Adatbázisa a szokványos földolgozási és tájékoztatási feladatokon túl a gyűjtemény egyedülálló történelmi jelentőségéből eredően különleges feladatokat is ellát.

Tovább…

  Irene Wormell: Informetrics and the use of bibliographic data in a strategic combination c. előadásának szövegét (elhangzott 2002. szeptember 26-án a Benedikt Schoolban megtartott konferencián) Mohor Jenő fordította.

Bevezetés

Az a képességünk, hogy nagy adatmennyiségek tartalmát és a köztük lévő viszonyokat elemezzük és megértsük, messze elmarad az adatok összegyűjtésére és tárolására való képességünk mögött. A növekvő mennyiségű adatbázisokból a hasznos tudás kinyerését a fejlett kereső technikák és elemző eszközök használatában való jártasságnak kell támogatnia.
Tovább…


Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. – Bp.: Osiris 4. Határterületek. – 2002. – 429 p. (Osiris kézikönyvek,
ISSN 1416-6321)
ISBN 963 389 964 3

A kézikönyvsorozat zárófejezetéhez közeledve egyre differenciáltabbá válik a kép mind az egész vállalkozásról, mind az általa feltárt tudományterületről. Érzékelhetjük, hogyan kapcsolódnak, viszonyulnak az egyes kötetek az első kötetben megfogalmazott alapfilozófiájához, mely szerint „az információtudomány tárgyát az ember szellemi termékei alkotják, és a könyvtári tevékenység tárgya a tudás” (21.p.)

Tovább…


Debrecen története / főszerk. Ránki György ; [... szerk. biz. ... Ács István et al.] ; [kiad. Debrecen Megyei Városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya]. – Debrecen : Megyei Városi Tanács, 1981–2002. – 7 db. ; 25 cm ISBN 963 031 588 2 7. köt./ Debrecen helytörténeti irodalma : válogatott bibliográfia / összeáll., szerk. Bényei Miklós. – 2002. – 663 p.
ISBN 963 202 969 0

A húsz évvel ezelőtt induló hatalmas várostörténeti összefoglalás, a Debrecen története c. szintézis hetedik, záró köteteként jelent meg Bényei Miklós összeállításában és szerkesztésében a Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia című bibliográfia.

Tovább…

Jubileumi kiadvány két megyei könyvtárból

A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve 1952-2002 / Takács Anna. – Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár, 2002. – 212 p.
ISBN 963 7631 71 2

„Ez jó mulatság, férfimunka volt” – a megyei könyvtárak ilyen tartalmú gondolatok jegyében ünnepelték, ünnepelhették méltán, létezésük ötvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból több jubileumi évkönyv, emlékkönyv, könyvtártörténet jelent meg, s meglehet, lesz még némileg elkésett folytatása is az eddigieknek. E „célkitűzéseken ” kívül a standard folyóiratokban publikált cikkek-tanulmányok egyike-másika ugyancsak öregbítette a közkönyvtárak e vezető intézményeinek hírét-nevét, dicséretét.

Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)